„Gemeente laat ons verpauperen' KUNSTENAARS KLAGEN STEEN EN REEN KUNSTGEBITTEN Ontspanningsavond voor Schiedamse scholieren Drukte in Schiedamse bouwerij „Guillaume" houdt culturele avonden Voordrachtsavond in Esperanto Huisvrouwen actief DE HAVENLOODS 15e jaargang no. 11 weekblad voor schiedam donderdag 13 januari 1966 aan huis bezorgd in Schiedam en OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 22«.00» onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM -fr TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) -fr POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" "Y^ie de moeite neemt zich te verdiepen in de aangelegenheden van de kunst en kunstenaars in Schiedam zal al spoedig tot de ontdekking komen, dat hier en daar meer dan trieste toestanden bestaan, om het bij deze zwakke aanduiding te laten. Dat is het eerste punt. Het tweede is, dat er een veelkleurige verzameling van kunstenaars aanwezig is, waarin het moeilijk is wegwijs te worden. Vervolgens blijkt er een zekere animositeit in de kunstenaarswereld te zijn, waardoor beslist niet van een eenheid kan worden gesproken. Bij dit alles voegt zich t nijpend gebrek aan behoorlijke expositieruimte, hier en daar gepa; gaande met ontbreken van werkruimte en een woonruimteprobleem. .Wat ik 1)U niet kan begrijpen Is. dat al de financiën, want uiteraard moet e Iedere student aan de Academie, die allerlei subsidies in de vier jaar van zijn studie totaal rond de tienduizend gulden heeft gekost, na geslaagd te zijn meteen maar aan zijn lot wordt over gelaten. Niemand vangt hem op; hij moet meteen maar rond zien te komen. Dat kunnen velen niét: zij worden vaak gedwongen hun kunstenaars loop baan af te breken, want op den duur is het niet meer vol te houden. Wanneer de kunstenaar in de maat schappij komt, dan moet hij een eigen weg gaan volgen hetgeen ook al niet zo eenvoudig is." ,,We staan financieel allemaal zwak en dan is er nog de onderlinge rivali teit." verzucht Harry Koster. ,.Er zijn allerlei groepjes, die elkaar niet steu nen, maar meestal afbreken." „Het is waar, wij kunstenaars zijn in- Het is eigenlijk moeilijk om ergens met dit alles te beginnen. Men doolt in de wereld van de kunstenaars rond, maakt contacten en hoort verklaringen, die in sommige opzichten lijnrecht te genover elkaar staan. We zijn bijvoorbeeld op het terrein van de woongelegenheid vqpr kunste naars op situaties zijn gestuit, die men heden ten dage onmogelijk zou achten. Daar staan verklaringen van anderen, die het op het elk gebied in Schiedam redelijk vinden. Wat ons wel is gebleken: er bestaat weinig contact onderling tussen de kunst- breders, om het op deze gunstige wij ze te omschrijven. Mogelijk zijn er daarom ook de diver se groeperingen in de toch niet zo bui tengewoon grote kunstenaarswereld in Schiedam. Daar is S.-45, de groep van oudere kunstenaars; „Punt 4". de jon gere generatie: voorts Galerie Wieg man; de groep „Honger" exposan ten; de groep kunstbeoefenaars uit „De Spin" en er zullen er nog wel meer Wie in wie „Wie zijn eigenlijk nu de Schiedamse kunstenaars" zo vroeg burgemeester Roelfsema zich kortgeleden in een raads vergadering af en het is te begrijpen, dat ook de burgemeester dat terrein nog niet in breedte en diepte heeft kun nen peilen. Nu zou dat allemaal zo erg nog niet zijn, ware het niet, dat op een enkele uitzondering na de hele Schiedamse kunstenaarswereld maar wat ronddoolt. Geruchten hebben de ronde gedaan, dat de groep van S-45 in het pand Broersveld 164 expositieruimte zou ver krijgen, maar kunstschilder Jaap de Raat verklaarde: „We willen eigenlijk een andere ruimte om enkele malen per jaar te exposeren. Een permanente ex positieruimte komt ons te duur." Hiertegenover staan gedachten dat een dergelijke expositieruimte toch wel het jaar rond te benutten zou zijn, in dien alle