VLIEGENDE SCHOTELS: graag zien vliegen Vla ar dinger zou ze HAVENLOODS DONDERDAG 20 JANUARI 1 NEE, Rein Hougee ziet ze niet vliegen. Hij zou dat overigens wel graag willen, maar liij vertelde ons, dat hij tot zijn spijt nog niet zo gelukkig is geweest. Deze 27-jarige Vlaardingse rij-instrue- teur zou ook best eens een vliegende schotel willen waarnemen. Maar al heeft hij in de tien jaar dat hij zich voor dit onderwerp interesseert, nog nooit zo'n ding gezien, hij gelooft toch stellig in het bestaan ervan. In een gesprek met hem werd ons één ding in ieder geval wel duidelijk; deze Ylaardinger ziet ze ook figuurlijk gesprok en niet vliegen. Daarvoor was zijn verhaal te nuch ter. Hij vertelde ons geen science-fiction, geen gruwelverhalen over wezens van andere planeten met lichtgevende oortjes en voelsprietjes op het koppie. Het was een begrijpelijk en geloofwaar dig verhaal en juist daardoor misschien zo ongelooflijk. ,,Nu kan ik natuurlijk wel zeggen, dat vliegende schotels werkelijk bestaan, maar dat zal ik op de één of andere ma- hier' toch waar moeten maken", aldus Rein Hougee. ,,De term ,,vlieg,ende scho tels" is overigens voor het eefst gebe zigd in 1947 door de Amerikaanse zaken man Kenneth Arnold.Die vloog op 24 juni van dat jaar in zijn sportvliegtuig in de buurt van de Mount Rainier. Hij hielp bij de opsporing van een marine transportvliegtuig, dat in de omgeving moest zijn neergestort. Tijdens het rondvliegen zag hij plotseling enkele hel dere lichtflitsen, afkomstig vgn een aan tal schotelvormige vliegende voorwerpen met een diameter van ongeveer vijftien meter. Je begrijpt, dat men A-rnold danig aan de tand heeft gevoeld, maar hij kon moeilijk looohenen wat hij met eigen ogen had gezien. Hij had geen zonne steek gehad, was tijdens zijn vlucht niet buiten bewustzijn geraakt, kortom, hij mankeerde niets. Bovendien stond hij bekend als een gqed vlieger en een be trouwbaar zakenman. Men nam ten slotte aan, dat Arnold een reële waarneming had gedaan. En dat is eigenlijk de inleiding geweest van de hele geschiedenis. Van dat ogenblik af Werden die vliegende voorwerpen vaker waargenomen, o»a(- doof vliegers van de luchtmacht Reden waarom de A.T.I.C-, het Air Technic Intelligence Genter, de geheime dienst van de Amerikaanse luchtmacht, zich ervoor begon te interes seren. Deze dienst kreeg tussen 1947 en 1950 vele duizenden rapporten binnen over waarnemingen van vliegende scho tels of ÜFO's, d.w.z. ongeïdentificeerde vliegende vborwerpen, zoals de officiële benaming voor deze dingen luidt. Na tuurlijk bleker; veel van die waarnemin gen op fantasie of grappenmakerij te be rusten, maar er zijn ook talloze verkla ringen van mensen die deze voorwerpen werkelijk hebben waargenomen en dat zijn getuigen van wie men rustig kan aannemen dat ze niet meer in sprookjes geloven. Zo zijn er verklaringen van piloten van de burgerluchtvaart, van militaire vlie gers en van radarstations. Op een Engel se radarpost zag men eens een aantal vreemde stippen op het scherm. Deze stippen verplaatsten zich met een snel heid van 30.000 tot 80.000 kilometer per uur in oostelijke richting. Ter hoog te van de Hollandse kust gekomen, ver dwenen ze echter in het niets. Behalve die waarnemingen zijn er ook talrijke foto's van vliegende schotels ge maakt, waarvan sommige zeer duidelijk. Nou kun je natuurlijk Zeggen, als je die foto's ziet: dat zijn trucopnamen. Maar dat is geeft originele opmerking. Dat heb ben de autoriteiten aan wie die foto's^ werden getoond ook gedacht. Maar je ge looft toch niet, dat ze genóegen hebben genomen met alleen maar een afdruk van de foto. Ze hebben de' negatieven nauwkeurig onderzocht en natuurlijk de makers van die foto's helemaal uitge vraagd. Trouwens, men heeft ook con trole