Kaartspelen in het grijze verleden IJspret, ijsmisère ODI-WENSEN GINGEN IN VERVULLING S.G.B. wintertoernooi slaagde volkomen „Kunstkijk-kunstkoop" nu ook in Schiedam Een winterse Poldervaart Overtrekt nu Bankstel Concertenreeks bij eeuwfeest „Orpheus" Schiedamse kerken ontplooien oecumenische aktiviteiten Purol h?u<üi Wim Kan oogstte vee! succes in Schiedam Spaarbank anno 1820 had flink overschot Dampobevrjjdi In het jaaroverzicht van de chr. Korf balclub ODI Schiedam wordt over de eindresultaten van de competitie 1964— 1965 het volgende medegedeeld: ,,In het vorige jaarverslag werd ge sproken over de kampioensaspiraties van ODI 2 en Asp. A. Beide twaalftallen werden inderdaad kampioen. Egn resul taat, vdat niet \ieder jaar kan worden ge- J enigszins overzicfrte- gPELEN zijn waarschijnlijk zo oud als de mensheid. Zeer oud is ook de soort van spelen, die wij hazard-, kansspelen noemen. Juist deze blij ken een geliefkoosde tijdpassering te zijn, wellicht doordat ze door hun ele ment van toeval iets weerspeigelen, iets in zich hebben van de wisselval ligheden van het menselijk bestaan. Dat de overheid bepalingen maakte om de speelzucht, die de welvaart van rijk en arm dreigde te verwoesten, te gen te gaan, is begripelijk. De Schiedamse vroede vaderen bleven In deze niet achter en hebben diverse naaien getracht het volk te bescher men tegen zichzelf. Zoals het in een standen-maatschappij past. xnaakten zij een uitzondering voor de „hogere" stan den. in dit geval de Ridderschap en hun eigen regenten-stad, blijkbaar van me ning zijnde, dat de speeldrift bij hen meer getemperd werd door de rede dan hij het „gewone" volk het geval was. Zij vaardigden in mei 1556 een keur uit, tcaaruit wij hier enige artikelen overne men. Na de lezing zal de lezer opnieuw overtuigd' zijn van de juistheid van het jwoord van de Prediker, dat er niets nieuws onder de zon, is maar dat alles wat is, reeds geweest is. Item soe en moet nyemandt met taer- lingen (dobbelstenen) speelen eenich -spul sonder met scijven op die bueten (boete) van- drie pondt, uuyt- ghenomen ridderen, knaepen (candidaat- ridders), der stede heeren (de stadsbe stuurders) ende oyck eerbaere lyuden, die alhier gastwys comen (fatsoenlijke vreemdelingen i. die moeghen speelen met haer huysghesin in haer sellfs her- berghe (woning) jegen malcander son- der te verbeuren". Ttem soe wat man ofte wyff in zijn -l huys liet speelen (gelegenheid tot spelen gaf) met taerlinghen sonder scij ven, verbeurde drie pondt. Ten waer (tenzij) hij ofte zij betoechde (bewees) met twee knaepen als dattet hem ofte haer leet waer (speet), uuytgenoeihen als voirscreven staet". Item soe en moet nyemandt kooten (beentjes uit de hiel van een schaap of rund, die dienst deden als dobbelste nen, echter met vier in plaats van 6 Bijzonder concert in r.k. Havcnkcrk vlakken) om ghelt op die boete van twee pondt ende sententie (vonnis) van schepenen, tzij tot wat plaetsen dattet zij (onverschillig waar); een derdendeel sheeren behouff (de graaf), een derden- deel der sleede behouff, ende een der dendeel diet anbregt". Ttem soe en moet nymandt qaerten (kaarten) ófte met taerlinghen spee len in de Doelen ofte an den vesten ofte anders op die straeten ende andere heijmlicke plaetsen. Noch soe en sal werpen van munten in een putje, waar bij geraden moest worden of het aantal even of oneven was. Kinderen speelden dit wel met knikkers en noemden het o a „plompen") ofte om ghelt speelen, met wat bouverye (schelmerij) dattet zij, opte boeten voirscreven". Veelal heerst de mening, dat eerst de calvinistische, puriteinse