Schiedamse bewakingsdienst houdt oog op huis en haard Zwarte Zee sleept „Ile de France naar kust van West-Afrika -rcn-r j-, «-w 15e jaargang no. 6 donderdag 16 december 1965 11 IJl U A «ff I mi 1 f Iff 11 1% OPLAGE 26.500 Ur ..JLotf I l^Vl Jl^I IB ,21%# JLW TOTALE OPLAGE 228.000 In '65 worden in Schiedam 386 woningwetwoningen opgeleverd MYOSOTIS 92? J van Heijst VERGETEN KIND Weer subsidie voor toneelverenigingen QaP ^HP 1lriT*l "flBT* JÊg^jk aB*&, mn^W Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en fM .§1| BaPHRi! JB fSËggi - si m vËhM -/ SBB BBS &&ÊL H JB Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, S &B SB HV BH jSHl ÉS H BB |S SS MV WB BB H| SÊK^Hl Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek jfiBHflr BB BB BH V <w onder Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. weekblad voor sehiedam Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13,21.70 ^T~ POSTGIRO 18344 ft ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" staat op poten in J)e mannen van de nachtveiligheidsdienst zijn beslist geen nachtuilen, al zou de naam van de dienst dat doen vermoeden. Het is trouwens nog maar de vraag, of de nachtveiligheidsdienst wel het meeste werk 's nachts doet. Sinds de dienst zich op breder terrein is gaan bewegen, heeft ze van de nacht een dag gemaakt. Aan de nachtveiligheidsdienst wordt voor vele miljonen guldens tr bewaking toevertrouwd. Afwisselend wordt een controle gehouden of er soms ergens een licht in een zaak is blijven branden terwijl ook wel een inbreker wordt gegre penHet maatschappelijk leven verlangt op een breed terrein veiligheid. En daarvoor zorgen in Schiedam de mannen van de Eerste Schiedamse Bewakings dienst. We beginnen de geschiedenis met een bijzondere kennismaking, die evenwei vrijwel alleen voor de oudere Schiedam mers iets zal zeggen. Want, voor het jonger geslacht zal de naam van „Piet de Bruin" niets bete kenen. Voor de ouderen is hij echter een heel stuk politieke geschiedenis. Het oude „strijdlied" van „Piet de Bruin moet zakjes plakken," met de ge bruikelijke aanvulling „hi, ha, ho," was in Schiedam vermaard. Het was net zo'n lied als: „Weg met de socialen, leve de Willemien", waar door het meteen duidelijk zal zijn, uit welke tijd deze liederen stammen. De tijd van de opkomst van de oude S.D.A.P., waarbij Piet de Bruin in Schie dam in de voorste gelederen stond, en dus ook het meest werd aangevallen. Hoe het allemaal verder is gegaan, weet iedereen. Deze introductie was toch wel even nodig, omdat zij hoe vreemd dat op het eerste gezicht moge klinken toch verband houdt met de Eerste Schiedam se Bewakingsdienst. Daarvan was „Piet de Bruin" de oprichter. Want van de po litiek kon hij niet bestaan, hoe felle strijder hij ook was. Toen in Rotterdam een nachtveilig heidsdienst was opgericht zei een goe de kennis tegen de heer De Bruin: „Is dat niks voor Schiedam?" Dg heer De Bruin zag er wel wat in. Heel bescheiden en heel beperkt werd de dienst opgericht. Kijken of de bui tendeuren dicht waren, het licht uit, er ergens onraad was en al datgeen een man van de nachtveiligheidsdienst alzo meer op zijn pad tegen kwam. Dat was dan in 1916. Het volgend jaar op 1 juli zal deze ..Eerste Schiedamse Bewakingsdienst" dus een halve eeuw bestaan. Nu had de Rotterdamse dienst ook een wakend oog laten vallen op de schepen en scheepswerven, maar daar voelde de heer De Bruin weinig voor; hij hield het bij de „landzaken." Totdat hem vier jaar later een vreemdsoortige bewakingsdienst werd opgedragen. Mensenbeivakers land. De Belgen waren wel het grootst in aantal, maar daarnaast kwamen er ook uit veel andere Europese landen, zoals uit Polen. Schiedam was toen aangewezen om een vluchtelingenkamp in te richten voor deze „geïnterneerden", zoals zij offi cieel werden genoemd. In het gebouw van de fa. Roelants aan de Korte Ha ven werden zij ondergebracht. Door de internering, waren de vluch telingen niet vrij in hun doen en laten en moesten dus worden bewaakt. Die taak werd opgedragen aan de „Eerste Schiedamse Bewakingsdienst". Nadat aanvankelijk de dienst met een man of zes was uitgevoerd, moest deze plots worden uitgebreid, ook omdat de bewaking dag en nacht moest doorgaan. Het