INLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 Van StoOk en Reese N.V. vr. vrl. personeel voor inpakwerk. Ceintuurbaan 64. R'dam-N. Van Stolk en Reese N.V. v een cartonnage werkster. Oei tuurbaan 64, R'dam-Noord. kunnen ook telefonisch worden opgegeven onder nummer 13 21 70 toestel 92 of 93. Ze worden geplaatst in de gehele Rotterdamse editie -f- Schiedam met een oplage van 179.850 exem plaren. Prijs tot en met 10 woorden 2.50, iedere 5 woorden meer f 1.25. Over 2 kolommen 1V» X de prijs. Maximum aantal woorden 40. Boven 40 woorden 40 cent per m.m. Nummerbrieven worden (uitsluitend op ver zoek) 4 X per week toegezonden tegen 50 cent vergoeding voor porto en administratiekosten. PERSONEEL GEVRAAGD Stolk Reese N.V. bedienster voor een derne enveioppenmach. Ceü tuurbaan 64. R'dam-Noord. Gevraagd :1< leerlingen, Hoogenbosch Lijnbaan 88 vr. verkoopsters, verkoper en leerling. Vijfidaag- Aank. verkoopster parfumerie en bijo Meent 2, woonhuis 4b. Gevr. nette huish. hulp voor Maith.laam 164c, Jongens Confeetie-atelier ,,JO- COFA", Oranjeboomstr. 261 273, Rotterdam-20, tel. 272262, na 19.00 uur bij J. H. Duyns Sr. tel. 070—662554. Zoekt u bijverdienste? Plen ty-Work"! Jé, 66k voor ui IM Bur. ,,Cum-Laude", Postbus 113, Hilversum. Handig jong meisje gevr. textielatelier. Geen cc U kunt tel. een afsj maken. Tweothe, Bergweg 5 241681. alslljpers en polijsters ge vraagd. Aanm. tussen 1017 ----- N.V. C. Wagner Insulinde- at 228. Tel. 247488, na 18 Kouwaalstr. 16. Jongeman duktie- en Leeftijd ca kelijk loon. Zoekt bijverdienste? Plen ty-Work!" Jé óók voor U! Bureau „Cum Laude", rns 113 - Hilversum. expeditie-afdeling. 15 jaar. Aantrek- 'el. 268837. huish. hulp één morgen sek. Mevr. Piek, W. de Wlttistr. 6c, tel. «M66. ?tte werkster gevr. voor 1 of halve dagen in klein gezin Mevr. de Valk, Wm. Buyte- str. 156a tel. 237676. Electro-technisch bedrijf B. en W. Schweers Westerstr. 75-79, tel. 135240 vraagt aank. en volw. monteurs voor alle afdelingen. Goed loon. Prettige werkkring. n bovenst, adres. Decora- Op modern ingericht gordijnatelier kunnen enige leerlingen geplaatst worden om in het vak te worden opge leid. Afwisselende werkkring. Hoog loon. Met vakantieaf spraken wordt rekening gehouden. Aanmelden iedf dag van 10—12 en van 2—6 p—v 20, Rotterdam, tel- 131497. N.V~Staalverwerking aTj. van der Cammen Zn, straat 18, vraagt bankwerkers, een plaatzetter lingen. Serieur- kring, gelieve -. Decora v-d. Bos, Hoogstraat enkele n verpakken van levensmid- n. Prettige werkkring (o.a. muziek bij het werk). Zater- j,j loon Werkkle- strekt. Aanmel den dagelijks van 917 uur. Honingerdijk 57. R'dam. __n vaste werk- if zich te melden tot 18.15 uur. ongeschoolden transport. VT" Fanametaal, Ceinin R'dam-Noord. Tel. 227602. H J. Blok's Levensmiddelenbedrijf vraagt per 1 oktober nétte verkoopster. Loon f 60,— tot f 80,— per week. Woens dagmiddag vrij G. B. Galeries Modernes vraagt voorspoec afwashulpen voor halve dagen, die in het snelbuffet werk- zaam zullen zijn. Aanmelden: dagelijks van 917 uur op onze afd. personeelszaken. Hoogstraat 177, R'dam, Tel. 0 10115980. Bijverdienste, gevr (Steno) typiste Ned en-of mod. talen. fakturistes - 1 I personeel Hoog Wtostdeling Ver Wes-tzeedljtc 1' 135136. Gevraagd Gevraagd voor spoedige indiensttreding in levensmiddelen- bedrijf een beheerder of beheerster, vereiste diploma's. Hoog loon tl prettige werkkring. Br. 7560 Honinghandel Holland NV, Middellandplein 37/ telefoon 23.6114 vraagt net winkelmeisje, 5-daai Aanmelden dagelijks. IA, Rotterdam, Gevraagd een loodgieter, beslist goed vakman, liefst i van rijbewijs. Tevens gevraagd halfwas en leerling gietersbedrijf W. J. Opzeeland, Crooswijksestr. 