Wij moeten proberen in tien jaar binnenstad te saneren" BURGEMEESTER ROELFSEMA IN NIEUWJAARSREDE Eerste Schiedainse in 1966 Slotfase uitbreiding Dr. Noletstichting Gusto bouwde in 21 dagen nieuwe ,well jacket' Zakenman deed goede gooi met Beatrix"Gaus"plaquette A. J, Bosman verliet de gemeentedienst KUNSTGEBITTEN Sehiedamse gemeenteraad zette nieuwe jaar vlot in Uitgebreid programma jeugdpaspoorthouders DE HAVENLOODS weekblad voor schiedam 15e jaargang no. 10 - donderdag 6 januari 1966 OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 228.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Per» WESTBLAAK 25, ROTTERDAM fr TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" JJet is my in het afgelopen jaar dikwyls opgevallen, dat Schiedam M en de Schiedammers ten onrechte een te geringe dunk van de eigen stad koesteren. Komt dat, omdat men zo dicht tegen het grote Rotterdam aanleunt Ik weet dat niet precies, maar Schiedam bergt veel goeds in zich. Laten we dat met elkaar naar buiten en naar binnen goed „verkopen." Schiedam heeft nog goede ontwikkelingskansen. Het oude „hoofd" van Schiedam draagt een mooie, nieuwe hoge hoed zo hoorde ik het onlangs op een provinciaal bureau uitleggen. Bij geleidelijke vernieuwing van het oude hoofd, dat is de binnenstad, kan Schiedam met een nieuwe, hoge hoed een aantrekkelijke woon- en werkstad worden". pit constateerde burgemeester H. Roelfsema in diens eerste nieuwjaarsrede, bij de aanvang van de raadsvergadering. De burgemeester bracht in zijn rede allereerst dank aan de burgerij voor de hartelijke wijze, waarop men hem en zijn gezin na aankomst in Schiedam tegemoet is getreden. De burgemeester vervolgde: „Ik releveer dit daarom zo gaarne, omdat een burgemeester zich zelf nu eenmaal in veie opzichten reserves moet opleggen, wil hij zijn onafhankelijkheid zo zuiver mogelijk bewaren. In de tweede plaats mag ik met vreugde constateren, dat ik als nieuwe ling in Schiedam vele goede dingen heb mogen aantreffen: fraaie, nieuwe stads delen, een prachtig Beatrixpark, vele nieuwe scholen, een goede sportaccom modatie, mooie bejaarden-tehuizen en nog veel meer om trots op te zijn. Met vele andere gemeenten heeft Schiedam natuurlijk gemeen, dat er ook nog veel moet gebeuren. De tijd is aller minst gekomen, om op zijn lauweren te gaan rusten. Ik zou dan willen opmerken, dat de sa nering van de binnenstad grote en voort durende aandacht zal vragen. Wij moeten geloof ik, proberen, in de komende tien paren' een nieuwe binnenstad op te bou wen. Het wordt een zaak van geduld, intens overleg, van volhardende arbeid- Voorts zullen de interne en externe verbindingen sterke verbetering behoe ven. Dat zal in goed samenspel tussen Kijk, provincie en buurgemeenten moe ien geschieden. Het grondstramien ligt vast; met de uitvoering van vele plan nen is een begin gemaakt. Het zal zaak Schiedam enorm zou winnen, indien het gelukte een eigen, cultureel patroon op te bouwen. Er is in de afgelopen jaren veel over cultuur-spreiding en cultuur verdieping gesproken en geschreven. De burgemeester besprak vervolgens de moeilijkheden die de gemeenten op financieel gebied momenteel hebben te overwinnen; kapitaalschaarste en tekor ten op de begroting doen zich gelden. De burgemeester zag voor Schiedam nog goede mogelijkheden en besloot zijn Ik besef goed. dat Schiedam een be trekkelijk bescheiden plaats in het Wa terweggebied zal gaan innemen, ook in de toekomst. Maar wèl een plaats, het liefst met ere, met durf en met fanta sie. Ik zeg dat niet plichtmatig of ambts halve. Ik geloof er in, na gezien en be studeerd te hebben, welke de mogelijk heden voor de toekomst zijn. Mogelijk heden, die in samenwerking met het ge hele Rijnmondgebied èn ten bate ook van dat Rijnmondgebied ten volle zullen moeten worden benut. Vreugdevuren laaiden weer hoog op Het was maandag ook in Schiedam weer een revolutionaire dag voor de jeugd. Hoewel de grote stroom kerst bomen in de richting ging naar de di verse „brandplaatsen". werden