Uren, darjen, maanden, jaren, zij vlieaen als een schaduw heen.. 15e jaargang no. 9 - donderdag 30 december 196!) OUDE EN JONGE SCHIEDAMMERS AAN HET WOORD Hoe Schiedam reilde en zeilde in ,u« Mathenesseschool moet blijven bestaan Voorstel vernieuwing deuren buitensluis Premiewoningen worden woningwet woningen Hoofduitgang W ilton-F i jenoortl wordt volgend jaar gesloten VERGETEN KIND DE HAVENLOODS weekblad voor sehiedam Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Viaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 228.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" dagen, maanden jaren, zij vliegen als een schaduw heen. Nu het kerstfeest achter de rug is, komen de gedachten aan het oude en nieuwe jaar weer hoven. Iedereen is het met ieder een eens: de tijd is weer omgevlo gen. Zodra men de tjjd bewust gaat worden heeft de jaarwisseling wat te zeggen. De (bijna) 100-jarige mejuf frouw P. Rover, de 98-jarige heer H. Faasse, de 16-jarige Freddv Slobbe en de 14-jarige Bineke Wennink komen allen tot dezelfde conclusie „De tijd vliegt voorbij". Mejuffrouw P. Rover hoopt over enke le dagen; om precies te zijn op 15 januari, de leeftijd van honderd jaar te bereiken, waardoor zü dan nog steeds de oudste ingezetene van Schiedam is. Me juffrouw Rover woont in het enkele maanden geleden geopende fraai Frangois Haverschmidthuis". Het bij zondere feit doet zich hier voor, dat er drié zusters Rover in dit huis wonen. Om beide andere zusters meteen voor te stellen, het zijn de 87-jarige Cato en de jongste zuster, de 85-jarige Johanna. Er waren nog anderen in het gezin Ro ver, n-1. twee broers, waarvan de één op 65-jarige en de ander op 88-jairige leeftijd is overleden en een zuster op 93-jarige leeftijd. De vader van het drie tal bereikte de 84-jarige leeftijd en moe der 88 jaar. Een geboren en getogen Schiedamse familie! Over het verleden vertelt de 100-jari- ge nog het een en andef. De oudste zus ter is dan 46 jaar onderwijzeres ge weest: eerst een jaar of drie in Per nis, maar ruim 40 jaar in Schiedam. Zij was al die jaren verbonden a St. Anna Zusterschool, die o.m het huidige gymnasium, vroeger Blaauwhuys" was gevestigd. Cato het grootste deel van haar leven costuumnaaister gewerkt en Joham was kantoorbediende. Zij zijn allen ong huwd- Waarmee de wel bijzonder oui ..doopceel" voldoende is gelicjil. W zegt „Schiedams oudste" nu van dat „Uren. dagen, maanden „Ach, weet u, ik kan he&me' beslist niet voorstellen, dat ik straks honderd jaar zal zijn. Neon. natuurlijk denk je. als je nog jong "bent niet. dat je zo'n hoge leeftijd zult halen, maar het gaat zo helemaal ongemerkt. Vooral die laat ste jaren. De jaren glippen zo maar tussen jé vingers door. En als het „oud en nieuwjaar" wordt, dan kijk je weer even achter je en begrijpt er eigenlijk niets van- Weer een jaar vervlogen!" Het zal reeds duidelijk zijn geworden, het gaat best met mejuffrouw Rover; ze praat nog vrij vlot, zij het met wat rustige tussenpozen, ze kan haar gedach ten uitnemend ordenen, het gehoor is best al zegt ze, zich toch wel een beet je te moeten inspannen e"n dat het lezen haar weleens vermoeit. Maar dan leest één van haar jongere zusters haar wel „Ik heb altijd een rustig en regelma tig leven geleid, van drukte en uitgaan hield ik niet, maar ik las graag en veel. Het was thuis altijd gezellig". Dat ze tegen haar verjaardag een beet je opziet, is haar niet kwalijk