23, tei na 6 uur tel. 125078. bezit Lood- 136913, Gevraagd In klein gezin zonder kinderen met 2 honden gezellig meisje als hulp in de huishouding voor hele dagen. Wordt in de familie opgenomen, 5-daagse werkweek. Goed salaris. Mevr. Kramer, Voorschoterlaan 24, R'dam-Kralinge Telefoon 12.93.27 of 13 31 29. Westerveld, Mauritsweg 51, telefoon 13-83 51, I Groothandel in parfumerieën vraagt jongelui ter opleiding ti magazijnbediende. Zaterdags vrij. F. L. Vollemans Zone NV. Groothandelsgebouw C3, tel. 119577, toestel 279. Gevraagd voor tankstation een nette eerlijke pompbediende boven 21 jaar, voor roulerende diensten (geen nachtdienst). Brieven met volledige inlichtingen onder o. 7589 bur. blad. Verkoopster gevraagd in levensmiddelenbedrijf. Prettige werk kring. Wegens 5-daagse werkweek woensdag de gehele dag gesloten. Aanmelden Fa. Van Es, Crooswijkseweg 67. Nette werkster gevraagd voor maandag en vrijdag v; uur. Loon f 2-75 per uur, telefoon 144583 voor 12 uur- Gevr. werkster, 2 halve dagen week. Mevr. Maas, Roden rijselaan I mesmodes rikispiaats r 185879. verkoopstef ioffen en Da- K Bout, modlnettes en leerlingen. Ook goh. dames (goh. of ged w-- in aanmerking. Verzekeringsmij. in cent R'dam kan wegens voortd. breiding dir plaatsen enige personeel gevraagd van papier. Aanmelden ro N V., Sfcaddonweg 37e, Rot terdam-Z. Tel. 113045. ster gevr. vooriuevr. gun. personen voor uvm. i koop aangeboden dames-, bijouterie, Tour-1 techn. werk in kalbelindustne. heren-^ ktader- ^en sportruwle-i1 R. Hoffnian, Havenstraat V, ochtenduren, 3 dagen p.w. Mevr. v. Reijn, - Tel. 233470 Cittersetr. Nette vrouw, plm. 30 40 jr.. woensdag- of donderdagmor gen 9—12 uur in gezin zonder kinderen f7,50. Hermer, Lie ve Veredhuierstr. 71a, naast hoek Heemraadssingel, telef. Mevr. Math.laan 264 vr ochtend i ■pensioneerden 0werkz.h. bij HoevelS-chemische wasserij- Willebrord'usstr. 132. n klein gezin hulp ln de s maandags van half 9 L of werkster. 3 dagen Gevr. flinke werkster 1 ocht. x 14 d. Mevr. De Baar, Groe nend aal 43d (flat). Tel. 124068. Gevr. Juffrouw v. d slagerij jongeman of juffrouw v. d. .ia vleeswaren. Prett. werk kring, goede beloning, 5-daag se werkweek, vrije bedriifs- kled. Centra-Markt, v. Beetho- 'mgel 4. H'berg. Telefoon Voor spoedige indiensttreding gevr. flinke bijrijder. Leeftijd 15 jr. Aanm. Nijmeegse Boot TT--'-marlot 7, R'dam. Telefoon te werken f Thomsen kunnen havei werkers in vaste dienst wor- geplaatst. Inï. elke werk dag bij Thomsen's Havenbedr., P. dfe Hoochweg 108. R'dam. Tel. 235460 Inl. na tel. afspr. ook mogelijk in de avonduren. Mooie bijverdienste. Dagblad de Telegraaf vr. voor direkt bezorger voor Alexanderpol- der. Inl. Botersloot 60a, Telef. 112405. Voor direkt gevraagd schoon maaksters. Centr. stad. Werk- zaamlh. voornamelijk van 6-9 N.V. Tel. 174443. Randstad heeft nooit (steno), typistes, facturistes, ponstypis- 1 telexistes genoeg. Rand- betaalt meer. Randstad doet dat wekelijks. Randstad doet dat ook bij ziekte. Kort- is: Randstad. Tn Brood- en Banketwinkel Zwart Jan str. en Schieweg ge vr. leerling verkoopster, 15- 17 jr. Aanmelden: Ewalti Beh. le. Tulpstr. 13. tri. 116780. Bent u een ervaren typiste of steno-typiste? Zoekt u tijdelijk werk buitenshuis? Typ-Center Een garantie voor prettig werk, een uitstekend honora rium en een vlotte afrekening. R'dam, Boezemsingel 138b, tel. 134408. Hoogvliet. Majo- raanpad 10, tel. 161057. Metaalwarenfabriek vr. jongen 16-18 Jaar. Goed iwn, Aanmelden v. dér SCbuysStr. tensingel 47a. Tel. d Graaf i rling en een aank. verkoop- ■r. Kom eens praten. Ver- schoor, West-Kruiskade 91. boekhouder (tot 40 jaar) talen kennis. Tel. inlicht. 010-111720 toestel 110. telefoon 28 21 67 NV M. B. van Veen Zonen, Erasmusstraat 41, Rotterdam, tel. 28-46.05, heeft voor direkte Indiensttreding plaats voor enige ervaren machinestiksters. Voor geschikte krachten bestaat de mogelijkheid een hoog loon te verdienen. Gedurende de inwerkperiode wordt een premie op het basisloon gega randeerd. Eveneens bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van leerling-modinettes. Mondelinge sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Lasser autogeen, elektrisch en N.V. Fana- Spaanse dunplaatwer metaal, mech. afd. Polder, Strickledeweg Schiedam, tel. 153317, na 227602. Gevraagd kantoor, 's Holl. Dis-Mij., Gevr. een ervaren verkoopster Voor goede kraCht hoog loon. liefst met het vak bekend. Banketbakkerij J. Degenkamp Meversplein 23. Tel. 183018. telefoon 112645. i, telefoon 233761. str, 9 verkoopster, zelfstandige werkkring. 