Ketelaren leven tussen oud- en nieuwbouw Gemeenteraad keurt de aardgastarieven goed Meningsverschil over geld huwelijk Beatrix Laat Rijnmondraad van de grond KUNSTGEBITTEN 15e jaargang no. 14 donderdag 3 februari 1966 SCHIEDAM SLOKT OUD DORP OP fj weekblad voor schiedam OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJsscl en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAOE 22H.OOO onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Peri WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" Jn Kethel gaat men in 1966 een akelig jubileum vieren. Of er van „vieren' 'iets komen zal, staat te bezien, het is zelfs niet eens waar schijnlijk dat er vlaggen en feestvertoon aan te pas zullen komen, het jubileum zal wel „opopgemerkt passeren", zoals dat heet. Er zit in deze mededeling beslist iets onvriendelijks, niet zozeer tegen Kethel en zijn inwoners, maar meer tegen de gemeente Schiedam, die Kethel als het ware heeft opgeslokt. Dat gebeurde om precies te zijn, op 11 januari 1941. En dus kwam toen reeds een officieel einde aan een eigen dorpsbestaan, dat omstreeks het jaar 985 begon. Kethel heeft het als eigen dorpsbestaan geen duizend jaar volgehouden, wat niet betekent, dat het is opgelosin het grote stadsleven van Schiedam. Weliswaar is het in die richting hard op weg. Iedere nieuwe straat die wordt aangelegd leidt in die richting, maar Kethel is op het ogenblik toch nog „Kethel", al is er de laatste jaren dan een nieuw woongebied als Órctenoord bij gekomen. De flats torenen reeds hoog boven de weilanden uit en koeien en kalveren lopen onwennig tussen de enkele boerderij die zich heeft kunnen handhaven en het winkelcentrum, dat de komst van het nieuwe Kethel aankondigt. In Kethel leeft men nog tussen „oud" en „nieuw", afhankelijk ook van de plaats waar men zich bevindt. Het cen trum heeft zich nog aardig weten te hand haven, al is menig winkelier er dan ook toe overgegaan zijn winkel te moderni seren en zijn aan oude dorpswinkels, nieuwe gevels gezet. Er plekken zelfs heel moderne winkels tussen al dat oude en zij vormen in feite een dissonant tus sen de huisjes en winkels van weleer. ,,Je kunt het allemaal niet tegen hou den", zeggen de oude dorpsbewoners en daar hebben ze gelijk in. Het kalf bij de dorpswinkel, de pomp bij de oude wo ning, zij symboliseren het oue Kethel, waarnaar Schiedam nu een kwart eeuw geleden begerig de handen uitstrekte, om er een woonwijk van te maken. En wat is er in die 25 jaar allemaal veran derd! gebouw gerestaureerd. Tcoh werden geen grote veranderingen aangebracht en zelfs het bijna een eeuw oude orgel doet nog dienst. Het kerkgebouw telt plm. 400 zitplaatsen. Rond de dorpskern golft echter de toe nemende bebouwing, worden steeds scherper de lijnen van het nieuwe Kethel getrokken. Het is niet waarschijnlijk dat men het zal wagen een hand uit te ste ken naar het oude kerkgebouw en dat zal ook meebrengen, dat het dorpscen trum voorshands wel ongemoeid zal wor den gelaten. Het is allemaal een gevolg van de expansie van de steden, maar weinigen zullen hebben vermoed, dat binnen een kwart eeuw Kethel zo'n ge wijzigd beeld zou krijgen. Maar men leeft tussen het oude en het nieuwe voort. Herv. gemeente Schiedam gaat speldjes verkopen Daar de financiën er niet bepaald roos kleurig voor staan is men dezer dagen in de hervormde gemeente Schiedam begonnen aan een speldjesaktie. Men heeft er de vier hervormde kerken voor genomen, namelijk de Grote- of St. Jans- kerk, de Bethelkerk, de Vredeskerk en de Opstandingskerk. Geen betere emble men had men juist voor dit doel kunnen kiezen. De speldjes zijn bijzonder origi neel van uitvoering en verkrijgbaar "in vier kleuren t.w. zwart met gouden op druk, wit met zwarte opdruk, wit met rode opdruk en zwart met witte opdruk. De 4 speldjes zijn opgeprikt op een klein vouwblad. De prijs bedraagt f 1,- per serie. De speldjes zijn verkrijgbaar bij: Kerkekantoor Herv. Gemeente, Lange Kerkstr. 