Modelbouwerij is schakel in grote belangrijke industrie Gemeente heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen Expositieruimte Galerie Honger wordt weer garage Conflicten ontstaan over 5-daagse broodbezorging KUNSTGEBITTEN DE HAVENLOODS trvvlibhul rooischiethint 14e jaargang no. 50 - donderdag 14 oktober 1965 OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 2211.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 Firma v. d. Hoeven maakt houten compressor J^EEN", zegt de heer P. L. van der Hoeven, „een goede ambachtsman is echt schaars en je weet soms niet hoe je aan een echte vakman moet komen. De meeste mensen weten bovendien weinig of niets van model maken af, en toch is het zo'n pracht beroep." Het is ook die beroepstrots, die de heer Van der Hoeven het bij zondere werkstuk dat dezer dagen zal worden afgeleverd, doet bewonderen. Het model van een compressor, uitein delijk bestemd voor één van de grootste Nederlandse bedrijven. Hét maken van modellen behoort dus tot het bedrijf van de firma P. L. van der Hoeven, dat eertijds aan de Kethelstraat in Schiedam was ge vestigd, maar sinds ongeveer 10 jaar nu in de Spaansepolder is gehuisvest. De uitbreiding van het bedrijf maak te dat noodzakelijk. Het maken van modellen betekent, dat straks naar de vorm van dit mo del allerlei voorwerpen, gereedschap pen en machines worden vervaar digd. Want een dergelijk model is de grondslag voor het geheel, of dat nu de cylinder voor een bromfietsmotor of een enorm werkstuk als de com pressor betekent. Hoezeer het aan komt op vakmanschap blijkt uit het feit, dat het soms om heel kleine delen gaat. Hapert er maar iets aan, dan zou de grootste narigheid met hetgeen uit dat model wordt gegoten het gevolg kunnen zijn. Om bij de compressor te blijven, er komt een deskundig man uit Frankrijk om alles na te meten, voordat het werk stuk de deur uitgaat. Een werkstuk overigens met een ge wicht van plim. 1300—1400 kig. Want er is een massief stuk hout van het edel ste soort voor bewerkt. Maar er worden bijvoorbeeld ook mo dellen van schroeven voor schepen ge maakt. Het is dus een zeer belangrijke schakel in de grote industrie en terecht mogen de heer Van der Hoeven en zijn medewerkers daar trots op zijn. De chef-modelmaker, de heer P. van Rijswijk heeft een belangrijke hand in het bedrijf, maar hij richt zich geheel op de medewerkers. Dit nu vormt een pro bleem. Het is moeilijk om jonge mensen aan te trekken, die belangstelling hebben voor dit beroep. De opleiding is niet ge ring, er gaan eerlijk gezegd jaren mee heen, maar dan is er ook iets bereikt! Het moeten jongeren zijn, die zich aan- Haagse grafici exposeren in Galerie punt 4 In de zaal Punt 4 aan de Buitenha venweg 176, wordt tot 24 oktober een expositie gehouden van werken van de vier Haagse grafici, Almee Crince le Roy, Ad van Dijk, Frans de Haas enV Cees Vlag. De expositie werd door de heer G. P. Verulsdonk geopend. Deze wees op het gebrek aan behoorlijke expositieruimte in Schiedam. Hij bepleitte voorts mogelijk heden te zoeken voor betere afzetkan- sen voor werken van kunstenaars, en noemde in dit verband de gemeente Cuyk, waar het gemeentebestuur een subsidie van 25 pet. geeft bij aanschaf van kunstwerken, en het rijk nogeens 35 pet. De heer Verhulsdonk meende, dat iets dergelijks ook in Schiedam ge wenst zou zijn. ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" H. Ras «pende moderne wasserette De /elfwasserij-inrichting aan rie Mgr. Nolenslaan is enige tijd gesloten ge weest en in die tijd hebben er zich be langrijke veranderingen voltrokken, ten gunste van de wassende huismoeders ten vaders). Er is nl. een volautomati sche apparatuur aangebracht door de heer H. Ras. Het bijzondere is nu. dat met stoom wordt gewerkt en men nu ook ongeveer zes kg. goed tegelijk kan wassen. Er staan thans tien van deze machines opgesteld. Ter gelegenheid van de ingebruikneming kon men een dag gratis wassen. Hiervan hebben plm. 150 personen gebruik gemaakt.' Steeds meer belangstelling voor gasverwarming Vooruitlopend op de komst van het. aardgas gaan steeds méér verbruikers over op het aanschaffen van gasverwar- mingstoestellen. Vooral het feit, dat de finitief kan worden gezegd dat met de ombouw van de gastoestellen in 1966 zal worden gestart, werkt zeer gunstig- Het aantal aaanvragen voer gasver warming, zowel voor kamer- als vooé centrale verwarming, is ten opzichte van vorig jaar reeds toegenomen met 40»'». Ook de industrie te Schiedam heeft grote belangstelling. Reeds nu zijn met bepaalde industrieën afspraken ge maakt, waardoor in 1966 de gasomzet voor industriële doeleinden met ruim H^- getrokken voelen tot de fijne houtbewer king of meubelmakerij, want het is alles uiteraard zeer precies werk. Er is ook een Bemetel-opleiding aan het bedrijf verbonden. Merkwaardig genoeg is er aan de tech nische scholen geen leraar, die de oplei ding tot modelmaker kan verzorgen. Dit wijst wel op de zeldzaamheid van het vak. Er zijn in ons land slecht twee a drie modelmakerijen, die zich op dit speciale werk hebben ingesteld. „Daarom kun je in dit bedrijf echt niet iedereen Dit is een onderdeel van het grote werk stuk. de compressor, dat voor het bedrijf van de heer Van der Hoeven dezer dagen wordt afgeleverd. plaatsen en moeten de medewerkers nauwkeurig geselecteerd worden. Er hangt immers zoveel van hen af", aldus de heer Van Rijswijk. Er is een bijzondere prestatie verricht, waneer dezer dagen het compressormodel de deur uit zal gaan, moeten volgen. „WESTER V DELFT" VRAAGT SUBSIDIE Ï1 venals in voorgaande jaren is ook J voor dit jaar door het bestuur van de Agrarische Tentoonstelling „Wester V Delft" een verzoek bij het gemeen tebestuur van Maasland ingekomen om voor een subsidie in aanmerking te mo gen komen. Deze manifestatie op Landbouw- en veeteeltgebied is een jaarlijks weerke rende gebeurtenis, waarvoor in het jaar 1964 door dé A" a ad f50 aan "subsidie werd toegekend. B en W stellen de raad voor een zelfde bedrag over 1965 te verlenen. Wegverbeteringen vergen aanzienlijke bedragen 1 AE wethouder van financiën, mr, P. van Bochove, heeft er tijdens een bespre king weinig twijfel over laten bestaan, dat de gemeente Schiedam krap in het geld zit. Zo moet, om de begroting voor 1966 sluitend te maken f 900.000.— uit de saldi-reserve worden geput. „Hoe het een volgend jaar moet. zullen we maar afwachten", zei ons wethouder Van Bochove. die eveneens zijn collega's I uit vele andere gemeenten zijn hoop en verwachting heeft gevestigd op ver- J hoogde uitkeringen uit het Gemeentefonds en op verbetering van het eigen ge meentelijke belastingveld. „Wij meenden dat we met minder dan in deze be groting is opgenomen niet toe zouden komen", aldus de wethouder. Men heeft dan ook aanzienlijke bedra gen moeten uittrekken voor o.a. verbe tering van wegen, de Burgemeester van Haarenlaan voorop, die uiteindelijk zo iets van ruim 3 miljoen zal vergen. „Ook zal worden voortgegaan", aldus de wethouder, „met onrendabele inves teringen, zoals voor verbetering der huisvesting van gemeente-bedrijven" Voor de reinigingsdienst begint min of meer een noodtoestand te ontstaan. Graag zou de gemeente een betere werk gelegenheid creëren, doch de financiën verhinderen dit nog steeds. Het onderwijs vergt ook enorme kapi talen, zoals bijv. de scholenbouw in Ke- thel, waar binnenkort begonnen wordt met de bouw van een drietal scholen. Weliswaar komt daarvan een deel terug van het Rijk, doch dan moet er eerst een onderwijzer voor de klas staan, dus de school geopend zijn. Intussen heeft de gemeente voor financiering te zorgen. In totaal is voor 336 leslokalen op de be groting f701,850 uitgetrokken: voor on derhoud van scholen en leermiddelen f 585.254,40 en voor gymnastieklokalen f213.150,-. De gemeente kan in 1966 voor slechts 15 miljoen investeren, ook als Cees Bouw, de 22-jarige