te nemen, maar directrice mejuffrouw Schoone- veld kondigt aan: „We houden het echt rustig, hoor". Trouwens, zonder belang stelling „van buiten", want die zal in het huis al groot genoeg zijn. Per slot van rekening kan het feest in eigen fa miliekring worden gevierd, Jóhanna en Cato, zijn er ook nog! BINEKE WENNINK ,,Met 14 jaar heb je nog ee: aan. „Ja, dat is waar. het is bijna otide jaar", stemt hij een beetje verwonderd in. „De tijd gaat toch wel snel". Niet, dat hij daar veel over piekert. „Soms wel, zo vlak voor oudejaar", zegt Fred dy. Plannen voor de toekomst heeft Freddy nog niet. „Ik zou het echt niet weten", luidt zijn antwoord. „Eerst maar eens mijn studie afmaken, dan kan ik altijd wel weer zien". Zo kijkt de jeugd tegen de toekomst; 1965 of 1966, het, zal hen geen zorg zijn. Dat „Uren, dagen, maanden, jarenheeft voor hen nog niet veel inhoud. Maar als je honderd of achtennegentig bent, zegt het oude en nieuwe jaar toch wel iets In 1930 ging mej. Rover met pen sioen: „Ik ben een dure", zegt ze la chend. Ze heeft vanwege „de suiker" een groot deel van haar leven sterk op diëet geleefd. „Een mens eet al gauw teveel", constateert ze, wat ook weer niet betekent, dat ze haar natje en droogje laat. staan- De drie zusters genieten nog van'het leven. „We hebben gisteravond nog een dansje bij. onze buren gemaakt", ver klapte Cato. Enthousiast is het drietal over het nieuwe huis, "dat niet alleen ruime, heerlijke kamers biedt met ge zellig uitzicht, maar waar'de verzorging het drietal best beyalt. Honderd jaar, De heer Af. Faasse (98 jaar)) de oudste ingezetene van Schiedam., leest nog veel, i)öqral in zijn Bijbel. de leeftijd van eéig bevoorrechte. En toch ...zij vlogen vö^rbij! In zijnbenedenhuis aan de Paulus Potterstraat-5 woont dé heer M. Faasse, geboren op 10 december 1867 en hij vierde dus kort geleden 2jjn 98-ste ver jaardag. Hij kan zich de oudste inwo ner van Schiedam noemen.\Neen, voor de heer Faasse geen „bejaardenhuis" of wat dan ook, hij woont „op ^'n eigen" zoals dat heet. Nu ja, hij is ^cht niet aan zijn lot overgelaten, want eé£ straat verderop woont een dochter, die er wel voor zorgt, dat het huisje wordt -„bij gehouden" en die ook de warme maal tijden aan haar vader levert. Maar ver der, is de heer Faasse helemaal zelf standig. Hij doet nog wat boodschappen, in de buurt, verzorgt zelf zijn broodmaal-\ tijden, doet nog zo één én ander in huis en leeft verder rustig voort. „De men sen zijn hier allemaal leuk voor- me", vertelt hij. „De kinderen noemen me opa", ze brengen me weleens wat lek kers of een sigaar, zonder dat ik eigen lijk weet van wie het komt". Maar ken nelijk vindt „opa" dat allemaal toch wel aardig. Hij zit beslist niet stil in een hoekje bij de haard. In tegenstelling met de oudere en oudste Schiedamse, is de heer Faasse geen geboren en getogen Schiedammer, zijn wieg stond in Som- melsdijk. Later verhuisden zijn ouders naar Middelharnis, dit kwam door werk daar. De heer Faasse zat nl. in de beug visserij. „In Viaardingen hadden zij log gers en visten met de vleet, maar wij deden het met de sloepen en de beug", vertelt hij. Maar in 1911 het jaartal noemt hij er zo maar even bij ver trok het gezin naar Rotterdam, waar de oudste zoon in de kost was. Ook het geld van de zoon was nodig. Toen trad de heer Faasse in dienst van de Konink lijke Rotterdamse Lloyd, in de afdeling expeditie. Als het wat slap was m het