Hup met de aardgaspijp dwars door huiskamer Schiedam op z'n (s)malst 15s jaargang no. 5 - dcndsrdag 2 december 1965 ENKELE SCHIEDAMMERS JUICHEN NIET OM AARDGAS Zondag 5 december een oecumenische zondag Sint in Sportfondsenbad SE HAVENLOODS weekblad voor Schiedam OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 228.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers POSTGIRO__i8344__^ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" De jongste aardgasdebatten in de Schiedamse gemeenteraad (er zijn er veel geweest!) hebben opnieuw duidelijk gemaakt, dat er heus door de burgerij geen juichtonen aangeheven behoeven te worden over de ontdekking van het aardgas, als middel tot vermindering van de kosten van levensonderhoud. Integendeel, zelfs de wethouder en diens deskundige voorlichters zagen geen kans om groter „voordeel" dan een paar tientjes per jaar te becijferen voor de meeste gezinnen, terwijl de kans van een kostbaarder blok verwarming welhaast zeker schijnt. Moge dit alles op zichzelf bij alle aanvankelijke verheugende aardgasmede- dehngen een teleurstelling vormen, erger is hetgeen hier en daar moet worden doorstaan, om dat ongevraagde en vaak ongewenste gas toch Ui huis te krijgen. tneester Honnerlage vreemde en gevaarlijke die bestaat op de Bur ge- Gretelaan bij de over de A. Ariensstraat. Niet alleen dat plotseling het trottoir eindigt, maar als Versperring voor de voetgangers staat er een hekwerk, waardoor zij genood zaakt worden op de verkeersweg te lo pen. Alsof dit nog niet erg genoeg is, Wordt het verkeer genoodzaakt een vrij scherpe bocht te maken om het ob stakel te ontwijken en dit juist op een punt, waar tegemoet komend verkeer uit de 's-GravenJandseweg alle aandacht no dig heeft voor de nevenweg, gevolgd door genoemde A. Ariensstraat, die ook ge noeg verkeer heeft. Wat de toestand bepaald ergerlijk maakt is, dat sinds de afsluiting van de Burgemeester van Haarenlaan voor de reconstructie, de Honnerlage Gretelaan een belangrijk deel van het doorgaand verkeer moet opvangen, zodat het ter plaatse enorm druk is. Omdat zich hier veel jeugd bevindt kan men zich slechts er over verwonderen, dat hier nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Deze situatie is een gevolg van het feit, dat de gemeente Schiedam en de direc tie van de Klinknagelfabriek, aan wie het betreffende stukje grond behoort nu niet direct op één stoel zitten, om het dan maar vriendelijk te omschrijven. Overigens niet geheel onbegrijpelijk als men weet, dat de directie van genoem de fabriek indertijd een onteigeningspro cedure verloor, ingesteld door de ge meente Schiedam voor een ander stuk grond, dat voor de realisering van het uitbreidingsplan nodig was. Het is dui delijk, dat op zichzelf dit niets te ma ken heeft met het hierboven aangeduide stukje grond plus hekwerk. „Meen niet dat we enige rancune jegens het gemeen tebestuur van Schiedam hebben, dat be slist niet, maar we hebben nu eenmaal het standpunt ingenomen, dat we niet aan het verzoek om die grond af te staan konden voldoen", zo zei de directie van de Klinknagelfabriek. Laten we aan die mededeling niet twijfelen, maar het getuigt dan toch wel van bitter wei nig gemeenschapszin, dat zij weigert ge durende bedoelde reconstructiewerken aan de Van Haarenlaan, dus tot om streeks februari, het hoekje grond voor het algemeen*belang béséhikbaar te stel len. Van de zijde van gemeentewerken ver telde men, dat men zich bereid verklaar de het hekwerk op kosten van de ge meente te verplaatsen en weer op pre cies dezelfde plaats terug te zetten, zo dra de Van Haarenlaan weer voor het verkeer wordt geopend. Niettemin blijft de directie van de Klinknagelfabriek wei geren de noodzakelijk medewerking te verlenen. Zo zijn de voetgangers en al le verkeersdeelnemers genoodzaakt de gevaarlijke en lastige situatie te accep teren. We spreken hierbij niet over het ge graaf in de straten met alle nare gevol gen voor het verkeer. Maar ook de bur gerij heeft vaak onaangename ervarin gen. Het echtpaar J. van Deursen (Von dellaan 30b) bijvoorbeeld is helemaal niet zo „happy" met het aardgas. Reeds geruime tijd wordt ook in dit gebied in de omgeving van de Graaf r lorisstraat-Vondellaan gegraven dat het een lieve lust is. De gasleidingen, die zo n veertig jaar in de grond hebben ge