toegepast door orthografische pro jectie. Daf is met twee foto's gebeurd: de een werd gemaakt in de Verenigde Staten en toont het gefotografeerde ob ject zeer duidelijk; de ander werd in En geland gemaakt door een 13-jarige schooljongen. Deze laatste foto is vaag maar laat in ieder geval wel de om trekken van het apparaat zien. Na or thografische projectie bleek, dat het hier twee identieke objecten betrof. De foto grafen, beiden amateurs, Weten van el- kaars bestaan niets af. Gemoedsrust verstoord I \AN zijn er de uitspraken van tal van geleerden. De Duitse, raketdeskundi- ge, dr Herman Qberth, heeft op 7 novem ber >1958 in Frankfurt tegenover de pers verklaard, dat de vliegende schotels be slist van buiten de aarde afkomstig moe ten zijn. Wernher von Braun heeft op een ruimtevaartcongres in Amsterdam het zelfde gezegd, evenals de astronoom pro fessor Hall, van het Lowell-observatori- um, Bovendien heeft de Engelse lucht- maarschalk lord C. T. Dowding, de man van de slag om Engeland, letterlijk ge zegd: ,,Wat mijn gezichtspunt betreftin- zake vliegende schotels, meen ik te mo gen zeggen, dat de bewijzen voor het be staan van deze objecten overweldigend zijn en dat bij afwezigheid van elk soort bewijs dat, zij van aardse oorsprong zijn De door George Alamski later ook door een Engelse schooljongen ge fotografeerde schotel en een ortho grafische projectie daarvan. Rein Hougee: nog nooit één gezien of zouden kunnen zijn, het volkomen ge rechtvaardigd is aan te nemen, dat zij uit een ander deel van het heelal ko- En dat zijn stuk voor stuk geen kleine jongens. Ze zeggen zulke dingen niet uit gekheid. Maar ik -begrijp best, dat het heel moeilijk is om dat allemaal zomaar aan te nemen. Dit zijp dingen die de ge moedsrust verstoren en men vindt het nu eenmaal niet fijn, dat 'de gemoeds- rust wordt verstoord. Daarom zeggen'de meeste mensen, dat ze het flauwekul vinden, dat zij nuchter blijven en met beide benen op de grond staan. Maar dan zeg ik: je kunt wel eens te lang blijven staan en dan heb je voor je het weet wor tel geschoten. Neem nu die affaire Adamski. Die man is in '59 in ons land geweest; heeft met de Koningin gespro ken en een lezing gehouden- Hij is uit gekreten voor fantast en tot en met be lachelijk gemaakt, omdat hij beweerde, dat-ie met een Venusbewoner had ge sproken. Ik geloof daar steljig in. Waar om zou die man liegen? Er zijn trouwens twee getuigen bij die ontmoeting ge weest, die dat onder ede bevestigd heb ben. Maar je weet net hoe dat gaatf als je revolutionaire dingen vertelt, \vord je voor gek versleten. Er is niets nieuws onder de zon. Denk maar aan de uitvin der van de stoommachine, die na het be- kendmaken van zijn theorie in het gek kenhuis werd opgesloten. Voetafdrukken W/"E gaan er dus vanuit, dat Adamski inderdaad met een Venusbewoner hééft gesproken. En dan ontdekken we iets merkwaardigs. Die Venusman laat namelijk een paar voetafdrukken achter waarin, vreemde tekens staan gegrift- Het schijnt 'een code te zijn, die iets te maken heeft met het voortbewegingsprincipe van de vliegende schotels. Foto's daar van worden gepubliceerd maar omdat niemand dé sleutel van die code kan vin den, wordt er verder geen aandacht aan besteed, totdat de Franse professor Mar cel Hornet de hele geschiedenis weer op rakelt. Deze archeoloog en ontdekkings reiziger had namelijk op -een van zijn tochten in het stroomgébied van de Ama zone in Brazilië een rots ontdekt, de „Pe- dra Pintada". In die rots staan tekens ge grift die volgens Hornet duizenden jaren oud moeten zijn. Hij fotografeert ze maar ze lijken hem voor ben nadêr on derzoek niet interessant genoeg. De foto's verdwijnen dan ook in het archief. Op een goeie dag krijgt Ijomet echter een krant in, handen waarin de foto