5-daagse 242910. Gevr. flinke hulp 1 liefst dinsdag. Mevr. Muyden, Klaprooslaan l. 183674. Gevraagd leerling-monteurs met LTS-diploma. Worden een dagschool gezonden voor specialistenopleiding met behoud van salaris. Tevens ervaren monteurs met VE V-diploma; ervaren telefoonkabellassers; ervaren hoogspanningsmonteurs. Electro-technisch bureau A van der Sluis, v. Speyk- 01804—3759 en 2395. Gevr. slager als noodhulp 3 weken. Slagerij van Hal, Nw Binnenweg 256. tel. 233048 t 77, Capelle a. d. IJssel diende en een leerling tevens gevr. werkster, werktijden na der overeen te komen Bergse Dorpsstr. 103, Tel 187072. Op het telegraafkantoor Rotterdam is plaats voor jongens van 15—16 en 17 jaar (met volledige lagere school) om bij geschiktheid belast te worden met het bestellen van tele grammen per bromfets of scooter. Aanmeldeni: dagelijks op het telegraafkantoor Coolsingel, ingang Bijverdienste. Net (sters) gevr vc verspreiding. Br. bur. Wad. of tel. 6.00 uur 180043. Ter Meulen vraagt voor de verzendafdeling meisjes om be stellingen klaar te maken. Leeftijd 15—18 jaar. Salaris f 18C tot f240 per maand, plus aantrekkelijke belastingvrije premie regeling. Zaterdags vrij. Sollicitaties dagelijks (behalve zater- dags) tot 5 uur aan ons adres Bosiand 36, Rotterdam-Kralingen. Gevr. iin gezin met 3 kinderen, keurige hulp l.d. huish. Aanm. na 7 uur mevr. Smit, Lijster- huish. Blijdorp, gen P Tel. ocht. of 1 d'a'g p.w. Boog loon. Mevr. Hendriks, A, v. Raep- horsttüaan 5, tel. 188087. Slagerij Kooh, Kleiweg 181. vr. net winkelmeisje en halfwas In de gemoderniseerde zat van Bergsma Bijenkorf, zei keuze in textiel is plaats v<w een aankomende en een lee lingverkoopster. Aanmeldei Lusthofstraat 54, tel. 122594. Flinke werkster gevraagd, 3 ochtenden per week. Mevr. Anthoni, Jok Israëlslaan 1, H'- berg, tel. Gevraagd net meisje om op- geleld te worden tot banket bakkerswinkeljuffrouw. Te vens gevr. 3e banketbakkers- bediende en leerling banket bakker. Hoog loon A. Beu kers, Bergweg 278, R'dann, tel. Gevr. werkster voor 2 halve num. Mevr. v. t Provenierssingel Gevraagd nette jongen, leeftijd 16-17 jaar voor diverse rij -we rkza amhed e nGoe Aanmelden Wasserij Bergweg 196, Rotterdam. Gevr. nette werkster, zo mog. 5 halve da. p.w. Apotheek Kos- tense, Peppelweg 136a, R'dam, telef. 161500. Gevr. nette huish. hulp oudere dame, halve dgm Om trek Schieweg. Br. o. no. bur. van dit blad. Gevraagd nette meisjes 16 jaar. Ook gehuwde dames voor hele en halve dagen. Aan melden Wasserij Leenen, Berg- 196, Rotterdam. Gevraagd een hroodverkopi Bakkerij de Geer, van Deven- terstraat 17. grens Rotterdam- Schiedam. Tel. 268231 Werktij den nader overeen te komen. Mevr. Mes. Breedveldsingel 34 Hulp gevr. 1 2 ocht. p. Mevr. PTohn. tel. 188766, Verz.mij. in centr. R'dar dir. plaatsen een geroutineerde ponstypiste. Tel. Inl. toestel 110. Hulp gevr. Rozenburglaan 82b, Kralingen, lijn 16, 17. 22. Don derdag of vrijdagoeht. voor 4 uur Aanm. tel. 131727. Ma. 4 oktober pers, van 9-2 uur. Makelaarskantoor in centrum R'dam zoekt min. kracht voor lichte adm werkzaamhed. Lft. 22-35 Jr. Tel. 010-130800. toestel Gevr. flinke werkster,enke- sChoonhouden kantoor huis. H. J. J, Overgaauw. Spoorsinigel 23. Aanmelden Ideale bijverdien! mes. Modra Shfra Cpsmetlc (Nederland) vraagt consulen- vrouwelijk beroep, mate geschikt voor beschaaf de huisvrouwen die hun vrije tijd willen besteden. Goede verdienste Werktijden zelf regelen Tel. 232485. gevraagd, donderdag of vrijdag van 9- ner, Borgesiusstr. Mak«Jrskant. in i polissen. Tel. 010- sen 6.30 i 010-189429. «Mi l. toestel 76 tus- v.d. Vorm Eendraehts- Gevr, werksters. Werktijden 17-19.30 uur. Aanm. Croon Co., SChiemond 22, R'dam- Gevr. voor 's morgens va.. 1 uur net persoon voor lichte keuken werkz.h. Geschikt voor gepensioneerden. Melden Ca fetaria Okido, Dirk Smitsstr. Gevr. werkster 2x per week. Mevrouw v. Seyen. Maarten Dijkshoorn!» an 27. Tel. 183869. Gevr. hnfsh. hij bejaard echt- paar, 2 kamers en keuken be schikbaar. Br. o. no. 7B30 bur blad. ..OO-OP VOORUITGANG' heeft bij de bezorgdienst voo en mcllcprodukten plaats enige pientere hulp-be zorgers (bijrijders), leeftijd '5-19 Jr. Goed loon, 5-daagse ..