zo hier en daar toch de straatvuurtjes ge stookt door de jeugd, die het ongeduld niet kon bedwingen tot het grote vuur in de avond. In het algemeen liet de politie die een drukke controle uitoefende, maar be gaan, zolang er geen gevaarlijke situa ties konden ontstaan. Er waren ook weer onsportieve jongens, die kans za gen van kleinere knulletjes, die met trots en moeite hun kerstboom of bomen naar de centrale brandplaats te slepen, die te ontnemen, wat uiteraard een huilpartij tot gevolg had, waarbij vaders of moe ders er cp uit trokken Des avonds om 7 uur werd op verschillende plaatsen cis brand er in gejaagd met als slot nog enkele stukken vuurwerk Gustopersoneel werkte in sheikdom Qatar Een aantal personeelsleden van de werf Gusto heeft een „werkbezoek" ge bracht aan het bij Gusto gebouwde boor eiland „Seashell", waarmee in het „sheikdom" Qatar boringen worden ver richt. De veiligheidsinspecteur van Gusto, de heer J. Olde Monnikhof onder wiens lei ding de onderhoudswerken aan het eiland zijn uitgevoerd, vertelt hierover in „Het Zeskant" het volgende: „Alles is gelukkig goed verlopen zon der één enkel ernstig arbeidsongeval, wat des te opvallender is wanneer men weet, dat alle veiligheidsmaatregelen, die hier zijn voorgeschreven en normaal worden nageleefd, daar door de bijzon dere omstandigheden niet genomen kon den worden. ..De fluit en de pijl" in Mouopole theater In samenwerking tussen de Schie- damse Filmkring en de Kon. vereniging ..Oost en West", wordt dinsdagavond 11 januari in het Monopole Theater de be kroonde Zweeds-Indiase kleurenfilm ver toond „De fluit en de pijl", een film werk van de cineast Arne Sicksdorff. Op deze avond zijn de abonnementen niet geldig. waarop zij in nieuwe, moderne gebou wen zullen zijn ondergebracht. En met deze drie objecten wil ik beslist niet al les gezegd hebben over de materiële outillage der gemeente. Naast deze concrete zaken zou ik er gaarne op willen wijzen, dat om een reeds weer afgesleten woord te gebrui ken de leefbaarheid der gemeente In de derde plaats verdient, dacht ik, de eigen outillage van de gemeente te worden verbeterd. Een nieuw raadhuis is bepaald geen weelde, al zou het voor lopig moeten blijven bij de bouw van een werkgedeelte. De Brandweer en de vervoer-, reinigings- en ontsmettings- dienst zullen het ogenblik huldigen, plm. 50 m2 KANTOORRUIMTE op Westblaak 33, Rotterdam Centrum op korte termijn te betrekken. Huur 5.500,— per jaar, inclusief stadsver warming, gebruik yan keuken, service diensten enz. Verpl. overname van enige inventaris, ten bedrage van 3.000,—. Inlichtingen: Weekblad „De Haven loods. dhr. Verschoor, Westblaak 33, Rotterdam. Tel. 13.21.Ï0. Woensdagmiddag is de eerste slagen voor de slotfase van de uitbrei ding van de Dr. Noletstichting, het r.k- ziekenhuis te Schiedam. Dit gebouw vormt de voltooiing van de westelijke zijde van het complex aan de Penning laan en het verbindt de polikliniek klassevleugel met het beddenhuis aan de Stadhouderslaan. Deze nieuwbouw be staat uit drie lagen, te weten: 1. Begane grond, waarin ondergebracht TN 7 1 he r korte tijd 21 werkdagen heeft de bij I.H.C- Holland behorende werkmaatschappij Werf Gusto in op dracht van Brown <fc Root-Ileerema te Den Haag, voor de British Petroleum Co. een zg. „well-jacket" gebouwd. Dit is een stalen constructie die boven een in zee aangeboorde productieve put wordt geplaatst, zodat de boorinstallatie kan worden verwijderd en naar een nieuwe locatie gebracht. Op 24 november jl„ 's avonds laat. werd de spoedopdracht verkregen voor de ..well-jacket" bestemd voor de gas- put die door de „Sea Gem" ongeveer 70 km uit de kust, bij het Engelse Yorkshire, in de Noordzee was aange boord. Nog dezelfde week was een der zijkanten van de constructie voltooid. De vier „poten" zijn opgebouwd uit gelaste pijpen met een diameter van 82 centimeter, verbonden door dwars- pijpen met een diameter van 40 centi meter. Op de constructie, die een hoog te heeft van ruim vijftig meter, be vindt zich