Leren vliegen is vrij duur, maar de beloning is groot GARANDEERT Gebr. Coster opent nieuw filiaal op de Hoogstraat Gevonden voorwerpen AA O F D E R UT DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 \T/I3VAn ga yOEN alle cijfers eenmaal op tafel lagen moest de heer S. J. R. de Monchy uit Rhoon het toegeven: „Het zelf-vliegen is misschien wel duurder dan men denkt." Nu had hij als voorzitter van de Aeroclub Rotterdam helemaal niet geprobeerd om het sportvliegen als een goed kope aangelegenheid voor te dragen. Wel wilde hij duidelijk maken dat het een zó opwindende en fascinerende zaak is, dat intussen in Rotter dam toch al gauw een tweehonderd mensen zich hiermee intensief be zighouden. Niet ieder lid van de Aeroclub Rotterdam of de veel jongere Vliegclub Rot terdam heeft vliegbevoegdheid, maar in de vrije uurtjes te verkeren tussen vlieglustigen of te luisteren naar de sterke verhalen, die gerenommeerde vlie gers weten op te dissen is al een heel bijzonder genoegen. De Aeroclub Rotterdam is met zijn 38 jaar een van de oudste vliegverenigin- gen van Nederland. Voor de oorlog ze telde de club op het vliegveld Waalha ven. De sport was toen een zeer exclu sieve liefhebberij en de sportvliegers konden zich doorgaans financieel vrij veel veroorloven. Een van de opvallend ste en kostbaarste stunts die in jaren dertig op touw werd gezet, was de komst van het luchtschip de Graf Zeppelin naar Rotterdam. We spreken nu over de tijd van de pioniers. De tijd waarin het lid van de Aeroclub Rotterdam Dick As jes samen met Gijsendorfer naar Mel bourne probeerde te racen. De tijd waarin het vliegen grensde aan waag halzerij. Veel ontzeggen In een folder waarin het zelfvliegen nu wordt gepropageerd staat ter ge- rpststelling: „De tijd van stoere vlieg- helden met kniebroeken en stofbrillen en petten achterstevoren, de tijd ook van de gruwelverhalen over „afglijden" en „neerstorten" is voorbij. De statistieken tonen aan dat in de lucht de risicofac tor is teruggebracht tot een fractie van die van het hedendaagse wegverkeer. Geen wonder. Sinds Olieslagers en Blé- riot heeft men een halve eeuw de tijd gehad om vliegtuigen te perfectioneren en in de lucht heeft men nog de ruimte die we op de wegen zo mis- Is het vliegen als passagier in ver- keerstoestellen een alledaagse gebeurte nis geworden, het zelf-vliegen is in Ne derland nog lang niet zo wijd vertakt als bijvoorbeeld in Amerika, waar het aantal sportvliegers in verhouding bijna tien keer groter is. Maar, in ons land moet menige sportvlieger zich veel ont zeggen om zijn hobby te kunnen beoefe- DE PERZEN-SPECIALIST de kwaliteit van elk tapijt uit de Meshed collectie. dat de prijzen bij Meshed lager zijn dan waar ook. de grootste keuze in soort en PERZISCHE EN CHINESE TAPIJTEN Nieuws uit de clubbladen Ret „Nieuwsblad van D.O.K.", de Schiedamse Chr. gymnastiekvereniging meldt dat besloten is tot oprichting van een nieuwe afdeling, nl. een „toestel- en springafdeling". Het doel hiervan is, om de leden de mogelijkheid te bieden zich nog beter te oefenen en het turnpeil te ■verhogen. De afdeling bestaat uit een da mes- en een herengroep. De „huisvrou wen-afdeling" in Kethel komt thans bij een in de zaal aan de Van der Leeuw laan. Ook is in Kethel een dames-afde ling begonnen, onder leiding van de hr. A. van Tilborg. Zaterdag 30 okt. wor den vaardigheidsproeven afgenomen. Het voornemen bestaat om op zaterdagavond weer onderlinge wedstrijden te gaan houden. Op zaterdag 27 nov. zijn die voor adspirant heren- en dames van 14- 16 jaar. Gemeld wordt voorts dat woens dag 2 en 9 maart de jaarlijkse uitvoe ring zal worden gegeven. De H.B.S.