Maar Kees van Dijk durft niet op 1 meter hoogte in de dakgoot m Parachutespringen is zijn hobbg KUNSTGEBITTEN Waar is Toos? Coster maakt van de Hoogstraat een trekpleister Handels- en Bedrijfsraad voor Schiedam opgericht Burgemeester opent nieuw garagebedrijf DE HAVENLOODS wccbbiud voor schietloot 14e jaargang no. 49 - donderdag 7 oktober 1965 OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 22IMHI0 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" parachute-springen brengt je geestelijk tot kalmte. Het heer lijkste moment is, wanneer ik in de deur van het vliegtuig sta, ge reed om er uit te springen. Dat geeft je dan een gevoel van rust, van zelfverzekerdheid", zo vertelt ons parachutist Kees van Dijk. Angst om op zo'n 700 meter hoog te uit het toestel te springen, zoals hij dajt zaterdag tijdens de vlieg- feesten op Zestienhoven deed, heeft hij beslist niet, maar om op een hoogte van zeven meter in een dakgoot te lopen, nee, dat is niks voor hem. Dan krijgt hij hoogte vrees! Wie zou menen, dat aan het parachute springen een langdurige training en stu die voorafgaat, vergist zich. Na een week van grondtraining, waarbij ge leerd wordt hoe een parachute gevouwen moet worden; hoe zij werkt bij opening; op welke wijze te springen en hoe men op de grond terecht moet komen, volgt meteen al de eerste sprong uit het vlieg tuig. Na acht goede sprongen te hebben gedaan, krijgt men het A-brevet. Dat lijkt gemakkelijk, maar lang niet ieder een bezit de eigenschappen om parachu- tist(e) te zijn. Allereerst moet men. de nodige „durf" bezitten. Er zullen heel wat mensen zijn, die voor geen miljoen de sprong zouden wa gen. Het aantal van deze „waaghalzen" is dan ook zeer klein. In Nederland zijn er dat momenteel ongeveer 150, die allen lid zijn van de Eerste Nederlandse Pa rachutisten Club (E.N.P.C.Zij sprin gen op verschillende plaatsen en bij verschillende gelegenheden, maar meestal bij vliegfeesten. Eén van hen is de 32-jarige Kees van Dijk, afkomstig uit Overschieen thans woonachtig in Spijkenisse aan de Lobeliastraat 28. Hij is van beroep onderhoudsmonteur. ,Het was tijdens de ILSY-vliegfeesten op Ypenburg in 1956, dat ik voor het eerst parachutespringen zag", zo vertelt hij ons. Meteen had het mij te pakken, en ik meldde mij als lid van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart". Hij volgde een springcursus op het vliegveld Beek in Limburg, waar hij ook zijn eerste sprong op 600 meter hoogte maakte. Vrij kort achter elkaar maakte hij do vereiste acht sprongen voor het A-brevet. Nu worden de sprongen voor brevet A, zowel als voor brevet B min of meer automatisch vanuit het vliegtuig gere geld. Het springen geschiedt nl. met behulp van de „staticline". Dit is een lijn. die in hel vliegtuig aan een katrol is ver bonden. Wanneer de parachutist uit het toestel is gesprongen, rukt de lijn de hoes van de parachute, die zich daarna langzaam ontplooit. Dat betekent overi gens niet, dat de parachutist dan maar moet afwachten wat hem verder gaat overkomen: hij heeft een zij het dan ook zeer beperkte mogelijkheid de parachute te besturen met behulp van lijnen, waardoor kwart gedeelten van de koepel naar wenselijkheid kunnen wor den gebogen. Hij kan ook bij voldoen de ervaring de parachute in de ge wenste windrichting draaien. Na het A-brevet volgt, na het uitvoeren van 25 sprongen, het B-brevet. Dit geeft de bevoegdheid tot het maken van zgn. „vrije sprongen" en ook, om van grotere hoogten dan 600 meter te springen. Nu moet men niet denken, dat de parachu tist bet dan veel moeilijker krijgt. Juist het springen op geringe hoogte, zoals dus plm. 600 meter, vereist grotere snel heid van denken en handelen, dan een sprong van grotere hoogte. Het maken van een vrije val stelt overigens weer heel andere eisen. De vrije sprong houdt nj. in, dat de parachutist eerst een be paalde afstgnd valt, voordat hij zelf zijn parachute ontplooit. Hij heeft daarvoor dus weliswaar meer tijd die overigens in seconden wordt berekend! doch anderzijds worden aan zijn ervarenheid hogere eisen gesteld. Voor het verkrijgen van een C-brevet, moet eerst