35, Schiedam, J. F. W. Griep, Noordvest 135, Schiedam. Gebouw Sur- sum Corda, Nieuwstraat 12, Schiedam, P. de Pijper, B. Hohnerlage Gretelaan 157, Schiedam, J. A. v.d. Peppel, Rotter- damsedijk 174c, Schiedam (Bij telefo nische bestelling onder no 267015 of per giro no 213418 t.nv J A vd Peppel, Schiedam, onder vermelding van „Speld jesaktie" bedraagt de prijs f 1.25 per serie, waarbij inbegrepen de portokos- Noodcollecten Hoewel het totale bedrag der collec ten in de Ned. Herv. Kerken van Schie dam in het afgelopen jaar is gestegen van f104.970 in 1964 tot f123.675 in het afgelopen jaar een stijging dus met ruim 17 procent, kon hiermee toch de sterk verhoogde uitgave niet worden ge dekt. In verband hiermee zijn dan ook reeds noodcollecten gehouden. Brïllant- schitterend bezit rajfl voor altijd l van *Andel Hoogstraat 164-152 Beyerlandselaan 176 Wie zal daar vreugde van hebben, be halve dan wanneer hij er één van de hon derden flats die er reeds zijin neerge gooid, heeft kunnen bemachtigen? Mis schien hebben die flatbewoners reden om er op 11 augustus een feest van te maken, maar de oude Kethelbewoners beslist niet. BEGIN /"vmstreeks 985 werd Kethel een zelf- V/ standige parochie. In het jaar 1000 bevatte Kethel 34 woningen en een kerk. Keth'el heeft deerlijk te lijden gehad van de vermaarde Hoekse- en Kabeljauwse twisten, waardoor niet alleen tal van hui zen in vlammen opgingen, maar ook het kerkgebouw. Het vuur bleek de kerk kwaad gezind te zijn, want nadat een nieuw gebouw was gesticht, brandde deze in het begin van de 17e eeuw opnieuw af. Vooral dankzij een grote nalatenschap van het echtpaar Joris Cornz. Post, kon een nieuw kerkgebouw worden gesticht. Na bij de ingapg van de kerk, werd de be graafplaats van de Heren van Kethel aangelegd, omdat lange tijd Kethel een Ambachtsheerlijkheid was, waarbij het geslacht de Braauw een belangrijke plaats innam. Aanvankelijk werd een gedeelte van de pastorie tevens als secretarie benut en onder de trap van het kerkgebouw, was een cachot voor „boze lieden". Zo heeft Kethel vele jaren lang een eigen leven kunnen leiden, dat zich ook wel aanpast bij de ontwikkeling. „Spaland" dat aanvankelijk een deel van Kethel was, scheidde zich af in 1798. De omgeving van het oude kerkge bouw schijnt zich aan die veilige plaats vast te klemmen. In 1929 werd het kerk- Landelijk en modern Kethel groeien langzaam maar zeker aaneen. de feestelijkheden ter gelegen heid van het huwelijk van prinses Bea trix en de heer Claus von Amsberg, heeft in de Schiedamse raad verschil van mening over de reden tot het feest doen blijken. De heer Verhulsdonk (WD) con stateerde, dat indien deze aanvraag wordt geprojecteerd op de jongste ge meentebegroting en de mededelingen van het college over de financiële toe stand van de gemeente, blijkt dat er geen geld voor het feest beschikbaar kan wor den gesteld. Meent het college dat de uitgave moet worden -gedaan in verband met de ach tergronden, dan lijkt het spr. toe dat de f 25.000 beter besteed kunnen worden dan nu het geval is. Het ontworpen program ma munt echter niet uit in origineelheid en is er alleen om de jeugd een paar uurtjes zoet te houden. Moeten we de f25.000 geven voor deze niemendalle tjes, dan zou het bedrag beter besteed kunnen worden voor het werk der Schie damse jeugd. En als men een straatfeest wil, dan kan de buurtvereniging daar beter voor zorgen. De heer Collé (comm.) had niet de bedoeling een politieke beschouwing bij dit voorstel te houden, want het stand punt van de cpn is in deze wel bekend- In het verleden heeft spr. zijn stem aan dit soort voorstellen wel kunnen ge ven, maar thans Is er geen sprake van een nationale zaak en dus Is spr. er te gen. De heer Kuiper (prót. Schiedam) ver klaarde tenvolle achter het voorstel te kunnen gaan staan, want het huwelijk van een kroonprinses Is wel van zulk een importantie, dat er feest voor ge vierd mag worden, Weth. v. Bochove (P.v.d.A) meende dat gezien het bedrag reeds rekening wordt gehouden met het verschil van inzicht in deze aangelegen heid. Waar