kunstenaarsgroeperingen er ge bruik van zouden maken. Het voordeel zou zijn, dat het publiek gewend raakt aan een' vaste plaats, waarin men iets van Schiedamse kunstenaars kan zien en kopen. Nu zijn zij verdeeld over vier, vijf min of meer obscure lokaaltjes en zoldertjes, waar niemand die zich niet persé voelt aangetrokken tot de kunst prestaties. lust voelt die te bezoeken. Neem nu bv. de situatie zoals we die aantroffen in het „atelier" van Harry Koster die een onbewoonbaar huisje in het Hofje aan de Buitenhavenweg heeft kunnen betrekken. Toegegeven, een kun stenaar eist geen luxueuze omgeving om in te werken; mogelijk werkt hij het prettigste daar, waar het een gezellige rommel is, maar een vereiste is dat ook weer niet. Koster is al blij met de kamertjes. Hij heeft kortgeleden ook Arno van Iperen in zijn huis opgenomen. En met Amo is het een heel trieste ge. gchiedenis. REPARATIES ie Kias werk vanaf f 5,— per reparatie 20-karaats gouden kroon f 17,50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, R'dam, Tel. 010-126010. Hier is een deel van het Schiedamse kunstleven „gehuisvest' De foto spreekt voor zichzelf. Hij woonde met vrouw en kind in een oud huisje aan de Zeestraat in Schie dam, maar ,,woei" er uit. Dat wil zeg gen, nadat bij de jongste hevige stor men de ramen uit het huisje waren ge fladderd, had de regen en alles wat de weersomstandigheden nog meer mee brachten, vrij spel. „Het water stroomde gewoon langs de muren." vertelt Arno. De huisbaas deed er niets meer aan, zodat het verblijf in de „woning" onmogelijk werd. Toen trok mevrouw van Iperen met het kind naar haar ouders in Amster dam en Arno vond onderdak bij Harry Koster, zowel wat werkruimte als slaap gelegenheid betreft, hoewel Harry in zijn woning aan de Korte Achterweg daar ook allerminst ruim mee bedeeld is. „Ik loop voortdurend naar Bureau Huisvesting, maar daar schiet je niets mee op," klaagt Arno. Tien maanden geleden vestigde hij. zich in Schiedam, na aan de Academie in Rotterdam te zijn afgestudeerd. „Het is op deze manier ook geen toe stand; je werk' lijdt er zwaar onder, je prestaties zijn niet op peil te houden, als je onder deze omstandigheden moet leven. Bovendien is het financieel ook niet vol te houden. Ik ben niet te lui om te werken, maar hoe kun je nu als kunstenaar iets goeds presteren, wan neer je op deze wijze verder het leven door moet?", klaagt hij. Rijbanen Er zijn veel kunstenaars, die terwille van hun bestaan allerlei bijbanen moe ten nemen. Harry Raster heeft bijvoor beeld twee nachten per week een baan om er wat bij te verdienen. Overdag probeert hij dan zijn schilderwerk te vol brengen. problemen bespraken. „Dat betekent, ieder zoekt z'n eigen weg op eigen terrein, hetgeen ook weer met inhoudt, dat we ons opsluiten. Maar je zoekt nu eenmaal degene die je ook in je werk het naast staat. Je kunt niet met alle kunstenaars contact onderhou den." Diet heeft geen klagen, zegt hij. Met de Galery, die zijn vader Theo in de Passage heeft, kan hij wel wat beginnen. Trouwens, hij is ook wel bereid om kunstenaars in moeilijkheden bij te springen met zijn expositieruimte. Dat deed hij bv., toen onlangs Cees Bouw in de narigheid kwam, doordat deze middenin een belangrijke expositie, zijn garage „Honger" als expositieruim te moest verlaten. Voorts heeft Diet onlangs een mooie opdracht gekregen voor het aanbrengen van koper plastieken in de nieuwe Tuin bouwschool te Barendrecht. En dan heeft hij veel goede relaties in Rotter dam. Hij geeft wel toe dat op het gebied der samenwerking tussen de kunstenaars in Schiedam heel wat verbeterd zou kun nen worden. „Inderdaad, daar zijn er die er niet tegenop kunnen. Het werk wordt dan af geremd wanneer je ergens als losar- beider moet gaan werken, raak je be slist uit je concentratie. Sommigen lukt het nog wel met een baantje