een helicopterdek, met daar onder een werkdek, waarop de kost bare hogedrukafsluiters de zg. kerst boom zijn geplaatst. Zo op het eerste gezicht lijkt de con structie van eenvoudige aard. Ze moet evenwel toch aan hoge eisen voldoen; zo werd er in totaal 245 ton staal in ver werkt. De bouw van deze „well-jacket", die op het bedrijf in Slikkerveer geschiedde, werd ongunstig beïnvloed door vier da gen stormweer, waarop geen gebruik van de kranen kon worden gemaakt, en twee dagen, waarop het terrein gedeel telijk onder water kwam te staan- Des- „In den Twijfelaar" t in ..Musis Sacrum" Vrijdagavond, 7 januari, zal onder auspiciën van de Sehiedamse Gymna siasten Bond het bekende Rotterdamse Cabaret „In den Twijfelaar" in gebouw „Musis Sacrum" optreden. Deze jonge cabaretgroep, die in Rot terdam veel succes heeft, behandelt op verrassende wijze verschillende onder werpen. Na afloop van het optreden, is er bal na, waaraan medewerking wordt ver leend door „The Riverside Jazz Band". Een beperkt aantal kaarten is 's avonds aan de zaal verkrijgbaar. ondanks kon de installatie op maandag 20 december worden opgeleverd. De op drachtgever én de oliemaatschappij toon den zich zeer ingenomen met het feit, dat I.H.C. Holland de mogelijkheid had een spoedopdracht in zo'n korte tijd te voltooien. De ramp met het booreiland „Sea Gem" heeft echter tot gevolg dat BP van de „well-jacket" op dit ogen blik geen gebruik kan maken, zodat 'de installatie weer naar ons land wordt te ruggesleept. Wateroverlast in Kethel Evenals elders in ons land, zijn ook in Kethel en omgeving grote stukken wei land door de veelvuldige regenval onder water komen te staan, waardoor veel vee op stal moest worden gezet. Het ge maal „De Kandelaar" is dan ook vrij wel voortdurend ln bedrijf om het water uit te malen en registreerde in de maand december niet minder dan 322 maal- uren, hetgeen bijzonder hoog is. Ook di verse sportvelden staan gedeeltelijk on der water. speelt i BLANC DE BOEÜF OSSEWIT Het Belgische frituurvet, stearinevrlj. VRAAG UW WINKELIER Hij is een zakenman die risico's neemt, de 56-jarige D. H. den t Hartog uit Den Haag. Het begon allemaal na de dood van sir Winston Churchill. Toen bracht hq door hem zelf worpen herinnerings plaquette in de han del. Vooral in Enge- j land vond dat veel aftrek. Nu diende hij zich aan met een Beatrix en Claus plaquette ter gelegen heid van het huwelijk dat op 10 maart vo trokken zal worden. ..In .het begin liep het allemaal nogal stroef', zegt hij, „maar nu men langzamer hand weer de juiste j proporties gaat zien, neemt de belangstel- 3 ling voor mijn pla quette met sprongen toe. In Duitsland was die er steeds al, maar ik ben natuurlijk pas tevreden aïs mijn landgenoten in grote getale van de partij zijn." De eerste aanmaak van 25.000 stuks bleek in ieder geval te klein te zijn. Uit alle delen van het land bereiken de heer Den Hartog bestellingen, soms met zeer merkwaardige adresseringen, die overigens door Tante Pos feilloos in de juiste bus worden gedeponeerd. „Als ik geld genoeg had, zou ik ze uitdelen, ik ben van mening dat men zoiets in huis moet hebben. Ik hoop dat het zo goed gaat lopen, dat ik een behoorlijk bedrag van de netto-opbrengst aan een charitatief doel kan over maken. Nee, ik weet nog niet welke, maar dat zal ik te zijner tijd laten weten". De herinneringsplaquette wordt in drie uitvoeringen op de markt gebracht, als pressepapier 17,50), als versiering op telefoonklappers 27,50) en wandschildje 12,50). De pressepapier heeft een middellijn van 12 cm en behelst de namen van de huwelijkskandidaten, hun monogrammen omringd door èen krans van oranjeappeltjes en eronder de gouden koets met het jaar 1966 in romeinse cijfers. Bestellingen kan man richten tot Verkooporganisatie D. H. den Hartog, Postbus 1169 Den Haag. De heer A.J. Bosman, bode bij het kantoor van de gemeenteontvanger, heeft de gemeentedienst verlaten. Vele collega's, ook van de gemeente secretarie en de accountantsdienst, vul den het