-er meldt dat het 40-jarig be staan dezer chr. voetbalvereniging zal worden gevierd met een receptie op 24 maart 1966 in Musis Sacrum. Op vrij dag is er een feestavond en zaterdag middag is er een voetbalwedstrijd tus sen oud-Spijkenisse en oud-H.B.S.S. en een gecostumeerde wedstrijd, omlijst met muziek en gymnastiekdemonstraties. Tot slot is er een reünie. Er zal ook een jubileumboek verschijnen en er komen enkele jubileum-wedstrijden, zowel voor junioren als pupillen. Vliegbewijs Wie zich voelt aangetrokken tot de kleine luchtvaart kan een oriënta- tievlucht van tien minuten (prijs 15 gul den) of een proefles van dertig minuten (voor 35 gulden) aanvragen bij de Na tionale Luchtvaartschool, die alle cur sussen in Nederland verzorgt. Na medi sche goedkeuring (het dragen van een bril behoeft geen beletsel te zijn) kan men op Zestienhoven gaan lessen, waar- De heer De Monchy op Zestienhoven in een van de toestellen van de Aero club Rotterdam. bij een lesuur van dertig minuten op dertig gulden komt. Het vliegbewijs A kan eventueel na circa 25 uur vliegen worden behaald. Is men eenmaal vlieger dan staan alle lucht wegen open en dan kan men een vlieg tuigje huren tegen een tarief van vijftig gulden voor ieder uur dat de machine in de lucht is. Bent u een beetje geschrokken van deze prijzen? De heer De Monchy zou dan nog wil len zeggen: Het gebruik van een flinke boot. waar vele duizenden Rotterdam mers niet tegenop zien, is doorgaans ook een dure aangelegenheid, wanneer wordt uitgerekend wat één uur varen eigenlijk kost. Vliegen is alleen een sport voor mensen die met inzet van al le kracht de weg naar het vrije lucht ruim willen vinden. Wie bezeten is van dit ideaal zal hiervoor het offer van de vrij dure opleiding moeten brengen. De beloning is evenredig groot, als men zich eenmaal vrij beweegt in de onmetelijke ruimte, waar voorlopig nog geen verkeersprobleem bestaat CcDALT&isMEY'S snel.:.. WONDERLAND DE DEFTIGE DODO ARWSELOPEWoPDE OHM'JN fiEME MIJN dodo, ee -zit MON-5TSR HUI-5 IETS H I9SCHIEN MBRKT ZD'n WOSTELTOeT M'J WELWEEEfclEINERi 5- l&UC EEN STUKUE WDR.TEL EN ZE WDRDT WE E R HEEL KLEIN 'J-HoHo HoHo, WE VERBRflW- DeW De NEUS V VRNDIE^K. KEe.pie iyu krn ik HET KOM UN RLLE5 UIT. gEN NU^EEL KLEINE HUGE WEEKT "ZICHZELF DODO JdU IK "ZO HEEL GJLCE.De NUMflHR lO CM.LANG 15WOKSTELT veoer, ach "TER HET KWUNflflW, DflT-sreeDs WEEK ONTSNRPT. ZO\SÜMT Z'J IN EEN "TUIN MET HEEL GROTE ©LOeMEW TfeKECHT ^DE_ VOORDEUR DCORL EN LOOPT LfiNCJS EIN BEN KflNIK Hem nooit pakkeu; K HET KOK!UW IS VERDWENEN NEER KONÜN PUFF.. NU ZULLEN ER WEL <3 EEN MONSTERS M ■Z'JtJ] De heer De Monchy is die moeilijke weg ook gegaan, toen hij na de oorlog sympathie voor de vliegerij opvatte. Tijdens een studieverblijf van enkele jaren in Amerika werd hij geboeid door de vliegerij die dooi tal van studenten actief werd beoefend. Om zijn lessen in de lucht te kunnen betalen ging hij in zijn vrije