overheid van na de omwenteling zich keerde tegen kaartspelen e.d. Zoals men ziet was reeds de katholieke overheid gekant te gen zulke kansspelen. Overigens ging het beide overheden niet in de eerste plaats (voor de gereformeerde predikanten lag it anders) om het spel als zodanig, maar om dé dikwijls kwalijke gevolgen: •het verlies van een goed deel van de bestaansmiddelen.' Misschien ook maakte men daarom een uitzondering voor de Ridderschap en de eigen regentenstand, omdat deze in de regel meer te verlie zen hadden en minder snel tot de bedel- straf gebracht. G. v.d. FEIJST. Gemeente-archivaris van Schiedam. Dé winterse weersomstandigheden zorgen ook voor wat betreft de recon structie van de Burgemeester van Haa- renlaan in Schiedam voor tegenvallers. Er was berekend, dat het Plein 1940- 4.i notf eind vorig jaar voor het verkeer kon worden opengesteld, zodat in elk geval voor de belangrijke verbinding met Schiedams industrieterrein een ver betering zou ontstaan, maar de straat makers hebben niet aan de 's-Graven- landseweg 'kunnen straten zoals dat nodig was. zo deelde wethouder Van SchooneVeld ons meg, vandaar de ver traging. Als het nu maar even „straatbaar- weer" zal zijn, wordt verwacht dat met een week het Plein in dienst kan worden gesteld. Maar met de brug duurt het nog wel wat langer, hoewel de opritten gereed frijn. Laten we dan lijk verder gaan. De eindresultaten van de kompetitie '64-'65 waren: ODI 1 in klasse 2C. Dit twaalftal ein digde precies in het midden van de lijst op de 5e plaats. Er werden 14 pnt be haald uit 16 wedstrijden. ODI 2 iri klasse 4A. Na een nek-aan- nek-race met Spirit 3 werd dit 12-tal kampioen rhet 20 punten uit 12 wedstrij den. Er werd liefst 97 maal gescoord, terwijl de tegenstanders de, korf slechts 22 maal wisten te vinden. Hierop volgde promotie, naar de 3e klasse. ODI—Jun. in klasse Jun. Dit 12-tal be reikte een verdienstelijke 5e plaats in een sterk bezette juniorenklasse. Opvallend goed was de teamgeest. Men behaalde 11 punten uit 12 wedstrijden. Doelpunten- verhouding 5246. ODI Asp. A in klasse Asp. C. De A-as- piranten bereikten een gedeelde eerste plaats met THOR A. Een gedeeld kam pioenschap dus. Eindstand 22 pnt. uit 12 wedstrijden. iDe doelpuntenverhouding onderstreept déze mooie verhouding nog bijzonder: 75 vóór en slechts 8 tegen. ODI Asp. B. in klasse Asp. E. De toen malige Benjamins speelden 10 gèzellige wedstrijden, behaalden daarmee 10 pin ten en een derde plaats op de lijst. Doel puntenverhouding: 15-^31. Aan de in september begonnen kompe titie neemt ODI met 6 teams deèl. Te weten: 2 senioren- 1 junioren, en 3 aspi rantentwaalftallen. Een globaal overzicht van de verrichtingen tot nu toe leert ons dat nu ODI 1 trek heeft in de kampioens- koek. ODI 2, een klasse hoger dan vorig jaar, heeft het volgens de verwachtingen zwaar te verdufen: derde plaats van on der. De Junioren blijven in de midden moot hangen; niet erg goed, niet erg slecht, maar gezellig. Dit geldt ook voor de asp. A. ODI B een beetje zwaar ingedeeld voor de jonjje nieuwe leden, moet de eerste punten nog binnenhalen. ODI C overtreft de verwachtingen. Een le plaats zit er niet. in, maar een tweede plaats toch wel voor dit bijzonder leuke voor bijzonder lage prijst Vraag vrij blij vènd huisbezoek Tel. 25.31.11, Rotterdam b.g.g. tel. 28.34.63 Orpheus", het koninklijk Schiedams Mannenkoor, dat thans onder leiding staat van Chris Verhoog, is een jubileum jaar in gegaan. Het koor werd 26 augus tus 1866 opgericht maar de viering van het jubileum vindt gedurende heel het jaar plaats middels een reeks van