1 _J I L Koningin richt zich met boodschap tot het volk COOPRA ROTTERDAM MEDEWERKERS geroutineerde bouwk. tekenaars HERVO ISOLATIE Ahoy-stukkenivorden heel Nederland verdeeld COOPRA ROTTERDAM Van Nelle werkster if MEDEWERKSTERS AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK TYPISTE OP BIJZONDERE POSTZEGELS "DE HAVENLüOoü •^rv^AG 20 JANUARI 1 COÖPERATIEVE INKOOP-VEREENIGING VAN METAAL-INDUSTRIEELEN G. A. In verband met een belangrijke uitbreiding van onze Hoofdafdeling Boekhouding komen enkele plaatsen vrii voor mannelijke of vrouwelijke van ongeveer 22 tot 26 jaar, in het bezit van (minstens) Mulo-diploma en een boekhouddiploma. Öok studerenden voor een boekhouddiploma komen in aanmerking. Zij zullen worden geplaatst in een aantal interessante posities op Afdelingen zoals Debiteurenbestand, Systeem controle, Mechanische Administratie, Voorraad-Admini- stratle. Wij bieden deze nieuwe medewerkers een goed salaris en een gunstige vakantie- en vakantiegeldregeling. Ons kantoor staat vlak bij het Station Blaak (voor bus, tram of trein). Sollicitaties worden ingewacht bij onze Personeelsafdeling, Haringvliet 72, Rotterdam. Op brief en enveloppe de letters MB vermelden. MUYS EN DE WINTER'S BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF N.V. TE ROTTERDAM vraagt voor haar afdeling scholenbouw te Rotterdam. Goed salaris. Sollicitatie te richten aan: MUYS EN DE WINTER N.V. Heemraadsingel 180 - Rotterdam Telefoon 010 - 23.58.95 DORDRECHT Emmastraat 33, Postbus 192 Tel. 01850 - 4613 Vraagt voor spoedige in diensttreding: ISOLEERDERS en HULP ISOLEERDERS Sollicitaties aan bovenstaand adres, of na telefonische af spraak in Uw woonplaats K.N.V.B. afdeling Rotterdam, Witte de Withstr. 47, In onze onderneming bieden wij plaats aan VROUWELIJK EN MANNELIJK PERSONEEL Er bestaan enige vacatures in: 1. de verpakkingsafdelingen 2. de voorbewerkingsafdeljngen 3. de schoonmaakdienst 4. het ketelhuis (bekendheid met oliestookinstallaties is gewenst) 5. de pakhuizen 6. de expeditie (binnendienst) 7. de drukkerij 8. diverse afdelingen van de avonddienst van 17.00-22.00 uur (alleen zij die niet in loon dienst zijn komen hiervoor in aanmerking). Aanmeldingen en inlichtingen da gelijks van 08.30 tot 17.00 uur, uit gezonderd op zaterdag. Ons bedrijf is te bereiken met bus lijn 51 vanaf het Centraal Station en met de tramlijnen 4, 10 en 16. vraagt per 1 februari Uren en salaris nader overeen te komen iets voor u..? Wanneer u bij Palthe werkt als COÖPERATIEVE INKOOP-VEREENIGING VAN METAAL-INDUSTRIEELEN G. A. Op onze onder-afdelingen, ressorterend onder de Sector Administratie is plaats voor enkele mannelijke en vrouwelijke medewerkers, die zullen worden aangesteld als JUNIOR ASSISTENTEN ADMINISTRATIE Wij denken aan actieve jongelui met Mulo-diploma en redelijke typevaardigheid, die al over enige kantoorervarino beschikken. Zij zullen door onze functionarissen In het afwisselende administratieve werk worden ingewerkt, waarbij op alle ontploojings-mogelijkheden zal worden gelet. Wij bieden een goed salaris en een gunstige vakantie- en vakantiegeldregeüng. Ons kantoor staat vlak bij Station Blaak (voor tram, bus en trein). Sollicitaties worden Ingewacht bij de Personeelsafdeling Haringvliet 72, Rotterdam. U kunt ook telefonisch solliciteren: (010) 112960, toestel 39. Bij schriftelijke sollicitaties op brief en enveloppe vermelden de letters JAA. De Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café, Restauranthouders en Slijters HOCRES vraagt op korte termijn EEN ERVAREN STENOTYPISTE NEDERLANDS Haar taak zal o.m. omvatten het stenografisch opnemen en uitwerken van vergaderingen. Sollicitaties aan de