een speciale cursus worden gevolgd, die meestal op het kleine vlieg veld in Seppe (N.B.) waar Tom Ver schoor de leiding heeft,wordt gegeven. Het heeft Kees van Dijk tot nu toe aan de tijd ontbroken om die cursus te vol gen, doch dat komt nog wel. Hij heeft genoeg sprongen in zijn boekje afgete kend, n.l. 42. Die heeft hij overal ge maakt; in Eindhoven, Oirschot, Heereh- veen, Zwolle, Ypenburg, bij Hannover in Duitsland en bij Stockholm. „En nog nooit heb ik er een schrammetje bij op gelopen". zegt Kees. Weieens een nat pak. Dat was in Heerenveen, toen zes van de tien parachutisten in het water terecht kwamen". Omdat het neerkomen op de grond een goede berekening vereist, wordt nimmer gesprongen bij grotere windsnelheden dan elf meter per seconde. De minimale hoogte waarvan mag worden gesprongen bedraagt 200 meter, doch normaal wordt 300 meter aangehouden. „Het zou zelfs wel mogelijk zijn, aldus de heer Van Dijk, „om van de Euromast omlaag te springen, doch dan zou de parachute wel eerst in uitgespreide stand moeten zijn! Zodra de parachutist tot op ongeveer 100 meter de grond genaderd is. maakt hij zich gereed voor de landing. Dat wil zeggen, knieën opgetrokken, tenen in ge lijke lijn met de knieën en met de voe ten plat op de grond neer komen. Ver volgens overrollen, snel opstaan en de parachute opvangen, want bij een stevi- De groep parachutisten die zaterdag tijdens het vliegfeest op Zestienhoven aan het parachutespringen deelnam. ge wind, heb je daar anders niets meer over te vertellèn. Zo'n valscherm heeft een omvang van zestig meter. Aan de lijn Ogen dicht „Dan sta je even recht in de lucht vanwege de snelheid en de zuiging van het toestel", aldus de heer Van Dijk. Dan gaat het met een vaartje van plm. 6 meter per seconde omlaag. „Heerlijk is dat. Je hoort niets. Als we dicht bij el kaar hangen, praten we wel met andere parachutisten. Als je beneden komt. ben je geestelijk helemaal opgefrist". Daar om geniet Kees van Dijk ten volle van iedere parachutesprong. „Dan loopt hij thuis de eerste dagen voiop te zingen. Als hij dan later soms eens wat moppert zeg ik tegen hem: ..liet wordt tijd dat je weer eens de lucht ingaat", lacht mevrouw Anneke van I)ijk-Krol, die voor haar huwelijk in jschiedam aan de Cort van der Lindelaan woonde. Nu ja, wanneer Kees dan aan die parachutesprong toe is, dan zit ze toch wel even „in de knijpert". „De eer ste keren deed» ik m'n ogen dicht en na een paar seconden keek ik'stiekum, of de chute open gegaan was", vertrouwde ze ons toe. Nu is ze ook vol vertrouwen in de sport die haar echtgenoot beoefent. „Je vertrouwt helemaal op je parachute, je denkt niet eens aan de mogelijkheid dat het mis kan gaan", zegt Kees. Maar in een dakgoot lopen? „Hu, asjeblieft STOÖPMAN JUWELIER REPARATIES le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 Rotterdam Het gemeentebestuur dam ontving van een jonge Limburg een schrijven, waarin hij de medewerking verzoekt om een zeker meisje Toos uit Schiedam op te spo tijdens vakantie in Val kenburg met het meisje uitgeweest, doch weet alleen dat zij in Schiedam oonachtig is en ongeveer 24 jaar oud. Hij vraagt nu om de adre meisjes met de voornaam Toos, waarna hij wil trachten op deze ijze zijn uitverkorene op te sporen Toos kan naam en adres schrijver bij de Voorlichtingsdienst Schiedam te weten komen Het springen zelf vindt plaats in „sticks" van drie a vier personen, ai naargelang het aantal dat „gedropt" wordt. Op. %stienhover. waren dat er zelfs 62^ hetgeen tot één van de grootste droppings moét worden gerekend. Na iedere sprong van twee sticks, die van beide kanten uit het vlrégtuig sprongen, maakte het toestel een rondje, waarna op een volgend punt, nauwkeurig berekend, de volgende stick werd gedropt. De heer Van Dijk was de eerste uit de derde groep en hij had als „attractie" een lan ge sliert toiletpapier aan zijn chute" Hij behoorde indertijd ook tot een „stick", die voor het maken van de film: ..Als twee druppels water" in het don ker een parachutesprong maakte Dat vohd hij beslist geen pretje, want door de sterke schijnwerpers op het drop- pingsveld, viel