concerten, waarvan het eerste op 21 ja nuari wordt gehouden. Op 11 mei volgt een opera-concert, op 14 mei een zangersdag te Gouda; op 29, 30 en 31 mei concertreis naar Vie- renheim in Duitsland. Op 3 sept, is in Europoort een receptie met daarna een diner voor leden en dames. Op 17 sept. feestavond in ..Arcade", op 14, 21 of 28 okt. een gala-concert en de viering wordt besloten met de uitvoering der „Messiah" van G. F. Handel, waaraan alle Schie damse korejl- medewerking zullen verle nen. Er is in verband met het jubileum een comité van aanbeveling gevormd waarin zitting hebben genomen o.a. de commissaris van de koningin in de pro vincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. en de burgemeester, en wethouders van Schiedam. Aan het concert van 21 jan. in de Gro te Kerk te Schiedam werken mee dc so praan Rosemary Round, de bariton Ru- dolf Vedder en het West-Nederlands Symphomeorkest onder leiding van Sani Swaab. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz en zijn echtgenote zullen dit concert bijwonen. nE plaatselijke Oecumenische Raad van kerken in Schiedam heeft voor 1966 een aantal activiteiten in voorberei ding! waarvan hij hoopt, dat zij zullen bijdragen tot de verlevendiging van het oecumenisch besef en tot toenadering tussen de kerken en christenen in het algemeen. Deze activiteiten betreffen: 0 Gesprek tussen reformatorisch en ka tholieke christenen. De Oecumenische 'Raad benoemde een commissie om dit gesprek op gang te brengen. De bedoeling is tot principiële gesprekken te komen, waarbij vooral ge wone gemeenteleden zullen worden be trokken. De raad hoopt op deze wijze tot meerdere gespreksgroepen te komen. 0 Kennismakingsbijeenkomsten. Om een positieve bijdrage te kunnen leveren inzake het opheffen van de in het algemeen onvoldoende bekendheid van de Schiedamse kerkleden met het n de r.k. kerk Lange Haven te Schiedam de Kröningsmesse van Mozart 'uitgevoerd. Hieraan wordt medewerking verleend door enkele koren, die die avond eerst een generale repetitie zullen houden. Het zijn de koren,.Cantate Domino" en „Ma ria Immaculata" uit Den Haag en tevens het Knapenkoor. Verder het dames- en mannenkoor van de gemengde zangver eniging „Concordia" uit 's-Gravenzande, in totaal 80 mannen en een vrijwel ge lijk aantal vrouwen met 70 knapen, tel lend. De muzikale begeleiding is door het West Nederland Symphonie Orkest, one der leiding van Sam Swaap. De koren staan onder leiding van Jos Vranken sr., die ook het orgel zal be spelen. H. Hartkerk 40 jaar geleden gesticht Parochianen van de H. Hartkerk te Schiedam hebben plannen ontworpen om het feit te vieren, dat het dit jaar 40 jaar geleden zal zijn, dat het kerkge bouw werd gesticht, nadat eerst enkele jaren van een noodkerk gebruik was ge maakt. Het ligt in de bedoeling gelden bijeen te brengen, om onder het gebouw een jeugdcentrum in te richten, om daar ook een instuif te houden. Er worden diverse acties voorbereid en men hoopt dan ook het gewenste doel te bereiken. De Schiedamse Gymnasiasten Bond heeft weer het jaarlijkse wintertoernooi achter de rug. Hierop werden de volgen de sporten beoefendvolleybal voor jon gens en meisjes; tafeltennis en schaken. De teams van tafeltennis en rohaken werden gevormd door drie personen. Evenals vorig jaar mocht S.G.B. ook dit jaar zich weer verheugen in een groot aantal deelnemers, nl. ongeveer driehonderd, afkomstig van verschillen de scholen, gymnasia en lycea. Het toernooi werd gehouden in de Wil lem de Zwijger u.l.o. school, omdat het gymnasium zelf niet over de goede ac commodatie hiervoor de beschikking heeft, 's