als etaleur of zo, dan blijf je tenminste nog enigs zins in de lijn. Maar de routine, de techniek zoals deze zich ook steeds meer ontwikkelt, hou je dan moeilijker bij." Minder pessimistisch was de kunst schilder Cees v.d. Geer. „Er zijn div se groepen, maar het is zo moeilijk bepalen wie tot kunstenaar gerekend moet worden. Naar mijn gevoelen zijn dat degenen, die qua opleiding en studie er aanspraak op kunnen maken en ook als kunstenaar door hun prestaties als zodanig geaccepteerd kunnen worden. Enige coördinatie mocht er heus wel zijn. Maar het werk verschil vaak zo veel. De mensen van S. 45 behoren tot de groep ouderen, daarnaast zijn er de jongere mensen. Sommigen van hen zitten goed. Nico van Welzenis mag niet mopperen met zijn ruimte aan de Rotterdamsedijk, Frans van der Heiden zit veel in Rot terdam eveneens Piet Stuyvenberg." Over de gelegenheid tot exposeren in het Stedelijk Museum in Schiedam is de heer Van der Geer goed te spreken. „Wanneer je werkelijk iets kunt bren gen, is daar best een plaats voor je." zo meent hij. „Er zijn soms indrukwek kende collecties." De heer Van der Geer vindt dus de situatie in Schiedam niet zo kwaad. Hier tegenover hebben we klachten gehoord, dat Schiedamse kunstenaars slechts zel den de kans krijgen in het Museum te exposeren. Cultuur eentrum En nu is dan onlangs ook in de gemeenteraad de mogelijkheid geop perd, om in de directe omgeving van het bekende Zakkendragers huisje een soort cultuurcentrum in te richten. Etyi belangrijk punt vormen meteen flink gerestaureerd worden. De vraag is ook. hoelang een derge- ijk centrum het zal houden. Niettemin, zijn we in Schiedam beslist niet ..over belast" met culturele centra en een klein stukje „Montmartre" zouden we heus wel kunnen gebruiken en waarde- Die cultuur behoeft dan beslist niet beperkt te blijven tot die der schilder kunst; er zijn veel meer mogelijkheden, ook nog wel op zakelijk gebied. De vraag is maar: wat kan en wil de gemeente in deze werkelijk afschu welijke situatie gaan doen. Een afschu welijke situatie voor min of meer „zwer vende" kunstenaars, zonder huisvesting, zonder werkruimt een zonder expositie mogelijkheden. Een cultuurcentrum zou hen te hulp kunnen komen in de ver koopkeuzen. Wanneer het weer op een verbrokkelen aangaat en met het Broersveld lijkt het daarop verbetert dé situatie beslist niet. Men heeft in deze tijd de mond vol over „cultuur", maar wanneer men intussen degenen die daarvoor daadwer kelijk een bijdrage leveren, laat ver pauperen, dan is dit' een aanklacht te gen deze „cultuurtijd". We menen, dat indien er iets gedaan kan worden (en dat kan o.i.i. het ge meentebestuur de oren niet kan laten hangen naar degenen die door welke omstandigheden dan ook, hét sterkste staan, maar dat ook de stem van de zwakke kunstbroeders gehoord dient te Als Schiedam met de tijd mee wil groeien, en dat wil het, mag.de cultudr en de kunst niet achter blijven en kan niet mét fraaie woorden worden vol- Voorlopig is er althans wat de accom modatie van de plaatselijke kunstenaars betreft, nog niet zoveel reden om trots op te zijn! Plannen zijn geopperd, om nabij het Zakkendragershuisje een cultuurcentrum in te richten in „Montmartre-stijl". PMAN JUWELIER - SCHIEDAM ZWARTJANSTR. Het bestuur van de Schiedamse HBS- vereniging „Onder Ons" deelt mee, dat in de half januari te houden ledenver gadering, kaarten verkocht zullen wor den voor de bijzondere avond die op 29 januari plaats vindt. Dan treedt nl. de bekende beatgroep „The Golden Earrings" op voor leden van „Catena" en „Onder Ons". Dit bijzondere evene ment wordt in de eerste plaatst toegan kelijk gesteld voor leerlingen uit de 2e, 3e. 4e, en 5e klassen. Er is op 27 ja nuari een Instuif voor de leerlingen van de eerste klassen, met sketches, spelle tjes en dansen. In februari staat er een carnavals avond