ontvangerskantoor om zijn af scheid bij te wonen. De gemeenteontvanger herinnerde er in zijn toespraak aan, dat de heer Bos man op 20 juli 1931 in gemeentedienst is gekomen als werkman bij de gemeen tereiniging, dat hij na een in 1957 hem overkomen ongeval zijn werkzaamhe den niet meer kon hervatten en daarom in 1958 is belast met bodediensten en lichte kantoorarbeid. Dat hij zijn werk tot volle tevredenheid verricht heeft blijkt wel hieruit, dat hij na zijn pensio nering nog een jaar in dienst is gehou den. Dat hij van zijn collega's de volle sym- pathie geniet bleek wel uit de aanwezig heid van zo velen, die eveneens het hun ne hebben bijgedragen tot het waarde volle afscheidsgeschenk dat hem werd overhandigd, een gouden horloge, nog aangevuld met een paar kistjes sigaren. Het gemeentebestuur heeft het zijne bijgedragen om aan dit afscheid de no dige sfeer te geven. zullen worden: ten, leder met een spreekkamer onderzoekkamers, beneven, een ruime behandelkamer; b. een uitbreiding van de keuken, o.a. een afzonderlijke diëet- keuken; c. een poort voor de toegang van de ziekenauto's tot het binnenter rein; d. aansluitend aan de parterre van het reeds bestaande beddenhuis een ruime accomodatie met dagverblijven en wasruimte voor oplopende patiënten; 2. Eerste en tweede verdieping met een 15-tal één- en tweepersoonskamers. De ze beide verpleegafdelingen sluiten aan bij de bestaande derdeklasafdelingen aan de Stadhouderslaan. Ook op deze verdie pingen is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de voorzieningen voor am bulante patiënten dagverblijven en wasgelegenheid te verbeteren. De één- en tweepersoonskamers zullen ten dele dienen voor patiënten in de eerste en t weeds klas, maar ook voor patiënten uit de derde klas. die om welke reden dan ook niet in kamers met zes bedden verpleegd kunnen worden. De nieuwe één- en tweepersoonskamers zullen dus beschikbaar zijn voor alle klassen. De bouw staat onder leiding van het architectenbureau Kraayvanger en wordt uitgevoerd door de N.V. Aannemings maatschappij Gebr. v.d. Luitgaardén te Rotterdam De bouwsom bedraagt 1.342.600-, TAEZE BABY mag zich de eerste baby van 1966 voor Schiedam noemen. Laura Jonker was de eerste baby die de bevolking van Schiedam in het nieuwe jaar deed vermeerderen. Dat gebeurde nieuwjaarsochtend, om precies te zijn tien minuten voor acht, toen mevrouw Jonker-Huchtonius, die aan de Loeffstraat woont, in het Gemeente Ziekenhuis van Schiedam het leven aan deze gezonde baby schonk. Moeder en kind maken het best. D$ze, dochter komt na de nu ^It-jarige zöon in het gezin Jonker. Het cabaret van Jaap varf de Merwe zal van 6 januari tot en met 16 januari optreden in het „Piccolo Theater" te Rotterdam. In dit programma, onder de naam „Ze doen maar" een caba reteske revu-ette treden naast Van de Merwe op, Josée Menke, Frits Lam- brechts en Dick Poons. REPARATIES ie klas werk vanaf f 5,per reparatie 20-ka.raats gouden kroon f 17,50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA sortering Als programmapunten worden voor de maand januari aangegeven ojn. ten toonstelling in het Stedelijk Museum van Grafieken van Erick Heckel tot 17 janua ri en tot 16 januari schilderijen van Jan Roëde; zaterdag 8 januari Chr. Filmac tie in Irene, de kleurenfilm over „Pre sident Kennedy"; dinsdag 11 januari Koninklijke Vereniging „Oost en West" en Sehiedamse Filmkring; „De fluit en de pijl", een Zweeds-Indiase kleuren film; woensdag 19 jan. Kunstcentrum Schiedam, in Passage Theater, Wim Kan met zijn ABC-cabaret; dinsdag 25 jan. in Het Volksgebouw, causerie met licht beelden door de heer Wigman over „De Hoge Veluwe"; donderdag 20 jan. in Musis Sacrum, vervolg toneelwedstrijd S.G. door: „Utile Dulci" met „Wie het eerst lacht". Op dinsdag 25 jan. in Mo nopole Theater door het Kunstcentrum, de film „Het zevende zegel"; woensdag 26 jan. in Passage Theater voor het Kunstcentrum, een concert door het Rot terdams Philharmonisch Orkest. Op 9 februari voor hetzelfde centrum de mu