-erkweek. Aanm dag. bij de Melkinrichting, Statensingel 2, R'da- Gebrs. Haubrich. Weena 695, R'dam. Groothandel Glas, Por- celein. Aardewerk vraagt jon gedames voor lichte kantoor- werkzaamheden. Sollicitaties tel. 119602 of persoonlijk aan bovenstaand adres. Groothan- delsgebouw, ingang B, 6e eta- vragen naar dhr. Ventevo- 284705. pand Math.laan voor plm. Jong meisje gevr. v. hu de huish. Tel 126108. Zelfst. noodhulp gevr vm keuken. Aanm. kinderdagver blijf ..Irene" Kerkhoflaai Crooswijk. Tel. 128358. gevr. 15 _i premlevrij is. J. F. de Regt Hoogstr. 32. R'dan inruil auto's maatje Regelma- ig diverse wagens in voorraad J-arage Maatje, Rotterdamse Rijweg 9-14, Overschie. Tel 15.44 11 -toestel 2. Inruilrijwielen, toer. Prima staat. Ge heel compleet f 25,- f 35,- Zasstr. 43a, achterzijde Weena 686, R'dam. Groothandel Glas, Por- eelein, Aardewerk vraagt ma gazijnbediende, zaterdags vrij. Sollicitaties tel. 119602 of per soonlijk aan bovenstaand adres. Groothandelsgebou' ingang B, 6e etage. gezin van 2 pers. [Ster of meisje voor enk. DAGEN. Goed loon. Mevr rsma. Wm. Pijperlaan 56, 188115. Wie helpt mij 3 ocht. p. 9-12 u. Mevr. de Pater, kersingel 188, Sohiebroek, tel. 186675. werkster 2 ocht. p. u. f 3 p.u. Mevr. Roo: ten leeftijd 15-17 jr. Salari; f150 tot f 225 p.m. Zat. vrij SoU. dag. tot 5 u. (beh. zat.: aan ons adres Bosiand 36 R'dam-Kralingen, Tel. 117680 Te bereiken met lijn 1 of bui ..iderne schoorstenen van natuur inzage. Zachtboard plafonds v a. Bogert. Telefoon 127427. ;s- en herensportrijwielen, en kinderrijwielen, vanai lot f75, bekende merken. Vinkenstraat 57, tel. 242178 Kunstgebitten-reparaties, Billijke tarieven. U kuni Hoogstraat 40, tel. Alle kleuren - Royal Nord, Kreidler en Puch voorradig bij Willy van Gent, Walenburgerweg hoek Schepen- straat, filiaal Bergweg 220, Rotterdam, tel. 289600. één Jansen, die in eigen atelier uw meubelen stoffeert, overtrekt, moderniseert, lijmt, beitst, lakt, spuit po- Itoert. Alléén Straatweg 48, tel. 18 09 01. I-. tegel- en stukadoorswerk. Schoorstenen van zachtboard plafonds en timmerwerk- Bouw- bedrijf Krallngen. Telefoon 27 82 89 '-bromfiets, machtig mooi ongekend solide, toer- en sport- modeüen, 3 versnell. voor- en itervering. Barten's rijwiel- motorbedrijf. Bergweg 82. /erbouwingen specialiteit in moderne schoorstenen natuursteen. Zachtboardplafonds en tegelwerk. Bouw bedrijf Veronica, telefoon 13.15.65. Timmerwerk, zachtboard plafonds, scheidingswanden met glas, wandbedekking enz. Firma Godijn, Vrouw Jannestr. 34, Rotterdam, telefoon 28 12 51. Kapitein Mobylette, mod. EEG de beste bromfiets v.d. laagste prijs f 369, met autonr ling. Barten's rijwiel- Bergweg 82. tel. Raleigh. The all steel bicycle de beste fiets ter wereld voor hen die het beste willen. Een ruime collectie vindt u bij Bar- ten's rijwiel- en motorbedrijf, Bergweg 82. tel. 241044. Gasverwarming, volautomatisch Tamerus. Voor een Berini. DKW Moby lette of Solex-bromfietr TENéS Rijwiel, drijf. Bergweg bz, u weei op de hoek recht tegenover Gemeenteziekenhuis. 241044. Oproep!!! Welk R K. gezin in Rotterdam of omgeving is bereid alleenstaand meisje van 19 jaar, waarvan de ouders zijn ■leden, een gezellig tehuis te bieden? Zij werkt op kantoor, ven R K. Vereniging voor Kinderbescherming, Hang 16, Rotterdam-1- Telefoon 0.10—135491. de beste bromfiets. ar. en Barten's se: waarborgen u veiltg en voorde, lig brommen. Off. Berinidea- ler. Barten's motor- en :lbedr. Bergweg 82, PERSONEEL AANGEBODEN ...imerwcrk A Bonte, werk plaats Hooidrift 117a, telefoon 233638 Na 6 uur tel giro 180583 aingen, aaminisiraues, urias- ting-zaken, verzekeringen, etc. etc. Adm. kantoor Koldenhof, Jae. Catsstr. 