verkrijgen van bewakers lever de in die tijd heel wat minder moeilijk heden op dan op het ogenblik. Het werd een dienst met een waterhoofd, zoals de heer P. de Bruin dat noemt. Want toen na het einde van de oorlog de Polen weer weg gingen, kreeg de vei ligheidsdienst weer de oude vorm. en dus vond het korps een welkome aan vulling in de mannen van de bewakings dienst. Geleidelijk nam de bewakings- vraag toe, niet alleen voor fabrieken en fabrieksterreinen, maar ook voor bouw werken enzovoort. In die tijd was zoon Piet in de zaak van vader Piet de Bruin gekomen. Daar hield de politiek, zoals we die hiervoor in herinnering hebben gebracht, verband mee. Vader de Bruin was nl. benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland en kpn zich dus niet meer aan zijn bewakingsdienst wijden. „Dan kom jij in de zaak." zo had va der in goed-ouderwetse gezagsstijl be slist en zoon Piet verliet het bankkan toor waar hij werkte en deed zijn intre de bij de Eerste Schiedamse Bewakings dienst. Toen de dienst zich bleef uitbreiden, is daar ook zijn broer, J. de Bruin bij gekomen, plus het nodige kantoorperso neel. Een nu telt de dienst tachtig man personeel. Dat zijn dus lang niet allemaal „nacht uilen" integendeel, de dagdiensten zijn een belangrijk onderdeel gaan vormen. Want dat controleren van deuren, lich ten etc. vindt nog wel regelmatig plaats, maar er zijn vele nieuwe taken bij ge komen. Zo is er bv. de scheepsbewa- king. Met ieder Schip dat in de Schiedam se havens arriveert, wordt contact op genomen voor de bewaking, die zowel gericht is op diefstal, brand als andere ongerechtigheden. Die bewaking wordt dag en nacht uit gevoerd door vast personeel, dat dus op het schip is. gestationeerd. Dan is er de bewaking van de diverse goederenlood sen. Om een geheel ander terrein te be treden, de dienst verricht ook portiers- werk. Dat wil zeggen, personeel fungeert op bepaalde bedrijven als portier, hetzij overdag, hetzij 's nachts. Dit brengt vaak met zich mee dat het personeel bekend moet zijn met de E.H.B.O. brandblussen ,enz. enz. In sommige bedrijven zijn deze man nen aangewezen als leiders van bepaal de ploegen. ,,De bedrijfsbewaking is tegenwoordig wel het voornaamste van onze dienst," vertelt de heer P. de Bruin. Omdat er veel Engelse schepen zijn, moeten de inspecteurs in staat zijn niet alleen een gesprek te voeren, maar ook een rapport in de Engelse taal te schrij- Vroeger kende je inbrekers en diepen in een stad. Tegenwoordig sta je voor de grootste verrassingen, want er zijn lieden, die stelen niet meer zo era vinden", zegt de heer P. de Bruin, directeur van de Eerste Schiedamse Bewakingsdienst. ven voor de opdrachtgever. Er zijn ver schillende bewakingssystemen. Er is b v. de „kettingbewaking", die van 's avonds 6.30 tot 's morgens 6.30 uur duurt- Men kent ook de „interne bewaking", waarbij de inspecteurs 's nachts gebou wen en kantoren betreden voor de con- Ervaringen Natuurlijk worden er allerlei erva ringen opgedaan. Zo was er een man, die kennelijk wraakgevoelens jegens de directeur van een bedrijf koesterde en in het nachtelijk duister diens- kantoor was binnen gedrongen, om hem 's mor gens „te ontmoeten". Of een andere keer, toen een inspec teur in de keuken van een perceel, waar van hij wist dat de bewoners afwezig waren, een juffrouw uit het rosse leven zag zitten, waarna bleek dat haar rela tie bezig was zijn buit in de woning te verzamelen. Er zijn gevallen van lekkende gasbui zen of gebroken waterleidingbuizen, die even zovele narigheden kunnen oproe pen. „Maar ons voornaamste werk wordt gevormd door de preventie, dat wil zeggen, enkele malen per nacht wordt er zo hier en daar gecontroleerd, en dat kan een inbreker al bewegen naar een ander object uit te zien," zo constateert de heer De Bruin. Dat ondervond ook de directeur van een bedrijf in de Spaaïisepolder, waar enkele malen was ingebroken, maar toen de controledienst werd ingeschakeld, bleek daar de aardigheid af te zijn. Ook de gemeente maakt gebruik van de mannen die in het nachtelijk uur vqor de veiligheid van medeburgers hel pen zorgen; Zo behoort het tot hun taak, om te controleren of bij opengebroken straten, versperringen enz. de waar