staat van de voetafdruk van de Venusman en wie schetst zijn verbazing als hij ontdekt, dat de tekens daarin .vrijwel identiek zijn aan de door hem gevonden duizenden jaren oude inscripties op de „Pedra Pintada"? Je zal misschien zeggen: wat heeft dat nou met dié vliegende schotels te ma ken, maar afgezien nog van hét feft, dat die ontdekking ergens een pleidooi voor Adamski is want als-ie niet met een Venusman heeft gesproken, van wie heeft :hij die tekens dan? betekent het voor mij, dat er duizenden jaren geleden al contact moet hébben bestaan tussen onze aarde en ahdere planeten in ons zonnestelsel. Maar ik geloof dat we toch te ver afdwalen. Want dit is weer een verhaal apart. We komen nog even terug op die Venusbewoner. Adamski vertelt van hem, dat het een gewoon mens was en dat de overall die hij droeg het enige opvallende aan hem was. Die ont moeting had plaats in de Californische woestijn, 17 kilometer van Desert Cen ter- Ze konden slechts met elkaar praten langs telepathische weg. Daar kun je natuurlijk om lachen maar dan moet je niet vergeten, dat het Amerikaanse bu reau voor ruimteonderzoek, de NASA, een speciale afdeling heeft waar astro nauten worden getraind in telepathie. Deze gedachte-overbdenging is helemaal niet vreemd. Het is een vorm van- tril ling, vele malen sneller dan het licht en andere", elèctrische trillingen. Er zijn ui- teraard Wel een paar voorwaarden aan verbonden: het moet op wederzijdse sympathie berusten eii de betrokkenen mpeten .elkaar kennen. -Die Venusmen- seir zijn daar meesters in. Zij hebben de kraéhten van de ménselijke geest ont wikkeld. Zij hebben dezelfde ontwikke ling doorgemaakt maar in tegenstelling tot ons, zijn ze nief herhaalde malen ver vallen in oorlogen en twisteïtr Zij eerbie digen de hoogste wetten van het leven, zoals men die kent in het christendom en he; boeddhisme; wetten die berusten Op naastenliefde- Op uitnodiging I \E VENUSMAN heeft Adamski dui- delijk gemaakt, dat wij met het atoomonderzoek de verkeerde weg op gaan. Kernsplitsing druist volgens hen in tegen de schepping^ Schepping is opbou wen; splitsing -is afbreken. Het doet et niet toe of kernsplitsing wordt gebruikt voor oorlogsdoeleinden of voor vredes doeleinden. Deze mensen hebben andere krachtbronnen; zoals stralingen die vrij in de natuur voorhanden zijn en elec- tró-magnetische trillingen enz. maar in ieder geval niet de tegennatuurlijke kernsplitsing. Zo komen we ook op het voortbewegingsprincipe vèri vliegende schotels. Die dingen vliegen nl. op mag netische krachtlijnen. Op ongeveer de zelfde wijze als waarop de aarde an an dere planeten in het heelal ronddraaien. Dat 'is ook de reden waarom zij zich niet gedragen volgens onze wettert van de aérö-dynamica. Verscheidene waarne mers hebben geconstateerd, dat> vliegen de schotels op een gegeven ogenblik stil in de lucht hingen om dan ineens met een „bovenaardse" snelheid te verdwij nen- Men heeft bij waarnemingen bij voorbeeld vastgesteld, dat die dingen zich met een snelheid van tienduizenden kilometers per uur verplaatsen. Dat kan, omdat ze geen last hebben van de zwaar tekracht en niet afhankelijk zijn van de aantrekkingskracht van de aarde. Zij vliegen als miniatuur-planeetjes op de krachtlijnen in het heelal. Zo'n voortbewegingsprincipe is natuur lijk heel Wét mooier dan de manjer waarop hier raketten naar de maan wor den geschoten- Het is toch eigenlijk be lachelijk dat dat niet anders kan dan door explosie; met veel vuur, rook en la waai. Als je dit nou zo hoort vraag je je onwillekeurig af: als er inderdaad ge makkelijker manieren zijn dm je voort te bewegen wa&rom zijn die dan nog niet uitgevonden? Maar dan mag je niet vergeten, dat men er duizenden jaren over heeft gedaan om een stoommachine uit te