secretaris Meent 94 - R'dam-l. Door de gestadige uitbreiding van onze activiteiten en het daardoor steeds toenemende dictafoon-typewerk, hebben wij wederom plaats voor enige die minstens Mulo-opleiding hebben genoten en zich zelf geroutineerd typiste kunnen noemen. Zij worden dan gaarne opgenomen in het enthousiaste team van collega's, dat dit verantwoordelijke werk ver richt. Wij bieden een goed salaris, jaarlijkse gratificatie, huwelijksspaarregeling en verdere aantrekkelijke voor waarden die het de moeite waard maken contact met ons op te nemen. Gegadigden kunnen schriftelijk solliciteren of tele fonisch een afspraak maken bij de Afdeling Personeel- zaken, Coolsingel 119 te Rotterdam. Telefoon 010- 11 46 60-toestel 285. N. S. FRENK ZN., N.V. Willemskade 18, Rotterdam, tel. (010)-111789 vraagt verkoper besteller verdient u een goed basis-sala ris plus provisie en hebt u zelf standig en af wisselend werk met een 5-daag- se werkweek en prima sociale voorzieningen. Bent u tussen 23 en 45 jaar, correct in de omgang en in bezit van rijbe wijs BE? Spreek dan eens met de chef van onderstaande Palthe-winkel. ©PALTHE Fr. Ruysstraat 57a, 2 1 Rotterdam. I Noordmolenstraat 39a, I Rotterdam. I Oude Binnenweg 109, I I Rotterdam Het is nu definitief afgelopen met het Ahoy' complex. Deze week zijn de slo pers begonnen met het voorbereidende werk, zoals bijvoorbeeld het weghalen van de grote heteluchtkachels, die jaren lang deze grote ruimten hebben ver warmd. In juni moet alles klaar zijn. Dat wil zeggen, dat dan niet alleen het gebouwencomplex verdwenen moet zijn, maar dat dan ook de grond bouwrijp moet zijn voor de medische faculteit. Het aannemingsbedrijf Barbieri heeft de taak om het complex te slopen en te verkopen op zich genomen. Dat laat ste heeft minder moeilijkheden opgele verd dan het eerste zal opleveren. Na de aankondiging per advertentie, dat de heie zaak te koop was, heeft zich een stroom van belangstellenden aangemeld. Onder handelingen over de laatste transacties worden nog gevoerd, maar zeker is, dat het complex zo'n beetje over heel Neder land verstrooid zal worden. Zo gaat de Glazen zaal naar Numansdorp, waar zij als aardappelopslagplaats zal dienen. Het restaurant gaat waarschijnlijk naar öe suikerfabriek Puttershoek. Meer problemen zullen de sloperijen en het bouwrijp maken opleveren, omdat de periode, die de sloper voor dit werk heeft gekregen, aan de krappe kant is. De ,heer Barbieri heeft er echter goede hoop op. „Zo lang het blijft vriezen en hard gaat sneeuwen, kunnen wij i zegt hij tevreden. goed opschieten", Consul Van Dijk nam afscheid Na vele jaren als consul van de KNVB in Schiedam de voetbalterreinen te hebben gekeurd, heeft de 70-jarige heer Chris van Dijk thans zijn taak neer gelegd. In verband hiermee heeft de voorzit ter van Hermes-DVS, de heer A. Stout- handel in een toespraak de heer Van Dijk dank gebracht voor diens activi teit en van hem een geschenk onder couvert aangeboden. JN de periode van 31 januari tot 28 februari zullen door de P.T.T. twee bijzondere postzegels worden uitgegeven. Op deze postzegels, ter waarde van achttien cent (met een toeslag van zeven cent) en van veertig cent (toeslag: twintig cent) zal Koningin Juliana zich tot het Nederlandse volk richten met de boodschap „Breng hen naar een veilige haven". De postzegels zullen tevens de handtekening van de Koningin dragen. De opbrengst van deze bijzondere zegels komt ten goede aan een fonds, dat tot doel heeft vertragingen in het vervoer van vluchtelingen paar een nieuw vaderland te voorkomen. Ook Suriname en de Antillen zullen gelijktijdig zegels voor dat doel in omloop brengen. verkeer, dat een