Voor luttele tientjes met auto en al naar Engeland ■w ■ma OVER HALF JAAR EERSTE VEERDIENST OPEN: Wethouder Van Schooneveld in de knoei met de tijd mmmm, KUNSTGEBITTEN Mr. H. B. Engelsman verliet de Schiedamse gemeenteraad Aardgastarieven worden verhoogd AVENIOODS 14e jaargang no. 52 - donderdag 28 oktober 1065 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek m0gel,,k: TOTALE OPLAGE 22IMNK» onder accountantscontrole Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haareniaan 916, weekblad voor schiedam WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN1' Snel transport met rij-op en rij-af systeem „Ik doop u Tor-Anglia Mevrouw Shirley Parkfeit, echt genote van de directeur van de Zweedse rederij Transoil, moest vorige week tot tweemaal toe de champagnefles tegen de boeg van het schip werpen. Toen spatte het glas uiteen en even later gleed de gloednieuwe ferryboat voor de Zweedse „Tor-line" van de werf van de Lübecker Flender Werke in Lübeck in Noord-Duitsland in het water van de rivier de Trave. Het leek een alledaagse tewater lating Maar toen 's middags pas sage-directeur Axel G. Bergens- tjerna van de „Tor-line" en later KNSM-directeur A. J. C. van Riet schoten in het Casino van Trave- munde een groep journalisten te woord hadden gestaan, bleek dat met deze tewaterlating het start sein was gegeven voor revolutio naire veranderingen in het Euro pese personen- en vrachtvervoer. „De havens zullen een structurele wijziging moeten ondergaan", zei de heer Van Rietschoten. „Van een op slagplaats van goederen, zoals nu het geval is, dient de moderne haven een installatie te worden waar snel en efficiënt geladen en gelost kan wor den en waar onze kostbare schepen in maximum zeven uur al hun zaken moeten kunnen afwikkelen. De reders zijn wel in staat de kos tenstijging in de scheepvaart het hoofd te bieden. Wij moeten snellere schepen bouwen. Maar wat hebben wij er aan, als wij een bepaald traject in een kortere tijd kunnen afleggen en voor de haven van bestemming moeten wachten omdat er geen kaderuimte vrij is of omdat men de goederen eenvoudig niet kwijt kan, omdat de pakhuizen en de perrons al zijn vol- gestapeld." Tal van havens blijken de snelle ont wikkeling in de scheepvaart technisch niet de baas te kunnen blijven. De da lende arbeidbereidheid als gevolg van de welvaart is ook één van de oorzaken van de constipatie van goederen in de ha vens. Rotterdam en ook Amsterdam vormen nog een gunstige uitzondering in de rij. Bremen, Hamburg, Antwerpen, Londen en ook andere Britse havens ma ken het voor de rederijen steeds moeilij ker om nog rendabel te varen. Rotterdam-Brittannië weg te zoeken. Het bracht het „pallet schip" Neerlandia in de vaart op de lijn Amsterdam-Kopenhagen. Drie weken ge leden is dit experiment gevolgd door de Dania. Een KNSM-schip met zijpoorten, waardoor het laden en lossen door mid del van vorkheftrucks kan geschieden en waardoor aan boord van het schip, bui ten de vorkheftruck-chauffeur, geen man en handkracht meer nodig is voor het verwerken van de lading. De „Tor-Anglia" die nu in Duitsland wordt afgebouwd is voorlopig het laat ste woord voor economisch vrachtver- er. De „Torline", waarin drie Zweed- fe mm êtm,M WÊÈÈËÊÊÊË MÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊsÊÊ a WETHOUDER W. van Schooneveld haalde in de Schiedamse gem.raad de lange geschiedenis op, wanneer en waar de nieuwe brandweerkazerne moet worden gebouwd. De discussies daarom trent vingen in december 1959 reeds aan, toen een rapport daarover werd gevraagd. In 1961 kwam men tot de conclusie, dat op een plaats rond de (te saneren) Breedstraat zou worden gebouwd. En nu had de wethouder toch wel' bezwaren tegen het nog steeds trameren van de uitvoering der plannen omdat verscheidene raadsleden bezwa ren opperden zich nu aan die plaats te binden. Op deze wijze kom ik straks in de knoei met het tijdschema voor de bouw van het nieuwe stadhuis", voer de de wethouder