OPERATOR ■GCD- m C&A BRENNINKMEIJER - ROHERDAM-C. TT Assistent(e) i i typistes werktuigbouwkundig tekenaar DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. heeft plaats voor: leerling-verkoopsters leeftijd 15-17 jaar. SIMON DE WIT DE HAVENLOODS MEDEWERKSTER MEDEWERKER(STEi) LEERLING- en GEVORDERDE NAAISTERS GEVRAAGD! DE HAVENLOODS DONDERDAG 20 JANUARI 1966 ROTTERDAM Wij vragen zo spoedig mogelijk voor onze kolenwasserij te Vlaardingen-Oost een ONDERHOUDSMONTEUR (leeftijd 25 - 30 jaar) Het diploma L.T.S./Bankwerken is vereist, terwijl enige kennis van de elektro-techniek gewenst is. Zij, die als leerling-machinist kleine handelsvaart hebben gevaren kunnen eveneens solliciteren. Voorts kan een tweetal ONGESCHOOLDE ARBEIDERS worden geplaatst. Leeftijd achtereenvolgens tot 25 en 45 jaar. Opneming in het Pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart bij indiensttreding. Reiskosten worden vergoed. Sollicitaties kunnen zowel mondeling als schriftelijk gericht worden aan N.V. Handels- en Transportmaatschappij „VULCAAN Afdeling Personeelszaken, Coolsingel 89 te Rotterdam. Tel. 11 2800. t. Q. C ^*E O OS <01 a- UITVOERDER (asfalt werken) £13 O) c ■fil E 5 _Q hbm nederland nv groot hartoginnelaan 258; den haag brieven te richten aan de afdeling personeelszaken Een van de zelfstandige werkafdelin- gen van HBM Nederland N.V. Is ge specialiseerd In asfalt-werken in de wegen- en waterbouw. Het zijn grote werken die door deze afdeling wor den uitgevoerd. Veel wordt gewerkt in het westen en zuiden van ons land. Voor een goede vervulling van de funktie van uitvoerder is een ruime ervaring In de wegenbouw en grote kennis van de asfalttechnlek nood zakelijk. Vanzelfsprekend gaat Ijet hier om een funktie met vast dienstverband. Leeftijd niet boven 45 Jaar. N.V. LEVENSVERZEKERING-MIJ HAV BANK EN N.V. ASSURANTIE-MIJ NIEUWE HAV BANK TE SCHIEDAM Leden AMEV groep Bij onze maatschappijen kunnen op verschillende afdelingen worden geplaatst Daar het verzekeringsbedrijf zeer ge varieerd is omvat het door hen te ver richten typewerk o.m. het opmaken van polissen en het verzorgen van corres pondentie van velerlei aard. Hoewel onze gedachten uitgaan naar ervaren typistes, kunnen ook zij, die nog niet over voldoende ervaring be schikken solliciteren. Leeftijd tussen 18 en 25 jaar. Sollicitaties mondeling of schriftelijk onder vermelding van de letters TB aan de afdeling Secretariaat, of telefonisch onder nummer 010-269304, toestel 145. OTIS LIFTEN- EN ROLTRAPPENFABRIEK N.V. AMSTERDAM ROTTERDAM Willem Fenengastr. 25, Meent 94, tel. 94.30.33 tel. 13.71.00 vraagt, liefst voor spoedige indiensttreding een Voor deze functie zijn enige jaren ervaring op een tekenkamer en een behoorlijke theoretische opleiding vereist. Ervaring in de lifttechniek strekt tot aanbeveling. Geboden wordt een prettige werkkring op onze tekenkamer te Amsterdam of te Rotterdam en een salaris dat is aangepast aan ervaring en opleiding. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken te Amsterdam. Telefonische inlich tingen uitsluitend in de ochtenduren onder no (020)—943033. De jaren 1966 en 1967 zullen voor onze produktiebedrijven in Dordrecht, die momenteel bestaan Uit een Orion*, Delrin* en Lycra* fabriek, be langrijk worden.Ten eerste, zal dan een uitbreiding van bovengenoemde fabrieken tot stand komen, ten tweede, zal dan de bouw van onze nieuwe fabriek voor Teflon*/Freon* gerealiseerd zijn. In verband met deze uitbreidingen en nieuwbouw is al een begin gemaakt met de opleiding en training van het benodigd bedieningspersoneel. Ër bestaat nog mogelijkheid tot solliciteren naar de funktie van Zij zullen in één van de bestaande produktiebedrijven komen te werken en in de aanvang belast worden met werkzaamheden die, naarmate hun opleiding en training vordert, verbreed en