77. Tel. 289683. die daig, nacht of dag .lacht. Tel 2434105 tot 17 uu bgg. tel. MBSm. V.W. bestelbusje. Prijs bt_... J. Z. Lierop, StrevelBweg 136a, n-Zuid. ie b.z.a. voor het server koffie voor enkele uren halve dagen. Br. o. nr. TE van dit blad. ifletscylinder uitslijpen plus zuiger 18,50. Inruil-cyliiiders Berini M 21 - 35, H.M.W., I.L.O., PUCH, RAP. SACHS voorradig I F.B.M., DKW, BeneUi, Solex, RN in één dag gereed Rijwielfavoriet". Schiedamseweg 77. telefoon 23 77 90 maandag- en v. 9-12 uur flinke mlp voer belaarde heer, klei- ie woning. Nnordsincel. Aan melden Stadh.weg 142a. werkster gevr neisje ate shonding dave- M»vr. v.d. Laan. Nass-aul. 73. Schiedam. timmerman en aank. Bureerwerk en -rbotrw, i.bv. r'itoewUs. Fa. Gobr. v God. Vinkenstr. 5. R'dam-Noord. Tel. 2*1647. Na Kleiweg 615. R'dam. Tel. r.w. Mevr. Nijsse. Bergsingel 104h. Tel 247634. Leerling verkoopster daagse w.w. Hunkemöller Le xis. Hoogstr. 157, tel 114574. Bureau voor kerkelijke socialt arbeid Wm Boothia an 14 zoekt voor het schoonhouden van hulp voor 2 halve gen p.w. Werktijden n: overeen te komen. Aanmelden Mevr. Eversdijlk, Vroesenlaan tel. 247048. Gevr. Johgeman voor hoog blad. Handig accuraat meisje gevr. opl. op prettig kantoor in BUessante uitgeverij. Burg. Roosstr. 45. R'dam. tel. 286433. Gevraagd meisje voor dag en nacht of voor de daig. Mevr. Jörgensen, Rozentourglaan 37, Gevr. werkster voor 2 halve p.w. Tel. 116816 A. T" Oudedijk 249 Werkster gevr. 1 x p.w. v. 9-12 Pannekoekstraat 10c, tele- ;vr. 2 nette werksters ijdagav. van 6-11 uur f 2.50 u. Aanb. Kouwenhovenstraat S'dam of tel. 194601. Gevr. dagmeisje 267. tel. 166451. Lips, Molenlaan foon 258610-183464. werkster voor 1 r. een verkoopster s w w. Voor akfievt loon. Saakes* Bank thuiswerk geen 7582, bur. blad. Berini doe het zelf. AHe origi nele Berini onderd, uit voorr. leverbaar en gratis advies. Off. rini-dealer. Barten's motor- rijwielbedT. Bergweg 82, lefoon service-montenr of als aank. onderhoudsmonteur in de elec- troteChniek. Br o. no. 758S Juffrouw middelbare leeftijd b.z.a. voor verzorging dieke en lichte huiselijke bezigheden, halve dagen. Br. o. nr. 75311 bur. blad. volbloed Engelse superieure fiets, nu reeds f 172 compleet. Natuurlijk Barten's Rijwiel- c~,~'K" drijf, Bergweg 82, Dames- en herensportrijwif torpedo, handremmen 3 snellingen v.a. f65.. Dames-, heren-, jongens- melsiesrijw. Nic Zasstr 43a. C lasitingzaken tegen billijk rief. De Koning, Noorderi venkade 117c, tel. 289628. H Schoenmakers. Patroons, gedipl schoenmaker. heeft nog tijd voor reparatiewerk. ook onderwerk. Br. - Autoverzekering. 1 jas-r gratis verzekerd na 3 schadevrije ja- - geen eigen rtstco W A.- f95.- AR vanaf f3" A «ura® ti ekaui toor W van Wa-ard tel 195719. Autobanden P J van Dijk. nieuw. gebruikt, Tollensstr 65. R'd's AUTO'S - RIJWIELEN - MOTOREN romfietsbanden met choonheidsfoutjes. rraoig. Natuurlijk bij IX Vader reeds kocht! S I Wij hebben weer enige door bromfietsen o.a. Batavus, Berini, Puch, zien en gereV J if" Overschie, tel •uil verkregen NI Geheel nage- Fa. Maatje, Rotterdamse Rijweg 9-14, 14 11. toestel 9. Rotterdam verkoopt de laatste vijf jaar meer dan hon derd pers.wagens aan Noorwe- Kleyn Asperen voorziet irovia van 20 ziware GMC- ichtwagens voor gouddel- gen. Zulke getallen brengen irt in de zaak. Kleyn (250 „u.o'sD. Laat 80 auto's zien in de showroom op R'dams Nwe Binnenweg 26. Zulke getallen mogen -'-1 -■»— Te koop Zündapp bromm< eb. Fiat 600 '61, in pas gesp-, met recent ■apport '65, prijs f 1700. „evr. A. F. v. Leeuwei Hudsönstraat 57a, R'dam. t afschrikken: per De BMW 1500 '64 pronkt met notenhouten dashboard, cht! Maar aan zijn Witte stelt Kleyn (250 auto's!) re eisen. Daarom rijdt de" vrijwel nwe llchtgr. sport wagen na 48.000 km 1 op 10! Tussen twee aparte voorban- (onberispelijk, bruin skai- met alure) staat een grondVersmeHing. De topsnelh. voord, auto blijft. Kleyn, Nwe Binnenweg 26, R'dam, tel. 010- 254483. Op deze auto is de ra- .W. '61 km.st. 68.000, in pr. roldak. windscherm, vei ligheidsriemen, in. en uitwen- zeer mooi Belasting tot ïc. '65, f 2750,-. Fransen- t 25a, Vlaardlngen. Tel. uur 01808-5644. Zundapp brommer, als niet 1 jr. oud. Beukelsdijk 43b, 1 257242. na 6 uur. Zwaerdecroonstr ,_27 a onderhouden Zündapp Bella nika, Lampekappen overtrekken, al- iten. Speciaal adres J. C. Alphen, Jacob Catsstraat 127, bij Noordsingel, telefoon 240186, eigen atelier. Te berei ken met tram Beddenreparatie in 1 dag ge reed. Vr. vrijblijvend prijsop gave. Gebr. De Vries, Wm. v. Hillegaersbergstr. 