vinden. Als je je dit realiseert, be grijp je wel, dat men niet in een eeuw tijd alles kan uitvinden. Misschien lach je nu minder hard om Adamski. En als je hem dan toch eeif fantast blijft vinden, moet je wel bedenken dat zijn „fantasti sche theorieën'' heel wat humaner en christelijker zijh dan' het' realistische atoomtjjdperk waar we nu in leven en dat in - ieder geval niet belachelijk is maar integendeel angstwekkend. De vraag rijst natüurlijk; als er werke lijk vliegende schotels bestaan die be stuurd worden door bewoners van andere planeten, waarom zijn ze dan nog niet in groten getale geland? daar is maar één ahtwoord op: zé komen niet onuitgeno digd. Ze hebben helemaal geen oorlogs zuchtige neigingen, integendeel! Maar ze zijn bang, dat ze niet welkom zijn en die angst is niet helemaal ongegrond, want er is b. v. bij de i Amerikaan se luchtmacht èen tijdlaag een order ge weest, aan pilotén om te schieten als ze een vliegende schotel zagen. Wat een waanzin hè? Als je niet weet wat het is schiet je er maar op. Dat doet nie den ken aan dat verhaal van die Weerter rogstekers: die lui die een rog doodsloe gen, omdat ze nog oopit zo!a beest had den gezien! Maar goed, waar waren we? Oh ja,' nou, die vliegende schotels die ge land zijn, waren verkenners. Ze zijn ge ïnteresseerd .Jn de sociale en morele Op 28 juli 1952 om 0.11 uur nam men aan de hemel, boven New York een rondi oranje licht waar, dat zich lang haam in zuidoostelijke richting be woog. De Amerikaan August Roberts zag kans een foto te maken, toen het voorwerp een ogenblik stilstond: Zo denkt men zich het inwendige van een vliegende schotel in. achtergronden van ons menselijk be staan. Bovendien zijn ze verontrust over de atoomproevën en de radio-actieve stralingen die daarbij vrijkomen. Dat heeft de Venusman aan Adamski duide lijk gemaakt en de man van Mars aan de Engelse journalist Cedrie Ellingham. Laatstgenoemde ontmoeting had plaats bij het dorpje Lossiemouth in Schotland. Ellingham is ook dé enige die een foto heeft gemaakt van deze man toen hij zich omdraaide, want zowel de Venus- als de Marsbewoner wilden niet gefoto grafeerd worden. Superieur TK kan je nog veel meer dingen vertel- len, maar ik begrijp dat je daarvoor allemaal geen ruimte hebt. Maar het ver haal van de psycholoog dr. Carl Gustav Jung, wil ik je toch niet onthouden. Zo als je weet plegen psychologen zeer nuchtere mensen te zijn. Zo ook Jung. Hij schreef een boek onder de titel „Een moderne mythe over dingen die in de lucht gezien worden". Daarin stelde hij, dat vliegende schotels een visionair ge rucht zijn en een zuiver psychologisch verschijnsel van deze nerveuze tijd. Nou daar konden alle mensen die een vlie gende schotel hadden gezien, het mee doen. Maar diezelfde Jung kwam na een betere bestudering van alle rapporten tot een geheel andere conclusie. Hij schfeef'toen in een rapport, dat zijn theo rie, dat vliegende schotels een zuiver psychologisch verschijnsel zouden zijs, dat nauw samenhangt met de nerveuze spanningen in de hedendaagse wereld niet voldoende Was om de verschijnselen zelf te verklaren. Jung schreef ook in dat rapport: „Er bestaan werkelijk vliegende schotels en <jr zijn ook aanwijzingen, dat zij door verstandelijke wezens worden bestuurd" en verder: „Uit constructie van die machines blijkt een wetenschappelijke techniek die onnoemelijk superieur is aan de onze- Zou de buitenaardse oorsprong van dit verschijnsel komen vast te staan, dan zou dit de mogelijkheid inhouden van verstandelijke interplanetaire betrekkin gen". Men ziet het: Rein Hougee zou ze graag zien vliegen. Letterlijk dan. ^Fi guurlijk zouden we niet durven zeggen, daar lijkt hij ons ec}it te nuchter voor. - T. W. H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 9