I Experimentele Opel „Audi" met viertaktmotor Glas 2600 V8 BMW - Coupe 2000 Autonova-stadswagentje Reuze-banden voor reuze-voertuigen Gehoord in de garage Frankfurt bracht dit jaar veel interessante primeurs: DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 Dit is de nieuwe NSU 110: i sierlijke middenklasse-wagen Autoliefhebbers hebben deze week hun hart kunnen ophalen op de grote Internationale Autotentoonstelling van Frank furt. Op de stands van 69 autofabrieken en meer dan 700 leveranciers van toeleveringsprodukten stond het laatste nieuws op auto-gebied te pronk voor de uit vele landen komende bezoekers. De Internationale Autotentoonstelling van Frankfurt (dit was de 42ste) wordt steeds belangrijker. Deze afgelopen show van lak en chroom trok op de eerste dag al maar liefst 2000 autojournalisten. Een deel van hen was er In het hotel „Frankfurter Hof" getuige van, hoe de charmante, bijzonder pientere directeur van Volkswa gen, profH. Nordhoff, aan. de vooravond vqn de expositie een even-.onverwachte als verrassende stunt -uithaalde. Om half drie 's middags- kondigde hij aan, dat over enkele minuten in Wolfsburg da TIJSffMILJOENSTE Volkswa gen va'A de band zou lopen. Daar na werd het donker in de zaal en op een groot filmdoek zagen de aanwezigen dankzij een regel rechte televisieverbinding met de fabriek in Wolfsburg hoe dé witte Volkswagen 1300 langzaam de montagelijn -verliet. Op datzelfde ogenblik ook sprong op de Volks wagenstand op de (toen nog niet geopende) tentoonstelling het tel- bord op 10.000.000, Daaronder kon men, lezen, dat er elke seconden een nieuwe VW van de band loopt. Prof. Nordhoff zei op de pers conferentie die volgde een paar in teressante dingen. Hij steldé vast, dat VW de grootste werkgever van de Bondsrepubliek is en dat J de Volkswagen ongeveer het eni ge product is, dat sedert 1950 niet in prijs is verhoogd. ..Eigenlijk zou de wagen nu dertig procent méér moeten kosten", aldus prof. Nordhoff, die overigens wel aan kondigde dat elke prijsstijging op het, gébiéd van materiaal of ar beidskrachten in de toekomst tot een prijsverhoging van de Volks wagen zou MOETEN leiden. De eerste na-oorlogse Volkswa gen liep in 1945 van de band en het eerste miljoen- weed. beéeikt op 4 maart I960. De vijfmiljoen ste wagen .kwam gereed op 4 de cember 1961. Prof. Nérdhoff stel de in zijn overzicht vast, dat op het ogenblik mëer dan een miljoen mensen hun brood verdienen dank zij Volkswagen. De kwaliteit van de Wagen noemde hij beter ban ooit,Jen op een vinnig vraagje ffit lijn gehoor, waarom de Volkswa gens toch niet als. standaard-Uit rusting een achteruitlamp mee krijgen, antwoordde de nu 66-jari- ge bouwer van het VW-cor ..omdat de Volkswagen er is vooruit willen.. Experiment De bezoekers van de Internationale Autotentoonstelling van Frankfurt konden kennis maken met her nieuwste produkt van de jongste Duitse autofabrijek GLAS. Dit is de fraaie prestigewagen met een V8 motor. „Audi" lijkt sterk op de DKW F 102 de vierkante kcfplampén Onder de kap Als een dag later de deuren van deze tentoonstelling open gaan, kan het publiek vpör het eerst kennis maken met éen expe rimentele Opel, die in alle stilte is ontwikkeld om er bij hoge snel heden remmeii, motor en vering mee te kunnen meten. Het is een bijzonder sierlijke, lage wagen, die is uitgerust met een 1,9 zes cilinder Qpel-motor en die veel harder kan rijden dan 200 kilo meter per uur. Het model zal wel licht niet in deze vorm in pro ductie worden genomen. Als droom-auto is deze „Opel Grand 'Tourisme Coupe" echter ook de moeite van het