tijd werken bij boeren. Heel lang werken om even te kunnen vliegen, maar de animo en de aanleg waren bij stu dent De Monchy zo groot, dat hij spoe dig aan een solovlucht toe was. In Nederland, waar de sport zich na de oorlog snel herstelde, behaalde hij zijn brevet en intussen heeft hij rond 500 vlieguren op zijn naam staan. Die zijn doorgebracht tijdens vliegrally's, met pleziervluchtjes naar vele delen van Europa en ten dele ook met zaken reisjes, omdat het nuttige en het aange name zich hier zeer goed laten vereni gen. Vooral de rally's zijn bij de sport vliegers erg in trek. Hier wordt op tijd gevlogen en onderweg moeten verschil lende oriëntatie-opdrachten worden uit gevoerd- „Een prachtige combinatie van ont spanning en technische beheersing", zei de heer De Monchy. „Een luchtrally is nooit een snelheidsrace en er zijn prak tisch geen risico's aan verbonden Geen bravour De kleine luchtvaart van de Aeroclub Rotterdam en de vliegclub Rotter dam beweegt zich op Zestienhoven tus sen het zware kaliber van de grote luchtvaartmaatschappijen, die het me rendeel van het lawaai en de bedrij vigheid voor zich opeisen. De kleine, be weeglijke sportvliegtuigjes maken ge bruik van een grasbaan die evenwijdig loopt aan de brede betonstrook voor de grote machines. Maar wél spelen de kleintjes mee in het spel van de grote luchtvaart, dat via de verkeerstoren op Zestienhoven wordt geregeld. Met of zonder radio moet de vlieger zich strikt houden aan alle voorschriften en juist dat maakt deze sport tot een fas cinerende aangelegenheid waarbij nauw keurigheid en verantwoordelijkheidsge voel domineren. In de sociëteit van de Aeroclub Rot terdam, met uitzicht op het drukke plat form waar tientallen verlate toeristen zich bewegen, zei de heer De Monchy tussen het bulderend geraas van ver trekkende passagiersvliegtuigen door: „In onze sport is geen plaats voor waaghalzen en bravour-vliegers. Wan neer er eens een ongelukje gebeurt is dat bijna altijd aan een vliegfout te wij ten. De machines zijn bijna onfeilbaar". Ter illusstratie: De dubbeldeks Tiger Moths en Pipers waarmee de reclames boven Rotterdam worden gevlogen zijn machines die soms al 5000 of meer uren in de lucht zijn geweest. Te bevraeen aan het hoofdbureau van Lm fcoE La l\ Kortgeleden constateerden we in een artikel in ons blad, dat de Hoogstraat, het oudste winkelcentrum van Schiedam, kennelijk nieuw leven werd ingeblazen, nadat enkele jaren de vres had be staan dat de straat zou doodbloeden. Aan deze „verjonging" hebben nu reeds diverse bedrijven meegewerkt, door nieuwe vestiging of restauratie van het bedrijfspand. Het is thans het kledingbe drijf der n.v. Gebr. Coster, dat een be langrijke bijdrage levert tot vernieuwing van de Hoogstraat. De oude r.k. pastorie is afgebroken en een fraai nieuw pand is verrezen. Het is het tiende filiaal van de firma, van Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 uur ds. A. Hoffman, H. Doop, 5 uur ds. E. A. Bos; Bethelkerk 10 uur ds. K. Blei, Vlaardingen, 5 uur ds. J. E. van Veen, VlaardingenOpstanding?kerk 10 uur ds. H. W. Hemmes, H. Avondmaal, 7 uur ds. H. W. Hemmes, H. Avondmaal en Dank zegging; Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds. C. van der Steen. H. Avondmaal, 7 uur ds. C. van der Steen, H Avondmaal en Dankzegging; Kethel. Dorpskerk 10 uur ds W. Vons. H. Doop, 7 uur ds. P. Lug- tigheid, 's-GravenhageDe Rank 8.30 uur ds- W. Vons. Geref. Kerk: In alle morgendiensten voorbereiding voor 't Heilig Avondmaal. Oosterkerk. Rotterdamsedijk 289, 10 uur ds. J. Tevel te Zwijndrerht, 5 uur ds. P. R. Everaars; Kethel „De Ark" Zwaluw laan 103, 9.30 uur ds. W A. Krijger. 