m Q) Phs. van Ommeren n.v. MEDEWERKER HAVBANK enthousiaste medewerkers DAT BIED HISP 4 SülZi NIEUWE HAV BANK LADING CONTROLEUR CENTRALE VOOR ARBEIDSVOORZIENING a. TYPISTE b. ASSISTENTE OP DE a) Kantoorbedienden (mnl.) b) Typiste DE RflTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ N.V. DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ N.V. STENO-TYPISTE (n) STENO-TYPISTE stenotypiste talen telexiste facturiste HAVENWERKER jonge kracht (vrl.) DE HAVENLOOD^ DONDERDAG 20 JANUARI 1966 N.V. LEVENSVERZEKERING-MIJ Door de in snel tempo wassénde stroom van nieuwe verzekeringen neemt het werk steeds toe. Wij zoeken de verdere uitbouw van onze maatschappijen deel te n springlevend en veelzijdig. De werkzaamheden, die die bereid zijn om a Het verzekerïnjjsvak "-worden opgedragen, kunnen daarom a) het maken van - aanvankelijk eenvoudige - wiskundige berekeningen; b) het corresponderen met vertegenwoordigers en cliënten; c) het redigeren en controleren van polissen; d) oenhde/r®nebra"h(4llectieve contracten' waarin door ondernemingen de pensioenregelingen voor hun personeel Zowel voor hen, die reeds ervaring in het verzekeringsvak hebben als voor deqenen die voor een van de genoemde functies willen worden opgeleid, hebben wij plaats. Als vooropleiding is het 'u.LO.-diplóma vereist- maximum leeftijd 35 jaar. K Indien u bereid bent flink aan te pakken en u zonodig door studie verder te bekwamen, zijn de voorwaarden voor net oeneiken van een functie, die u voldoening zal geven, aanwezig. Voor' vergoeding van studiekosten hebben gunstige regeling. Sollicitaties mondeling of schriftelijk onder vermelding toFaF^nie^h aaj., nummer 010-269304, toestel 145. binnen het versprei dingsgebied Havenloods" waarvan de woning is 'voor bordje heeft recht op EN N.V. ASSURANTIE-MIJ TE SCHIEDAM Leden AMEV groep Heeft U klachten bezorging, bel dan 13 21 70, toestel zijn nieuwe medewerkers SCHEEPVAART VEREENIGING ZUID Afwisselend interessant werk voor: KOUERAARS PIJP FIUERS, SAMENSTELLERS, MACHINEMONTEURS CONSTRUCTIEBANKWERKERS De prettige ruimte om te werken, de moderne voorzieningen en de goede sfeer onder het personeel zijn onuitwisbare pluspunten bij Hispano Suiza M/prlfnpmprc dl® Pr|is stenen op WCI nllclllCIo afwisselende werkkring als in de Rotterdamse haven, hebben de gelegen heid in vaste dienst te treden van de Scheep vaart Vereeniging Zuid De werkzaamheden omvatten o.m. het wegen meten, tellen en bemonsteren van goederen Wij waarderen Uw prestatie volgens de-C.A.O.-B Groot metaal, maar de bijkomende voorwaarden, zoals de attractieve pensioenregeling en het sociaal voorzienings fonds zijn opvallend gunstig Na indiensttreding volgt speciale opleidingscursus Leeftijd tenminste 21 jaar Schoolopleiding: bij voorkeur U.L.O. Inlichtingen te verkrijgen bij de AFDELING PERSONEELSZAKEN, WESTZEEDIJK 399-401, ROTTERDAM-WEST Een goed vakman heeft recht op een goede woning Voor Hispano Su groot aantal woningen in aanbouw, U kunt derhalve vele anderen de komende zomer genieten van de ge noegens van echt buitenle stad vol gezelligheid. Wij bieden U een gratis verhuizing bijdrage in de verders kosten Gevraagd op internationaal handelskantoor Fabriek van Electrotechnisch Schakelmateriaal vraagt vGöv zo spoedig mogelijk ervaren FACTURISTE tevens voor de bediening van de telefoon Leeftijd tenminste aso jaar stenografie gewenst. jongste of aankomende ASSISTENT(E) UL,O-opleiding gewenst Ons kantoor is gevestigd in een modern ge bouw in het centrum van Rotterdam Wij bieden een prettige' werkkring Goede salariëring en gunstige sociale zieningen post archief en postverzending, alsmede eenvoudig typewerk Sollicitaties N V. Gebrs. Catz' Handelsvereniging Gebouw „Ile Hoofdpoort", Blaak 