93. telefoon 185135. Dames, naait u zelf? Wij ver- kopen alle voerings, vlieseline, Koning's Kledingbedrijf. Spe- in het vakkundig mo ren van uw kleding. tels en rokken korter f4,50. Verder alle voorko mende veranderingen, als nau wer en wijder maken, over hemdenreparaties, Laat ons uw ameublement nz. vakkundig opnieuw stof- ■ren, bekleden tegen fabrieks prijs. Als nieuw terug. Desge- enst credietservice. Wij le en ook alle soorten mod. klassieke meubelen, vloer- •recoverd. Huijsmans Meubelfabriek ei Woninginrichting, Soetendaal- seweg 11—15. Tel. 241956. witten en schilderen. Schildersbedrijf H v.d. S' en Zn., v.d. Werffstraat tel. 12901». n goedkoop nit zijn? Laat uw meubelen stofferen door H. de Haan. Gedipl. stof- Autobanden. Babdenhaindel Het feerder, Waterloostr. 163, tel. Bandenpech? Alle autobanden Ook 16 inch. Tn- verk. ruilen. Ook middags A Bonman, Hilleweg 6 tel 271542. Noorden grote sortering gebr. nieuwe en gecoverde banden tegen voordeel prijzen Vin kenstr 54 R'dam Tel. 249218, geopend. 121767. Autofinanciering hypotheek Hogewey a-anse Rotterdam 1 UI Flevogebouw 120T4Ö-120754. Biesheuvel. Rullen eieren Terbr-egscheweg (naast café). Let op het adires. Tel. 201154 b.g^. Te koop z.g.an. bron merk Magneet, compl. met be ens child en. Slimge 500. .-I Erasmus. f 1890. Taunus 17 M Oom-bi '60 f 1250. Opel Refcord '5" f 1590 en f 1350. Opel Olympi '58 f 1250. Chevrolet Bel-Air 6 eyl., 2 pedialen f890. Inr. fin. Erasmusstraat 21a. Motor met zijspan weger standigheden, MZ 250 c 17.200 km, met Steib LS 200 f 675. Ook zijsipan afzonderlijk f125. Goosen, Ceintuurb; R'dam-Noord. Te koop Simca Monthlery slaapbanken. Tochtstr. 18a. bo venste bel. busje 1958 geel kenteken, 9 pers. Moritz, Gall- leistraat 55b. Schiedam. Parkeerproblemen Gevr werkster f 2. spreekt met Kleyn (250 auto's.). Er staat inderd. i 4-drs. Opel Rekord 1700 '63 onze showr. Hij heeft 50.000 km gel. Het benz.verbr. Is 12. De nw.pr. is f 8500. De prijs is f4400. Incl. 3 1 BOVAG-gar. Komt u eerst de uitz. gave zwarte bekled be kijken. Nwe Binnenweg 26 te R'dam. De kortste weg naar de voord, auto loopt via Kleyn. toch over de Witte Ra- De kleur? Deze Opel is beige. of kleinbg- dan de Gazelle kwik- >p. De handigste opvouwbare flets en todh lichtlopend. J. v. 't Hoff, Bergweg 65. Tel. 24.00.44. Te koop Renault 4 met koppeling f 675,-. Mej. Ligt- Statenweg 162c, r* ..lobylette model E.E.G.. vol automatische bromfiets f369,- HoffBergweg 65 Aangeb. v. part Ford Cons bjr. '56 motorisch zeer goed. Vraagprijs f450.-. Tel. 170228, Goereesestr. 94sl v- en kampeerterrein ,i moet manusje van alles zijn. bijv zomers toezicht en schoonhouden sanitair en kl. rep.) Geschikt voor bijv. pers. m. vervroegd pensioen. Huis je m. olie-stook gratis beschikb Verdere vergoeding nader Gevr. flinke h. vak bekend, prettige werk kring. Hoog loon. Joop Rijs- dijk's kwaliteitsslagerij. Klei- g 269, tel. 183621. Kleyn (250 auto's!) steunt op klanten. De vaste klan- an Kleyn leggen voor el- ze wagen de kortste weg ar de voord, auto, voor delig, omdat er zo'n vaart in die zaak zit. 3 Mnd. BOVAG- gar. bovend-; altijd fin. mog. Ze gaan naar Kieyn's showr. aan de Nwe Binnenweg 26. Zestig Witte Raven kunnen ze daar inspect, (komen eenmaal °re TtelVroui 010-254483. Al (Be vaste klanten zijn al eerder bij Kleyn geslaagd! Werkster gevr. v. halve dagen of 2 3 dagen p.w. Mevr. Fokkinga. Aleida v. Spangen- in gel 11. H'berg. Tel. 227727 Gevr. brood en/of banketbak ker. P. Degenkamp. Jae. Looi- 19, tel. 241692. controleren tie. Mevr. B Dorenbos. De Savornin Wiinhandel Gall en Gall, i huisplein 25 vr. joneeman ven 16 jr v. bestelwerk per bromfiets. Tel. 113954. Hoog loon. Veel te Ieren. Ban-1 Loon naöer ketbakkerii Frans de Poott-t, Mevr. Horst Zwart Jan-str 149, tei. 284085. 