kijken waard. Men loopt verder, naar de stand van Auto Union. Daar staat voor het eerst in het openbaar de nieu we „Audi", uitgerust met een door Mercedes ontwikkelde vier- iejs. langer en de koplampen zijn rechthoekig. De motor heeft een hoge compressie: de inhoud is 1696 cc. Als topsnel heid wordt opgegeven ruim 145 kilometer per uur en als brand stofverbruik 8,4 liter per hondord kilometer. Eeii bijzonder leuke, - goed afgewerkte automobiel, deze „Audi". Overigens is de naam ..Audi" niet nieuw: er reed al een „Audi" in 1911. De naam werd tot voor .de oorlog gebruikt en duikt nu weer als nieuw op. Glas de jongste Duitse auto- fabriek zorgde voor een sensa tie met een geheel nieuwe „gro te" wagen met een V 8« motor. Het is een schitterende auto met een carrosserie van de Italiaanse ontwerper Pietro Frua. De topsnel heid van deze auto is meer dan 200 kilometer per uur: de prijs in Duitsland- is circa 18000 Mark. BMW zorgde ook voor iets heel moois: de prachtige BMW Coupe 2000 met een 2 liter vier cilinder motor. De topsnelheid van de wa gen ligt in de buurt van de 185 kilométer per uur. De BMW 2000 wordt iri standaard-uitvoering ge maakt met automatische trans missie. De BMW 2000 CS heeft een vier versnellingsbak met vloer schakeling. Prijs van deze model len circa twintigduizend gulden. Stadswagentje Even iets heel anders: het stadswagentje. De. bandenfabriek Pirplli is op de gedachte geko men, enkele mertsen bij elkaar te rqepgn om samen een ideaal stadswagentje te böuweft. Wel, het is er nu, en op dh tentoonstelling van Frankfurt was het te Zien. Een vierkant, zeer functioneel wa gentje met behoorlijke bagage ruimte, een Zedelijke draaioirici, gemakkelijke deuren. De wagen zal hooit wórden gebouwd, maar is bedoeld als „uitlokkertje" van kritiek. Misschien dat naar aanlei ding van alle goede ideeën, die dan bovenkomen, nog .wel,eens de, werkelijk ideale stadswagen zal kunnen worden geconstrueerd. Mercedes was in Frankfurt aan wezig met de nieuwste modellen. Natuurlijk viel vooral de carros serie van de 250 op. De wagen heeft een lagere „taille" dan de reeds bekende Mercedes-modellen en doet zeer modern aan. In to taal levert de fabriek nu 17 ver schillende modellen, er kan dus bijna altijd naar wens worden ge leverd. De 190 is sneller geworden en heet nu 200 (topsnelheid thans circa 160 kilometer per uur) en de nieuwe 250 kan worden geleverd met een EINSPRITZUNG motor. Bij het voorstellen aan de Amerikaanse pers van de Chrys- lerniodellen 1966 in iSoston heeft de president van Chrysler, de heer Lynn Townsend, ver klaard, dat z$n maatschappij meer dan een miljard gulden heeft besteed aan het uitbren gen van deze modellen, specu lerend op een groter markt aandeel. Hij zei ook: „Alle fac toren zijn aanwezig om de tien volgende jaren tot een ..gouden eeuw" voor de auto-industrie te maken". Bron: Chrysler. Deze inspuitmotor geeft de Wagert 150 P.K.: de topsnelheid ligt in de bpurt van de 190 kilometer" per üur. De „normale" 250 heeflj een nfotor van 130 pk en de top ligt tien kilometer beneden die vdn de 250 S. De nieuXwê Kadett van Opel vormde een van de grootste trek pleistersop de Opelstand. De wa gen is veel Stoerder géwordén en,, kreeg oók" een sterkere motor. Het interieur ziet er luxueus en bijzon der goed afgewerkt uit. De wagep wordt gemgakt als twee-deurs! mo del en alsivtèrdeurs model en ook in een bijzopder aantrekkelijke Coupe-uitvoering. Deze Coupe rijdt 16 kilometers.»harder dan de'nor male Kadétt, (146 kilometer, per. uur). Als nieuws bracht Opel hier ook het nieuwe achtersteven va/V de