exploi tant van Galerie Honger, was vrij dagavond enigzins verbitterd toen de expositie werd geopend van werken van de Amsterdamse kuns tenaar Gustav Meist. Tot 31 okto ber zal Cees Bouw de schilderijen van de op 10 maart 1934 geboren Meist tentoonstellen en dan zullen de deuren van Galerie Honger, een pand in de Idenburgstraat 8 in Nieuwland voorgoed gesloten wor den. Een verbreking van het com pagnonschap tussen Cees Bouw en Robert de Winter, eigenaar van het pand, heeft er toe geleid dat Cees Bouw de ruimte moet verlaten. Verlichting, gordijnen en lijsten Wij hebben Nederlands grootste sortering verlovingsringen zullen na 31 oktober worden ver wijderd en dan zal de ruimte weer als garage fungeren. Maar tot die tijd kan men nog de scheppingen van Gustav Meist aanschou- wen. „Ironie om de mens, ironie om het leven, is hetgeen, dat kenmerkend is voor de schilderijen van Meist", zei vrijdagavond kunsthandelaar Von Win ter, die de opening verrichtte. Zijn opleiding tot kunstschilder ontving Gustav Meist aan de academie „De Leeuwenburg" in Amsterdam. Hiervoor genoot hij een opleiding als binnenhuis architect en studeerde hij enkele jaren electrotechniek, waarna hij begon te schilderen als autodidact. Hij heeft lan ge tijd in Engeland, Schotland, Frank rijk en Spanje doorgebracht waar ver scheidene werken worden geëxposeerd. Cees Bouw gaat niet bij de pakken neer zitten. Hij is druk bezig verschil lende gemeentelijke Instellingen aan te schrijven met het verzoek hem aan een andere ruimte te helpen. Hij heeft goe de verwachtingen van de Schiedamse Gemeenschap. Het liefst zou Cees Bouw een ruimte ter beschikking hebben er gens op de Hoogstraat of Lange Achter weg. Hij hoopt dat hij over enige maan den een nieuwe expositieruimte zal kun nen openstellen. Waarschijnlijk zal de eerste tentooonstelling uit eigen werk be staan. Intussen heeft de Schiedamse kunste naar Diet Wiegman tijdelijk de door hem geëxploiteerde kunstzaal „Galerie Wiegman" in de Passage beschikbaar gesteld, opdat de expositie van Gustav Meist geprolongeerd kan wonden. gevolg van het leningplafond, zodat lang niet alle kapitaalswerken tot uitvoering kunnen komen. Voor nieuwe gemeentelijke gebouwen zou alleen reeds plm. 10 miljoen nodig Het onderhoud enz. van wegen vergt grote uitgaven. Voor 1966 is ruim f 700.000 uitgetrokken, met een achter stallige post van nog f 150.000.-. Die post is sinds 1965 verdubbeld! Toch kan men niet zeggen dat de Schiedamse wegen en straten nu zo voortreffelijk zijn. Men kan zich afvragen waarom niet meer asfalteringen worden toegepast. Hierbij moet men wel bedenken, dat net verzak ken der straten waarschijnlijk wel een rol zal spelen. Zoals bekend, zal de Van Haarenlaan van een asfalt-wegdek wor den voorzien. Een nieuw begrotingshoofdstuk wordt - gevormd door het aardgas. Hét is mo menteel nog onbekend, wanneer met de aanleg kan worden begonnen. Dat zal in 1966 zijn. Doch verwacht wordt, dat dan slechts plm. 40 procent van het totaal aantal ombouwingen kan worden ver richt. Het staat intussen wel vast, dat een verhoging der watertarieven noodza kelijk is, om het geraamde tekort v„n bijna f 100.000 weg te werken. Ook het gasbedrijf paradeert met een tekort van f272.500, mede een gevolg van stijging van lonen en prijzen. Voor wat de elektrici^eits-tarieven uetreft, be staan er contractuele verhoudingen met Rotterdam. Er wordt nu een overschot van f458.350,- geraamd, doch wanneer Rotterdam het tarief verhoogt, zal Schie dam mee moeten. Eenzelfde mogelijk heid bestaat óok ten aanzien van het water, waarbij de merkwaardige rege- Schiedamse brandweer had taai karweitje De Schiedamse brandweer had be paald geen gemakkelijke taak toen zij de brand in de papieropslagplaatsen van de Verenigde Glasfabrieken moest blus sen. De blussingswerkzaamheden wer den namelijk bemoeilijkt door de enor me rookontwikkeling, want het opgesla gen papier smeulde meer dan dat het brandde. Met 