havenbedrijf werd hij bij een ander be drijf „uitgeleend", of hij ging naar de Havenreserve. Tot zijn 65-ste jaar is hij bij de RL. gebleven. Het leven-van bijna honderd jaar is zo in enkele regels aangehaald. Er is nog heel wat meer gebeurd. Er waren acht kinderen, waarvan één al jong is gestorven. Adriaan, de oudste is 73. Dan is een 58-jarige zoon in Cana da, een ander in Amerika en twee wo nen er in Schifedam. Er zijn 36 klein- terloos" in. Dat wil zeggen, burge meester mr. J. W. Peek had tegen de jaarwisseling zijn ambt neergelegd en toen trad wethouder H. Sabel als loco burgemeester op. De tijd van de vele en velerlei voorspellingen over de nieuwe burgemeester zette zich voort en werd verlengd, als gevolg van de regerings crisis. De voorspellers, die het °P de heer H. Roelfsema hadden gehouden, kregen gelijk. En dus werd 1966 voor Schiedam een betekenend jaar vanwege de nieu we burgemeester. De heer Roelfsema heeft toegezegd in zijn nieuwjaarsrede straks zijn eerste indrukken omtrent Schiedam te zullen geven en die wach ten we dus maar af. Wat de indruk ken van Schiedam over de nieuwe bur gemeester tot dusver zijn die zijn wel bekend en beslist niet ongunstig. Uiteraard, het zou wel een wonder zijn, indien iedere ingezetene nu reeds de lof trompet zou gaan steken over zijn burge meester, dat zou bovendien niet eens een compliment zijn, want burgemeester Roelfsema weet wat pij wil en knikt geen B. EN W. VAN SCHIEDAM VINDEN Dit zijn de drie gezusters Rover ge zellig bijeen op de kamer in het Fran cois Haverschmidthuis. Links de bijna honderdjarige zuster, staande Cato (87 jaar) en rechts Johanna, 85 jaar. kinderen, 92 achter-kleinkinderen en nog één achter-achter-kleinkind. Wat de heer Faasse nu van die 98 „lange" jaren zegt: „Het is als een droom, maar ik heb toch zoveel om dankbaar vapr te zijn. Want de Here heeft me erg dik wijls bewaard". En dan vertelt hij van de keer, dat zijn vissersloep in volle zee werd overvaren, en hij werd gered. Of van een andere keer, toen hij op een werf een ongeluk kreeg. „De Here heeft mjj wel veel gelaten", zegt de heer harder gaat lopen", 'meent hij. „Maar ik heb het toch rijk. Ja, vroeger zaten we wel in de armoe, maar tegenwoor dig. wordt voor alles gezorgd De rege ring doet alles en is voor alles goed. Maar er is geen echte dankbaarheid meer bij de mensen, ze vinden het al lemaal heel gewoon. Degene, die de dank er voor toekomt, krijgt die niet meer. Want er is in heel het leven één Bestuurder. De jeugd van tegenwoordig? „Ik hou veel van kinderen en ik vind ze echt niet zo kwaad, als men wel zegt, luidt zijn oordeel. De dagen glij den in vaste regelmaat voorbij. Meestal 's morgens om een uur of acht, negen opstaan, het ontbijt klaar maken, wat huiselijke bezigheden, enz., enz.. En dan veel lezen in bladen en tijdschriften. Ver der luisteren naar de radio. En zondag tweemaal naar de (gereformeerde) kerk. „Dat zou ik niet graag willen missen, al moet ik er dan om acht uur voor opstaan". Uiteraard komen regelmatig kinderen en kleinkinderen eens binnen, lopen, maar de heer Faasse kan zich best alleen vermaken. „Maar de tijd gaat wel snel", stelt ook hij vast, „het iS net zoals in Prediker 12 staat". De oudste inwoners van Schiedam, die het leven achter zich zien, kennen dat „Uren dagen, maanden Bineke Wennink uit de Prins Bernhard- laan, 14 jaar. heeft nog een heel leven voor zi?h. „Ja, het is waar, een