Morgens even acht uur werd gestart. Door een perfecte organisatie vefliëp het toernooi precies volgens het plan en waren er geen haperingen tus sen de diverse wedstrijden. Ook de deelnemers walen vol lof over de organisatie, 's Middags om zes uur waren de lokalen weer ontruimd. Bij het volleybal, jongens, werd in twee poules gespeeld elk van acht deelnemers en de winnaars daarvan werden in de final» geplaatst. In poule 1 eindigde het gymnasium uit Dordrecht op de eerste plaats met als tweede het Groen van Prinsterer Ly ceum uit Vlaardingen, gedeeld met Eras mus Gymnasium. In poule twee was eer ste het Rijnlands Lyceum uit Leiden en als tweede dat uit Delft. In de finale versloeg het Rijnlands Lyceum het Gym nasium Dordrecht in twee sets, 15—12 en 15—6. Bij volleybal, meisjes, werd ook in twee poules gestreden. In poule I eindigde het Gymnasium "s Hertogen bosch „Silva Duces" op de eerste plaats, gevolgd door Gymnasium Haganum. In poule twee eindigde het Grotius Gymnasium uit Delft op de eerste plaats gevolgd door de S.G.B. (Schiedam). In de finale blgek eerstgenoemd Gymna sium de beste meisjes ploeg te bezitten: zij hebben op een vlotte wijze het Gym nasium 's-Hertogenbos verslagen met 15—6 en 15—10. Bij het tafeltennissen was de uitslag als volgt: 1. Delft, Lyceum; 2, Gymna sium \Haganum; 3. Rijnlands Lyceum. Bij het schaken ging de strijd tussen Gymnasium Hagenum en het Groen van Prinsterer Lyceum te Vlaardingen, wel ke in het voordeel van laatstgenoemde werd beslist. Stand 1. Groen vdn Prin sterer Lyceum; 2. Gymnasium Hage num; 3. Grotius Gymnasium. 's Avons vond het gebruikelijke „win- terbal" plaats, waarbij de sportcommis- saris van S.G.B., Wouter van Rossum. de prijzen uitreikte. Het geheel was een prima geslaagde sportdag in een gezel lige sfeer. leven en de kerkvormen van andere ker ken gaat dé Oecumenische Raad in 1966 z.g.n. kennismakingsbijeenkomsten orga niseren. De bedoeling is dat de Raad Van tijd tot tijd een dienst Van een bepaal de kerk bijwóout en dan ook andere kerkleden vraagt deze dienst te bezoe ken, zodat ook de gemeenteleden een beeld kunnen krijgen van de andere kerk. Ook voor deze activiteit benoemde de raad een commissie. Oecumenische broodmaaltijd. Evenals verleden jaar zal ook dit jaar weer een oecumenische broodmaaltijd' worden gehouden en wel in de eerste helft van 1966. Nadere mededelingen hierover volgen. Oecumenische oogstdienst. De raad is van plan een uitspraak van de kerken uit te lokken over de wense lijkheid en mogelijkheid van het houden van een oecumenische oogstdienst, waar aan alle kerken zouden kunnen deelne men. Deze zou in nauwe samenwerking met de hervormde en lutherse oogst- dienstcommissies moeten worden gere geld, daar deze commissies reeds jaren lange ervaring op dit gebied bezitten. Oecumenisch centrum. De Oec. Raad heeft eed mededeling ontvangen dat burgemeester en wethou ders akkoord zijn gegaan rriet zijn ver zoek. een lokaliteit van het hoofdgebouw van de Gem. Bibliotheek en Leeszaal aan de Lange Haven in te richten als oecumenisch centrum. De bedoeling is er een oecumenisch informatiecentrum te stichten, een bibliotheek in te richten en er kleine conferenties en ontmoetings bijeenkomsten te organiseren. De raad benoemde een commissie om aan deze plannen een vaste vorni te geven. M. smetteloos zuu Voor velen betekent de vorst alleen maar ijspret. Anderen hebben er niets anders dan last van, zoals bijvoorbeeld deze sluiswachter ir\ Schiedam, die uit alle macht probeert zijn sluisdeuren ijsvrij te houden. Dit is overigens hel enige waarvoop hij nog op zijn posi blijft, want