24 stralen werd het vuur bestre den: een karwei, dat zes uur vergde. De brandweer, die met groot materieel was uitgerukt stond onder leiding van com mandant De Jager. Zij werd geassis teerd door de bedrijfsbrandweer onder leiding van de heer Th. van der Stelt. De aangerichte schade bedraagt onge veer een half miljoen gulden. De fles- senproduktie kan echter normaal wor den voortgezet. De Aeolusmast aan de Westzeedijk kreeg een nieuw, kleurig jasje waar voor de bekende firma Holland uit Rotterdam ingeschakeld is. Dit bedrijf beschikt over ongeveer 90 constructie schilders die regelmatig voor nogal spektakulaire opdrachten ingescha keld worden. Aan de mast is men niet lang bezig geweest. Toch was het geen gemakkelijk karwei, want de mast beweegt met de wind en een stelling kon men niet bevestigen. Voor een groot deel van dit werk heeft men daarom gebruik moeten maken van touwladders. Deze eerste goede onderhoudsbeurt was wel nodig en nu zal de Aeolusmast zeker weer vijf jaar meegaan, voordat er opnieuw mannen-met-kwasten halsbrekende toe ren verrichten. Er zijn ongeveer 50 kilo's verf nodig geweest voor dit objekt, dat is niet veel als we weten dat een ander object van firma Hol land, de Botlekbrug, ongeveer 40.000 kilo verf opgeslokt. RTM krijgt nieuw materiaal Huurdersvereniging actief Binnen enkele weken zal de R.T.M. Binnen enkele weken zal de R.T.M. nieuy tram-materiaal inzetten op de lij nen 4, in verband waarmee het vorige wachthuisje is weggehaald en wordt ver vangen door een huisje van kleiner af meting. Dit is noodzakelijk, omdat meer ruim te nodig is op dat punt, daar het nieuwe materiaal alleen rechts deuren neeft en passagiers zouden te dicht bij de rijweg moeten instappen. Wethouder P. Belastingverhoging Wat de belastingverhoging betreft, dat komt neer op de heffing van opcenten, verhogen van de hondenbelasting enz. En wat dit laatste betreft, dit raakt niet meer „het hondje van de weduwe" zoals vroeger dan als sentimenteel mo tief tegen de belasting werd aangevoerd, doch met het toenemend aantal honden, wordt het een soort van „reinigingsbe lasting", zoals mr. Van Bochoven op merkte! Voor wat de verbouwing en uit breiding van het Museum betreft is de hoop gevestigd op het zgn. „verfijningsbe- sluit", getracht zal worden om voor res tauratie van het aula-orgel een subsidie te verkrijgen. Inkomsten en uitgave Nutsspaarbank In september, werd ingelegd op de Nutsspaarbank te Maassluis in 6783 pos- posten 1.609.014,05, zodat meer werd terugbetaald f 22.916,71. Er wes«n 16 nieuwe spaarders inge schreven voor het Zilvervlootsparen, - Thans is verschuldigd aan spaar de Passage beschikbaar ders ƒ649.764. Per 1 oktober was ver- verschuldigd aan 22.242 spaarders f 25.003.368,57. Reeds geruime tijd geleden het bakkerijbedrijf te Schiedam een re geling getroffen, teneinde te komen tot een vijfdaagse werkweek voor de brood bezorgers. Daartoe was tevoren o.m. met de vertegenwoordigsters van diver se vrouwenorganisaties en uiteraard met de vakorganisaties overleg gepleegd. De regeling hield in, dat vanaf medio sep tember tot januari 1966 18 vijfdaagse werkweken zouden komen. Nu hadden twee bakkerijen, n.l. Vlug en De Geer hiervoor een roulatiesysteem voor het personeel ontworpen, als gevolg waar van de broodbezorging toch normaal door kon gaan. Hiermee konden echter de bezorgers van andere bedrijven zich niet vereni gen en daardoor ontstonden vorige week reeds moeilijkheden, waarbij de politie toezicht moest houden, omdat voor de uitgangen van betrokken bakkerijen werd „gepost". De directies van beide genoemde bakkerijen nemen het stand punt in, dat er eerst een bakloze dag dient te worden ingevoerd, alvorens al le bezorgers gelijktijdig een vrije dag krijgen. Immers is het thans mogelijk om bij de andere bakkerijen in de win kels vers brood te verkrijgen op de niet- bezorgdag en hierdoor acht men de re geling getorpedeerd. Dit laatste feit