alle Nederlandse gemeenten gelden beschikbaar stellen, kunnen ook wij dit doen. Er is een bedrag van f 15.000 uitgetrokken voor een geschenk aan de schoolkinderen en f 10.000 voor een f eestprogram. Spr. meende dat de tijd van straatfeestjes wel achter ons ligt. Misschien kan de heer Verhulsdonk voor de Hoogstraat-buurtvereniging een feest organiseren. In stemming gebracht werd het voorstel van B. en W. aange nomen; tegen mej. Burger en de heren Dijkstra, Aardoom (P.vd.A), Verhuls donk en Collé. Dit is nog een van de weinige rustige plekjes die Kethel heeft. J£r heerste algemene tevredenheid in de Schiedamse gemeenteraad over de door B. en W. voorgestelde aardgastarieven, die dan ook met een hamerslag werden goedgekeurd. Minder vlot ging het met de verhoging van het watertarief, waartegen de prot. chr, fractie en enkele andere fractieleden zich keerden, hoewel na het betoog van de wethouder van financiën, dat hij de cent per m3 be slist niet kon missen in zijn huishoudbudget, enkele raadsleden overstag gingen en hem de cent er bij gaven. Nu loopt die ene cent per m3 op tot een totaal van bijna 25.000 per jaar en wethouder mr. Van Bochove had met pijnlijke nauwgezetheid voorgerekend, hoe slecht Schiedam er in financieel opzicht wel bij staat. De begroting voor 1966 is door Ged. Staten slechts goedgekeurd met de be merking, dat naar een uiteindelijk sluitende begroting zal worden gestreefd. En daar ziet het nog lang niet naar uit, zoals de wethouder berekende, integen deel het gaat nog steeds de verkeerde kant uit. En er was reeds een tekort van een half miljoen. Nu ging het bezwaar van ir. Dominions (prot. chr.) niet zozeer tegen die cent. GEMEENTERAAD SCHIEDAM: Het voorstel van B. en W. van Schle- {!am de aandacht van de regering te ves- igen op de noodzakelijkheid, dat deze En hoger aandeel neemt in de kosten n de Rijnmond Raad, deed de heer hueler (KVP) constateren dat men over leze raad allerlei illusies heeft gehad, naar het nu tot de werkelijkheid gaat jomen en het geld gaat kosten. Duar- >m ging spr. wel accoord met het voor- itel van B. en W. om een begrotings post uit te trekken. Drs. Simons (P.v.d.A) was van me ling, dat voorlopig ons nog niet past ien oordeel te vellen over genoemde Raad, die eerst nog van de grond moet tomen. Daarvoor Zijn aanzienlijke bedragen lodig en de vraag is, hoe we r boeten komen. De heer Eykenaar (prot. Schiedam) bas het daarmee wel eens, al deelde lij in de critiek inzake de verdeling ran kosten. De heer Colle (CPN) constateerde dat (ijna alle gemeenten hetzelfde probleem lebben, nl. het geld en spr. verwacht te, dat het thans gevraagde bedrag in Ie toekomst aanzienlijk hoger zal wor- len. Dhr. Verhulsdonk (WD) constateerde: „Ach, we zijn nu eenmaal met de Rijn mond Raad getrouwd, laten we hopen dat hij geen gat in z'n hand heeft". Wethouder van Bochove besprak de moeilijke financiële toestand van de ge meente en wees op de te lage uitkerin gen uit het gemeentefonds. De Rijn mond Raad moet de kans krijgen te to nen wat hij waard is en we moeten dus afwachten of het een succes of niet gaat worden. De Rijksoverheid dient intussen te worden geweien op de financiële ver plichtingen in deze; de gemeenten heb ben geen ruimte voor die bijdragen. De raad ging met het voorstel ac coord. Wij hebben Nederlands grootste sortering verlovingsringen want die is nog wel te overkomen, n ging met drie cent in het vorig jaar, v sohijnlijk aan het eind van het jaar wee „Doe het dan liever ineens goed en verhoog- b.v. met 1 oktober met een paar centen, die vallen dan nog voor het laatste kwartaal in 1966 en geeft meteen het voordeel in 1967", zo betoogde ir. Dominicns. De heer Sohueler (KVP) die zich eerst tegen de verhoiging had gekant kon na het betoog van de wethouder er toch wel mee meegaan. De heer Bieze (PvdA) zou tegenstemmen, omdat notabene de vorige tariefsverhoging door Ged. Staten nog niet is goedgekeurd en nu alweer een nieuwe wordt aangekondigd. En drs. Simons had bezwaar, omdat in