!'i Verkeer moet soms lang wachten voor goed doel Rijnmondhotel belangrijke aanwinst voor Schiedam Operatie aardgas werpt in april eerste vruchten af 15e jaargang no. 6 - donderdag 9 december 1965 Holiday on Ice informeert naar optreden in Schiedam MYOSOTIS IN DIT BLAD RUGKLACHTEN i ui ui nun ui li"«j JOH. GROEN Lzn BE HAVENIOODS weekblad voor sehiedam OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities inRotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 228.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 15 lijnen) -V POSTGIRO 1834'! tV ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR ir UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" SCHIEDAM KRIJGT 155 HA INDUSTRIEGEBIED gchiedam is rijk aan waterwegen. Menige Schiedammer zal 's morgens naar zijn werk wel eens mopperen als hij of zij voor de geopende bruggen moet wachten. Maar dankzij de goede waterwegen zal Schie dam er in de toekomst ruim 155 hectare industriegebied bij krijgen. Overeenkomstig de uitbreidingsplannen, zullen de Nieuwland- en de West- Abtspolder worden ingericht tot industriegebied in Schiedam. Dat gebied ligt tussen Schiedam en Overschie, in de buurt ook van het woonwagenkamp. Het zijn polders, dus laag gelegen gebieden, reden waarom ophoging nodig is. Met de uitvoering van dit werk is drie Jaar geleden een aanvang gemaakt, toen ongeveer 300.000 kubieke meter grond in de polders werd gespoten. Nadat het terrein even gerust" had, is de tweede fase begonnen en komt er nog eens 300.000 kubieke meter bovenop. Wanneer dit is gebeurd, breekt een nieuwe „rusttijd" van ongeveer drie jaar aan, en dan kan het alles klaar worden gemaakt om als bouwgrond te dienen. Verwacht wordt nu, dat in de loop van het volgend jaar de tweede opspuiting gereed zal komen, wat tevens betekent, dat de bruggen-narigheid dan voorbij zal zijn. De „normale" scheepvaart maakt het ons niet zo erg lastig, zo'n enkele keer per dag moet er een plezierjachtje of soms een beurtschip doorheen. De foto toont het leegzuigen van de bakken met blubber, die aan de andere kant weer in de polder wordt gespo ten om de grond bouwrijp te maken. rentie is door dam medegedeeld, dat de geruchten over het overbrengen van de Holiday on Ice-show naar de Sporthal in Sehiedam, omdat de Rotterdamse Ahoy-hallen het volgend jaar niet meer beschikbaar zou den zijn teruggebracht moeten worden tot een informatie van de zijde van de show, over de mogelijkheden daartoe. De afmetingen van de toekomstige hal zijn nagegaan, waarbij wat betreft de beschikbare oppervlakte, het mogelijk zou zijn de show in de Schiedamse hal len op te voeren. Het gemeentebestuur zal uiteraard gaarne medewerking verlenen door di verse faciliteiten, verkeersregelingen enz., maar over de verdere uitwerking van de plannen, staat niets vast, omdat ook andere mogelijkheden worden on derzocht. Gesproken is ook over de vraag, of het mogelijk zou zijn de omgeving van het Zakkendragershuisje een bestem ming te geven van artistieke aard, door enkele oude huisjes in te richten tot ex positieruimte of atelier. Ook het vormen van een kunstcentrum in deze omgeving Is overwogen, maar uiteraard zijn er be zwaren wat de kosten betreft en ook, omtrent de eventuele bezetting. B. en W. achten het gewenst, dat in de eerste plaats de betrokken kunste naars en kunstenaarsgroepen met elkaar overleg plegen en met voorstellen ko men, die dan kunnen worden bestudeerd. Overigens zoekt het college zelf ook naar andere mogelijkheden om tegemoet te komen in het gebrek aan expositie- en