'laan 316b, I OverloCkmachine. Zowel voor hele als voor halve dagen. Me- w H. van Ladesteijn-Do- >k De Savornin Lohman- laan 94a, R'dam. Tel. 280469. op kl. kantoor jongste bed. (mnl) Mulo-dipl. niet ver- éist. Hoog loon. Aanm. Suiker- werkfabriek D.O.V.O., Wester- kade 24, Schiedam, tel. 910— 269580. na 18.30 91899-2041. Werkster gevr. v. 2 dagen p. w. v. 9-1 uur. Mevr. Piete Oostzeedijk 213a. tel. 1391 ochtenden in v. d. Berg. Groene- tel. 139602. i Nederland tSCe,ryzoe: en banden in onberisoelijké st. v. onderh. verkeert. Deze auto is incl. be lasting en vei Kranenburg. Te koop B.M.W. 700 S Coupé hwir '6?. Wit I.z.g.st. Bakker. Sam. Mullerplein 16a, R'dam. an-geb. goed onderh 2 C. Dit is een 6-pers. gezinsauto voor de zakenman: Ford Ze phyr '62, 4-cyl„ met o.a. na 60.000 km een benz.verbr. van op 10! Let op de puntgave, -rhtbl. bekled. Met een bijz. grote kofferruimte. Met een - prijs van f4500 (nw.prijs J). incl. 3 mnd. BOVAG- gar. Een Witte Raaf! Ondc zijn veiligh.gordels en r. aansteker. Hij staat bij Kleyn (250 auto's!) aan Rotter dams Nwe Binnenweg 26, ii showroom, waar de kortste naar de voord, auto langs voert. Telefoneren gaat min stens zo eenv. 010-254483. Een radio-antenne is er al opgepl. TJc.a. Peugeot 203, bjr. '57/ 58. Vaste prijs f 650... Gs Maatje, Rotterdamse R: 9-14. tel. 154411. VW de Luxe 1961_ in e bevr. Paplus 17a. Schiedam. Zater dag Azaleastraat 82b, R'dam. it te koop zijn Dauphine '62 le eigenaar km. stand 59.000 wit m. rood bekleding, heeft altijd gestald gestaan. Ieder deskundig onderzoek toegest. 240044, 168a, R'di Aelbrechtskade omst. te koop Mercedc 'e banden en nwe acc geen olieverbr. T.e.a.b. na bij W. van Driel. Adrië ersstr. 37. R'dam-6 Te koop 7 mooie dames sport- s en Berini M21 i.z.g.st. Hoogland, le Pijnackerstr. Te koop grote sort heren-, da- en kinderriiwielenPrij- vain f 25 tot f 85. Vinken- Te koop 2 C.V. eind 1959 fn goede conditie, t.e.a b M. v. Breugel Jr. Wm. Buyteweoh- str. 146. Te koop Trabant 600, voorjaar "964. km. stand 6800, prijs 2000. Tel. na 19 uur 20577. koop i.z.g.st. verkerende Simca Speciaal, eind 'i nig gelopen, kleur roi witlederen bekleding en slaap banken. Benzineverbruik 1:14, Prijs f2.450.- de Held, Dordt- selaan 57a, R'dam-Zuid. ondag NSU Te koop door positie vort ring Austin 1100 Glider jan. '85, 13.000 km gelop. pr. f 6250. J. de Vos, Molen- laan 196. R'diam-Nrd. nault Dauphine '59, radio, schuifd. en schij-n- srpers Tjaékerliaan 78. Rot- VW de Luxe '58, in pr.st keurrapp. Courbots. Ms straat 98to, R'dam. Ford Zephyr Six i Na 18.00 uur. Inl. laan 79b. Verhelj. Te koop Locomotief. Sachs 7 g. st. Prijs f175. v. Putten, Ackerwiinidestraat 15b. Schoolstraat 1. Aangeb. bromfiets Puch, vaste prijs f 250. J. de Waal. Wlm. Nagellaan 15. H'berg, 189073. le klas merk dames- herenrij wiel. versn., knijpremmen a' nw. sport 2e Virulystraat 3b. le kl. werk onder volledige garantie, er op wachten. Instituut „Dentilla". Rotterdam. manent zonder stroom, zonder bespreken vederlichte permanent zonder klemmen, i f 10. Maison Tonny, Schipperstraat, zijstraat Schie- 's recht om de hoek, lijn 4, 10. 17. 11.58. wand- en vloertegels an 8.30-16.30 uur. Be- Eggelmeijer, Zomer- hofstr. 60, tel. 282870. Beddenreparatie. Laat uw ma trassen vakkundig bijvullen, overtrekken in speciale bed denhuis. M. J. v. d. Linden. Zwart Janstraat 67, tel. 244824. Reparatie in één dag klaar. Vrijblijvend prijsopg. Voor uw modernisering en ver bouwing alle tegel-, metsel- en stucadoorwerk o.a. douches, Dekens overtrekken. Gestikte donzen dekens, als nieuw. Dekenovertrekkerij Abr. Ren- nekers, tel. 24.00.51, le Pijn ackerstr. 10. Mevr. Terese, Planeetkundige. Gerrit v.d. Llndenstraat 97b, Consult dageliijks van 1020 u. handeling manicuren of epile ren naar Staatsgediplomeerde schoonheidsspecialist. Mevr. v. d. Heuvel, Insulindestraat 221b, tel. 286934. Erkend schoorsteenveger. Ook schoonmaken van haarden en J. Zwaneveld, v. Reynstr. tel. 116709. Gevestigd sinds 1932. Laat uw bedden en matrassen vakkundig overtrekken, bijvul len of 3-dellg maken bij. Van Leeuwen's Beddenmakerij, N Beetsstraat 58, tel. 150673. Het speciale adres voor kapokma- t wakker! Loop niet naar Heeft U stof? Costuums naar maat. Repareren en moderni seren. Kleermakerij G. Wenne- 1, Math, weg 18. Tel. 255047 it aan huls ook 's-avonds. aties aan alle merken, e