101, Rotterdam telefonisch onder N.V. HAZEMEYER ROTTERDAM 11.34.40.. toesiel is t Haagje van 't Zuiden! bosrijke omgeving (de Biesbosch) 5 prachtige zwembaden opgezette moderne winkelcentra onderwijs gezindten culturele Schriftelijke sollicitaties te richteh N.V. HAZEMEYER Kipstraat 16 - Rotterdam-1 PIETERS C.V Telefonische afspraken kunnen geschieden, onder 137068, toestel 556 Cargadoors, Reders Expediteurs echt thuis zult SS Wü H. MÜLLER CO. N.V. spoedige indiensttreding Wij komen in Vlaardingen op 25 januari in Café-Rest. Mes, Schiedamseweg 17 te Vlaai dingen en in Lunchroom Marktzicht, Markt 13 Maassluis 's avonds Zwijndrtcht Leeftijd 20-23 jaai de afdeling: expeditie lijnen vraagl vaor spoedige indienst treding CONSTRUCTEURS geregelde Wilt U schriftelijk solliciteren, schrijf dan aan: TEKENAARS Inlichtingen JONGEMAN Leeftijd 1618 jaar met M.U.L.O.-diploma FOKKER"- DORDRECHT Mijlweg 55 voor iQopwerk en .het ver richten van eenvoudige ad ministratieve werkzaamheden. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan de afde ling Personeelszaken, Calandstraat 49, Rotterdam Telefoon 111500, toestel Leeftijd 15-17 jaar. Afd.Personeelszaken,Terheydenseweg 169, Breda Telefonische inlichtingen:01600-24041, toestel 241 Schriftelijke sollicitaties te richten'aan de afdeling Personeelszaken, Poslbus 770, Rotterdam of telefonisch onder nr. 144033 toesiel 30 VERWAAYEN Co. Chemische Produkten- en Grondstoffen handeïmij N.V^ Graafstroomstraat 51, Rotterdam-8, tel. 15.22.66 Industriële onderneming vraagt te Schiedam per 1 maart iifrlrlii,- de afdeling Secretariaat, of DM gevestigd te Rotterdam, Heijplaatstraat 21, heeft op verschillende onderdelen van haar ADMINISTRATIE plaats voor jongelui (mnl. en vrl.) Bij voorkeur in het bezit van het Ulo-diploma. Met aanleg en ambitie wordt rekening gehouden. Voor jongelui, die vooruit willen komen, zijn er goede toekomst mogelijkheden. Sollicitaties te richten aan: De Rotterdamsche Droogdok Maat schappij N.V., Postbus 913, Rotterdam; eventueel telefonisch onder nummer 176920, toestel 118. DM gevestigd te Rotterdam, Heijplaatstraat 21, vraagt voor haar laboratorium een geroutineerde typist(e) Middelbare of M.U.L.O. opleiding vereist. Geboden vyordt een interessante werkkring en een goede salariëring. Sollicitaties te richten aan: De Rotterdamsche Droogdok Mij. N.V., Postbus 913, Rotterdam. Ons nieuwe stukgoed/stuwadoorsbedrijf aan de Waalhaven-Heijplaat, houdt zich voornamelijk be zig met het lossen en laden van zeeschepen ui' alle delen van de wereld. Momenteel kunnen'wij weer nieuwe medewerkers plaatsen in de functie v als mede voor haar afd. export in de moderne talen. Aan akkurate, prettige krachten, kunnen wij een zeer aantrekkelijk salaris bieden alsmede zeer goede bijkomende voorwaarden. i bovenstaand adres Afd. v. d afdeling boekhouding i verlangd salaris J. J. MEDER ZN N V. Noordvest 93-95 Schiedam heeft plaats voor een (Nederlands, Duits, Engels) In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan in de praktijk ge bleken geschiktheid, terwijl een goede schoolopleiding is vereist. Sollicitanten kunnen zich wenden tot de afdeling Personeelszaken, Westerlaan 10, Rotterdam, telefoon 11 48 80, toestel 411. S- Ook mensen zonder havenervaring nodigen wij uit vrijblijvend inlichtingen in te winnen. werkwijze ioonhoogte toeslagen bedrijfskleding kosteloze vakopleiding i HEYPLAAT ROTTERDAM-22 Na telefonische afspraak zijn wij ook bereid U 's avonds of 's zaterdags de nodige gegevens te verstrekken. HEIJPLAAT KLEIN, GEZELLIG KANTOOR in Rotterdam-Centrum vraagt: Leeftijd 16 -19 jaar, vooi Aanmelden telefonisch t administratie e o 13.93.65

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 10