werkruimte voor de Schiedamse kunst schilders. Plannen over de sanering van Schie- dam-zuid (Gorzen) zijn nog in verre staat van voorbereiding en moet in een tijdvak van 5-10 jaar worden bezien. ,,De middenstanders in de Gorzen behoe ven zich nog niet ongerust te maken", zei wethouder Van Schooneveld. Uiter aard wordt een volledig plan ontworpen, wat echter weer niet betekent, dat dan ook meteen een volledige sanering wordt uitgevoerd. In elk geval krijgt dit stads deel geen voorrang in de sanering; de binnenstad geeft nog werk genoeg. Hoewel de nieuwe toegang tot de werf van Wilton gereed is gekomen, zal deze yoorlopig nog niet in gebruik worden genomen, omdat men nog de plannen inzake ruimer toegangswegen moet ont werpen in zuidelijke richting. Er was ge steld, dat dit pas nodig zijn zou wan neer het nieuwe kantoorgebouw van Wil ton is gesticht, waarmee evenwel nog geen begin wordt gemaakt. De nieuwe toegang is aan de Julianalaan op het voormalig terrein van Boshoek. Over de recontstructie-werkzaamhe- den aan de Burgemeester van Haaren laan deelde de wethouder mee, dat de weersomstandigheden belangrijke vertra ging hebben veroorzaakt en men b.v. de bestrating niet kon opbreken. Niette min wordt indien geen nieuwe vertra gingen zich laten gelden dat nog dit jaar het Plein 1940-'45 voor het verkeer kan worden opengesteld. Maar sinds de opspuiterij weer in volle gang is, heeft men de kans in het gebied tussen Lange Haven en de permanente „noodbrug" bij de 's Gravenlandseweg, voor de geopende brug te moeten wach ten. Toch moet worden gezegd, dat met dit ophogingswerk voor de polder, twee ob jecten tegelijk onderhanden zijn. Eper- zijds, doordat de Wilhelminahaven nu flink wordt uitgebaggerd. Evenals alle andere havens slibben die van Schiedam ook voortdurend dicht door het scheep vaartverkeer op de Waterweg. Zowel de Spuihaven als de Wilhelminahaven, moe ten dus regelmatig onderhanden worden genomen. Thans is een zuiger bezig met de Wil helminahaven, die weer op vereiste diep te moet worden gebracht. Het is de fa. Boltjes uit Zwolle die zo wel dit baggerwerk als opspuitingen ver richt. Bij het baggerwerk is tevens een stuk van het vroegere zwembad nabij de Ha- vendijk opgeruimd. Bij een oppervlakte zoals moet worden opgehoogd, is wel heel wat grond nodig, dat echter in genoemd project wel aan wezig is.. Aanvankelijk werd ook opgezogen „specie" naar de omgeving van de Bot lek gebracht, maar hiermee wordt nu weer gewacht om eerst te zien, of er nog wel voldoende overblijft. Want uiteraard is het lang niet alle maal droge aarde die naar het terrein wordt vervoerd, het is meer een soort bagger, dat wordt opgespoten. Vandaar ook dat de grond lang moet rusten voor dat er op kan worden gebouwd. De bakken die de specie vervoeren worden door de grote sleepboot Greta" uit de Wilhelminahaven naar de Buiten haven gesleept, waar de kleine motorbo ten ze overnemen en via de stadsgrach ten naar Overschie Slepen. Behalve de bruggen aan de Lange Ha ven moeten dan de verdere bruggen op die weg geopend worden, met alle nare gevolgen voor het publiek van dien. Ook is het vaak nodig om de bakken aan de Buitenhaven te schutten, wat ook bij de sluizen aan de Dam nodig kan zijn. Het schutten bij de Buitenhaven grijpt ook in op het verkeer en er kunnen zeer onaangename situaties ontstaan. Bijvoor beeld wanneer juist de werf Gusto gaat beginnen of het personeel naar huis gaat. Dan is wachten voor de brug een bijzon der onprettige geschieÖenis. „We proberen wel zoveel mogelijk in de spertijden de bruggen en