Huisschilder pal aulenrsrhap op zïi 65ste ten volle beleven w Vollaard en Martens kampioenen van tennistoernooi Van Vliet GHlW0LtT 50JBSS kWHW-1 Overtrekt nu Bankstel Aparte fauteuils DE HAVENLOODS DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1965 Jonker Fransstraat 29-31 Rotterdam Telefoon 136863 CO-OP CO-OP TSF organiseert voor 3e maal familietoernooi Op de weekends van 2 en 3 en 9 en 10 oktober organiseert T.SF. voor de der de maal het familietoernooi. Er wordt weer gespeeld in combinaties van: da mes-dubbel, heren-dubbel en gemengd- dubbel. De dubbels moeten worden ge formeerd uit familieleden. De eerste ronden bestaan uit poules van drie dubbels, de poulewinnaars spe len de volgende ronden volgens het af- valsysteem. Voor de combinaties: Moeder en doch ter, moeder en ^oon, vader en zoon, va der en dochter zijn wisselbekers beschik baar gesteld, voor degene die de beste prestatie levert. Vele Schiedammers hebben reeds voor dit toernooi ingeschreven, de inschrijving sluit op zondag 26 september a.s. De finales zullen plaats vinden op zon dag 10 oktober waarna de poorten van het tennispark van Vliet, voor dit jaar, definitief worden gesloten. Svhifdamse agvnda 1 oktober Musis Sacrum 20.00 uur Schiedamse Zwem Club: Vergadering; Sursum Corda: 20.00 uur Wandelsport ver. ,,De Schied. Tippelaars": Bijeen komst. 2 oktober Tivoli 20.30 uur Schied. Jazz Sociëteit „Guillaume": Bijeen komst. 3 oktober Wijkcentrum 20.00 uur R.K. Instuif, Dansavond. Stedelijk Mu seum Opstelling van eigen verzameling hedendaagse kunst. Galerie Punt Vierg Evert Maliangkay exposeert zijn gou achescollages (tot 2 oktober). Apothekersdienst Apothekersdienst van vrijdagavond 6 uur Schiedam, Van Westendorp, Park weg 207, tel. 267674. pen die in de grotten van Tellem zijn gevonden. De finales van het parktennistoernooi Van Vliet zijn j.l. zaterdag alle ver speeld. In het dames-enkelspel wdn me vrouw H. Vollaard in drie sets van Mur- grid Sneep, 61, 3—6, 97. In het he ren-enkelspel werd Johnny Martens, bij verrassing, parkkampioen. Hij versloeg Erik van Woerkom in drie sets 64, 16, 63. In het herendubbelspel B-klasse wer den Johnny Martens en Erik van Woer kom kampioen, het damesdubbel werd gewonnen door Els Zwanenburg en Mar- grid Sneep. Het gemengddubbei werd een overwinning voor Els Zwanenburg en Erik van Woerkom. Het dames-enkelspel in de B-klasse bracht in de finale Maartje v.d. Wilt tegen Nel v.d. Vaart op de baan. In drie sets werd hier Maartje v.d. Wilt de kampioene 63, 36, 6—3. Bij het heren-enkelspel in de B-klasse overklas te Wim de Ruiter Wil Baard met 6—1, In de C-klasse werd mevr. G. Olthof kampioene door een 64, 63 overwin ning op mevr. Ponsen. De meervoudig tafeltenniskampioen van Schiedam Henk Aben werd in de O-klasse kampioen door een 64, 06. 62 overwinning op Jan v. Toorn. Het herendubbelspel C-klas- se werd gewonnen door v.d. Heuvel-v. Herwaarden. In het damesdubbelspel werden de dames Olthof en Van Rijse- wijk kampioen en het gemengd dubbel werd gewonnen door het dubbel H. Spit hoven-N. de Ruiter. Bij de veteranen werd Jan v. Elswljk kampioen door een overwinning op Dan Forehead. Het he- rendubbel veteranen-klasse werd gewon nen door J. Oyen en J. v. Elswijk. Het gemengd dubbel bracht een eer- Bij eten van „Hollandse nieuwe" goed oppassen voor haringworm In het jaarverslag 1964 van de keup ringsdienst van Waren voor het gebied Rotterdam, wordt het volgende medege deeld omtrent de beruchte „haring wormziekte". „In het afgelopen verslagjaar