a. magazijnpersoneel b. hulp steigerbouwers TEKENAAR KONSTRIIKTEUR N.V. STALEN BUIS STEIGERS ervaren typiste een ambitieuze jongeman ASSISTENTE MAGAZIJNBEDIENDE ADMIN. KRACHT AGENT INCASSEERDER eerste verkoper Rorrï^ GENERAL ELECTRIC TELEFONISTE PONSTYPISTES,^, JONGEDAMES AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK MUL. of VUL. ASSISTENTEN MEDEWERKSTER ACTIEVE VERTEGENWOORDIGER SERVICE-MONTEURS ROTTERDAM Ie RUFFETBEDIEHDE BUFFETJUFFROUW ASSISTENTE ASSISTENTE jongedame j *JiüKUAKi 1966 n onderhoud van o DE HOOPSTRAAT 2-6 SCHIEDAM (Spaanse polder) Telefoon: 010-151782. na 18.00 uur 010-266515 HET BURGER WEESHUIS vraagt een Leeftijd bij voorkeur niet beneden 23 jaar. (leeftijd 16 18 jaar) kan bij ons beginnen als algemeen medewerker op de afdeling export. Bij gebleken geschiktheid zullen wij hem opleiden tot EXPEDITEUR. Voor een goede toekomst achten wij een Mulo-oplei ding noodzakelijk. Reeds vanaf het begin geven wij een behoorlijk salaris, waarbij wij ver trouwen dat hij zich spoedig thuis zal voelen in het jonge enthousiaste team van ons Rotterdams expeditie kantoor. Een telefoontje voor het maken van een af spraak met de heer J. C. de Bruyn (tel. 010- 12 04 50, na 19 uur 20 0837) is voldoende. LEO VAN IERLAND tionaal georiënteerd juwelier n 50, Rotterdam, tel. 13.31.64 2e of AANKOMEND 2e H0RL0GEMAKERSBEDIENDE leeftijd pl.m. 20 jaar Zij die hun vakkennis wollen vergroten op een modern atelier waar een prettige sfeer heerst, ge lieven te solliciteren, schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak. ROBOMA N.V. Haringvliet 84 Rotterdam vraagt voor spoedige Indiensttreding Schriftelijke sollicitaties gaarne aan bovenstaand- adres, terwijl eventueel ook via telefoon no. 13 00 75 een afspraak voor een sollicitatiebezoek kan wor den gemaakt. Wij vragen voor direct een nette Leeftijd 1617 jaar Aanmeldingen: Importhuis Gebr- Spanjersberg N V Hoogstraat 5052 Rotterdam-I R.K. HUISHOUD- en INDUSTRIESCHOOL ST. LUIDINA PARKWEG 212 - SCHIEDAM vraagt voor direkt een: leeftijd 21 jaar of ouder. In het bezit van het U.L.O.-diploma. Boekhoudkundige kennis strekt tot aanbeveling. Sollicitaties gaarne zo spoedig mogelijk te zenden aan bovengenoemde school, Parkweg 212, Schiedam telefoon nr. 26 86 42. Verzekeringmaatschappij vraagt voor spoedige indiensttreding een act; voor Rotterdam. Leeftijd tot 45 jaar. Geboden wordt: vast salaris, garantieprovisie, onkostenvergoeding en premie vrij pensioen. Brieven onder no. 8582, bureau van dit blad. voor de afdeling tapijten. met vakkennis, goede smaak en verkooproutine. Eventueel woning beschikbaar. aan het bur. Ten kantore van Mrs. Nauta, Lambert, Schadee, Schrijner, Japikse. De Savornin- Lohman, Nagte- gaal en Roelvink, Notarissen, Advocaten en Dispa cheurs, Wijnhaven 11 Rotterdam, worden voor spoedige indiensttreding gevraagd een SECRETARESSE GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE INTERNATIONALE EXPEDITIE N.V VESTIGINGEN TE: ROTTERDAM AMSTERDAM, HILVERSUM, THOLEN HAMBURG. afdeling wij een Computers Ponskaartenmachines Rekencentrum Verwerkingsbureaus Voor ons districtskantoor te Rotterdam zoeken Een klein kantoor bij Centraal Station zoekt geroutineerd steno-typiste Nederlands en Engels De medewerkster, die aan onze hoge eisen beant woordt kan van een goede honorering verzekerd Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan Kwaliteitsdienst voor de Industrie Kruisplein 1—11 Postbus 299 Door de gestadige uitbreiding van onze activiteiten waardoor het werk van onze Afdeling Mechanische Administratie voortdurend toeneemt, hebben wij wederom plaats voor eriige geroutineerde Daar wij verwachten dat ons team ponstypistes binnen kort wederom dient te worden uitgebreid, stellen'wij bovendien nu reeds enige actieve in de gelegenheid, onder leiding van onze ervaren krachten, tot ponstypiste te worden opgeleid. Sollicitanten dienen niet jonger te zijn dan 18 jaar. Wij bieden een goed salaris, jaarlijkse gratificatie, jeugdspaarregeling en nog enkele aantrekkelijke voor waarden, die het beslist de moeite waard maken eens contact met ons op te nemen. Schriftelijk, telefonisch of persoonlijk kunnen gega digden zich wenden tot onze Afdeling Personeelzaken, Coolsingel 119 te Rotterdam - Telefoon 11 46 60 - toestel 285 of 384. HUDIG VEDER N.V. Reders - Cargadoors - Expediteurs Willemskade 3 - Rotterdam-2 - Tel.: 14.33.22 vragenvoor de afdeling boekhouding met ULO-diploma en bij voorkeur in het bezit van het praktijkdiploma boekhouden. Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties te richten aan de afd. Personeelszaken. voor het verrichten van admi nistratieve werkzaamheden en het verzorgen van correspondentie. Minimum eisen: ULO-diploma Type-diploma Sollicitaties te richten aan afdeling Personeelszaken. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID TYPISTE met diploma typen en bij voorkeur MULO-dipl. Leeftijd tot ongeveer 30 jaar Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring max. f 597.per maand; ADMINISTRATIEF MEDEWERKER vac.no. 6-3384/3316 voor het verrichten van werkzaamheden, voort vloeiende uit het toezicht op de naleving van de arbeidswet, Veiligheidswet e.a. Opleiding: tenminste MULO-diploma Leeftijd: tot ongeveer 30 jaar. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring max. f 672.per maand. Mondelinge sollicitaties aan het adres: Westzee dijk 114 dagelijks van 9.00—12.00 uur en van 14.00—16.00 uur (of na telefonische afspraak ook buiten deze uren, tel. 13.50.60). Schriftelijke sollicitaties onder het bij de ge wenste functie vermelde vac.no. (in linkerboven hoek brief en env.) zenden aan Bureau Perso neelsvoorziening en Bemiddeling van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. die op een prettige en welwillende wijze deze be langrijke schakelfunctie kan vervullen. Gezien de aard van de functie verwachten wij een opleiding op mulo-niveau terwijl een type-diploma tot aanbeveling zal strekken. Leeftijd 19 tot 24 jaar. Mondelinge sollicitaties en inlichtingen ook in de avonduren, na telefonische afspraak met ons Dis trictskantoor te Rotterdam, Kantoorgebouw de Hoofd poort, Blaak 101, tel. (010) 13 05 26. BULL NEDERLAND Vliegtuigstraat 26, Amsterdam-Wi Telefoon (020) 158955 Middelgroot dealersbedrijf van gerenom meerd automerk zoekt voor succesrijk rayon in de omgeving van Rotterdam Gegadigden moeten in staat zijn goede verkoopresultaten te overleggen. Sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Brieven onder no. 8594 aan het bureau van dit blad. SIWA WASMACHINEFABRIEKEN TE HEEZE (N.-BR.) vragen voor spoedige indiensttreding: Voor het rayon Rotterdam 0 Geboden wordt: een aantrekkelijke afwisselende funktie met een grote mate van Zelfstandigheid. Om te solliciteren dient u in het bezit te zijn van een behoorlijke algemene ontwikkeling diploma LT.S. Electroteehniek en rijbewijs B*E. Schriftelijke sollicitaties met volledige persoohlijke ge- gevens en wensen kunt u richten aan bovengenoemd adres. „DE JEUGDHAVEN" (jeugdzorgwerk uitgaande van de Geref. Kerk) vraagt vooj het verrichten van afwisselend werk in de clubhuizen van wijk „Cool" zo spoedig mogelijk een part-time administratieve kracht WIJ vragen voor onze afdeling Ponskaartenadministratie een geroutineerd ponstypiste (leeftijd tot circa 22 jaar) «n voorts ter opleiding een aankomend ponstypiste Safaris overeenkomstig leeftijd en ervaring. Sollicitaties kunnen schriftelijk of mondeling gericht worden aan N.V. Handels- en Transportmaatschappij „VULCAAN", Afdeling Personeelszaken, Coolsingel 89, Rotterdam. Telefoon 11 28 00. RAADGEVEND TECHNISCH BUREAU Ir. H. J. JONGEN N.V. Vlaardingen - Meppel - Maastricht vraagt voor haar afdeling Werktuigbouw te Vlaardingen, Opleiding UTS- of gelijkwaardig. Enige jaren tekenkamer-ervaring vereist. De werkzaamheden liggen op het gebied van de Algemene machinebouw Aandrijvingen Pijpleidingen Baggerwerktuigem, Sollicitaties te richten aan de afd. Personeels zaken, Olivier van Noortlaan 110, Vlaardingen (tel. 01898 6348). Technisch Handelsbureau J. W Puf vraagt voor spoedige indiensttreding een VROUWELIJKE JONGSTE BEDIENDE bij voorkeur in het bezit van het MULO-diploma Enige kennis vgn typen gewenst Sollicitaties te richten aan het adres: Conrad- straat 22. Groothandelsgebouw tel. 119885. Stadhuisplein 41 - Rotterdam - tel. 137843 Wij vragen voor spoedige indiensttreding: Jaarbetrekking. Goede verdiensten. Sollicitanten kunnen zich dagelijks na 12.00 uur melden bij de direktie. voor de keuken, en een voor de huishouding. Leeftijd niet beneden 20 jaar. Brieven te richten aan de direkteur, Mozartlaan 150 Mrs. Blom, Dutilh, Briët, Vreede, Smit, van dei Vorm, van de Ven, Frima en van Nieuwkuyk Advocaten, Eendrachtsweg 61. Rotterdam-2 vragen een ervaren secretaresse Schriftelijke of telef. (tel. 11.14.55) sollicitaties A. C. FRASER Co. WESTERSINGEL 84 - ROTTERDAM-2 Telefoon 13 53 05 Wij hebben een prettige werkkring voor een die goed kan typen en andere lichte werkzaam heden kan verrichten. Vaardigheid in steno strek tot aanbeveling. Sollicitaties gaame aan bovenstaand adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 10