sluizen ge sloten te houden, maar dat kan niet al tijd. We hebben ook met de belangen van de scheepvaart rekening te houden en het is niet altijd mogelijk een schip te laten stoppen." zo zei een woordvoerder van de gemeentelijke havendienst. Ook het openen en sluiten van bruggen ge schiedt zo snel mogelijk, maar de sche pen kunnen nu eenmaal niet onder de laag gelegen bruggen door. Per dag varen zo'n 16 volgeladen bak ken uit de richting van de Buitenhaven naar Overschie, die ook de retourvaart maken, zodat per dag de bruggen 32 maal moeten worden geopend. In de rustige tijden fietste de brug wachter met het te passeren schip mee. Nu is dat niet mogelijk en wordt elke brug door een vaste man bediend. Iedere bak vervoert ongeveer 250 kubie ke meter specie. Het werk gaat geduren de vijf dagen van des morgens zes tot des avonds zes uur door. Soms is het niet nodig dat er van de sluizen gebruik wordt gemaakt, doordat het water een gelijke stand heeft met het buitenwater, maar anders geeft dat bij de Buitenha ven en de Dam heel wat werk. Op woonwagenkamp wordt clubgebouw geopend Vrijdagmiddag, 10 december om 4 uur zal het nieuwe clubgebouw van het R.K. Woonwagenwerk van de St. Vincentius- vereniging te Schiedam, officieel worden geopend door de directeur van het lan delijk Woonwagenwerk, de heer P. H. M. Janssen uit 's-Hertogenbosch. Gelijktijdig zal l^pt bestuur een recep tie houden, ter gelegenheid van het 12'/» jarig bestaan van de vereniging. Politieke samenwerking punt van bespreking zal i. aan de orde worden gesteld, of men bij de komende raadsverkiezingen op nieuw zal samengaan met de A.R. en C.H.U., dan wel dat men met een zelf standige lijst zal uitkomen. De vergade ring vindt plaats in het Geref. Jeugd huis, ingang Vismarkt. DECEMBER De sluiswachter heeft er een volledige dagtaak aan de langsvarende blubber- schepen te schutten. VOOR HET VERGETEN KIND. JJet hotel-café-restaurant „Rijn- i T c mond" annex de dancing „Cos- woordvoerder mopoliet" aan het Nieuwlandplein is geopend. De directie van dit mooie bedrijf wordt gevormd door de gebroeders D. A. en W. M. van der Pluym. De Van der Pluijm-familie heeft moei te noch kosten gespaard om deze belang rijke aanwinst zowel in de uitgaanswe- reld van Schiedam, als verblijfsmogelijk- heid, te introduceren. Chef-kok Hans C. NI. Vlek (voorheen bij Holbein en de- Kroon) heeft zware dagen, avonden en nachten achter de rug, want samen met zijn assistent W. de Neef, heeft hij in een keuken die nog lang niet "af" was, cullinaire heerlijkhe den tevoorschijn getoverd, waarover ie dere gast zijn bewondering heeft uitge sproken. Of dat nu de „Wiener Schnit zel" met „aanhang" betrof, de reerug. de kreeften-cocktail, de „ommelets Si- berien Flambé", die bij het binnendra gen met vuur was omgeven, het bleef hem allemaal gelijk. Kerkelijke autodienst Ten behoeve van de bejaarden zal door de Evangelisch-Lutherse Gemeen te te Schiedam een autodienst worden ingesteld voor ven kerk op zondagen. SCHIEDAM ZEGT STADSGAS VAARWEL GpOEN'S Gezomdheidsplaat onder Ui»f matras (16 mm dik met ventilatleoaten) 190 x 80 cm 13.50 190 X 90 cm 15.- 190 X125 cm 18.. 