2.30 uur ds. H. J Heynen te Den Haag; Magnalia Dei Kerk. Albardastraat 65, 10 uur ds. J. Couvée, 5 uur ds. A. Reen; „De Goede Haven" Westfrankelandse- dijk 1, 10 uur ds. P. R. Everaars, 5 uur ds. J. Couvée; Juliamakerk, Burg. Knap- pertlaan 29, 10 uur ds H. J. Heynen, 5 uur ds. W. A. Krijger. Ned. Pret. Bond, Westvest 10.30 uur ds. G. S. Westerouen van Meeteren. Leger des Heiis, gebouw Lange Haven 71, 10 uur Heiligingssamenkomst, 6.30 uur openluchtsamenkomst Koemarkt, 7 30 uur Verlossingssamenkomst Leiding majoor en mevr. Drijver-Salomon. Oud-Geref, Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven 97, dienst om 9 en 3.45 uur Oud-Katholieke Gemeente, Dam 28, 10 uur H. Mis. Jehova's Getuigen, Volksgebouw. Tuin- laan 50. 6 uur toespraak, 7 uur Wacht torenstudie. Vrije Geref. Gemeente, Tuinlaan 50, 10 en 4 uur dienst. Chr. Geref. Kerk, Warande. 10 en 5 uur de eerw. heer C. G. Ouwerkerk uit Nieuwpoort. Baptisten Gemeente, Lange Haven 129, 7 uur samenkomst. Mission to the Seamen, Anglicaanse dienst, kantine Wilton Fijenoord, iedere eerste, derde en vijfde zondag der maand v.m. 9 uur. Rev. Chr. Roeves B.A. Kerkgemeenschap tot vebrciding der Geref. leer, Lange Nieuwstraat 67. dienst 10 en 5 uur. Voorganger ds. H. Hofman. Geref. Kerk (vrijgemaakt^ Westvest 30. 9.30 en 4.30 uur ds. C. Vonk. Evang. Luth. Kerk, hoek Oranjestraat, 10 uur ds- A. Steinhart (Oogstbloemen- dienst). Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Irene, Nieuwe Haven 155, 10 en 4 uur ds. H. G. Abma uit Gouda. middag heeft burgemeester Roelfsema officieel dit nieuwe winkelpand geopend. Merkwaardig genoeg, is het weer een „Hoogstraat" welke de n.v. heeft uitge kozen, want eertijds was ook een zaak aan de Rotterdamse Hoogstraat geves tigd. De eerste zaak werd op 30 september 1940 in de Jonker Fransstraat te Rotter dam geopend. In de jaren tot 1940 werd de zaak uitgebreid met 2 filialen nl. Nieuwe Binnenweg en West Kruiskade. In 1945, na de moeilijke oorlogsjaren, werd weer begonnen in de enig overge bleven zaak West Kruiskade. In 1952 volgde de opening van filiaal Kat. Lage- dijk te Rotterdam-Zuid, in lr53 filiaal Korte Hoogstraat, in 1954 filiaal Meent, in 1957 filiaal Leiden, in 1961 filiaal Zeist, begin 1962 filiaal Vlaardingen, sep tember 1962 filiaal Hoogvliet en in maart 1965 filiaal Arnhem, en nu 30 september 1965, 35 jaar na de eerste zelfstandige schreden, zal de opening plaats hebben van de 10e zaak. Zoals opgemerkt is dat filiaal geves tigd op de plaats van de voormalige pas torie, welke werd afgebroken- In 2 maan den tijd schiep het aannemersbedrijf Van Hoorn te Capelle a d IJssel hier een modern zakenpand met een allumi- nlum gevel en een front van 26 meter naar een ontwerp van architect K. Lan ders te Rotterdam, de binnenhuisarchi tect, de heer J. Maas verzorgde het in terieur. De fa. E. Post Zonen te Rot terdam de electrische installatie en de fa. Willemsen te