sical; „Heerlijk, heerlijk duurt het langst". Op 10 februari toneelwedstrijd S.G. ne gemeenteraad van Schiedam heeft het nieuwe jaar ingezet met vlotte behandeling van een gevarieerd aantal agendapunten. Wethouder Van Schoone- velrl heeft een waarschuwend geluid la ten horen tegen een eventueel uitstel tot aanbrengen van nieuwe deuren aan de Buitensluizen, gezien de gevaren die hij aanwezig acht. De aanvankelijke herwa ren welke de heer Schueler aanvoerde tegen de grote uitgaaf voor stichten van een noodgebouw voor bibliotheek en postkantoor in Kethel, vervielen na toe lichting door de wethouder. Als nestor van de raad, heeft de heer Willemse (KVP) de nieuwjaarsrede van de burgemeester beantwoord en gecon stateerd, dat een burgemeester veel compromissen moet ulsiten. Al mogen er werken zijn waarvan de voorbereiding lange tijd in beslag heeft genomen, zo als bv de bouw van het ziekenhuis, con stateerde spr. toch dat er wel iets is be reikt. Spr. sprak de hoop uit, dat in 1966 tal van gekoesterde wensen in ver vulling zullen gaan. Drs. Simons (P-v.d.A.) verklaarde wel enige moeite te hebben om het voorstel van B. en W- inzake regeling erfpacht voor een perceel grond aan de N. Ma- thenesserstraat, te aanvaarden. Dit per ceel grond, groot 329 m2 was aanvanke lijk uitgegeven aan de N.V. Brlnkers Margarinefabriek, die echter niet tot be bouwing overging, waarom de erfpacht werd ontbonden. Evenwel wenste de heer C. van der Bijl deze grond voor bebouwing. Mede omdat hij in feite de grond reeds vier jaar in gebruik heeft, werd voorgesteld de oude canon van een gemiddeld be drag 75 cent per m2 te handhaven. Daartegen had drs. Simons bezwaren, omdat bv. voor de bouw van de r k. kerk een canon van 4,69 werd geheven en spr. wilde voorkomen de indruk te wek ken alsof met verschillende maten wordt femeten. Dit ontkende wethouder Van chooneveld, die uiteen zette, dat dit een zeer oude kwestie is. Aanvankelijk had niemand interesse voor het stukje grond, waar het een chaotische situatie verschillende eisen voldoen t terrein :n goede staat brengen. Na deze toelichting kon drs. Simons zich met het voorstel verenigingen. De heer Collé (Comm.) informeerde naar de mogelijkheid om de huidige sluisdeur tegen een groter bedrag zoda nig te verbeteren, dat deze straks nog als reservedeur dienst kan doen voor de definitieve slnis. Hij vond 42.000 voor deuren die misschien a 5 jaar dienst moeten doen, wel wat veel. Wethouder van Schooneveld zei on langs bij de hoge waterstand de toestand in ogenschonw te hebben genomen en toen blij te zijn geweest, dat er geen zware noord-westerstorm was, gezien de waterstand. Het is niet mogelijk om de plannen uit te stellen om nog één en an der te bestuderen, al zegde spr. toe de gedachte van de heer Collé aan de dienst van gemeentewerken te zullen overbrengen. De verantwoordelijkheid voor een uitstel, durfde de wethouder niet te aanvaarden. „We mogen niet op deze 42.000 kijken, want dat zou wei eens gevaarlijk kunnen zijn". Het bedrag van f 142.000 voor de bi bliotheek-postkantoor in Kethel vond de heer Schueler nogal aan de hoge kant, omdat het hier slechts een noodgebouw betreft Wethouder van Bochove zette evenwel uiteen, dat het inderdaad wel een semi-permanent gebouw betreft waarvan we nog niet weten hoe lang het dienst zal doen. Het zal echter moeten passen in het winkelcentrum. Bovendien zou het ge bouw later eventueel voor andere doel einden kunnen worden benut. Is in ge noemd bedrag ook aankoop van boeken begrepen? informeerde de heer Collé. „Pockets", opperde drs- Simons. De wet houder zei, dat de huidige bibliotheek in zodanige staat verkeert, dat het ei genlijk niet meer subsidiabel is. Doör het nieuwe gebouw komt een hoger sub sidie van 1720- beschikbaar. In het be drag is niet de aanschaf van boeken be grepen. De raad ging ook met dit voor stel akkoord. De overige punten van de agenda brachten geen nieuws, en gingen vrijwel alle onder de hamer door.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1