werd de dienst weer geconfronteerd met een vijftiental gevallen betrekking hebbende op de zogenaamde haringwormziekte (Anisakiasis). Het onderzoek door deze dienst ingesteld, heeft hierbij geen aan wijzingen voor onregelmatigheden bij de betrokken handelaren kunnen opleveren. De verkochte haring was normaal via de visafslag betrokken. Ook bereikten de dienst enkele klach ten van particulieren met betrekking tot het aantreffen van levende anisakis in haringen. Evenals in vorige jaren werd door de keurmeesters van de dienst, in samenwerking met functiona rissen van andere instanties, in het ha ringseizoen op de afslag te Vlaardingen regelmatig controle uitgeoefend op de naleving van de door het Productschap voor Vis en Visprodukten gegeven zou- tingsvoorschriften. Deze voorschriften waren in 1964 gelijk aan die, gegeven voor 1963, te weten 1 vat zout op 16 va ten haring bij kleine haringen en 1 vat zout op 12 vaten haring bij grote exem- «itupii PIETERSEN CO S AUTOMOBIELBEDRIJF ste prijs op voor het dubbel Wessel- J. v.d. Griend. Het damesdubbel veteranen werd gewonnen door de dames Wessel en Verberne. In het troosttoernooi won Els v. Dort het enkelspel bij de dames en Jan van Toorn bij de heren. Het da mesdubbel werd gewonnen door Oprel- Bulte en het herendubbel door Bakker- De Vos. 's Avonds had de prijsuitreiking plaats, waarbij de parkeigenaar Dhr. J. v. Vliet, voor het volgende jaar uitbreiding van de kantine in het vooruitzicht stelde. De wedstrijdleiding werd in het zonnetje gezet, omdat ze alle 250 partijen in de gestelde twee weken hadden doen verspe len. De heren N. Spithoven voorzitter T.S.F. en Jan Oprei namens alle deelnemers bedankten J. v. Vliet voor plaren. Indien bij deze plaatselijke con troles op grond van organoleptische be vindingen het zoutgehalte van de vis te laag werd bevonden, werd de betref fende partij nog niet voor verkoop vrij gegeven ten einde het zout gelegenheid te geven beter in de vis te trekken. Het nemen van monsters haring en pekel voor onderzoek in het laboratorium heeft zich dit jaar tot slechts enkele gevallen beperkt. Evenals vorig jaar bleek dit labo ratoriumonderzoek ooK in 1964 het zout gehalte zowel van de pekel als van de vis aan de lage kant te zijn, hetgeen de conclusie wettigt,dat de geveven voor schriften met betrekking tot zouting aan boord niet steeds even nauwgezet wor den nageleefd. Tevens rijst de vraag, of de voorschriften ten aanzien van de zou ting niet moeten worden verzwaard. Onder verwijzing naar voorgaande jaarverslagen van deze dienst omtrent het aantreffen van levende anisakislar- ven in haring bestemd voor de consump tie. moet hier gepleit worden voor stren gere zoutingsvoorschriften bij de ha ringvangst of voor andere maatregelen teneinde het consumeren van levens krachtige anisakislarven via het „Ne derlandse zeebanket" te voorkomen. De typische Nederlandse gewoonte om de schoongemaakte, van kop en graten ont dane, „Hpüandse nieuwe" bij de staart te vatten en te verorberen gaat, zolang geen zekerheid bestaat dat een eventue le in het visvlees aanwezige anisakislar- ve onschadelijk is gemaakt, helaas nog met risico gepaard. Een aanbeveling aan de consument om bij het eten van nieuwe haring de nodige oplettendheid te betrachten kan hier dan ook niet ach terwege blijven". Eerste vergadering van Handels- en bedrijfsraad In een vergadering van de Schiedam se Middenstands Centrale (S.M.C.) is be sloten de huidige samenstelling te wijzi gen en op breder basis te stellen, door