het niet mee precies te zien wanneer je de grond raakte. Het liep ook toen allemaal goed af, al was het heel wat lastiger springen dan over dag. Of hij weleéns angst heeft dat het mis zal gaan? „Daar denk ik gewoon niet aan", aldus de heer Van Dijk De fijnste sprong vindt hij uit een snel toe stel, zoals b.v. de Friendships. Het tiende filiaal van het kledingbe drijf n.v. Gebr. Coster, dat vrijdag v het publiek werd opengesteld, wordt al het pareltje van de Hoogstraat ge noemd. En dat niet alleen vanwege de neonreclame en de opvallende alunii- niumgevel. De gehele winkel oefent een grote aantrekkingskracht uit op het Schiedamse publiek en vormt een stimu lans voor de verkoopkracht van de Hoog- Nu moet natuurlijk wel worden ge- zegX 'dat de fa. Coster niet nagelaten heeft, de aandacht voor de opening te vragen. De Hoogstraat was van het be gin tot het einde gepavoiseerd- Boven dien kwamen talrijke winkeliers met ex tra aanbiedingen. In zijn openingstoespraak stelde burge meester Roelfsema vast, dat de kwali teit die de hem bekende Stijlgroep Gro ningen kenmerkt, ook in dit bedrijf wordt teruggevonden. Hij achtte de mogelijk heid groot, dat wanneer kwaliteit en la ge prijs.bij de Gebr. Coster hand in hand gaan, deze ontwikkeling ook een stimu lans kan zijn voor andere Jcledingmaga- zijnen in Schiedam. De heer Sam, bedrijfsleider van de n.v„ bood namens het personeel een re liëf aan van de kunstenaar Henk Mooy. Mooy heeft hierin de vlucht van het be drijf en het doorzettingsvermogen van de gebroeders Coster gesymboliseerd. Het geschenk werd door de heren Coster zichtbaar op prijs gesteld- De heer C. Coster dankte in zijn slot woord de velen, die aan de totstandko ming van dit filiaal hadden meegewerkt. Hii bood de burgemeester een korfbal handbal- en volleybalinstallatie aan, be stemd voor de nieuwe sporthal. De werkzaamheden voor de bouw van het viaduct in rijksweg 20, op de Schie- 'damseweg bij Groenoord zijn thans be gonnen. Hier het betonstorten voor de eerste pijler. BLANC DE BOEUF CCHIEDAM wordt in de toekomst een knooppunt voor verbindingen in de "O richting noord-zuid. De commerciële kansen liggen voor het grijpen. Na Rotterdam bezet Schiedam met 1570 vestigingen de grootste plaats in het Rijn mondgebied, met totaal 20.220 vestigingen op handels- en ambachtsgebied. Hiervan heeft Rotterdam er alleen 15.099." Dit optimistisch geluid omtrent de handelspositie in Schiedam liet de heer G. F. Verhulsdonk horen in zijn uiteen zetting, over de wenselijkheid om in Schiedam over te gaan tot de oprichting van een Handels- en Bedrijfsraad. RK middenstandsbond: het Grootbedrijf Coöp. Nieuwe Waterweg en de winke liersverenigingen van de Hoogstraat: Mgr. Nolenslaan en Schiedam-Zuid. De heer Verhulsdonk constateerde, dat in de Stichting steeds een prettige sa menwerking heeft bestaan, al waren de meningen over bepaalde zaken soms verdeeld. Hij sprak de. wens uit, dat de ze verstandhouding zal blijven voortdu ren. De doelstelling van de Centrale is, het behartigen van de gemeenschappe lijke belangen in handel en ambacht; het geven van voorlichting; contact met gemeentebestuur enz.algemene ontwik keling voor de kleine ondernemers, het houden van beurzen en het verzor gen van culturele aangelegenheden. Het stemde spreker wel tot enige wee moed, dat de Schiedamse Middenstands-- centrale nu moet worden opgeheven, doch de heer Verhulsdonk had goede verwach- tingen voor de toekomst. Het openbare rj a deel der vergadering werd hierna beslo- /wemVaardlffheHlSprOeVen ten en in een huishoudelijke bijeenkomst C i werden plannen besproken omtrent de Sint Nicolaasactie. arbeidstijdsverkorting, Dit betekende tegelijkertijd. dat de Schiedamse Middenstands Centrale werd opgeheven. Naar de heer Verhulsdonk, voorzitter der Stichting, tijdens een bij eenkomst in het gebouw voor Chr. Be langen uiteenzette, heeft het gewijzigde beeld van de middenstand zulks wense lijk gemaakt- De Centrale werd plm. acht jaar geleden opgericht in verband met de talrijke problemen waarmee de middenstand in alle geledingen worstel de. Niet dat deze tot een oplossing zijn