schepen kunnen er niet meer door varen. Onder auspiciën van de Rotterdamse Kunstkring wordt in het warenhuis Ter Meulen te Rotterdam werk van heden daagse kunstenaars geëxposeerd. Deze manifestatie heeft bewezen, dat bij een groter publiek, dan veronder steld kon worden, bereidheid, zo niet behoefte tot het kopen van hedendaagse kunst aanwezig was; zo werd op de eer ste „kvn-kvn" voor rond f18.000 ver kócht. Belangrijk hierbij was. dat de drem pelvrees van het publiek weggenomen werd door het werk in een warenhuis tentoon te stellen. Nu heeft Schiedam alleen de HEMA als warenhuis; deze ruimte is echter niet geschikt voor overeenkomstige gebeurte- i. Toch lijkt het, dat een dergelijke Daarom biedt „punt 4" onder het mot to kunstkijk-kunstkoop een dergelijke manifestatie, zij het in eigen (helaas kleine) ruimte aan de Buitenhavenweg 176 te Schiedam. Van 19 kunstenaars, onder wie Schie dammers als nestor Piet van Stuiven- berg, Rijk van Ravens en Christine Ligt- hart, en verder internationaal vermaar de kunstenaars als Jaap Wagemaker. Jef Diederen, Sam Middleton, wordt een selektie getoond, die beslist ieder wel wat biedt, zowel qua prijs (van ai plm. f 30,-) als uitbeelding (van figura tief tot abstrakt). Bovendien zijn de prijzen extra gemakkelijk betaalbaar, omdat „punt 4" ook weer voor het ko mende jaar deelnemer is aan de rijks subsidieregeling voor kunstaankopen, wat bij aankoop 30 pet. korting betekent. Passage-Theater is uitverkocht maar dit was woensdagavond het geval, toen op uitnodiging van het Kunstcentrum Schiedam Wim Kan's A.B.C.-cabaret op trad. En dus hebben bijna duizend Schie dammers genoten van een programma, dat uitmuntte in rtiim'e variatie, waartoe ook Corrie Vonk haar aandeel leverde. In een goed tempo werden de verschil lende nummers gebracht en de volle zaal bleek royaal met applaus te zijn. TNE Poldervaart zal, naar verluidt, eerlang moeten verdwijnen. Deze vaart doorsnijdt twee recreatie-oorden en werkt aldoende mee aan een zekere afwisseling tussen deze plantages. Ook de vissers hebben hun profijt van dit water. Het is dan ook niet en de verdwijning van dit polderwater begroet. tekening van de vaart genomen van de plek aan de Schiedamseweg (tr Hoek van Holland in aanleg is. Rechts ziel :»t' de brug zal worden geslagen. Het oude met gejuich dat Ik bied u hier et waar de grote snelweg van Rotterdam men de grote dam van zand van wat ophaalbruggetje is al niet meer voor zwaar verkeer geschikt. De zwarte band die v dwars door de brug kan waarnemen is een geleider van voedingskabels. De korte paaltjes verlenen de brug nog wat steun. Links ontwaart men de dichtgevroren vaan met het voor schaatsers onbetrouwbare ijs met zijn vele barsten en scheuren. OCTAVE DECONINCh LOTEN OVERAL VERKRIJGBAAR Prijs per lot f. 1.25 GIRO 110Ó - SUS - ROTTERDAM In de afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam een ïasiVwï'ïï f,2'847-836'09 ingelegd In dnsfn terugbetaald, resulterende dus in n ïnlegoverschot van f 333.512 54 (december 1964 f 157.294 24) De spaarbank sloot daarmede een zeer gunstig jaar af, een jaar waarin de in lagen met f4.045.781,56 de terugbetalin- <)'e,rt™((e"' Een resultaat dat in haaYd ander jaar tevoren werd be- Het tegoed van spaarders bedroeg, na m ««'SS'?? per. 31 dece«tber 1965 van t i.b3o.660,ll rente, f54.824,816.07 (31 de cember 1964 f 49.143.370,60). Het aantll mleggers-steeg van 54.616 óp IjaM 1965 tot oo.824 op 31 december 1965 SmSSBA5 X neus, keel,borst van vastzittend aiqnt DE HAVENLOODS DONDERDAG 20 JANUARI 1966 7 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 7