rust, moesten toch nodig worden ver nieuwd. Dat men dus over de bergen op geworpen aarde heeft te klauteren, het verkeer er gestremd is etc., is natuurlijk normaal. Minder „normaal" is hetgeen zich soms binnenshuis afspeelt, althans wat genoemd echtpaar vertelde en liet zien. We zullen niet zo letterlijk weergeven wat werd gesproken door de heer en me vrouw Van Deursen enerzijds en ge meente-werklieden en -opzichters ander zijds. We vrezen anders in het terrein van „wellis" „nietis" te verzanden. We bepalen ons dus bij enkele feitelijkheden m deze, die op zichzelf onaangenaam genoeg zijn, om deze te publiceren, zo dat andere „bedreigden" wéten wat te wachten staat, tenzij de technische be drijven een meer milde, maar vooral ook billijke politiek in deze aardgasbele venissen te Schiedam gaan voeren. Gaspijp in huiskamer Evenals bij alle andere buurtbewoners, werd het echtpaar Van Deursen verteld, dat de gasleidingen moesten worden ver nieuwd. Dat is tot daar aan toe. maar men had kennelijk een nieuwe weg voor deze leidingen ontworpen. Dat wil zeg gen, recht door de huiskamer naar bo ven zou een paar centimeter dikke buis worden gelegd. Zondag 5 december, de tweede ad ventszondag en tevens de „{Oecumenische Zondag" zal in een gezamenlijke bezin ning van de Schiedamse Kerken op de huidige kerkelijke verdeeldheid en op de bijbelse oproep tot eenheid staan. In alle morgendiensten zal door de pre dikanten en geestelijken van de in de plaatselijke Oecumenische Raad van Ker ken vertegenwoordigde kerken, dat zijn de hervormde gemeente, de Evangelisch I.utherse Kerk, de Oud Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerk en de R.K.-Kerk, gepreekt worden over dezelfde tekst, nl. 1 Timotheiis 2:5 en 6a: „Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus die zich gegeven heeft tot een losprijs voor alien" (Vert. N.B.G.). Dit is het resultaat van een gemeen schappelijk overleg tussen de oecumeni sche Raad van Kerken en vertegenwoor digers van de Schiedamse Kerken. Het betrof een voorstel van één van de le den van de Raad, mevrouw Den Hoed, die er haar onbehagen over uitsprak, dat in de wekelijkse prediking veel te wei nig de bijbelse roep tot eenheid werd ge hoord en die voorstelde op een bepaalde zondag in het bijzonder aan deze zaak in de prediking aandacht te doen beste den. Dit voorstel vond algemene bijval ook bij de afgevaardigden der diverse kerken. De Oecumenische Raad diende dit voorstel daarna officieel bij de be trokken kerken in, waar het door de kerkeraden en/of kerkbesturen algemeen werd aanvaard. De Oecumenische Raad van Kerken bestemde de oecumenische zondag hiervoor. Ongetwijfeld zal dit initiatief worden herhaald en niet alleen beperkt blijven tot de oecumenische zondag, dus éénmaal per jaar. Het kerkelijk jaar biedt meer dere gelegenheden en zeker zal daarvan in de toekomst zo mogelijk gebruik wor den gemaakt, teneinde de oproep tot eenheid steeds sterker te doen klinken. B. en W. geven vergunning voor enkele bouwplannen B. en W. van Schiedam delen mede, dat zij voornemens zijn om met toepas sing van artikel 20 der Wederopbouw- wet vergunning te verlenen tot het bou wen van: 1. een gymnastieklokaal op een terrein aan de Willem Passtoors- straat, gelegen in het uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland ('61); 2 een gym nastieklokaal op een terrein aan de Mgr. Nolenslaan nabij de Parkweg, gelegen in het uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland (1961): 3. een kleuterschool op een terrein aan de De Heesterstraat, gelegen in het uitbreidingsplan in onder delen Nieuwland (1961); 4. een kleuter school op een terrein aan de Mozartlaan, gelegen in het uitbreidingsplan „Groen- oord-noord" (verplaatsing van 4 oude houten noodlokalen van de oude stad naar „Groenoord"). De bouwwerken zijn in strijd met de bestemmingsplannen. Verloting voor bouwplan van hervormde gemeente Ten kantore van notaris Schaberg heeft de trekking plaats gevonden voor de prijs in de tweede serie van de ver loting, die de financiële commissie voor de bouwplannen van de hervormde ge meente te Schiedam organiseert. De prijs, een televisietoestel ter waarde var) duizend gulden, is gevallen op lot no 25894. De gelukkige bezitter of bezitster van dit winnende lot kan zich ter ver krijging van de prijs melden bij de se