Staatshoofd door middel van een postzegel op roept tot steun aan een bepaald doel. Daarom verwacht men dan ook, dat déze bijzondere post zegels tot ver in het buitenland veel belang stelling zullen opwekken. Vooral ook omdat men met het kopen van deze zegels de Intergovern mental Committee for European Migration (de Internationale commissie voor Europese migratie) helpt, de kosten van het ver voer van mensen, die om politieke of geloofsredenen zijn gevlucht, naar hun nieuwe vaderland te bekostigen. Het blijft echter niet bij de uitgifte van deze zegels. De Nederlandse Radio Unie, en de daarbij aangesloten omroep verenigingen hebben hun steun toegzegd Van maandag 24 tot en met 29 januari zullen via beide radiozenders voorbe richten worden uitgezonden. Op zondag avond 30 januari en in de loop van de daarop volgende maandag zullen via de radio reportages worden uitgezonden vanuit Beiroet, Latina, Rome en Schip hol over het vertrek en de vliegreis van vluchtelingen op weg naar hun nieuwe vaderland- Op maandagavond 31 januari zal de radio een gezamenlijk programma uit zenden. Ook de televisie zal op die avond van vijf minuten voor tot tien minuten over acht aandacht aan deze actie be steden. Om acht uur zal het nationale programma worden geopend met een toespraak door de minister-president. Daarna vindt de officiële start plaats van de verkoop van „Zevenmij lskaarten". Die kaarten kunnen worden toegezonden aan de Koningin, nadat men er een strookje van drie bijzondere postzegels op heeft geplakt. Deze kaarten zullen alleen op de avond van de 31ste januari gekocht kunnen worden. Elke kaart die verzonden wordt, brengt een vluchteling zeven mijl dichter bij een veilige haven. Daarnaast zijn er nog andere activitei ten onder de naam „Marathon", een wedstrijd, waarover alle bijzonderheden, die men thans nog als een verrassing wil bewaren, via de radio zullen worden uitgezonden. Voor deze wedstrijd zijn zeer grote prijzen beschikbaar, zodat men mag verwachten dat er bijzonder veel belangstelling voor zal bestaan. Kritiek Hoewel deze actie door de Hoge Com missaris voor de Vluchtelingen, mede namens de directeur van de ICEM, bij de Nederlandse regering werd aangevraagd en hoewel de Nederlandse regering daar op positief heeft gerageerd en zelfs koningin Juliana bereid was haar bood schap en haar handtekening op speciaal voor dit doel te drukken postzegels te zetten, is er van bepaalde zijde toch kritiek gekomen. Onder andere vreesde men, dat deze actie een nadelige invloed zou hebben op een actie, die dit najaar zal worden gehouden. De beide organisa toren, Jan Moraal en Teun va-n Gelder, zijn echter een andere mening toegedaan. Zij stellen zich op het standpunt, dat deze actie juist eer gunstige uitwerking kan hebben op die van het komende na jaar, zich daarbij baserend op acties, die met succes na de televisiemarathon „Open het dorp" werd gehouden. Het is jammer dat een dergelijke actie, waar regering en koningin zich achter geschaard hebben, al bij voorbaat nega tief beïnvloed wordt. Want de kritiek op de actie werd reeds gepubliceerd voordat men de plannen op een pers conferentie bekend maakte. Öet is te meer jammer, omdat thans reeds enkele vooraanstaande figuren (drie commis sarissen van de Koningin) hebben ge meend zich van deze actie te moeten distanciëren. En dat alleen omdat er kennelijk ergens op lange (charitatieve) tenen is getrapt. Het zou er op kunnen lijken, dat het doel er niet meer toe doet ais bepaalde mensen of instanties maar aan hun (publiciteits) trekken komen. Programma jazz sociëteit Zaterdagavond, 22 januari treedt voor de Schiedamse Jazz Sociëteit „The Ri verside Jazzband" onder