op het programma. Verwacht wordt dat iedereen gekostumeerd ver schijnt. In"maart krijgen de eerste-klas- sers een avond. Op 19 maart is er een feestavond waarin een blijspel wordt op gevoerd. Hierbij wordt gedacht aan „De tante van Charlie". Deze avond is dan weer voor alle klassen bestemd, maar de eerste-klassers moeten om gezond heidsredenen" voor 12 uur op straat worden gezet. Het bal wordt dan om twee uur gesloten. In het culturele vlak 1» besloten in april een Engelse middag en een Fran- Het gemeentebestuur van Schiedam heeft o.a. de volgende bouwvergunningen verleend: Suikerwerkfabriek DOVO al hier, tot verbouwing van het fabrieks pand aan de Westerkade 24, omvattende het maken van een verdieping achter het hoofdgebouw; N.V. Vereenigde Glasfa brieken alhier, tot wijziging van de voor gevel van de rijwielstalling op het per ceel Buitenhavenweg 114-116, omvattend het vervangen van de wand van glazen bouwstenen door een wand van metsel werk; N.V. Vereenigde Glasfabrieken al hier. tot het maken van een terreinaf scheiding op een terrein aan de Buiten havenweg 114-116; N.V. Hoogewerff Cha- bot Visser's Wijnhandel N.V. Van Straalen Monsieur Erkelens alhier, tot de bouw van een bedrijfspand voor de opslag en verwerking van gedistilleerd op het perceel Westvest 18; Esso Ne derland N.V. te 's-Gravenhage, tot de bouw van een nieuwe kiosk bij het ben- zirieverkoopstation aan de Rotterdamse dijk (noordzijde); Bestuur van de Dr. Noletstichting alhier, tot het bouwen van een beddenhuis (uitbreiding bestaand zie kenhuis) op een terrein aan de Penning- laan; C. A. Dudewski te Rotterdam, tot verbouwing van het pand Broersveld 163, omvattende het vergroten en wijzigen van de begane grondverdiepingN.V. Distilleerderij en Wijnhandel Gatellier en Co. alhier, tot de bouw van een opslag loods op het open terrein achter het pand Van Cleeffstraat 16; J. van Elk te Vlaar dingen, tot de bouw van een bungalow met garage op een terrein gelegen aan de Laan van Spaland 14. se avond te geven. Des middags een tea-party", met thé-dansant en lezing over Engeland. Des avonds een lezing over Frankrijk en een maaltijd met haas, stokbrood en Franse wijn. Deze avond staat dan onder leiding van de leraar natuurkunde drs. H. P. L. Koe nen. Het programma voor de Engelse middag moet nog worden geregeld, maar zal waarschijnlijk alleen voor 4e en 5e klassers met introducés toegan kelijk zijn. Dan volgt op 30 april het tra ditionele „Koninginnebal" terwijl voor juni nog enkele malen een instuif wordt gehouden. Op 28, 29 en 30 juni is er weer het sporttoernooi, dat de volgende spo-rten zal omvatten: basketbal (meisjes en jongens» tafeltennis, (jongens) softbal (meisjes en jongens), hockey (jongens en meisjes mixed). Dit toernooi zal drie dagen duren en zal gespeeld worden op de velden van het gemeente-lyceum en in de zalen van het Groen van Prin- sterer Lyceum te Vlaardingen. Deelnemende schoolverenigingen zijn die van 't gemeentelijk lyceum, Catena. Groen van Prinsterer Lyceum. Üniver- sia. het lyceum-noord uit Rotterdam, de R.M.B.S. en M.M.S. uit Schiedam, On der Ons. Tot besluit van het toernooi volgt dan In juni in de Rotterdamse Rivièrahal een groot bal, waaraan medewerking wordt verleend o.m. door de Haagse beatgroep „The Motions Dit bal begint om 8 uur en eindigt om 2 uur. BLANC DE BOEUF OSSEWIT Het Belgische frituurvet, steannevrlj. VRAAG UW WINKELIER Diepvriesverpakking met GRATIS SPELDJE Harry Koster en Arno van Iperen delen kunstbroederlijk deze atelier ruimte, nadat Arno uit zijn woning" aan de Zeestraat was gestormd en zijn vrouw met kind bij haar ouders in Amsterdam de toevlucht moest nemen. Kunstenaars worden in Schiedam beslist niet verwendHarry Kos ter kon onlangs in „Picture" te Dor drecht een expositie houden. Dat de zes jaar oude jazzsociëteit „Guillaume" nog vol levenslust