cretaris van de Tiboco de heer W v d. Gaag, Vondellaan 13a, tel. 261687.' De loten voor de derde serie, met weer een serieprijs van duizend gulden, zijn bij de medewerksters en medewer kers verkrijgbaar evenals bij het secre tariaat via gire so. 558500. Het is begrijpelijk, dat hiertegen be zwaren werden aangevoerd. De heer Van Deursen, die binnenhuis-architect van beroep is, heeft de woning niet zo lang geleden betrokken en deze met veel werk en veel geld gemoderniseerd. Men kan bezwaarlijk zeggen, dat een gaspijp tot een sieraad in de huiskamer moet wor den gerekend. Daarom maakte mevrouw Van Deur sen, bij afwezigheid van haar echtgenoot, bezwaar en stelde voor nader overleg te plegen. „Daar kunnen we niet aan beginnen, dan snijden we de gastoevoer in uw huis af", zo ongeveer luidde het antwoord. „Nu ja, ik dacht niet dat het zo'n vaart meteen zou lopen", vertelt me vrouw Van Deursen. Maar zo'n vaart liep het wél. Ze was nauwelijks naar haar keuken gelopen om nog even wat te koken of het bleek haar, dat de gastoevoer inder daad was afgesloten. De bovenburen werden welwillend door de gasheTen van een butagasstei voorzien. Het gezin Van Deursen had kennelijk straf. Er zijn na dit gebeuren verschillende gesprekken gevoerd. Vanaf donderdag tot maandagmorgen kreeg het gezin Van Deursen geen gas. Deze gebeurtenis roept herinneringen op aan dagen, die bijna een kwart eeuw achter ons liggen. Er is toch wel reden tot kritiek voor een dergelijk optreden, niet alleen jegens een „klant" van genoemde dienst, maar ook als burger van Schiedam. Hup met de pijp Onder het motief: „Ach wat doe je, je moet toch het hoofd buigen", had het echtpaar van Deursen dan maar toege stemd vrijdags reeds om te laten komen wat komt en de gaspijp door de kamer te accepteren. De mannen kwa men, zij slobberden door gang en ka mers. zaagden en boorden en hamerden en de pijp naar de buren zat. Maar vraag niet hoe: een rood geme- niede pijp, op enkele centimeters afstand van de muur. Indien men een klein elle- boogje had aangebracht, zou de pijp nog enigszins in een hoek werggewerkt zijn, maar dit werd kennelijk als teveel me dewerking en luxe beschouwd Hup met de pijp, naar boven. Dat er uit het plafond een paar centi meter teveel werd gezaagd, mocht ken nelijk de gemeentepet ook niet kreuken, al heeft de heer Van Deursen daarover andere denkbeelden. Met het extra gat in het plafond, de rode pijp tegen de wand, liet men de Schiedamse ingezete ne aan z'n lot over. Maar hij heeft aard gas. „Indien we alles hadden geweten, dan zou ik nooit aan dat gas zijn begonnen, hadden we alleen elektriciteit genomen", verzucht mevrouw Van Deursen Commentaar We hebben naar aanleiding hiervan ons gewend tot de dienst van de techni sche bedrijven van Schiedam, waar door de directie in grote lijnen wel werd be vestigd wat ons door het echtpaar Van Deursen werd medegedeeldslechts met deze aanvulling, dat de afsluiting van het gas min of meer tijdens het gevoer- de gesprek door de werkmensen was af gesloten, omdat zij met wegnemen der oude leidingen moesten doorgaan. Men betreurde het, dat nagelaten was het echtpaar Van Deursen eveneens van een butagasstei te voorzien. „Er is ook Het is om te huilen. De kamer pas hele maal gemoderniseerd en nu plotseling een grote buis, die het geheel er niet fraaier op maakt. Het zoontje van de familie Van Deursen is het er helemaal niet om gevraagd", zo luidde de infor matie. Wat de „stijgbuis" in de kamer betreft, deze was noodzakelijk om de bo venburen van gas te voorzien. Toegege ven werd, dat het een minder gewenste manier van afwerking is, door een ge- mem ede pijp achter te laten. „Maar", zo zei men ons, „we kunnen moeilijk aller lei potjes verf meenemen, omdat de een de pijp in die en een volgende in een an dere kleur wenst". Overigens zegde men ons toe, dat naar aanleiding van het gebeurde, nadere be sprekingen zullen plaats vinden op welke wijze herhaling van dergelijke feiten kan worden voorkomen. „Door de grote drukte bij de aanleg van aardgs hebben we extra personeel ven buiten onze dienst moeten aanne men, zodat we niet altijd alles in han den hebben", aldus de uiteenzetting van de Technische Bedrijven. Wel werd toe gezegd, dat zal worden bezien of in het vervolg de pijp van een behoorlijk verf je kan worden voorzien, dit lijkt ons