de vorming van een Schiedamse Han dels- en Bedrijfsraad. Hierin zullen ver- tenwoordigd zijn de Chr. Middenstands bond, Kon. Ned. Middenstandsbond, R. K. Middenstandsbond, het Grootbedrijf, de Coöp „Nieuwe Waterweg" u.a., de winkeliersvereniging Hoogstraat, de No- lenslaan en Schiedam-Zuid. Voor het eerst zal deze raad vanavond, donder dag 30 september, vergaderen in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. In deze bijeenkomst zal de heer G. P. Verhulsdonk, voorzitter van de SMC een uiteenzetting geven over de nieuwe raad. In de huishoudelijke vergadering raad, arbeidstijdverkorting in de detail handel per 1 nov. a.s., St. Nicolaasac- tiviteiten, de stadssanering en de vraag of er in 1966 toch een Industrie- en Handelsbeurs zal worden gehouden. Jubileumavond van de VARA De afdeling Schiedam van de VARA organiseert op woensdag 13 oktober in het Passage-theater een cabaretvoorstel ling ter gelegenheid van het veertigja rig bestaan van de omroepvereniging. Aan de voorstelling werken mee Henk Elsink. het Cocktail Trio, de Jonge Flie refluiters onder leiding van Johan de Jong met zang van Greetje Voorn en Joop Smits. Het hoogtepunt van het programma is het optreden van het duo „The Moun- ties". Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar bij bestuursleden der afdeling én aan het Passage-theater. voor bijzonder lage prijs! Vraag vrijblijvend huisbezoek Tel. 25.31.11. Rotterdam b.g.g. tel. 28 34 63 Costuums in zuiver scheerwol en Terlenka, o.a. Oxford, Groninger Stijlgroep, Heinrich Bock en Euro-Guilde. Ook "in" is het marine-blue costuum in serge, prijzen van f 139.- t/m f 219.- De nieuwe kollektie Harris Tweed-colberts is binnen! De kleuren: cognac, jagers-groen, blauw en grijs. De prijs? Geen bezwaar! f 79.50 Pantalons in Terlenka, Diolen, Trevira, vanaf f 29.- Kom nu al kijken naar onze kollektie winterjassen! En natuurlijk op al uw aankopen gratis dividendzegels! ilertus Meijer is nog lang niet uitgeschreven JJERTUS MEIJER is 64 en kijkt met verlangen uit naar zijn 65ste verjaardag in november als hij eindelijk van zijn pensioen kan gaan genieten. Bertus Meyer is een gewone, onopval lende Rotterdamse huisschilder die de laatste twaalf jaar bij de firma H. Maltha werkzaam is en die samen met zijn vrouw in de rustige Boe zemlaan woont. Hij is gemoedelijk en bedacht zaam maar achter zijn woorden schuilt vaak een wereld van wijsheid opgedaan in de omgang met mensen. Personen van het meest uiteenlo pende slag kruisten de weg die Bertus Meijer ging. Een weg die niet altijd gemakkelijk was. Als hij eindelijk gepensioneerd zal zijn krijgt hij de vrije tijd die hij nodig heeft om zich volledig aan zijn grote liefde te kunnen gaan wijden. Bertus Meijer is schrijver van korte verhalen en romans, maar ook is er wel eens een dichtbundel van hem verschenen. Hij publiceerde in allerlei tijdschriften en kranten en zijn romans zij het met lange tussenpozen de één na de ander. Bertus is achttien jaar ais hij een verhaal naar een jeugdkrant stuurt. Het is A. M. de Jong die er iets in ziet en het doorstuurt naar „Het Volk". Dit eerste kontakt met de schrijverswereld zal Meijer de stimulans geven door te gaan. Hij heeft dan alleen lagere school opleiding gehad en bezoekt de Akademie om kunstschilder te worden. „Prins van Pruisen" TAe Arbeiderspers geeft in 1930 zijn eerste boek: „Ar beiders gevraagd", uit, maar het contact met de so cialistische wereld is aan het veranderen. De crisistijd stuwt de spontane kreten van de nu