190x130 cm 22,50 In Schiedam zal in april 1966 het ste aardgas worden gedistribueerd. De omschakeling zal ruim een jaar in beslag nemen. Inmiddels wordt door de technische be drijven een verlaging ingevoerd van de tarieven, waarbij het ook mogelijk zal zijn van een vastrecht gebruik te ma ken. De omschakeling zal in etappen in de verschillende woonwijken gebeuren. In 1857, dus ruim honderd jaar gele den, kreeg Schiedam voor het eerst stads- gas, wat de raapolie en de kaars ver ving. Het duurde dertig jaar, voordat het gas zoveel „burgerrecht" had verkregen, dat het ook voor kookdoeleinden werd. aange wend. Ook het fornuis en het petroleum- toestel werden alle geleidelijk verslagen, terwijl het koken op elektriciteit veld In Schiedam moeten nog 50.000 gastoe- stellen worden nagezien en soms vervan- Sinds augustus is een speciale ploeg van technici bezig met heet controlewerk. Ni de meter volgt de binnenleiding. Ook deze moet tijdig worden gecontro leerd op lekkages. Blijkt daarbij dat ze lek zijn, dan moeten zij worden gerepa reerd. Verkeren zij bovendien nog in een slechte staat, dan is de enige re medie: algehele vernieuwing. Wat de uitvoering betreft, dat is in be ginsel werk voor de installateurs. Deze hebben zich daartoe bereid verklaard. Opdrachten moeten zij echtr tijdig in hun bezit hebben, zodat geruime tijd vóór de ombouw van de betreffende sector het controlewerk achter de rug moet Te Schiedam is de situatie per novem ber 1965 zo, dat sinds augustus 1964 van de ongeveer 24.000 aansluitingen er 16.000 zijn gecontroleerd. Daarbij bleek dat slechts ca. 50 binnenleidingen in slechte staat verkeerden en dus vervangen moes ten worden. Bovendien werden 3.000 me ters vernieuwd en 1.500 omgebouwd. Het tempo, waarin dit werk vlot, is gemid deld 1.150 aansluitingen per maand. Door werkend in dit tempo komt het gehele werk klaar op het moment, dat de eer ste sector wordt overgeschakeld. Tot de voorbereidende maatregelen be hoort ook de sectionering. Iedereen zal begrijpen, dat het ondoenlijk is om van de ene dag op de andere aardgas in het gehele net van Schiedam toe te laten en het stadsgas uit dat net te verdrijven. Wanneer de stadgaskraan wordt dichtge draaid en de aardgaskraan wordt ge opend, zou dat inhouden dat op datzelf de moment de ombouw van alle toestel len gereed zou moeten zijn. En dat lukt natuurlijk niet, want de Schiedammers hebben tezamen naar schatting zo'n 50.000 gasverbruikstoestellen! Het moet dus wat kalmer aan en daar om krijgt de ombouw te Schiedam een marstempo van 450 a 500 aansluitingen per week. Het gasbuizennet in onze stad zal in sectoren worden verdeeld, die ongeveer 450 aansluitingen bevatten. De ze indeling is een technische zaak, die in de tekenkamer begint. Op tekening wordt nagegaan hoe het leidinggedeelte vah een groep van 450 verbruikers op de eenvoudigste wijze kan worden gescheiden van het overige leidingnet en wel zo, dat zowel stadsgas als aardgas kan worden geleverd. Daar bij wordt zoveel mogelijk gebruik ge maakt van een „natuurlijke" begrenzing door grachten of brede straten. Vanzelf sprekend is niet te voorkomen, dat ver schillende lange straten in sectormoten worden gehakt. Ook komt het voor, dat de r drie woningen van een straat aangeslo ten op een hoofdbuis, die tot een andere sector behoort. Aardgas wordt van de N.V. Nederland se Gasunie afgenomen op 'iet fabrieks terrein van de technische bedrijven. Daartoe wordt een ontvangstation ge bouwd op de plaats waar vroeger een zuiveringsinstallatie voor het steenkool- gas stond. Het ligt voor de hand te beginnen met het ombouwen van de wijk Groenoord, Kethel en Bijdorp, zodat de aldaar nieuwgebouwde woningen direct voor aardgas kunnen worden geïnstal leerd. Gelukkig is dat mogelijk, aange zien Kethel door een aparte leiding van gas wordt voorzien. Na vier weken (eind mei 1966) is Ke thel overgeschakeld op aardgas. Daarna volgen de sectoren ten oosten - worden het centrum i oostelijk