gebracht, integendeel, doch er zijn sindsdien weer veie veranderingen ge komen, die ook een andere aanpak no dig maken. Het werd gewenst geacht, één en an der op breder basis te brengen. In de nieuwe centrale hebben zitting, afge vaardigden van de Kon. Ned. Midden standsbond; Christ. Middenstandsbond; in Sportfondsenbad i de handelsbeurs Inha- In het Schiedamse Sportfondsenbad zijn zwemvaardigheidsproeven afgelegd. Behalve voor het „Bewijs Zwemproef" en het diploma „Geoefend Zwemmer", bestaat nl. ook de mogelijkheid diverse zwemvaardigheidsdiploma's te behalen. Dat ook hiervoor belangstelling bestaat moge blijken uit het feit, dat niet min der dan 57 kandidaten zich hadden laten inschrijven voor deze diploma's. Deze vaardigheidsdiploma's zijn geen verleng- stukje van de eerst genoemde diploma's maar -Je kandidaat dient zijn tevreden heid te tonen in alle facetten van het zwemmen, zoals borst- en rugcrawl, zwemmend redden, schoonspringen en waterpolo alsmede afstandzwemmen. Onder toezicht van de bondsofficial mejuffrouw G. Keijzer en de zwemonder wijzer J. J. A. Garnaat werden de ver schillende eisen afgelegd. Dat de kandi daten goed beslagen „te water" kwamen is een compliment voor hun opleiders (stersl. Behoudens het overnamen van een balworp of het overdoen van een minder juiste sprong verliep alles; naar genoegen van de examinatoren en kon na afloop aan allen het begeerde diplo ma worden uitgereikt- Behalve leerlingen van het Schiedamse Sportfondsenbad namen ook leden van de S.R.B. en W.F. aan deze diploma-exa mens deel. Uitgereikt werden 20 diplo ma's 4, 11 diploma's 5 en 6 diploma's 6. Inschrijving voor deze cursus straat steeds open. De lessen worden gegeven op woensdag van 15.3016 uur en bin nenkort ook op zaterdag van 10.3511.05 Het garagebedrijf is woensdag geopend, doch het hotel-nachtclub zal nog enige tijd op zich laten wachten, hoewel de kamers vrijwel gereed zijn. J» van den Bam inspecteur bij Schiedamse politie In de rang van ambtenaar 2e klas is tot inspekteur van politie te Schiedam benoemd, de heer J. van den Bam. De 34-jarige heer Van den Bam is geboren in Spijkenisse en pa de HBS, bezocht hij de politre-opleidingschool in Hilversum. Op 1 augpstus 1955 werd hij benoemd bij de gemeentepolitie 's-Gravenhage en twee jaar later kwam hij bij de politie. Drie jaar geleden vertrok hij naar de Nederlandse Antillen en was chef bij de verkeerspolitie in Curagao. De heer Van den Bam zal in Schiedam belast^ worden met de leiding der justi- Oranje kalender '66 van Pro Juventute verschenen De vpreniging „Pro Juventute" deed ons haar „Oranje-kalender" 1966 toeko men, die dezer dagen weer te koop zal worden aangeboden. Het doel is bekend, nl. steun aan de vereniging, die zich het lot van de kinderen in moeilijkheden aantrekt. De kalepder kost f3.50. In de voortgaande ontwikkeling van Schiedams nieuwe stadsdeel, het Nieuw- land is woensdag een volgende fase be reikt, doordat op de hoek van de Bur gemeester van Haarenlaan Nieuwe Damlaan, dat nu voortaan „Nieuwland- plein" gaat heten, door Van Dorp's Auto mobielbedrijven, een nieuwe zaak is ge- Dit is slechts een onderdeel van het geen straks zal volgen, wanneer .het ho tel annex dancing „Cosmopoliet" in bedrijf zal komen. Het zal echter nog wel enkele maanden vergen alvorens de ze belangrijke aanwinst voor Schiedam gereed zal zijn. De hotelkamers zijn vrijwel gereed, doch de danszaal, die o.m. van een glazen dansvloer wordt voorzien, vergt nog heel wat werk. Ook moeten het restaurant, \de vergaderza len en de bar nog worden ingericht. In ieder geval vormt de ingebruikneming van hél garagebedrijf de inleiding tot een nieuw zakencentrum, dat op dit punt wordt gevormd, want er komen ook enkele winkels bij, evenals in de aan de andere zijde van de Damlaan in aanbouw zijnde flat. De opening van de garage werd woensdagmiddag ver richt door burgemeester H. Roelfsema, die in een toespraak zijn gelukwensen aanbood aan de heren Van Gorp. Ter gelegenheid van de opening van het be drijf wordt tot en met zaterdag een automobielshow gehouden. C-- 'P- 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1