werkeloze schrijver naar de oppervlakte en er verschijnt, een communistisch georiënteerde gedichtenbundel, die hij min of meer op eigen kracht laat uitgeven. Bertus Meijer is communist. Misschien niet met het hele hart, want in Moskou krijgt Jef.Last te horen dat hij de verkeerde medewerkers kiest Bertus schrijft over de Messias om het geluksgevoel van de voortschrijdende arbeiders onder woorden te brengen. Zijn christelijke opvoeding is daar debet aan. Er komen hongerige dichters bij Meijer thuis en ook de in die dagen be roemde en beruchte Harry Domela, de man die de wereld van het podium en klatergoud met één handomdraai in het hemd zet. De „Prins van Pruisen" is de bijnaam van deze huisvriend, die zich als zoon van de grote Wilhelm uitgeeft en zijn köpenickiade zo weet door te drij ver) dat vele vooraanstaanden voor het leven belachelijk gemaakt zijn. Gok hij scHrijft zijn boek in de gevangenis van Keulen en helpt onbewust mee de kijk op mensen van Bertus gestalte te geven. De vriendschap met Jef Last blijk van durende aard, ook al verlegt Bertus Meijer zijn politieke koers een weinig. Zijn eerste roman „Bedreigde stad" een verhaal van een massamoordenaar ziet het licht en achtereenvolgens ver schijnen de novelle „Verzoeking" enke- „Micha", roman van verworpenen. Filmaanbieding Voor het boek „Micha" bezoekt Ber tus als zogenaamd lid van de Vreem delingenpolitie, onder geleide van deze dienst, verschillende hotelletjes en opiumkits op Katendrecht. Hij proeft van dit leven en geeft het weer en als dan eindelijk ook dit boek verschijnt houdt Bertus zijn hart vast. De Franse filmindustrie heeft het oog op dit werk laten vallen en verzoekt hem zijp medewerking. Die geeft hij wat grajag, want („Het is heerlijk om gelezen te worden en het medium film brengt je woorden naar tienduizenden") de auteur geniet nog steeds in slechts een zeer klei ne lezerskring bewondering. Men noemt al namen, o.a. van de hoofdrolspeler Jean Gabin. als deze filmindustrie over stapt op een actueel onderwerp en Ber tus Meijer zonder meer vergeten wordt. Maar hij blijft schrijven. Meestal in de weekeinden en soms ook, als hij niet al te moe is, in de avonduren. Hij gaat rustig zijn weg en het doet hem weinig dat zijn naaste buren niet eens weten dat achter de witte overall van de schilder de onstuimige fantasie van de auteur verborgen gaat. Hij krijgt contact met Marnix Gijsen die in een brief zijn waardering uit spreekt, die ook verder een aandeel heeft in de besprekingen die zullen moe ten leiden naar vertalingen van enige Bertus Meijer schrijft door. Zijn „Een betekenis" ziet het licht en doet wel enig stof opwaaien. Dan „Célien" en als laat ste roman is nu sinds enkele maanden „Onbewoonbaar verklaard" uit. Er staan nog twee romans op stapel. Geen droog brood deze Rotterdamse auteur vra- aarom hij toch zijn beroep van huisschilder bleef uitoefenen, komen er verschillende contracten op tafel die wel aantonen, dat met schrijven meestal geen droog brood te verdienen is. De meeste boeken hebben vooroorlogse contracten en spreken dan over bedragen van f 300, tot f 400. Daarbij heeft Bertus Meijer nooit de trom geroerd. „Het honorarium komt er niet op aan", zegt hij, „ik doe het om het schrij ven zelf, als je maar gelezen Wordt. Wat Bertus Meijer. is echter bekend? Ik zou nooit op de manier van Jan Cremer bekend willen worden. Sex speelt in mijn boeken een logische rol, nooit een moedwillige". Straks zal Bertus gepensioneerd Zijn. ..Als ik tijd van leven heb, zal