jaar ,,ja" als hij meent dat het „neen" moet zijn. En dus ontbreken de critici niet en degenen die het altijd beter weten evenmin. Maar burgemeester Roelfsema heeft de ongetwijfeld moeilijke aanloop in 1965 uitstekend volbracht en dat houdt een goede belofte voor 1966 in zich! EN verder ging het leven in Schie dam eigenlijk een gestadige gang, zij het dan ook niet helemaal zonder schok ken. De belangrijkste: het opbreken der Burgemeester van Haerenlaan voor een grootste reconstructie, waarbij in 1966 de opening van de nieuwe brug zal aanslui ten. Daarbij waren dan nog allerlei klei ne en grote reconstructiewerkzaamhe den aan straten en wegen, die evenwel in het algemeen nog heel wat te wensen overlaten. Maar dat is een gevolg van de financiën en arbeidskrachten. Over de vorderingen van de woningbouw was wethouder Van Kinderen best tevreden en daar kunnen we het wijselijk op hou den. De meningen zullen echter wel sterk verdeeld zijn, wanneer het gaat over de aardgas-belevenissen, die welis waar nog in beginstadium verkeren, maar zich beperken tot meest opti mistische voorspellingen met pessimis tische ervaringen bij de burgerij tot dusver. Ook hierin zal 1966 het „verlos sende" woord moeten spreken. Dat in financieel opzicht ook de gemeente Schiedam -voor moeilijkheden staat y wege het leningsplafond m percentage, deelt zij r*-| dere gemeenten van i uitkerings- t de meeste an- s land. Ingevolge de wettelijke voorschriften dient een school die minder dan honderd leerlingen telt, te worden opgeheven, waarbij de raad evenwel de instandhou ding kan verzoeken. Op 16 januari, 16 mei en 16 september 1965 telde de Mathenesseschool voor ge woon lager onderwijs aan het Oude Kerk hof 13 respectievelijk 107, 103 en 86 leer lingen. Het aöntal leerlingen, berekend naar de maatstaf van artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920 bedraagt dus over het jaar 1965 982/3. Sedert de laatste tc-ldatum, 16 september 1965, is het aantal leerlingen echter Weer gestegen tot 95. De hoofdzaak van de teruggang van het aantal leerlingen van deze school moet worden gezocht ir. de omstandig heid, dat deze school is gesitueerd in het hart van Me stad, waar door vergrijzing, sanenng en vertrek een wat labiele toe stand is ontstaan. De vergrijzing heeft tot gevolg, dat in verschillende woningen zich geleidelijk weer jongere gezinnen vestigen. Het is niet te voorspellen in hoe verre deze verjonging zich zal doorzet ten. Daar het saneringsplan voor de bin nenstad nog niet gereed is kan omtrent de te verwachten aantallen leerlingen in de komende jaren weinig met zekerheid worden vermeld. Wel dient te worden ver meld dat deze school een speciaal karak ter heeft. Gezien de sociale structuur van de schoolbevolking heeft de minister van onderwijs en wetenschappen, de onder wijsraad gehoord, sedert 1957 medewer king verleend voor het aanstellen van een extra onderwijzer met toepassing van artikel 56 tweede lid van de Lager- onderwijswet 1920. Het hoofd en het personeel van deze school beijveren zich om in nauwe samen werking met de ouders de opvoeding van het onderwijs aan de kinderen uit dit oudste stadsdeel zo efficiënt en har monisch mogelijk te laten zijn. Het hoofd en het personeel hebben door grote toe wijding weten te bereiken, dat de instel ling van een belangrijk deel der ouders tegenover de school positiever is gewor- school. Deze school is in het oude centrum de