en gereviseerde stof- met garantie leverbaar N.V Eltronos, Schiekade 113. broek smaller f 4,50. repare ren en keren, net en billijk. Fa. Thieleman, Pijnackerplein Voor administratie en onder houd van hulzen plus timmer- werkzaamheden op elk gebied. Tel. '25740 Na 6 u. 288672. schulmplastie- sehuimrubberbedden (ln kwaliteiten en prijzen). Anti- hoofdpijnkussens. Plastic pla fondplaten, plastic vloerbedek king. Plastic metaal, Oostzee- dijk 207, tel. 128438. Snéde kleding, voering, kraag, Tevens reinigen èdekledingfabrtek D. v.d. Heu vel, Abr. Kuyperlaan 63a, tel. knopen IMPNNNiVMiNNNNNi witten en schilderen. Binnen uiten Goedkoopste adres: Groeneweg, Lisstraat 44, Woninginricht. J. van Li Wlm. Buytenwechstr. 184, tel. 24788. Compl. won. inr. in mod. als klass. meu Repareren en overtrekken. Werkpl Hudsönstraat 21, telef. 253412, Staringplein 16, telefoon Rattengif. Radicaal, Goedkoop ongevaarlijk, f 2.50 per kg. Max-Mot-RatEx. Nwe Binnen weg 109, tel. 238846. Motverdel ging. Zachtboard en plastic plafonds ln één dag vakkundig gelegd. Vr. vrijblijvend prijs. De Noor der Houthall. Benthuizerstraat tel. 281711 of 200239. Wit- en behanirwerk. speciali teit tn verven van plafonds, schilderwerk oor binnen en buiten Nog steeds winterprij- zen. Stuur kaart C. Vrijhof. Cath. Beermansstr. 74a. Rot terdam: Bovlertr. 56b. Schie dam, tel. 260298. Wij leveren goede haarden twee jaar garantie. Grote en kleine (olie en kolen) zwart en v.a. f75.- Speciale repa- afd. binnen 24 uur r reed Nieuwe haarden hoge ruil. Pr. voor uw oude haard. Haarden Smederij Roos en Co. Zaagmolenstr. 143. Tel. 247883 Voor al uw feesten, bruiloften partijen en kindervoorsteljn- gen „De Merieo's" corr. Leo Exter, MiUinxstr 82b. tel 010- 179595, R'dam-20. Laat thuis uw haar knippen, alle modellen, ook kinderen Heeft u interesse. Be] dan 201427 of 243889 Kapper Offer- Zachtboard en plastic plafond! in 1 dag vakkundig gelegd Voor ieder plafond een pas send model. Vrijblijvend prijs opgaaf. Fa. W Schipper, it 37a. tel. 138191, I Za chtboard plafonds tr vakkundig gelegd f 10 p Bouwbedr. Gerders. tel. 116979 Mevr Horsten Bemlddelines- burean Zodak. Privé spreekuur volgens afspraak. Maandagmid dag séance van 2.30-3.30 tel. 274973. Korhaanstraat plafond f 10 per m2 incl. i. Bouwbedr. Goudswaard tel. 236614. Voor witten, schilderen, behan gen, billijke prijzen. Burgers Schildersbedrijf, Delfgauwstr. 56a, teL 241802. 3e specialist voor het plaatsen /an natuursteen. Schoorstenen in een dag gereed reeds vanaf al uw metsel-, tegel- e stucadoorswerk en timmer Specialist fi Vakkundig trimmen, knippen, scheren van uw hondl Aan huis. Conny Menalda van Schouwenburg, tel. 129994. Uw lederen jas gerepareerd en geverfd bij v. Wolde, Wille- brordusstr. 89B. Knipt dit adres Net schoolgaand meisje, 15 jr. zoekt beschaafde vriendin. Br. 7518 bur. blad. Overtollig haar. Gegarandeer de verwijdering door diather- mie. SChoonh.verzorgtng, hoog- tezon-pedlcure. Maria Erfman, Proveniersplein la. tel. 243474. Caravanstalling. 20. Schiedam, lergsma Bijenkorf, Lusthofstr Voor wit-, binnrn- en buiten schilderwerk. Stroek en Ot- tevan-ger. Vrijblijvend prijsop gave. Nw. Binnenweg 95, Span- jaa-rdstr. 76. Tel. 230382-252251. Is uw vereniging krap bij k. Organiseer een Oud-Papier-ak- tie! De afvoer verzorgt fa. Ph. Lok Zonen, 4e Indostriestr. 12-14, Vlaardingen Afhaalser- vtoe door geheel Rijnmond en Wesfland. Vr. inl., liefst per briefkaart. Overhemden reparatie. Nieuw boord 2,65. manchetten keren f0.80. Om zelf op te zet ten boord f 1.95, manchetten f 1,25 gratis Keszegels. J M. Snijders, v. Cittersstr. 24a Een goed bed koopt u het best bij een goede bedden-vakman. Vraag prijs. Beddenmakerij Hendriksen, Oostplein 51 naast Vrije Volk, tel. 131992 Modevakschool. Patronen naar maat met passen vanaf f 3,-. C. Zonneveld, Azaleastr. 29a, bij Rozenlaan. Goed tehuis gezocht voor jong katertje dol op Felix visbrok- jes. Adrianal. 147. R'dam-12. VAARTUIGEN Polyster zeilboot 360 x 1! compl. met tuig, dekzeil trailer, f 1200. Knegt, Pr. Poelslaan 82a, West.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 23