ik nog heel wat schrijven", zegt hij. Zijn bescheiden boekenkast verbergt heel wat „oude Russen" en ook Sime- non neemt daarin een grote plaats in. Hij heeft zichzelf het schrijven geleerd en is dankzij een inspannende zelfstudie een paar talen meester. Nog steeds reiken zijn contacten ver en ook al zal men hem straks als huis schilder voor de maatschappij kunnen af schrijven, zijn produktiviteit om te schrij ven zal daardoor slechts gesterkt worden. Dan zal er voor een schilder een auteur terugkomen. Een schrijver die nog lang niet uitgeschreven Is. JOOP MEKES Exclusieve interieurverzorging A. DAMME V/H TOOBENBURG DAMME Nw Binnenweg 340/344 Rotterdam Tel. 010-23 4136-255947 Bezoekt onze dagelijks geopende meu belexpositie in de bovenzalen van v.m. CALAND WEST, entree Rochussenstraat! VRAAGT ONZE KLEURENCATALOGUS. Kethel leeft op de grens van oud en nieuw. Want terwijl aan de ene zijde nog de „gezellige" mestvaalt het lan delijk karakter van dit deel van Schie dam helpt bewaren, torenen aan de andere zijde de moderne flats boven het oude dorp als een getuigenis van zijn groei en vernieuwing. Die groei heeft zich de laatste jaren snel vol trokken en veel van het oude is daar door verdwenen. Dat gaf soms een ge voel van heimwee maar vaak ook' ufas het een opluchting. En een opluchting zal het ook zijn wanneer de sloot langs de Meeuwen singel verdwijnt. Zij mag dan samen met de mestvaalt de landelijkheid van Kethel in stand houden, bepaald ge zond is deze situatie niet. Want deze sloot is een open riool voor acht wo ningen. Zij contrasteert sterk met de steriliteit van de moderne huizen langs de Meeuwensingel. Er schijnen plannen te bestaan om de sloot te dempen. Het is te hopen, dat deze plannen binnen korte tijd worden uitgevoerd. Cabaret voor bejaarden De afdeling Schiedam van de Algeme ne Bond van Bejaarden organiseert op 12 oktober in Musis-Sacrum, Lange Ha ven 115 voor haar leden een Kleinkunst en cabaretvoorstelling 's middags van «half twee tot half vijf en 's avonds van acht tot half elf. Medewerking hieraan verlenen het kleinkunst ensemble „AU» 7" onder leiding van Rudi West muzika le leiding Justus Jesayes Kaarten hiervoor kunnen door de le den worden afgehaald in het Blauwe Huis op donderdag 7 oktober 's morgens van 10-12 en 's middags van 2—4 uur. op vertoon van contributiekaart. Aanvang der middagvoorstelling om half twee open en om half een en voor de avond voorstelling welke om half acht begint is de zaal om half zeven Filatelisten organiseren 8e Europoort ruilbeurs De Rotteidamsche" Philatelisten Ver- eeniglng organiseert op zaterdag 2 okto ber de 8e Europoort Ruilbeurs in de Blauwe Zaal van het Beursgebouw, Cool- singel, ingang Meent, Rotterdam. Veje ppstzegel-hapdelaren hebben hun medewerking toegezegd. Voor talrijke fi latelisten is dit een unieke gelegenheid om hun verzameling, door ruil of koop, uit te breiden. De zaal is de gehele dag geopend van 9 tot 18.00 uur. Winterweelde met donzige, warme wollen of Draion dekens.Behalve onze CO-OP kwaliteitsdekens hebben wijookZaalberg,AaBe,VanWijk,SoléMioen Good Night CO-OP Rainbow vanaf f 52.50 Een echte Zaalberg vanaf f 47.- AaBe f 46.50 Draion Good Night-dekens f 69.- Solé Mio f 111.- Extra aanbieding! t/m 16 oktober a.s. bij aankoop van een 1 -pers. deken: een 1 -pers.flanellen laken pQf|pQ|| een 2-pers. deken: een 2-pers.flanellen laken uQUGOU *geldt alleen voor zuiver wollen dekens Noordsingel 45 Telefoon 243495 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 6