verdiept worden. Wij vragen sollicitanten die: ervaring hebben opgedaan in de chemisch/technische en textiel/ technische industrie, of een L.T.S. opleiding hebben genoten in één der metaalvakken bereid zijn te werken in volcontinu (4) ploegendienst positief staan ten opzichte van de veiligheid en de netheid in het bedrijf over een grote dosis enthousiasme beschikken tussen de 20 en 45 jaar zijn Wij bieden aan sollicitanten: veilig en schoon werk reële promotiekansen vast dienstverband opname in onze pensioenregeling op 21-jarige leeftijd huip bij het vinden van huisvesting in Dordrecht of naaste omgeving betaling volgens eigen C.A.O. Belangstellenden wordt verzocht onderstaande bon in te vullen en op te sturen, waarna hen een INLICHTINGENBLAD en een SOLLICITATIE FORMULIER wordt toegezonden. DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. I MANUFACTURER OF I 0RL0N*. DELRIN*. LYCRA*,TEFLONVFREON* I *Du Pont's gedaponeerde handelsmerken Ik wil meer weten over mijn toekomst als Operator bij Du Pont de Nemours (Nederland) N.V. in Dordrecht. Naam I Adres Woonplaats- Envelop adresseren aan DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V., Postbus 145, Dordrecht Meisjes, die graag verkoopster willen Morden, krijgen bij ons een prima opleiding. Je krijgt bij ons een drukke baan met prettige collega's en goede promotiekansen5-daagse werkweek - 2 weken zomer-, 2 weken wintervakantie - 3 extra snipperdagen reiskostenvergoeding. Het aanvangssalaris is zeer goed. Kom eens praten of schrijf aan s C&A BRENNINKMEIJER, COOLSINGEL 80, ROTTERDAM ln onze S-markt te Vlaardingen kan g plaatst worden een JONGEMAN ^at wutucii met voor de afdeling groente en fruit. Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling is geen vereiste. Verlangd wordt wel dat het betreffende vakdiploma men gaat studeren vooi Geïnteresseerden gelieven te schrijven aan simüi de Wit N.V., Afdeling Personeelszaken, Postbus ^aandarn, waarna een persoonlijk onderhol voor de afdeling Toegepaste Fysische Chemie. De voornaamste taak zal bestaan uit: het zelf standig verzorgen van preparaten voor electro- nenmicroscopie. Gewenst: Diploma Mulo-B en opleiding leerling analist(e). Vereist: grote accuratesse. Leeftijd: 20-21 jaar. Sollicitatie, uitsluitend schriftelijk onder vermel ding van de letters dL, te richten aan de directie van het Metaalinstituut T.N.O., Postbus 52, Delft Adverteer ook in Voor onze afdeling boekhouding (waar het prettig werken is door de goede sfeer) zoeken wij een in de leeftijd van 18-25 jaar. Onze boekhouding wordt geheel automatisch gevoerd. Wilt u ook uw aandeel hierin leveren' Dan zien wij uw sollicitatie gaarne spoedig tege moet. Het salaris is uiteraard goed! Kennis van boekhouden, en enige type-ervaring, wordt op prijs gesteld. KUILENBURG-WIJNBEEK N.V. Gustoweg 75-79, Schiedam tel. 010-269296, tst. 32 SNAATHORST N.V. zoekt voor ide afdeling Administratie een met interesse voor boekhoudkundige werkzaam heden. Gedacht wordt aan iemand van pl.m. 19 jaar, liefst in het bezit van, of studerend voor het praktijkdiploma Boekhouden. Voor serieuze kandidaten zijn er ons bedrijf aantrekkelijke toekomstmogelijkheden. telefonische af- Gehonoreerde omscholing tot bandagiste en/of corsertière. Gunstige arbeidsvoorwaarden, goede1 salariëring. Persoonlijke sollicitaties 's-zaterdagsmorgens tus sen 9.i)0 en 11.30 uur, of na tel. afspraak. N.V. J. VAN BEKKUM, Goudserijweg 83-85, Rotterdam, Tel. 010-11.34.70. „C0-0P VOORUITGANG" bijrijders Voor deze funktie moet men korrekt kunnen op treden, zowel in de winkels waar men regelmatig komt, als tegenover de kollega's. Leeftijd boven 24 jaar. Goed salaris. Sollicitaties dagelijks tussen 9 en 4 uu personeelsdienst op het Hoofdkantoor, Schiekade 14. Rotterdam. bij de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 12