deel van Nieuwland overgescha keld, terwijl na de jaarwisseling Schie- dam-zuid, de Gorzen, aan de beurt komt- Dan gaat men weer terug naar west Nieuwland om via het westelijk stadsge deelte van Schiedam met het Stadhou derskwartier als laatste sector de over schakeling op aardgas te voltooien. Dit zal in juni 1967 klaar zijn. En straks, wanneer het in de keuken in orde is, komt Hans met een eigen „Rijnmond-menu", waarin „kalfslever a la Chef", „Crepi de Veaux" en wat al niet meer de „specialiteit" van het huis gaan vormen. We beginnen maar met de keuken, wat voor een hotel een zeer be langrijke, zoal niet de belangrijkste plaats inneemt. Daarnaast de accommo datie en die mag er ook zijn! Er zijn de dependance inbegrepen 54 bedden beschikbaar in de ruime luxueuze kamers. Naast de restauratie zaal wordt nog gewerkt aan een lounge, die 182 m2 groot is en plaats biedt aan 120 personen. Deze kan ook worden be nut voor meer intieme diners, trouwpar tijen, recepties, conferenties enz. Er is ook nog een vergaderzaaltje met bar en dansvloertje voor kleine gezelschappen. Middels „Rijnmond" hebben de, sinds de sluiting van „de Kroon" uit Schie dam verdreven liefhebbers van kegelen, een nieuwe kans gekregen, want in de benedenruimte is een moderne kegel baan, die reeds zes avonden van de week is verhuurd. Betreft dit alles z 1-gelegenheid, va kelijkheid is ook belangrijk deel een ontwerp is v de heer D. van der Pluym zelf, die ook in Amsterdam een nachtclub beheert. Er is een imitatie-sterrenhemel met wel zeer feeërieke verlichting, waar de maan bij assisteert. De draaiende spie- Chef-kok C. M. Vlek tovert uit de keuken van het nieuwe Rijnmondhotel de heerlijkste hapjes. gelbal zorgt eveneens voor effecten, on dersteund door schijnwerpers. Er zijn diverse orkesten gearrangeerd, die stuk voor stuk een reputatie bezitten. Goed, op de openingsavond was het dan wel iets buitengewoons! Daar waren bijvoorbeeld Lily en Leo Kok, die ver maardheid bezitten bijzonder door optre den voor de televisie in Amerika en eni ge tijd in Nederland blijven. Lily zong „CariMhcita", Zij bracht een imitatie van „Je, ne regrette rien", waarmee wijlen Edith Piaf zoveel succes oogstte en ook de bekende „Broadway-melodie" van Max Tak. Hoog 'gespannen waren de verwachtin gen omtrent het vermaarde „Trio Hel- lenique", de drie Griekse jongens die zeven jaar geleden in een Belgisch café werden ontdekt en sindsdien wereldfaam hebben verkregen. Zij brachten de hele zaal in extase, ook middels het ritmisch handgeklap, hun dansen en liederen. Het was enorm wat zij presteerden! Het was burgemeester H. Roelfsema die bij de officiële opening verklaarde, dat hij van de ene verrassing in de an dere viel. Het hotel en de dancing waren een openbaring voor hem; de gift van 1000 voor de Schiedamse sporthal waardeer de hij vooral als geste. „Dit hotel zal vermoedelijk een keer punt in de geschiedenis van Schiedam gaan betekenen", zo meende de burge meester, waartoe straks ook de nieuwe wegen zullen bijdragen. Het gebouw is ontworpen door het ar chitectenbureau Violet te Rotterdam, terwijl de heer A. de Haas uit Dordrecht die in Dordrecht aan de N.V. Amstel- brouwerij is verbonden, de inrichting der dancing ontwierp. Het hotel telt 24 man personeel. BLANC DE BOEUF OSSEWIT Het Belgische frituurvet, stearine vrij, VRAAG UW WINKELIER Diepvriesverpakking met GRATIS SPELDJE Nederlands grootste sortering I 'li "liMlllpIft a Korenaarstraat 61-Nw.Binnenweg 396 Rotterdam Telefoon 235605

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1