zit, blijkt wel uit het feit dat het bestuur regelmatig op de woensdagavond cultu rele avonden wil gaan organiseren in Maison Tivoli. Iedere woensdagavond om de veertien dagen zullen er chansonniers, cabare tiers en anderen komen. Ook zullen er platenavonden en lezingen worden gehou den. Verder zullen de leden zich die avon den kunnen verdiepen in de diverse jazzbladen en andere interessante lec tuur, die te hunner beschikking zal lig gen. Het programma van de eerste avond vermeldt een optreden van het Isra ëlisch duo ,,Kol Simehah" en de Rotter damse chansonnier Han Peekei. De eer ste avond is op 12 januari. De twee de avond zal worden gehouden op woens dag 26 januari a.s. en is tevens bedoeld als experiment. Als dit slaagt zal het bestuur verder gaan met de organisatie van deze avonden naast de wekelijkse jazzavonden op zaterdag. Het Rotterdams Esperanto Komitee belegt op zaterdag 15 januari 's avonds om 8 uur een bijeenkomst in de zaal van de doopsgezinde kerk, aan de Noord- molenwerf(Delftsevaart) Op algemeen verzoek zal de Russische toneelspeler Nikolaj Rytjkov opnieuw voor de Esperantisten uit Rotterdam en omgeving een voorstelling geven en thans met een gevarieerd en zelf geko zen programma uit de Esperanto-litera- tuur een gehele avond verzorgen. Dit optreden, afwisselend serieus en vro lijk, bestaat uit verhalen, gedichten, mo nologen en fragmenten uit toneelstukken De Russische kunstenaar, die etn rondreis door Nederland maakt en daar na op toernee door andere landen gaat, bezet nu in Moskou, na aldaar de to neelschool te hebben bezocht een voor aanstaande plaats in een van de voor naamste toneelgezelschappen. In de Es- perantobeweging geniet hij een grote re putatie door zijn indrukwekkende voor stellingen in de diverse Internationale congressen. De afdeling Schiedam van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen, heeft voor de maand januari weer diver se activiteiten op het programma staan. Zo is et woensdag 19 januari in Ire ne een filinmiddag, waarin de heer L. Nijhuis uif Rotterdam een lezing zal hou den ove» d'e postkoetsrit IstanbulRot terdam. Hij maakte die tocht zelf mee. Hierover worden twee filmpjes vertoond en voorts is- er een documentaire over Griekenland. Op 25 januari is er om 2 uur in Irene een bridgecursus onder leiding van de heer Popma terwijl op 18 en 25 januari in het gymnastieklokaal der Schiedamse Huishoud- en Industrieschool gymnas tiekles wordt gegeven, 's morgens half tien en half elf. Woensdag '19 januari is er een rondleiding door museum Boy mans te Rotterdam, als eerste van een serie van zes rondleidingen. In februari vindt de ledenvergadering plaats, waarin mevr. Kortrijk als be stuurslid zal aftreden er d. Sloot—van Weert wordt voorgedragen. A. v de vacature metaal vaklieden pagina „The Sandpiper" in de Passage Vanaf donderdag-tot en met volgende week woensdag, brengt Het Passage Theater in Schiedam de film „The Sand piper". De schilderes Laura Reynolds leidt met haar 9-jarig zoontje Danny een onconventioneel leven, frank en vrij, in een huis aan een verlaten strand in de nabijheid van San Francisco. Als Danny uit nieuwsgierigheid naar „het plezier van het doden" een hert doodt, wordt Laura gedwongen Dannj naar een kost school te sturen, San Simeon. Het hoofd van deze school is Dr. Hewitt een Episcopaals geestelijke. Dr. Hewitt neemt Danny op zijn school en het blijkt al spoedig, dat hij een zeer intelligente jongen is Dr. Hewitt voelt zich op een vreemde manier aangetrokken door Lau- 'ra's vrouwelijkheid en diepe emotionali teit. Steeds méér verdiepen zich zijn ge voelens voor Laura en op een avond bekent hij haar. dat hij haar in al haar schoonheid begeert. Dit is het begin van een verhouding, die van het begin af gedoemd is om tot een catastrophe te leiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1