leiding van Ge rard Lamers op. Woensdag, 26 jan. is er een experi mentele culturele avond en zaterdag 29 jan. zij er de „Cosy Corner Street Pa- raders". De bij« „Tivoli" NCVB Schiedam houdt j aarvergadring De afdeling Schiedam-centrum van de Ned. Chr. Vrouwenbond houdt maandag avond 24 jan. in het Geref. jeugdhuis aan de Lange Haven de jaarvergade ring. Na afhandeling van de huishoudelijke zaken, wordt onder leiding van mevr. J. J. Keetbaas-Scholten en mevr. J P Dijkstra-D' Lous een „puzzeltocht" door Palestina gemaakt. Maandag, 28 febr. spreekt de heer A. Kieft over: „Gezin en creativiteit" en op 28 maart, de majoor van het Leger des Heils Schiedam B. F. J. v.d. Hoek over „Hongkong, een huwelijk tussen weelde en armoede". Koreaanse Melaatsen willen kerkje bouwen De Internationale Raad van Christelij ke Kerken ondersteunt dankzij de giften van allerlei mensen een weeshuis, het Sae Pyuthuis, in Korea. Elke maand wordt er een bedrag overgemaakt, zo dat het weeshuis zijn functie kan blij ven vervullen. Verleden jaar hoorde de Internationa le Raad van 'n jonge dominee die zich 't lot van de in Korea rondzwervende me laatsen aantrok. Hij bracht ze samen in een tehuis, dat hij het „Licht des Ge- loofs" noemde. In 1963 stelde de rege ring een stuk grond beschikbaar in een berggebied waar de melaatsen wat een voudige hutjes konden bouwen en wat voedsel telen voor hun levensonderhoud. De meiaatsep zouden graag een kerk je bouwen. Ze stellen hun eisen niet zo hoog: met enkele duizenden guldens kan het voor elkaar komen. De Raad hoopt dat de mensen naast de bijdrage voor het weeshuis, ook geld zullen storten voor het kerkje. Dit kan op postreke ning 524990. t.n.v. Algemeen Secretari» van de ICCC, Singel 386, Amsterdam, met vermelding „Korea". Russische acteur trad op voor esperantisten Op veler verzoek heeft de in Rotter dam verblijvende Russische acteur Ni- kolaj Rytjkov een tweede voorstelling gegeven voor de Rotterdamse esperan tisten. Hij verzorgde zaterdag 15 janua ri een avondvullend programma in de Doopsgezinde Kerk. Rytjkov droeg ge deelten voor uit King Lear en Othello van Shakespeare. Voorts bracht hij ver scheidene voordrachten ten tonele uit d» originele esperanto-literatuur, o.a. van de Hongaren Kalocsay en Julio Baghy en de Franse schrijver Raymond Schwarz. Het publiek beloonde Rytjkov met een langdurig applaus voor dit tweede en voorlopig laatste optreden. Het Stedelijk Museum Schiedam zal van 17 jan.-3 maart in verband met de restauratiewerkzaamheden voor het pu bliek gesloten zijn. Op maandagochtend van 10-12 uur is er spreekuur. Schiedammers koninklijk onderscheiden Bij koninklijk besluit is wegens lang durige en trouwe dienst aan de heer J. J. Gouka, wonende in Schiedam aan de Vlaardingerdijk 267b, toegekend de ere medaille in brons, verbonden aan de dienst bij P. van Gent's distilleerderij NV in Schiedam, heeft op 19 januari zijn 40-jarig jubileum gevier bij deze zaak. Burgemeester Roelfsema heeft de jubilaris op een bijeenkomst op het be drijf aan de Noordmolenstraat 16 toege sproken en hem de onderscheiding op gespeld. Bij koninklijk besluit werd aan de heêr A. P. Verweij, hoofdbaas bij de afdeling bankwerkers reparatie van de Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord NV toegekend de ere-medaille in goud, ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer A. P. Verweij woont aan de Nic. Beetsstraat 41b. Genoemde onderschei ding is aan de heer Verweij toegekend, in verband met diens veertigjarig jubi leum bij Wilton-Fijenoord. Burgemees ter Roelfsema heeft deze onderscheiding aan de heer Verweij uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 6