aan. Op 1 juli 1967 moet het terrein voor de brandweerka zerne bouwrijp zijn. De discussie ont spon zich naar aanleiding v"*" voorstel van B. en W. cr" nisgeving ling ken- de medede- ws het programma van eisen waaraan de nieuwe kazerne moet vol doen. Het college wilde aan de hand daarvan een plan doen uitwerken en laten aan de raad ter beoordeling voor- DrsgeÜ'H. H. Simons (WD) ontwikkel de bezwaren tegen deze gang van za ken en wilde een speciale bouwcommis sie instellen om de plannen nader te bestuderen. Ook de heer H. W. Metaal (KVP) kon niet instemmen met de gang van zaken. Hij verwonderde zich over het verhoudingsgewijs grote gebouw dat is ontworpen als technische werkplaats. Van de drie miljoen gulden die de ka zerne gaat kosten, zal de helft aan die werkplaats heen gaan, zo meende hij. Ook hij wilde de plannen eerst nogeens rustig bekijken. Wethouder Van Schooneveld zette uit een, dat deze zaak nu echt niet meer kan' worden uitgesteld. Er is overleg met een architect nodig, de grond moet klaar gemaakt en verworven worden. Spr. constateerde, dat de plannen reeds in diverse commissies zijn besproken, BLANC DE BOEUF OSSEWIT Belgische frituurvet, stearinevrö- VRAAG UW WINKELIER men kan toch niet blijven praten, er moet ook eens wat worden gedaan- De voorzitter merkte op, dat het pro gramma een goed verzorgde indruk geeft. Het is gebaseerd op een stad met 110.000 120.000 inwoners, wat de commandant voorlopig als basis heeft aangenomen. Het plan is ook met de hoofdinspectie der brandweer bespro ken en goedgekeurd. Het terrein ligt ook niet ongunstig, in het centrum van Schiedam. Er is ook op gerekend, dat Schie dam op den duur zal moeten overscha kelen naar een gedeeltelijke beroeps brandweer. De bouw van deze kazer ne houdt verband met de stadhuis bouw, waarmee we anders ook niet kun nen opschieten. De brandweer in de Spaanse polder onder te brengen, is niet juist. „We moeten voor een dergelijk belangrijk onderwerp tot een verantwoorde beslis sing komen", aldus drs. Simons, die vasthield aan instelling van een com missie. De voorzitter vond de oplos sing door de toezegging, dat het colle ge zich over dit punt zal beraden en mogelijk met voorstellen komen. ,,Maar we binden ons niet aan de plaats", stelde ir. C. Boerman (PvdA) nog .even nadrukkelijk vast. Burgemeester opende nieuwe bejaardenflat Aan de Prins Bernhardlaan is van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Protestanten Bond een nieuwe bejaar denflat „Huize Francois Heverschmidt" door burgemeester Roelfsema officieel geopend. Het bevat 27 tweepersoonsflats in laag bouw en 63 éénpersoonswoningen in etage-bouw. De laagbouw omvat drie woonlagen en de hoogbouw acht woonlagen. Er Is uitzicht op hoger etages over de Nieu- t 3,10, douche, bergruimte en flink balcon. Voor de eenpersoonswoningen is de huiskamer 4,23 x 3,53 en een slaapnis; De boeg van de TOR-ANGLIA, die later op-klap-baar zal worden gemaakt. Onder aan de boeg is de „boegschroef" duidelijk zichtbaar. se rederijen e de KNSM samen werken i door de Nederlanders met één kwart van het kapitaal wordt deelgeno men, wil in april 1966 een veerdienst openen tussen Gothenburg in Zweden en Immingham bij Hull in Engeland en tus sen Amsterdam en Immingham. Het eerste traject zal voorlopig tweemaal per week worden gevaren, het tweede voor lopig eenmaal per week. In 1967 zal de „Tor-Hollandia" in de vaart komen. Deze veerboot zal twee maal per week tussen Gothenburg en Amsterdam varen en eenmaal per week tussen Amsterdam en Immingham in Engeland. De „Tor-Anglia" en de „Tor- Hollandia" worden de eerste rij-op/rij-af veerschepen tussen Nederland, Engeland en Zweden. Maar er zijn nog drie soort gelijke lijndiensten in voorbereiding. In Noord-west Europa, zijn inmiddels 52 nieuwe veerdiensten aangekondigd. Transport Ferry Service gaat varen tussen Rotterdam en Tilbury in Enge land. James Fischer en Sons Ltd. gaat een veerdienst openen tussen Rotterdam