enige school voor gewoon lager onder wijs, zodat de leerlingen bij eventuele opheffing verdeeld zouden moeten wor den over enkele scholen in de naaste om geving van deze wijk. Deze scholen heb ben een andere sfeer, waardoor de vrees is gewettigd dat de schoolbevolking, die nu de Mathenesseschool bezoekt, zich daar niet thuis zal voelen, met als moge lijk gevolg moeilijkheden, teruglopende leerprestaties en schoolverzuim. Daarom stellen B. en W. van Schiedam de raad voor de school nog in stand te houden. AP sportgebied zit e ging in Schiedam: steeds hard aan nieuwe werkt, er wordt gebouwd aan de Sport hal, die in 1966 zal gaan tonen wat zij waard is. Het Sportfondsenbad is nog steeds te klein om alle zwemlustigen te herbergen. 0 goede verbetering door opening van hotel „Rijnmond". Zo als in vorige j'aren, wacht heel Schie dam nog steeds op de opening van de doos van Pandora, waarin dan het sa neringsplan en het toekomstig Schiedam zitten verborgen. „Het komt binnenkort" is reeds vaak herhaald. Misschien 1966?. Voor het buitenhoofd van de buiten- sluis te Schiedam staan twee stel deuren lei beschikking, die afwisselend in de sluis hun waterkerende functie vervul len. De aanwezigheid van een stel reser vedeuren is noodzakelijk om het normale onderhoud aan de deuren te kunnen ver richten maar vooral ook om b.v. bij ernstige aanvaring van de in het hoofd aanwezige deuren deze direct te kunnen vervangen. Het ene stel deuren dateert van 1953 en het andere van 1939. Schiedam blijft 1 nog maar moeilijk op gang komen, als is de oprichting van het Kunstcen trum in het afgelopen jaar een nieuwe poging daartoe. Hierdoor vind een bun deling van krachten plaats, welke resul teerde o.m. in enkele cultuuravonden. Maar helaas konden nog teveel onbe zette plaatsen in Passage en andere ge bouwen worden gesignaleerd, om opti mistisch over de situatie te kunnen schrijven. Er waren diverse goede con certen/ toneeluitvoeringen, enz. Wie cle trieste' „belangstelling" ziet b.v. bij de jaarlijkse toneelwedstrijden van S.G., moet wel concluderen dat het ook in Schiedam gemakkelijker is kritiek te le veren, dat er niets gedaan wordt, dan belangstelling voor de evenementen te tonen! Niettemin, er wordt getracht do zuigkracht van Rotterdam ook op dit ter rein te weerstaan en Schiedam een eigen cultureel-karakter te doen behouden. TEN SLOTTE mag niet onvermeld blijven de bruisende activiteiten rond de toekomstige Beneluxtunnel, waarvoor de toeleidingswegen in dit jaar naar Schiedam zijn toegekend. Ook in iyb( zal het uitgroeiende Schiedam een stad vol dynamische ontwikkeling blijven. STOÖPMAN JUWELIER Bij de verwisseling van de deuren, die onlangs heeft plaats gehad, is gebleken dat het oudste stel deuren, dat momen teel als reserve dienst doet, in niet al te 1}. KGtUal 9 goede staat verkeert. Met het herstellen „H(J BlCStFcUlt Hl JVCtllCl van deze deuren zou naar raming 9.500 -- o)„„ r„- gemoeid zijn. Vanwege hun ouderdom Het is nodig om aan de straat, me zullen deze deuren na dit herstel echter zal lopen van de Schiedamseweg naar nog niet voldoen aan de hoge eisen, die de Hargasmgel een naam tej «even.Aan hieraan uit veiligheidsoverwegingen ge- deze straat zal o.a. het tijdelijk hulp- postkantoor worden gevestigd. Als naam denken B. en W. van Schiedam aan Ds. Jan P. de Bie (1871-1959) die zich voor de Kethelse gemeenschap zeer verdien stelijk heeft gemaakt, in het bijzonder