niet meer dan een verplichting van de ge meente^ Afgezien dan nog van de vraag, of de aanleg van een „stijg"- of ander soort buis in kamers nu door iedereen met genoegen zal worden ontvangen. Wat meer cpulance jegens toekomstige „klanten" van het aardgas is toch wel gewenst, afgezien dan nog dat iedereen een oude klant" is. Indien zulks enigs zins mogelijk is, mag worden verwacht, dat een minder „aanstotelijke" plaats voor een gasbuis wordt gevonden, dan midden in een huiskamer! „We hebben uit dit gebeurde wel weer een les getrokken", zei men ons bij de bedrijven ,wat natuurlijk een winstpunt is! Oude Kethel krijgt nu gauw een riolering Naar B. en W. aan de raad hebben, medegedeeld, is de uitvoering van riole ringswerken In het oude dorp Kethel ur gent uit een oogpunt van volksgezond heid. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling een gescheiden rioolstelsel toe te pas sen. Nu op korte termijn een nieuw ri oolgemaal zal worden gebouwd verdient enig uitstel de voorkeur omdat dan de riolering in het gemengde stelsel kan worden uitgevoerd. Dit betekent een be langrijke vereenvoudiging van de daar te verwachten problemen. Voor de eigenaren van de aanliggen de panden brengt de aanleg van riole ring de consequentie van verplichte aan sluiting met zich mee. Standplaats straathandel niet aan banden gebonden BLANC DE BOEUF OSSEW1T Het Belgische frituurvet, stearlnevrQ. VRAAG UW verband houdt met het aantal uit te ge ven vergunningen. B. en W. delen me de, dat de uit te geven standplaatsver gunningen aan de straathandel niet aan een aantal gebonden zijn. Bij de beoor deling of een dergelijke vergunning kan worden verleend, wordt rekéning gehou den met in de omgeving van de ge vraagde standplaats gevestigde winkels in dezelfde branche en het uiterlijk aan zien ter plaatse. Pater dr. E. J. M. Robben plechtig geïnstalleerd In de St. Jan de Doperkerk in het Nieuwland is onder grote belangstelling van de zijde van de parochianen en an deren pater dr. E. J. M. Robben ge ïnstalleerd als pastoor van deze parochie als opvolger van pastoor Van de Brekei. De installatie geschiedde door Deken F. J. Boelrijk. Pastoor Robben is een groot voorstan der van de oecumene en vernieuwing waarvoor hij reeds veel werk heeft ver richt. De nieuwe pastoor is o.m. be noemd tot waarnemer in de Oecumeni sche Raad. Ook St-Nicolaas weet de weg naar het Schiedamse Sportfondsenbad te vinden. Was hij zaterdagavond te gast bij de Schiedamse Reddingsbrigade, maandag avond was hij aanwezig bij de R.K.-Z.V. Start. Naar verluidt zal hij deze week nog enige malen een bezoek aan het bad brengen. Dat niet alleen de jeugd aan het diplo ma-zwemmen deelneemt, bewezen enige heten die de eisen voor het Bewijs Zwem- proef en Geoefend Zwemmer met succes wisten te behalen. Levenslust uit Over- schie kreeg zaterdag er 19 jeugdleden bij, die zich in het bezit stelden van het Bewijs Zwemproef, terwijl 14 jongens en meisjes het diploma Geoefend Zwemmer behaalden. Wat de kleuteruurtjes (4-6 jr.) betreft, waarschijnlijk zullen binnenkort enige nieuwe kleuters kunnen worden geplaatst. Niet de Sint maar ALBRAMIJ voor kolen tel. 279630 STOÖPMAN JUWELIER "GR- NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM ZWARTJANSTR. 85 - R'DAM Voorzieningen in nieuwe wijken blijven achter In de begrotingscommissie is er over geklaagd, dat bij bouw van nieuwe woon wijken, een aantal voorzieningen chter blijven. Hierop antwoorden B en W. van Schiedam, dat het college alles in het werk stelt om de voorzieningen in de nieuwe woonwijken zo vroeg mogelijk te realiseren en meent daarin ook tot nu toe goed te zijn geslaagd. Dat reeds nu goedkeuring voor de bouw van scholen in „Groenoord" is verkregen is >igeti- lijk boven de verwachting. Voor de bouw van winkels is de aanwezigheid van een - bepaald kwantum woningen noodzake- !|r Pipt t.' 'ijk. Aan aanvragen van de P.T.T. wordt r g" f?WPTlSt onzerzijds alle mogelijke medewerking *T verleend. In Groenoord en Kethel-oost is m de toekomst voldoende mogelijkheid tot het bouwen van woningen door art- Waalhaven Pier 2 Namens het gemeentebestuur heeft de burgemeester van Schiedam de heer P van Vollenhoven telegrafisch gelukge- rt met de gunstige uitslag van zijn vvcudi mei ae guns doctoraal examen r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1