de vo rige begroting was aangekondigd, dat de toen verleende verhoging voor een jaar voldoende zou zijn. Toen het voorstel tot verhoging van het watertarief in stemming kwam, werd dit niettemin met 22—12 stemmen aan genomen. Het verliep allemaal met meer tevre denheid bij het voorstel over de gasta- rieven. Hierover schreef het college oin., dat na de „gasnota" aan de raad een jaar geleden overgelegd, de tarieven steeds onderwerp van studie en bespreking heb- en uitgemaakt. Inmiddels zijn de studies voortgezet, waarbij vooral is bezien in hoeverre de vergroting van de gasafzet (de penetra tie) de ontwikkeling in gunstige zin kan beïnvloeden. Bemoedigend in dit opzicht is in de eerste plaats het resultaat van het tussentarief (penetratie-faciliteit) dat per 1 november j.l. is ingevoerd, waarmede werd beoogd het gasver bruik, in het bijzonder voor verwarming te stimuleren. Het aantal gasverbruikers, dat van deze gunstiger tariefstelling is gaan gebruik maken, heeft de verwach tingen niet beschaamd, integendeel. Anderzijds wijzen de penetratiepercen tages van andere gemeenten uit, dat re kening mag worden gehouden met een zodanige vergroting van de gasafzet, dat het met de S.R.O.G.-tarieven zij 't nog met enige aarzeling uitgesproken kan worden gewaagd. Intussen zijn evenwel de gevolgen van Ae salarismaatregelen per 1 januari '66 hij vond het onjuist, dat na de verho- 'u weer een cent er bij moet en waar- ir een cent. bekend geworden. Voor het Gasbedrijf moet rekening gehouden worden met een verzwaring 'van de lasten voor de ge wone dienst tot een bedrag van rond f85.000, waarmede in de inmiddels goed gekeurde bedrijfsbegroting geen reke ning werd gehouden. Deze post dient echter opgevangen te worden. Nagegaan is of dit mogelijk zou zijn zonder van de S.R.O.G.-tarieven af te wijken. De eind-becijferingen tonen aan, dat '66 nagenoeg sluitend zal zijn. Voor 1967 is het eindresultaat thans moeilijker te benaderen. Niet bekend is immers met welke lastenverzwaring voor dat jaar rekening gehouden moet worden. Bovendien gaan de kapitaalslasten van de aardgasvoorziening dan doorwerken. Vrijwel zeker is, dat voor 1967 op een aanzienlijk verlies moet worden gere kend. Bij alle onzekerheden, die er op dit ogenblik nog zijn, staat echter achter de hand het bedrag van fl.200.000 (f50 per bestaande aansluiting), dat de Gas unie zal uitkeren. Dit bedrag zouden wij willen reserveren om de aanloopverlie zen op te vangen. Met deze reserve komt het ons verantwoord voor voorlopig, dit is tot 1 januari 1968, de S.R.O.G-tarie ven aan te houden. Aan de hand van de verdere «ontwikkeling van het loon- en prijspeil zal tegen die tijd opnieuw moeten worden bezien, welke maatrege len geboden zijn. De raadsleden bleken tevreden en zelfs meer dan dat te zijn. De heer Schueler (KVP) sprak zelfs van „goed nieuws" en dat niet boven het SROG-ta- rief behoeft te worden uitgegaan, vond hij „fantastisch." Ir. Dominicus vond het gastarief in derdaad een heet hangijzer en hij vond, dat het waagstuk nu wel kan worden ondernomen, al moest hij vaststellen, dat van hogerhand wel rekening was gehouden met de belangen van allerlei instanties, zoals de Gasunie, de mijnen enz., doch minder met de kleine afne- Er zijn nog wel onzekerheden, vooral wat betreft gebruik van gas voor ver warming, hetgeen toch wel de belang- lr. K. J. J. Dominicus geen cent erbij De raadsleden bleken tevreden en rijkste factor moest worden genoemd- Ook drs. Simons vond het prettig dat de burgerij nu weet waar het met de nieuwe gastarieven aan toe is, en hij vond het ook aantrekkelijk, dat met de klein-gebruiker rekening is gehouden. Wethouder Van Kinderen vond de waardering van de raad prettig, vooral ook omdat de ambtenaren zich zo heb ben ingespannen deze zaak rond te krij- Schiedamse filmclub houdt bijeenkomst Dinsdagavond, 22 februari zal drs. W. de Vogel, directeur van de Stichting Film en Wetenschap te Amsterdam op uitnodiging van de Schiedamse Film kring waarvoor hij reeds eerder