schuwingslampen branden, versperringen Zijn aangebracht enz. Het behoeft geen betoog, dat het per soneelsprobleem ook de veiligheidsdienst niet voorbij gaat. Er is in de loop van de jaren op so ciaal terrein en in de sagarissen ook hier heel wat veranderd. Omstreeks 1930 werd bij een arbeids week „van zo'n 72 uur een loon van 16,50 - 18 betaalt, plus nog wat voor de fiets en zo. Dat was altijd nog. be ter dan het loon in menige fabriek. Tegenwoordig zijn er wettelijke bepa lingen op dat punt. Er worden ook eisen gesteld aan de dienst zelf die goedge keurd moet worden door de commissa ris van politie. Er zijn allerlei sociale voorzieningen ingevoerd, zodat het alles op volledig zakelijke leest is geschoeid. Vroeger kende je de inbrekers en die ven in een stad, maar tegenwoordig sta je voor de grootste verrassingen. Want er zijn lieden die stelen niet zo erg meer vinden", zegt de heer De Bruin Daarom is grote activiteit op elk ter rein noodzakelijk. Want het is voor een waarde van vele miljoenen guldens en soms ook van mensenlevens, waarover de mannen ook van de Schiedamse Be wakingsdienst, waaraan tevens ook een Delftse dienst is verbonden, hebben te waken. Gedurende het jaar 1965 zijn of wor den in Schiedam in de sector van de Woningwetwoningen opgeleverd 152 wo ningen aan de Damlaan, nl. 148 4-ka- merwoningen. 3 van 5 kamers, 1 van 3 (tamers; 109 als restant van 421 der eer ste bouw Groenoord door de Bouwver eniging Volkshuisvesting en Onze Wo ning. Dit zijn 4 twee-kamerwoningen, 23 3-ka- merwoningen, 62 vierkamerwoningen, 14 vijfkamerwoningen, 5 zes-kamerwonin gen. Voorts 16 Elementum in het com- De mannen van de nachtveiligheids dienst controleren 's nachts vele deu ren. Op de foto de heer N. van Willigen, chef van de nachtdienst ov zijn ronde. W erfbewaking sober gesteld. 's Nachts was er wel een portier of zo, maar die kon moeilijk bewaker wor den genoemd. Totdat op een kwade nacht een grote brand bij Wilton uitbrak op een Grieks schip, waardoor de hele bewakingsaffaire in vuur en vlam raak te en men tot eigen bewakingsdienst kwam. Intussen deed dc nachtveiligheidsdienst zijn taak in de stad. Want het politie corps was ook nog niet zo uitgebreid, VOOR HET plex van 351 in Groenoord, nl. 4 drie-ka- rnerwoningen, 12 vier-kamerwoningen, 12 vier-kamerwoningen. Totaa! 277 wo ningen. In de sector van de premie-woningen zijn of komen gereed 150 woningen in Groenoord-midden, Schiedam. Vooruit en Eendracht, nl. 75 drie-kamerwoningen en 75 vier-kamerwoningen. In de ongesubsidieerde sector: 35 drie kamerwoningen aan de Maasboulevard, 2 vier-kamerwoningen aan Lucas Bols, 6 vijf-kamerwoningen en 6 zes-kamer woningen aan Spieringshoek: 8 drie-ka merwoningen en 1 zes-kamerwoning Damlaan van Dordt; 16 drie-kamerwo ningen aan Spieringshoek; 6 vijf-kamer woningen, 1 zes-kamerwoning en 1 ze ven-kamerwoning aan de Jan van Zut- phenstraat die vermoedelijk eind 1965 begin 1966 gereed komen. In Kethel-Kranenburg 1 zes-kamerwo ning, 1 vier-kamerwoning Olsthoorn. In totaal zijn dit 511 woningen, dat is 174 woningen minder dan waarop was ge- De prognose voor in 1966 af te leve ren woningen, luidt als volgt: Groenoord- midden. Woningwet-premiewoningen: 3- hoog systeem Muys en de Winter, 12 drie-kamerwoningen, 198 vier-kamerwo ningen. Voorts 42 drie-kamerwoningen, 63 vier- kamerwoningen, 21 vijfkamerwoningen, allen Muys en de Winter. In de onge subsidieerde woningen Muys en de Win ter. 126 drie-kamerwoningen. Elementum Woningwetwoningen: 46 drie-kamerwoningen, 289 vierkamerwo ningen. Damlaan en Burg. van Haeren- laan door Van Gestel, ongesubsidieerd: 14 drie-kamerwoningen, 30 vier-kamer woningen, 4 vijf-kamerwoningen. UNIEKE AANBIEDING echt zilveren 3armige I hoog 16cm. breed 23cm.l 23 DEC. IN DIT BLAD Twee produkten van de werf „Custo" te Schiedam in I.H.C.