Rotterdam de bronzen B-B- boekte successen op EHBO-wedstrijden Ter gelegenheid van het 20-jarig be staan heeft de afdeling Vught van het Rode Kruis op 25 en 26 september lan delijke EHBO-wedstrijden gehouden, waarbij ploegen van de A-kring Bescher ming Bevolking Zuid-Holland-c. fraaie resultaten hebben behaald. Op 25 septem ber behaalde de ploeg uit wijk 07 (Schie dam) met 314 punten de eerste prijs; Maassluis met 278 punten de derde prijs wijk 17 (Rotterdam) met 273 punten de vijfde prijs; wijk 06 (2e ploeg Schiedam) met 270 punten de zevende prijs. De drie voor de beste leiders uitge loofde prijzen gingen naar de heren: D. Groeneweg wijk (7 eerste prijs 79 pnt; mevr. M. C. van Beelen-Kleywegt Maas sluis tweede prijs 78 pnt; P. van der Doe wijk 06-2 derde prijs 77 pnt. Na afloop van het totale concours kon op 26 september de prijs van de alge meen beste ploeg worden toegekend aan de ploeg uit wijk 07 en van de beste leider, aan de commandant van die ploeg, de heer D. Groeneweg, die hier mede de door de Koningin ter beschik- king gestelde legpenning verwierf. Te bevragen aan het hoofdbureau politie te Schiedam, dagelijks van 8.00 17.00 uur, behalve op zaterdag en zon dag: muntbiljet, zijden sjaal, sjaaltje, 1 paar regenpijpen en -jas, riempjes van Jas, jasje, trui, 4-kl. ballpoint, ring met 7 sleutels, etui met 4 sleutels, 8 sleutels, 2 sleutels in etui, portemonnee inh., kindertasje, wieldop, fietspomp, hockeystick; 1 paar 'dames glacés, da meshandschoen (1). Te bevragen bij de vinders: 1 paar handschoenen, Schreuder, A. Z. S. Tuin laan; 1 paar damesglacés. Bos, Co p. DES, Vondellaan 62; 2 dameshandschoe nen, Alg. Begraafplaats, Vlaardinger- dijk; stepje, Verveen, Kortlandstr. 3; autostep, Riphagen, Lekstraat 133; groe ne step, Hoftijzer, v. d. Elststraat 12; step op Luchtbanden, Baumhoër, Goe- reesestraat 9b, roeiboot, walkapitein. Wilton Feijenoord; plastic bak, woonark Gilles, Westerkade; riem, v. d. Berge, Nassaulaan 24b, slang, sla, Eurotax, 51c, Rotterdam (133457); fietstas, v. Raaij, Rozenburgerstraat 2b, herenpara- plui, Van Santen, J. van Lennepstr. 8a, aktentas met inh. Burger, Vlaardinger- dijk 57 (na 12.00 uur)damesportemon nee met inh. De Bruijn, Burg. van Haa- renlaan 893; herenbril, Greten, v. Eist- straat 9a, ring met 6 sleutels, v. Beur den, Galjootstraat 21b, Rotterdam; ring met 6 sleutels, Breur, v. Karnebeekstr. 54, autosleuteltje, Alg Begraafplaats, Vlaardingerdijk; herenregenjas, v. Os, Prof. Aalberselaan 70, sjaal, Beseter- man, Fabristraat 1; pet, Wessel, Brug manstraat 12; plastic regenjas, Roelofs v. ICarnebeekstraat 26; dames regenjas, Schilthuizen, Damlaan 30, damesjasje, Westerveld, Th. a Kempisstraat lb, jon gensjack met cap, Hoogstad, Boterstraat 59; regenjas, Tettelaar, v. Oldenbarne- veltstraat 203; windjack, v. Noortwijck, Mgr. Nolenslaan 331; jongenstrui, Os- senwaarde, Kamperfoelielaan 8; B.H. met kaartje, v. d- Kraan, Rotterdamse dijk 409; colbertjasje, Loeff, v. 's-Gra- vesandestraat 52a, Jack. Kleijzen, Cel- siusstraat 30a, zwembroek en handdoek Jansen, Albardastraat 19, kindervest, Ouwens, Ouddorpsestraat 15a, bankbil jet, de Jong, Copernicusstraat 2a, horlo ge, Bakker, v. Smaleveltstr. 