en Felixstowe en de Noordzee Veerdien sten tussen Rotterdam en Huil. De Noor se rederij Fred Olsen en Co, die ook twee veerschepen laat bouwen op de werf van de Lübecker Flender Werke, heeft een dienst tussen Amsterdam en Kristiansand in Noorwegen op het pro gramma staan. Het steeds toenemende toerisme en het overvol raken van de De veerboot TOR-ANGLIA vlak voor de tewaterlating op de helling van de werf van de Lübecker Flender-Werke in Lübeck. Geen mankracht ER komen steeds meer mensen, die graag hun auto op vakantie willen meenemen, maar een traject van over volle wegen willen afsnijden", zei de heer Van Rietschoten. „Vooral op de korte trajecten is er behoefte aan snel huis tot huis transport. Veerdiensten bie den daarvoor de kans. Nederlandse ex pediteurs rijden in Nederland nun opleg ger of aanhangwagens aan boord en in Engeland of in Zweden zorgt de collega, waarmee zij samenwerken, dat de wa gen op de plaats van bestemming komt". „Varen is fijner dan u denkt!" Dit zal het devies worden voor de moderne wegvervoerder. Economen hebben bere kend, dat het goedkoper is om van Am sterdam naar Hull of van Amsterdam naar Gothenburg te varen dan hetzelf de traject over de weg af te leggen. De „Tor-line" gaat het mogelijk maken, dat goederen die 's morgens in het Roerge bied zijn geladen, 's avonds en 's nachts per ferry de Noordzee oversteken en de REPARATIES Desgewenst crediet-s INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - tel. 126010 - Rotterdam volgende morgeh in het industriegebied van midden Engeland aan huis worden afgeleverd. De veerdienst schenkt bijzonder veel aandacht aan het achterland van Euro pa voor wat betreft het goederenvervoer. Wat heel belangrijk is in het oog van de reders, dat aan deze vorm van transport bijna geen man- of handkracht meer te pas komt. De goederen rijden er op en er weer af. In enkele uren kan een fer ryboat geladen en gelost worden. Een schip van bijvoorbeeld 7000 brt. kost de rederij iedere dag dat het in de haven ligt rond f6000. Dit verlies kan bij deze vorm van transport tot een minimum worden terug gebracht. Retourtje van 69- „Tor-line" die bij monde van passage directeur Axel G. Bergenstjerna ook ais eerste haar tarieven voor het Holland- Engeland verkeer bekend heeft gemaakt, kan hiermee een „prijzenslag" op de Noordzee veroorzaken. Want deze tarie ven liggen lager dan alle huidige passa- geprijzen op dit traject. Een enkele reis Lutherse gemeente heeft ruim 14.000,nodig Het dak van het kerkgebouw van de Schiedamse Evangelisch-Lutherse Ge meente aan de Lange Nieuwstraat ver keert in slechte staat, zodat herstel drin gend nodig is. De kosten hiervan worden geraamd op f 7.000, er bestaat reeds een begrotingstekort van f 3500. Ook de ver- warming voor de bij lokalen moet wor- den verbeterd, wat op eveneens op f 3500 wordt begroot. Er is dus een bedrag van f 14.000 nodig. Er zal een bazaarco mité worden gevormd, om de gelden bijeen te brengen. een gemeenschapszaal, Nederlands sortering Amsterdam-Immingham in de goedkoop ste klasse een „sleepperette", een moderne ligstoel gaat f38,- kosten. Een retour f69,-. Een enkele reis in een vliegtuigstoel, die vooraf besproken moet worden, kost f45,- en een retour f81,-. Zie verder pag. 2 Bijzonder waarderende woorden sprak de voorzitter van de gemeenteraad van Schiedam, burgemeester II. Roelfsema, over hetgeen mr. J. B. Engelsman (P.v.d.A.) als lid van de gemeenteraad heeft gedaan, nu hij vanwege zijn be stuursfunctie bij de Rijnmondraad, voor het lidmaatschap bedankte. De burgemeester herinnerde er aan, dat mr. Engelsman op politiek terrein naar voren is getreden door zijn illegaal werk in de bezettingstijd. Na de bevrijding van ons land, ver kreeg mr. Engelsman dan ook zitting in de tijdelijke gemeenteraad, waarna hij op 26 juli 1946 ook in de defini tieve gemeenteraad werd gekozen. Sindsdien heeft hij het politiek spel op waardige wijze meegespeeld en had hij een hoge