-verband zullen maan dag, 20 december een lange reis gaan maken, die vermoedelijk omstreeks twee maanden zal duren. De grootste zeesleper „Zwarte Zee", die bij Gusto is gebouwd, zal nl. het booreiland Jle de France", dat thans gereed is gekomen bij genoemde werj naar de kust van Senegal in West-Afrika gaan slepen, waar een Franse ondernemer, „Foramer S.A." naar olie zal gaan boren, waarbij ook een Nederlandse interesse aryvend, maar staat op poten in zee. Er is een platform waarop helikopers kun nen landen. De lengte van het eiland bedraagt ruim 55 meter en breedte 53 meter. Er is accommodatie voor 54 man. Verwacht wordt dat, indien de omstan digheden het toelaten, de sleep maandag morgen na ocht uur zal vertrekken. The Madmen uit Schiedam wonnen prijs J 1. zondagavond streden drie combo's, t.w. The Real Echo's en Leon and the Gamblers uit Rotterdam en The Madmen uit Schiedam, voor een meer dan uit verkochte Beatclub om de eerste plaats van de talentenjacht De Grote Prijs van Heenvliet. Spanning was er volop, niet alleen bij de deelnemers tijdens deze fi nale maar ook van hun fans in de zaal die graag hun favorieten wilden zien win- Spreekkoren waren dan ook niet van de lucht en het was voor de jury bij zonder moeilijk de juiste rangschikking te vinden. Uiteindelijk ging de nog zeer jonge beatgroup The Madmen uit Schie dam met de eer strijken, dit voorname lijk te danken sian hun zanger, die op deze avond zeer goed was. De tweede plaats was voor The Real Echo's en der de werden Leon and the Gamblers. Ve ronica's disco-jockey Jan van Veen reik te na afloop de prijzen uit. Beatclub 't Zoldertje kan terugzien op een serie geslaagde avonden die inhouden dat de toekomst misschien nog eens een ta lentenjacht georganiseerd kan worden. Kerstconcert in Schiedam Vrijdag 17 december zingt „Com nu met Sang", o.l.v. Dirk Jansz. Zwart, en het Jeugdkoor en Kinderkoor o.l.v. Wim Roos in de gereformeerde kerk aan de Westvest te Schiedam. Werken van Han del: koren uit Der Messias, koren uit het Dettingen Te Deum en uit het Magnificat van J. C. Bach worden uitgevoerd. Or gelbegeleiding door Jaap Zwart. Blokflui ten, declamatie en samenzang zorgen voor de nodige afwisseling. Aanvang 8 Geen spreekuur De burgemeester van Schiedam zal maandag 27 december geen spreekuur houden. Voor die subsidiëring van amateur toneelverenigingen te Schiedam is voor 1965 een bedrag beschikbaar van ƒ3.000. Omtrent de verdeling van dit bedrag laat het college van B. en W. zich voor lichten door de „Commissie van advies voor de verdeling subsidie aan amateur toneelverenigingen". Dit advies is inmid dels uitgebracht. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moeten de verenigingen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén hiervan is, dat zij een in het subsidie jaar te geven opvoering doen beoordelen door een provinciale toneeladviseur van de N.A.T.U. of het W.K.A., of deelne men aan een door de Sectie Toneel van de Stichting Schiedamse Gemeenschap uitgeschreven toneelwedstrijd. Voor 1965 hebben acht toneelverenigin gen een verzoek om subsidie ingediend. Aan de wedstrijd van de S.G. .namen zes verenigingen deel, een vereniging heeft haar opvoering laten beoordelen door een provinciaal toneel-adviseur, ter wijl 1 vereniging zich heeft teruggetrok ken. Op grond van de uitgebrachte jury rapporten, stelde bovengenoemde com missie aan het college van B. en W. voor, het beschikbare bedrag gelijkelijk tussen de zeven overblijvende verenigin gen te verdelen. Conform werd door B. en W. besloten. Over 1964 resteerde nog een bedrag van f200. Besloten werd dit bedrag on der de in dat jaar deelnemende vereni gingen te verdelen. Wil SGP niet meer samen met prot. Schiedam Onder voorzitterschap van de heer L. H. Knipscheer heeft de kiesvereniging van de Staatkundig geref. partij, afde ling Schiedam een druk bezochte leden vergadering gehouden in het geref. jeugdhuis. Het voornaamste punt van de agenda was de bespreking van de vraag, of men bij de komende verkiezingen zal blijven samengaan met a.r. en c.h.u. in „Protestants Schiedam." De voorzitter zette uiteen, dat hierte gen de laatste tijd nogal wat bezwaren zijn gerezen met een principiële achter grond. Er is een steeds meer samen gaan met de K.V.P. en er wordt een al te willig oor geleend aan wensen van rooms katholieke zijde. Uit hoofde van de beginselen staat de S.G.P. hier afwijzend tegenover. Na een discussie omtrent een en an der werd besloten, dat het bestuur een en ander nader zal bestuderen en eer der met plannen komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1