sprak, een lezing houden over het onderwerp: „Een nieuw mens, eeh nieuwe visie". De Lezing zal worden geïllustreerd met het werk van leerlingen en oud- leerlingen van de Nederlandse Film academie, waar drs. De Vogel doleert. REPARATIES le klas werk vanaf t 5,— per reparatie 20-karaats gouden kroon f 17,50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, R'dam, Tel. 010-1260HJ Trams 1-2-3-4-9-10-16-17 en bussen 31 en 34, BLANC DE BOEUF OSSEWIT t Betgiscbe frituurvet, stearlnevrt). VRAAG UW WINKELIER Diepvriesverpakking met GRATIS SPELDJE Comité Huwelijksgeschenk Beatrix vraagt geld Er Is een Nationaal Comité gevormd, dat wil trachten gelden bijeeg te bren gen voor één gezamenlijk geschenk uit het Nederlandse Volk voor het huwelijk van prinses Beatrix. Om dit streven voor Schiedam te verwezenlijken is door de burgemeester, H. Roelfsema, een plaat selijk comité huwelijksgeschenk gevormd Het comité doet een beroep op de Schiedammers om mede te werken aan de totstandkoming van dit huwelijksge schenk. U kunt uw bijdrage geven op de volgende wijzen: door storting of overschrijving op girorekening no. 4444 van het Bankierskantoor Mees Hope, Nieuwe Haven 133 in Schiedam, met ver melding van: huwelijksgeschenk. 2. door storting aan de kas van boven genoemde bankinstelling. Voorts door de ponering tn de collectebussen die zijn ge plaatst bij de loketten van: 3. de kantoren van de Spaarbank Anno 1820 aan de Lange Haven 80, aan de Lorentzlaan 68, aan de Leliestraat 1, aan het St. Liduinaplein 4, aan de Mgr. Nolenslaan 412 en 'aan de Populierenlaan 4. het kantoor van de Boerenleenbank, Zwaluwlaan 101 (v.m. Kethel) van de Nederlandse Middenstandsbank aan de Lange Haven 90.; van de Amsterdam- Rotterdam Bank, Gterrit Verboonstraat 5; van de Algemene Bamlk Nederland, Koemarkt 4.; van Slavenburg's Bank, Lange Nieuwstraat 167.; van de V.V.V. Plantage. 6. het postkantoor aan de Tuinlaan en de bijkantoren Mgr. Nolenslaan 414. In het plaatselijk Comité Huwelijksge schenk hebben zitting: J. Sonmeveld, voorzitter: P. J. Drenth, secretaris; mr. J. C. J. Pels Rijcken, penningmeester; A. de Heer; L. Kamp; G. Roskam. Secretariaat: Stadhuis: telefoon 269031, toestel 68. Gezellige avond in Musis Sacrum Het was bijzonder vol In Musis Sa crum, waar leerlingen van de Schiedam se h.b.s. en van het lyceum in Vlaardln- gen een gezellige avond hielden, verzorgd door „The Golden Earrings", „The Black Specs" en de dixieland band „Het Rijn mond Sextet." Ruim 500 jongemensen hebben hun hart aan het dansen kunnen ophaler, en er was rumoer genoeg, het geen echter geen afbreuk deed aan de gezelligheid en welslagen van deze avond Krediet beschikbaar opheffing Poldervaart De vraag of de gemeente tijdig maat regelen had kunnen treffen om fis voor komen dat een oude boom, staande voor de Dr. Noletstiihting omviel, vorm de de inzet voor de disrussies in de ge meenteraadsvergadering van Srhiedam. Want B. en W. stelden voor 'n regeling tot sdhadevergoeding te treffen met de heer C. Kruithof, wiens geparkeerde auto werd beschadigd toen een boom door de rdorm omviel. Wethouder van Schooneveld zei, dat de storm de narigheid heeft gebracht en wethouder van Bochove constateerde, dat erin Schiedam waarschijnlijk vijf tig of meer bomen staan die niet best meer zijn en bij een storm kunnen om waaien, voordat de gemeente die heeft geveld. De raad was het wel eens om het pand aan de Broersvest tussen „Vlug" en de Passage voor f340.000 te verkopen aan de N.V. van Dalen schoen- handel, omdat hierdoor de situatie ter plaatse aanzienlijk zal verbeteren. Dit pand zal nl. worden gesaneerd en de raad verheugde er zich over, dat hier door ook de mogelijkheid bestaat tot doortrekken van het trottoir. De raad ging dan ook vlot met het voorstel ak koord. Voor werkzaamheden in verband met opheffen van de Poldervaart werd een krediet van f 2.843.275 toegestaan en f 28.500 voor verlichten van het viaduct in de Churchillweg te Kethel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1