Rekord en de nieuwe motoren Eén van de fraaiste stands was van NSU. De fabriek toonde daar de geheel pteuwe 110: de precies vier meter lange middenklasse wagen die, draaiend op een grote' tafel, een bijzonder mooie indruk maakte. Onder de motorkap, ligt Natuurlijk was DAF ook aanwe zig. De fabriek pronkte in Frank furt met de nieuwe Daffodils 1936 met rechtere ileus en forser ach tersteven en toonde .op de vracht wagenafdeling de nieuwe 2400 se rie met 210 pk motoren. Verder kon het publiek zien, hoe comfor tabel de bijrijderstoel van de 2600 wel is geworden. Wie verder om zich heen keek zag onder meer: een Honda 600 cabriolet (een bijzonder aardig sportief wagen tje, dat terecht veel succes oogst- I de 66-modellen Porsche cabriolet serie van Volkswa- SAAB, die t de Hillman met de nieuwe 1725 de „Excalibur" een door een Amerikaan nagebouwde Mercedes sportwagen van voor de oorlog met V8 Chevrolet Corvette motor van 300 pk? AUTO- tentoonstellingen Na Frankfurt staat van 7 tot 17 oktober Parijs op het programma, gevolgd door Londen (20-30 okto ber), Daarna volgt de autotentoon stelling in Turijn van 3-14 novem ber. De eerste grote tentoonstel ling van het volgend jaar is die van Genève (10-20 maart). Am sterdam biedt het volgend jaar de Tweewieler-RAI (24 februari6 maart) en de tentoonstelling „Autovak" (914 mei), waarop garage-uitrusting te zien zal zijn. De expositie voor bedrijlfswagens Wordt in Amsterdam gehouden van 313 februari. De nièuyoe iKqgett-JZaupégoecl llHNHWiuHlllimillllllllllllllllupillllllllllllliilflillUllllllilllilllllinilllllllllllllllllllllllllllllll r 146 kilometer per u In» Amerika is men begonnen met een onderzoek naar de mo gelijkheden, om reusachtige ban- den te maken, die zouden kunpen \voKfen$£mulct opz.g. „lanök#ui- v sers".- Deskundigen van Goodyear i zijn,er-.^l in geslaagd om een fa- brikagej-rpethode te ontwerpen voor déze monster-bandeA, die eeöt diameter krijgen van 15: meter. Dê methode komt erop neer; dat defeand wordt opgeboüwd uit strips'; die de segmenten' van: het karkas- en het loopvlak combine- ren. Deze segmenten W.ordeh in elkaar gevlochten. Bij öe mijn bouw, aanleg van wegep en ofcrk'" bij de exploratie van olievelden heeft men de behoefte gekregen aan voertuigen, die eerff, of twee maanden geheel onafhankelijk van de bewoonde wereld zouden kun- - nen .oppreren",J)«e landkrui- sel, apparatuur en gereedschap pen kurrhfen vervoeren, waarbij de bemanning, net als op een Schip, comfortabel zou kuiinen worden gehuisvest. Dergelijke voertuigen hebben reeds het tekenbord-stadium be reikt, maar de banden in de ver eiste reusachtige maat vormden nog een probleem. Er werden al banderi gémaakt vari drie meter hoog, maar voor de vereiste mon sterbanden is het nodig een ge heel ander systeem te Dedenken, o.a. in verband met het transport. De reuze-banden die nu zijn ont wórpen; zullen in delen worden vervaardigd en ter plaatse wor den geassembléerd. De 15 meter hoge banden kun nen éen gewicht torsen van maar liefst 80.000 kg. Het gewicht zal zo over het grondoppervlak wor den verdeeld, dat de druk op de grond per vierkante centimeter minder zal zijn, dan door de ban den van een normale personenwa gen wordt uitgeoefend. Deze lage bodemdruk verschaft het voertuig genoeg mobiliteit in woestijnen, in de sneeuw en over modderige en moerassige terrei nen. Bovendien leveren de banden voldoende „drijfvermogen", waar door rivieren en meren geen be letsel meer voor een „landkrui- Bij de foto: Links: de proefban- den, die een doorsnee hebben van twee meter, zijn vervaardigd uit voorgevormde rubber strips, ver sterkt met parallel aangebrachte nylon koorden. Rechts: model van een „landkruiser". De banden geen probleem meer. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de schroefver bindingen: de Nederlandse Klinknagelfabriek NV te Schie dam (dochteronderneming van de Nederlandse schroefbouten- fabriek N.V. te Helmond) brengt voor het eerst klinkmoeren in de handel, die als klinknagel en moer dienstdoen. Van den Bergh N.V. te Ve- ghel heeft een nieuw procédé ontwikkeld, om kokosmatten voor auto's duurzamer te ma ken. Onlangs is een nieuw ont worpen installatie in bedrijf genomen, die de matten aan de onderzijde voorziet van plas tic. Bron: RAI. In Nederland komt een nieuw type autoradio op de markt met speciale drukknopbediening, die het mogelijk maakt tijdens het rijden door een druk op de knop niet alleen de gewenste zender, maar ook de gewenste geluids sterkte te ontvangen. De diepte is maar 9 centimeter, de priis 238. Bron: Vanandel N.V., Rot terdam. Met vier verschillende model len uit haar nieuwe serie „88" gaat Volvo de vrachtwagen- chassis uit de huidige serie L 495 vervangen. De nieuwe mo dellen komen beschikbaar met motoren van naar keuze 166 of 260 DIN-pk. Bron: Nebim N.V., Den Haag. Het monteren van radiaal banden op een auto, die op nor male banden met gekruiste koordlagen staat, kan erg ge vaarlijk zijn, tenzij op het voor schrift wordt gelet. Om de reeds aan alle bandenhandelaren ver strekte montagevoorschriften kracht bij te zetten bevestigt Dunlop tegenwoordig aan iedere SP 41 radiaalband, die de fa briek verlaat, de volgende me dedeling: „Belangrijk: laat dit aan de bestuurder lezen. Rijdt nooit met SP 41 banden voor, tenzij achter eveneens SP 41 zijn. Normale binnenbanden passen niet im SP-binnenbanden, neem speciale SP-binnenbanden". De beste resultaten worden verkregen met hetzelfde type band rondom, maar wanneer een combinatie onvermijdelijk is, moeten radiaalbanden altijd in paren worden gemonteerd en alleen aan de achterwielen. Bron: SMMT. Goodyear in Luxemburg is van plan 16 miljoen te investe ren in de fabriek ten behoeve van de zg. „Earthmover-ban- den". Het is voor het eerst, dat de fabriek zich binnen het EEG- gebied gaat bezighouden met de vervaardiging van banden voor grondverzet-maehines en ander rijdend materieel voor de aanleg van wegen en dijken en voor de bouw van andere grote pro jecten. Bron: Goodyear. Trico heeft twee verschil lende ruitenwisser-systemen ontwikkeld voor motregen en voor opspattend water van an dere weggebruikers. Het eerste systeem is mechanisch-pneuma- tisch en geeft pauzes tussen de wisselslagen, die van tevoren in te stellen zijn. Het tweede sys teem is volledig pneumatisch met in te stellen pauzes, maar keert terug naar onafgebroken wissen bij het accelereren. Bron: SMMT. Philips heeft een cassette speler ontwikkeld, die op de autoradio kan worden aangeslo ten en muziek geeft, ook onder slechte omstandigheden als rij den onder tramdraden. De cas settes kunnen met een hand omdraai worden verwisseld. Er Is royale keuze aan „bandjes". Bron: Philips. Deze maand is de „Vrijbui ters-club" opgericht, waarvan alle huidige en toekomstige Re- nault-4-bezitters lid kunnen worden. Plaquettes voor auto's en draaginsignes worden koste loos verstrekt. Het doel van de club is de leden van al het nieuws van de Renault 4 op de hoogte te houden, reis- en va- kantietips te verstrekken, kor ting te verlenen voor toegang en jaarlijks een puzzelrit ■en oriëntatie Kit Ychfij - Bron: Renault.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 4