15b, arm band, v. Zomeren, v. Smaleveltstraat 10, dameshorloge, Delmeij, Schutterstraat 24, Rotterdam; trouwring, den Held, Fr. Halsplein 24b, dameshorloge, Munnik, Westpolderstraat 1; muntbiljet, Wiechel Lekstraat 133, bedelarmbandje, Peek, Mgr. Nolenslaan 185, bedelketting, de Rouw, Pr. Hendrikstraat 12a; zilveren kettinkje, v. d. Meer Schoep Passage. Aanleg Horvathweg aanbesteed Het gemeentebestuur van Schiedam heeft aanbesteed het uitvoeren van grond- riolerings- en bestratingswerken met bijbehorende werken voor de aan- 1 leg van de Horvathweg en de oprit van de Brandersbrug. Het hoogst werd ingeschreven door de n.v. Aannemings bedrijf „Slikkerveer voor f 279.672,-het laagst door fa. Gebr. H. en G. Lagen dijk te Rotterdam met f 166.864. De gun ning is aangehouden. Toneelwedstrijden S.G. Ook dit seizoen zal de Schiedamse Ge meenschap weer toneelwedstrijden orga niseren op de volgende data: donderdag 16 december - Geron; donderdag 20 ja nuari - Utile Dulci; donderdag 10 fe bruari - Intermezzo; donderdag 24 fe bruari - Brederode; donderdag 10 maart - Othello; donderdag 31 maart - Onyx; donderdag 14 april - Tot Steun in den Strijd; vrijdag 29 april (nog niet zeker) - Prijsuitreiking. We zijn wel helemaal niet in de buurt van moederdag, maar dat mag ons niet verhinderen even aan haai te denken. Piet Fransen (van Feijenoord) hielp ons hierbij toen hij aan een reporter, die hem naar zijn mening over de jon gens van Real-Madrid vroeg, ant woordde: „Ik ga er van uit, dat al die Spanjaarden ook maar een ge- woffle moeder hebben''. Dat sommige jongens dat wel eens op het voetbalveld vergeten doet daar niets van af. Het is goed dat we el kaar daaraan van tijd tot tijd her inneren. Ook als moeder al „uit de tijd" is. We hebben een moeder, die graag ziet dat haar kind zirh weet te gedragen. Een moeder die aan haar kind denkt, ook ais dat kind haar kwijt is en „op eigen benen" staat. Of met die eigen benen schont. Dat dit overigens niet alleen op het veld gebeurt, maar ook op de tribunes kan plaats vinden, bewees onlangs weer eens de Glasgowse derbv tussen Glasgow Rangers (protestant) en Celtic (katholiek). Wij schreven ai eens eerder dat ze daar blijkbaar nog niet gehoord hebben van de oecumene. Moeders zullen ook naar in Glasgow tranen gelaten hebben. Althans de moeders van de 18 arrestanten die de politie meenam. Moeders zijn waarde vol. Ook al verklaarde de heer Stan- bury (u weet Wel die man die 't vorig jaar per advertentie allerlei mensen uitnodigde om met hem naar een on bewoond eiland te trekken) dat hij geen moeders mee wou nemen, want hü kon geen improductieve mensen gebruiken. Over improductief gesproken! Natuurlijk wordt moeder improductief als je niet meer naar haar luistert. Ais je niet meer bedenkt dat het haar liefde was waarmee je indertijd in dit wondere wereldje ontvangen werd. Een liefde die je nadien nog zoveel jaren bege leidde. Niet voor niets zijn wij alle maal „jongens en meisjes" met een gewone moeder. Daar zit iets achter. Het was de bedoeling dat we uit liefde geboren werden in dat we met een vermogen aan (moeder)liefde ter we reld kwamen. MEDEMENS. AGENDA SCHIEDAM De toegang is vrij. Na afloop concert wordt, een sctaftkata, den waarvan de r.„.t: voor het fonds c sn üfjliiatrniITtfli gnhnu opl-riw»» li Hull tem ieuwbUUWK&HE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 2