opvatting van zijn raads lidmaatschap- Tal van belangrijke voorstellen zijn tijdens zijn zittingsperiode behandeld. Mr. Engelsman had zitting in vele com missies, zoals gemeentewerken, strafver ordeningen, stadsontwikkeling, grondbe drijf, enz. Voor al hetgeen hij gedaan heeft in het belang van Schiedam bracht de burgemeester hem heel hartelijk dank. In zijn brief waarin hij als raads lid bedankt, schrijft mr. Engelsman zelf, dat dit besluit hem zwaar is gevallen, wat dus betekent, dat de band met de raad hecht is. Hij heeft ook veel bijge- dragen tot de collegialiteit in de raad. Als lid van het dagelijks bestuur van de Rijmondraad hoopte de burgemeester dat mr. Engelsman een bijzonder plekje zal behouden voor Schiedam. „Dan is het verlies dat we nu lijden een vreug de", aldus de raadsvoorzitter. Met applaus gaf de raad 4 woorden strepen. Voorts is l ziekenzaal enz. Het entreegeld bedraagt voor twee flOOO en een pensionprijs van maand, voor één persoon en treegeld f500 en f325. Directrice van het gebouw is mejuf frouw Van Schooneveld. Voor de officiële opening van het ge- houw vond in de kerk een samenkomst plaats, waarin ds. A. D. Klaassen voor- giMget een zeer gevarieerd programma heeft de Schiedamse accordeonvereni ging „Fantasie" in gebouw „Irene" ge concerteerd. Er waren een aantal duo nummers, maar ook enkele solisten. Zij allen hebben een dankbaar applaus van de luisteraars in ontvangst mogen ne- De vereniging staat onder leiding van heer Fred Kemp. Voor de dansmuziek zorgde het Amusements-Combo „The Swinging Harmonicans". Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren heeft in de raadsvergadering van Schiedam medegedeeld, dat In april vol gend jaar met de ombouw van toestel len voor gebruik van aardgas zal wor den begonnen en in oktober de nieuwe tarieven in werking zullen treden. Deze mededeling volgde op de verklaring, dat het niet gewenst wordt geacht om thans een wijziging aan te brengen in de gas- tarieven. Reeds hebben tal van bedrij ven plannen om tot ruimteverwarming over te gaan en dat verbetert ook de financiële positie van het gasbedrijf. Voorlopig moet afgewacht worden in hoeverre men met 't bestaande tarief zal uitkomen, maar het zou psycholo gisch gezien onjuist zijn nu tot verho gen van de tarieven over te gaan. Spreker deelde mede, dat grote be langstelling wordt getoond voor het zgn. „penetratietarief". Ir. C. Boer man vond dit een verstandige poiniek en adviseerde eerst eens te zien hoe het zal gaan met de eerste aanloop kosten, waarop is gerekend. Boekhandelaren houden Schiedamse boekenweek Een aantal Schiedamse boekhandela ren hebben om de aandacht van kinde ren op het lezen van boeken te vestigen verschillende aktiviteiten ontplooid. Het is aan de initiatieven van de boekhan del ILA aan de Gerrit Verboonstraat, J. S. van Leeuwen aan de Broersvest, fa. wed. A. Niemantsverdriet, Hoogstraat H. Rebers, Hoogstraat en Roodbol, Ru bensplein te danken, dat van 27 oktober tot 6 november in Schiedam een „Kin derboekenweek" wordt gehouden, die cul mineert in een filmvoorstelling op woens dag 3 november in Mussis Sacrum. Dan zullen een aantal films over die ren worden vertoond en enkele docu mentaires. Tijdens de kinderboekenweek wordt bij aankoop van f5 boeken egn grote gekleurde dierenplaat cadeau gege ven. De filmvoorstelling begint 's mor gens half tien. Het is de eerste maal Mr. Engelsman verklaarde vergroeid te zijn met de Schiedamse gemeente raad. Hij waardeerde de plezierige ver standhouding die er heerste en de demo cratische wijze waarop de taak wordt opgevat. „Hieraan zal ik mijn leven lang een blijvende herinnering bewaren", aldus mr. Engelsman. Rene Rakier concerteert Op uitnodiging der Vereniging van het Stedelijk Museum Schiedam geeft vrij dag 29 oktober Rene Rakier in de aula van het museum een pianorecital, dat werken omvat van Bach, Haydn, Branms, Fauré, Ravel en anderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1