gedurende en na de watersnoodramp FREDDY VAN SLOBBE (16 jaar) „Het leven gdq.t' toch wel snel is zo voorbij", zegt ook Bineke, „maar je staat daar echteniet bij stil. Nu ja, op oudejaarsavond 'Misschien wel even, maar je hebt zo iedere dag je werk". Bineke zit op de gemeentelijke U.L.O - school. „Ik zou graag Verpleegster wor den of stewardess", ontvouwt ze haar plannen voor de toekomst» „Je merkt het soms weleens dat de tijd gauw gaat, vooral een week. Goed, het kan wel eens lang duren als je na&r iets pret tigs verlangt, maar anders i\ een week niets En tussen 14 jaar en 100 jaar liggen altijd nog 86 jaar. Freddy van Slobbe, 16 jaar, is\buurt genoot van de oudste Schiedammer, hij woont ook in de Paulus Potterstraat. Hij zit op de R.K. U.L.O-school en we treffen hem tijdens zijn „kranteWJ^k" Bij beschikking d.d 29 maart 1965 ken de de minister van Volkshuisvesting en bouwnijverheid aan Muijs en De Winter's Beheers Mij. N.V. premie toe voor de bouw van 161 woningen, terwijl de mi nister bij beschikking van 16 juli 1965 aan genoemde N.V. premie toekende voör de bouw van 154 woningen, die alle zullen worden gebouwd in Groenoord- midden. Gezien de moeilijkheden met de pre- miebouw hebben B. en W. binnen het kader van de Maasmond getracht om de 154 premiewoningen van het contigent 1965, die nog niet in uitvoering zijn genomen, om te zetten in een contingent tot een gelijk aantal woningwetwoningen. Zij zijn hierin geslaagd. Op de aanvraag om toekenning van steun uit 's-Rijks kas ten behoeve van de bouw van de 154 woningen is een gunstig antwoord ontvangen. Daar het zeker nog meerdere jaren zal duren eer de vernieuwing van de buiten- sluis ter hand genomen kan worden, ach ten B. en W. het verantwoord deze uit gaaf nog te doen. „De Bie- metaal- vaklieden pagina De gevaarlijke en voor het verkeer hinderlijke hoofdingang aan de Vaardin- gerdijk van Wilton-Fijenoord zal per 3 januari a s. worden gesloten. Met ingang van die datum zal de werf uitsluitend toegankelijk zijn via de reeds bestaande ingang Oost en via een nieuwe 2n8an% bij de Admiraal de Ruyterstraat, de z.g. De Ruyteringang. Een derde ingang, die Rubens-ingang zal heten en die over de nieuwe Deltadijk heen verbinding zal ge ven met het Rubensplein, hoopt men m de a.s. zomer gereed te hebben. Aan de zijde van de Vlaardingerdijk zal nog wel een ingang uitsluitend voor voetgangers blijven bestaan. Ook zal de werf in afwachting van het gereedko men'van de Rubens-ingang, voorlopig nog bereikbaar blijven, echter alleen voor fietsers en voetgangers, via een tijdelijke ingang bij de Westfrankeland- sedijk, naast de toekomstige Rubens ingang. Op het beschikbaar komende terrein achter de huidige hoofdingang, waar ook de daar thans nog gelegen oude fietsen stallingen worden gesloopt, zal direct na 3 januari a.s. een grote parkeer plaats voor 300 auto's worden! ingelegd. Niet alleen veiligheidsoverwegingen hebben ertoe geleid, de hoofdingang van de werf te verplaatsen. De aanleg van de z.g. Deltadijk, die vlak langs de noordgrens van de terreinen van Wilton- Fijénoord is geprojecteerd en waarvan de kruin l'/j meter hoger komt te liggen dan het niveau van de Vlaardingerdijk, is hiervan mede de oorzaak* Heeft U Uw BRIEFKAART of GIROBILJET al verzonden voor het zie de kerstverloting in ons biad van 23 december Prijs: DAFFODIL DE LUXE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1965 | | pagina 1