ALUMINIUM DELFZIJL n.v. I Wij vragen personeel ter opleiding smelters gieters TEKENAAR BEKWAME METAALBEWERKERS BURGERS,ZOON D. BURGER ZOON hoofdleid(st)er volwassenenwerk hoofdleid(st)er oudere jeugdwerk assistent-jeugdleid(st)ers r."v NMB KASSIER TYPISTE STENOTYPISTE administratieve krachten ERVAREN TRAILER-CHAUFFEUR SERVEERSTER DE HAVENLOODS dOlNl^HDAG 20 JANUARI 1966 n N.V. Nederlandsche Tank-, Apparaten- en Machinefabriek met haar fabricage van het modernste transportmaterieel, heeft plaats voor enige Aankomende krachten, leerlingen en ongeschoolden worden, onafhankelijk van leeftijd, in eigen bedrijf opgeleid. Naast arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. (Groot Metaal) gelden voor alle werknemers goede sociale voorzieningen en gunstige winstdelingsregeling. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het hoofdkantoor, van Helmontstraat33, Rotterdam-W. Tel. 25.48.80, na19.00 uur tel. 26.61.51. ROTTERDAM Cargadoors, Expediteurs, Reis-en Passagebureau WESTERSTRAAT 7-11 POSTB U S149 TEL. (010) 1112 20 Wij zoeken op korte termijn een AANK. PONSTYPISTE die in ons bedrijf verder zal worden opgeleid om de IBM026 en 029 ponsmachine te bedienen. Enige kennis van de Engelse taal is vereist. Sollicitaties te richten aan onze afd. Personeelszaken. ROTTERDAM Cargadoors, Expediteurs, Reis-en Passagebureau WESTERSTRAAT 7-11 POSTB US 149 TEL. (010) 1112 20 vragen voor zo spoedig mogelijk jonge medewerkers (mnl.) Leeftijd tot 22 jaar; MTJLO-diploma vereist. „De Jeugdhaven" (Klubhuiswerk, uitgaande van de Geref. Kerk van Rotterdam-C), vraagt voor zo spoedig mogelijk; De hoofdleider volwassenenwerk realiseert de doelstelling van de stichting t.a.v. volwassenen in de wijk door middel van o.a klubhuiswerk met groepen. Hij doet dit zowel persoonlijk als via assistenten en vrijwillig medewerkenden. Nauwe samen werking met de hoofdleiders van jeugdwerk en oudere jeugd Werk en met maatschappelijk werkster en pastor is daarbij nodig. Deze funktie wordt uitgeoefend onder leiding van een Alge meen Hoofdleider in een goed geoutilleerd gebouw. Voor deze funktie is een goede opleiding en ervaring op de gebieden van vorming, maatschappelijk werk, buurtwerk of onderwijs gewenst. Salaris nader overeen te komen. Dit is een funktie voor iemand, die graag zelfstandig werkt. Zijn taak bestaat uit het leiden van een klubhuis voor het oudere jeugd Werk (15—20 jaar), hetgeen o.a. inhoudt: O het leiding geven via anderen (jeugdleiders, assistent- jeugdleiders en vrijwilligers); O Het zelf leiden van een groep; O het werken in teamverband met hoofdleider jeugd werk, volwassenenwerk, maatschappelijk werkster en pastor. Deze funktie wordt uitgeoefend onder leiding van een Alge meen Hoofdleider in goed geoutilleerde gebouwen. Opleiding aan een Soc. Academie (of gelijkwaardige oplei ding) en ervaring op sociaal-pedagogisch terrein zijn vereist. Salariëring afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Hun taak is het helpen bij en leiden van groepen in een jeugdklubhuis (jeugd tot 15 jaar) of een ouder jeugd klubhuis (jeugd vanaf 15 jaar). Zij die een behoorlijke opleiding hebben genoten (zo mogelijk middelbaar) kunnen inlichtingen inwinnen of solliciteren bij onderstaand adres. „De Jeugdhaven" t.a.v. de Heer M. Vreugdenhil, Meent 114, Rotterdam-1, Telefoon 010—134072. Voor de elektrolysehal, waar in 120 ovens uit aluminium- oxyde aluminium wordt ge- Aanstelling vindt plaats in de functie leerling smelter. Voor de giethal, waar het vloeibare aluminium wordt ver werkt/tot broodjes en plakken en gereed wordt gemaakt voor verzending: Aanstelling vindt plaats in de functie leerling gieter. Aluminium Delfzijl bouwt aan de kust bij Delfzijl een moderne Aluminiumfabriek naar Zwitsers ontwerp. Deze voor ons land nieuwe industrie zal omstreeks april 1966 met de produktie beginnen. Vrijwel iedereen die in dienst treedt mag op korte termijn rekenen op een moderne goed gebouwde woning, veelal voorzien van centrale verwarming. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het moderne karakter van het bedrijf. Vooropleiding: voortgezet lager onderwijs. Voor deze functies strekt ervaring in pen industriële onderneming tot aanbeveling, doch is geen voorwaarde. Men moet bereid zijn een interne opleiding te volgen, waarria aanstelling als smelter/gieter kan volgen. Leeftijd: 21-45 jaar. De werkzaamheden worden in vier-ploegendienst verricht. Uitgebreide inlichtingen worden verstrekt-Jjoor de afdeling Personeelszaken van Aluminium Delfzijl N.V. - postbus 133 te Delfzijl - telefoon: 05961-4949, toestel 1,37i Indien u bijgaande coupon ingevuld in een getyoten envelop, als brief gefrankeerd, aan ons opzendt, zullen wij u gaarne uitnodigen voor een informatief onderhoud, buiten werktijd, in de omgeving van uw woónplaats. Aan: Aluminium Delfzijl N.V., afd. Personeelszaken, Postbus 133, Delfzijl. Gaarne ontvang ik nadere inlichtingen over een werkkring bij Aluminium Delfzijl N.V. NAAM: GEB. DATUM: ADRES: WOONPLAATS: jd HUIDIGE FUNCTIE: MINISTERIE VAN JUSTITIE Bij het arrondissementsparket te Rotterdam. Noordsingel 117, kan worden geplaatst een ADMINISTRATIEF MEDEWERKISTIER kunnende typen. Voor mannelijke krachten is het MULO-diploma vereist. Salaris afhankelijk yan leeftijd, Opleiding en ervaring. Aanvangssalaris op 18-jarige leeftijd 3«10,per maand; uitloop tot 672,— per maand voor goede krachten mogelijk. Nederlandsche Middenstandsbank N.V Oude Delft 107, Delft vraagt: (m- of vr.) voor één harer kaskantoren. Leeftijd: 21-28 jaar. Gedacht wordt aan een accurate en represen tatieve kracht, met enige adrfiinistratieye voor opleiding. Soil, aan b.g. adres, afd. Personeelszaken, event, telefonisch (01730—25600). FIRMA P. DE KEYZER ZONEN Makelaars in assurantiën WESTEWAGENSTRAAT 66 - ROTTERDAM 1 TELEFOON 120347 - TOESTEL 510 vraagt voor spoedige indiensttreding op haar kantoor met kleine afdelingen een en een liefst met middelbare schoolopleiding. GEMEENTE VLAARDINGEN Bij de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven kan op de tekenkamer van de Centraal Technische Afdeling worden geplaatst een die belast zal worden met het in tekening brengen van revisiewerkzaaimheden en/of het ontwerpen en in tekening brengen van nieuw aan te leggen gas- en waterleiding- hoofdbuizen en andere uitbreidingswerken. Vereist het diploma L.T.S. en U.T.S. werktuigbouwkunde terwijl praktische ervaring en studie voor het diploma Gas- of Waterleidingtechnicus (P.B.N.A.) tot aanbeveling strekt. Salaris afhankelijk van de opleiding e ximaal ƒ822,— per maand. ervaring tot ma- Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. SINT FRANGISGUS GASTHUIS ROTTERDAM Op verschillende afdelingen kunnen worden geplaatst. Onze voorkeur gaat uit' naar ionge mensen met MULO of gelijkwaardige opleiding. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de administratie Schiekade 80, of mondeling na telefonische afspraak. Tel. 010-282750. N.V. Vervoermaatschappij „DE BLAUWE STER" vraagt voor haar bedrijf te Schiedam Zonder ervaring onnodig te solliciteren. Sollicitaties dagelijks aan het kantoor Nieuw Mathenesserstraat 38—44 te Schiedam. Telefoon yoor onze kantine. Aanmelden dagelijks van 9—16 uur. BANK VOOR HANDEL EN SCHEEPVAART N V. COOLSINGEL 93 ROTTERDAM MINISTERIE VAN JUSTITIE ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER kunnende typen. Voor mannelijke krachten is het bezit van ten minste een MULO-diploma vereist. Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Minimum salaris op 18-jarige leeftijd ƒ310,— maand. Uitloop tot 672,— per maand goede krachten mogelijk. per

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 13