overigens, heeft een nieuw geschil opgeroepen, omdat de be zorgers van b.v- Van der Meer en Schoep zich benadeeld achten door de winkelver koop. Zij ontvangen n.l. een bepaalde provisie van hun bezorgverkoop. Door hun vrije woensdag, gaan veel klanten hun inkopen in de winkels doen. Aanvan kelijk werd op woensdag geen brood in BLANC DE BOEUF 08SBWIT Het Belgische frituurvet, stearinevry. VRAAG UW WINKELIER de winkel verkocht, doch dit standpunt werd weer losgelaten door de directie. De directie van De Geer deelde ons mee bereid te zijn aan de vijfdaagse werk week mee te werken in een rouleersys- Intussen zijn opnieuw besprekingen ge opend tussen de directies van de bakke rijen Vlug en de Geer met de verte genwoordigers van de diverse vakbon den, waarbij besloten is de vijfdaagse werkweek in te voeren op de meest kor te termijn, waarschijnlijk reeds met in gang van de volgende week. RAADSVOORSTELLEN B en W stellen aan de raad voor tot aankoop van een elektrische teL- en re kenmachine. De kosten van aankoop zullen f 1712,75 bedragen, terwijl voor de inruil van de oude machine f225 zal worden terug ontvangen. De aan schaf zal dus een uitgaaf van f 1487,75 vergen, aldus delen B. en W. van Maas land aan de raad mede. Voor opberging van perceelskaarten van in de gemeente aanwezige elektri- citeits- en wateraansluitingen is dringend behoefte aan een ladenkast met bijbe horende opbergmappen. B. en W. stellen voor tot aanschaf van een dergelijke kast over te gaan, waarvan de kosten f 300 zullen bedra gen. Tevens stelt B. en W. voor een sub sidie van ƒ186 over het jaar 1964 te verlenen aan de Stichting Medisch- Opvoedkundige Bureaux voor Delft en omstreken. Maaltijden voor bejaarden Zoals ook wel in andere plaatsen ge beurt. zal in samenwerking met diver se kerkelijke instanties getracht worden om te komen tot een organisatie, waar bij aan bejaarden die hiervoor in aan merking komen, driemaal pér week een warme maaltijd zal worden verstrekt tegen een bepaalde vergoeding. De huurdersvereniging van Maassluis is de laatste tijd zeer actief geweest. Enige weken wordt er door een tiental personen hard gewerkt om de speeltui nen in de Sluispolder-Oost te realiseren. Er worden zandbakken geplaatst, zit banken en diverse speelwerktuigen. Om een hek te plaatsen heeft personeel van gemeentewerken graafwerk verricht. Er moet echter nog, veel werk gedaan wor den en daarom zou het bestuur gaarne zien, dat enige medewerkers zich mel den, voor het vervaardigen van schom mels, wippen, draaimolens, klimbogen, tuinrekken enz. Iedere dinsdag- en donderdagavond van 7 tot 9 uur en zaterdagmorgen van 8 tot 12 uur, kan men helpen op de scheepswerf van de N.V. de Haas. Getracht zal worden rondom de speel tuin aan de Bonervliet afrastering te plaatsen, dit in verband met het ge vaar voor de kleintjes. Mocht er iemand zijn die te water raakt, dan kan men een kastje vinden aan een der flats met een reddingslijn. Voor e.h.b.o. materiaal kan men zich in verbinding stellen, met mevrouw M. v. Soest- van Reusden. Jongkindstraat 21d of mevrouw C. A. Bax-Vreugdenhil v. Ostadestraat 18d en de heer E. Huis man, Ruysdaelstraat 14a. De huurdersvereniging komt op don derdag, 19 oktober om 20.15 uur bijeen in het „Ichthuscentrum" aan de H. Is- raëilaan. Het gehele bestuur treedt dan af, maar is herkiesbaar. In de pauze wordt de film „Recht zo die gaat" van L. Smit en co's Intern. Sleepdienst vertoond. Verbetering Van Haarenlaan Als eerste voortekenen van de recon structie van de Burgemeester van Haa renlaan is men begonnen met het op breken van het verkeersplein nabij de oprit der Brandersbrug. Spoedig zal met de asfaltering van de Van Haarenlaan worden begonnen, nu Ged, Staten de vereiste goedkeuring heb- gegeven,waarvoor als eerste bedrag f750.000 is uitgetrokken. REPARATIES Desgewenst crediet-service INSTITUUT DENTILSA Hoogstraat 40 - teL 126010 - Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1