„Piet Hein staat hardstikke verkeerd" zegt schipper Hein Rotterdam doet het nu met drie palen tegelijk Voorjaarsboeket bij Maison van van de mode Dooremaalen Kethels echtpaar in Canada verongelukt Heerlijk duurt het langst" in uitverkochte Passage Schiedam in cijfers „Transworld Ri« 58" wordt gedoopt DE HAVENLOODS DONDERDAG 10 FEBRUARI 1966 QVER enkele dagen wordt Hein Schilperoort 85 jaar. Hein Schilperoort; vele oudere Rotter dammers zal deze naam nog wel iets zeggen. Per slot van rekening was Hein de man, die op 11 juni 1932 met een waterfiets Het Kanaal overstak van Calais naar Dover. En dat was in die dagen een dave rende gebeurtenis. De meesten die er van hoorden noemden het gek kenwerk. Maar schipper Hein is nooit een branieschopper geweest. Die toer maakte hij om geld te verdienen. De crisis had hem, bin nenschipper, ook werkloos ge maakt. En omdat hij niets voor steuntrekken voelde haalde hij die stunt met die waterfiets uit. Alleen daarom. Want het parool in die dagen luidde, dat als je wat wilde verdienen, je iets moest doen wat een ander nog nooit had gedaan. Inderdaad heeft Hein aardig ver diend, door fotokaarten te verko pen waarop hij met z'n roemruchte waterfiets stond afgebeeld. Voor hetzelfde doel heeft schipper Hein later ook een tocht door Nederland ge maakt op z'n waterfiets. Eerst alleen, maar later met z'n zoon. Zoonlief zat dan op die fiets en Hein dobberde in een ton rond waarop een zeiltje was geplaatst en waar een kiel aan zat. Maar dat van die kiel heeft Hein altijd wijselijk ver zwegen want dat was nou juist de reden waarom zijn ton nooit omrolde. Dat al les is al weer ruim veertig jaar gele den Van het geld, dal hij overgespaard had. heeft schipper Hein nog vóór de oorlog een plezierboot gekocht waarmee hij in de zomermaanden op Schevenin- gen voer. Velen zullen zich dit vaartuig de ..Piet Hein", nog herinneren. Ook na de oorlog heeft Schilperoort er nog ge ruime tijd mee gevaren. Het doet nu al weer jaren dienst als rondvaartboot in Plaswijckpark. Maar de .naam „Piet Hein" heeft men gehandhaafd. Piet Hein en Hein Schilperoort; ais ze in dezelfde tijd geleefd hadden, zouden het ongetwijfeld dikke vrienden zijn ge weest. En als er een Piet Hein-fancluo zou bestaan, zou schipper Hein daar ze ker voorzitter of minstens erelid van zijn. Want in heel Nederland vindt men geen groter bewonderaar van Piet Hein. dat Hein Schilperoort. Schipper Hein heeft zich met Piet Hein min of meer vereenzelvigd Dat is ook de reden waarom Hein nu zo „laaiend" is. „Piet Hein staat hardstikke verkeerd", be toogt hij. ..Schrijf dat maar gerust. Ik spreek uit vrije borst en ik heb ze niet achter m'n ellebogen. De hoge heren van de gemeente zullen wel zeggen: waar be moeit die ouwe zich mee. maar ik wil" 't toch zeggen want ik spreek uit vrije borst. Onze voorvaderen waren niet ach terlijk. Die wisten heus wel hoe Piet Hein moest staan. Hij heeft altijd naar het zuiden gewezen naar Spanje Nou wijst-ie naar de Binnenweg. Ik vind het een schandaal, dat onze voorvaderen op i de goot worden getrapt". Piet Hein Piet Hein ging de kist in om het veld te ruimen voor de keersluis. Nu staat hij er weer, in zijn volle glorie. Maar hij staat verkeerd. En als ie dan toch verkeerd moet staan, waarom dan niet gelijk op het Hofplein. ROTTERDAM wordt steeds dynami scher. Aan één eerste paal hebben we tegenwoordig niet meer genoeg. Dat bleek wel maandagochtend, toen er maar liefst drie (eerste) palen tegelijk de grond ingingen voor de medische fa culteit, waaruit overigens ook wel weer bleek hoe veel haast men heeft met het opleiden van nieuwe artsen. Men kan al leen maar hopen, dat die spoed niets te maken heeft met het water en de lucht verontreiniging. Oud-burgemeester Van Walsum vond die drie eerste palen niet zo heel erg feestelijk. Daar had hij enkele gegronde redenen voor. In de eerste plaats, zo zei hij in zijn funktie van voorzitter van dr .Commissie Voorbereiding Medische Fa culteit Rotterdam", omdat veel mensen en zaken in moeilijkheden komen door het verdwijnen van het Ahoy'complex. Verder zal het ook voor het Dijkzigtzie- kenhuis niet zo prettig zijn, wanneer de bouw eerst goed op gang komt. Boven dien was de heer Van Walsum er zich ter terdege van bewust, dat het voor vele Rotterdammers niet gemakkelijk te aan vaarden zal zijn, dat het op een bepaald punt in de stad gedurende een aantal jaren weer een rommeltje zal worden. Maar dat alles bij elkaar kon toch niet wegnemen, dat de medische facul- Concert Symphonia bracht 5020 gulden op Het concert dat de Koninklijke Orkest Vereniging „Symphonia op 24 januari heeft gegeven is een groot succes gewor den. Niet alleen in artistieke zin, maar ook in financiële. Voor het aquarium van de Diergaarde Blijdorp kon namelijk een bedrag van 5.020 gulden worden overge dragen. Het volgende concert van „Symphonia" is op 9 mei. onder leiding van dirigent A. Weiffenbach. De opbrengst van dit concert komt ten goede van ,.Het Rotter dams Zuigelingentehuis" In Kralingen Dan zal o.a. de tweede symphonie van Brahms worden uitgevoerd Deze foto van Hein als reclameman op zijn roemruchte waterfiets in de Cool- haven. werd voor de oorlog gemaakt. Het is begonnen met de bouw van die keersluis. Jammer dat ze daarvoor dat Piet Heinspleintje hebben moeten oprui men, maar die keersluis was nodig, 't Is een mooi stukkie werk hoor. die sluis. Ik heb ze d'r mee doende gezien, ik neem m'n petje d'r voor af. Het is een reuze verbetering voor het verkeer en ook voor de scheepvaart Maar wat wil nou het geval; ze hebben Piet Hein. zo groot as-ie was, in een houten kist getim merd en in een hoek neergezet. Al die tijd, dat ze met de keersluis bezig waren, is Piet Hein gekist geweest. Toen die sluis klaar was hebben ze hem uit de kist gehaald. Daar was ik bij toen dat ge beurde. We gingen met zo'n man of der- teit belangrijk is en snel tot stand moet komen. „Die faculteit is een voorziening van nationale betekenis en hij zal ook het niveau van Rotterdam opheffen" al dus de heef Van Walsum Daarna werden de drie eerste palen geslagen, voorafgegaan door enig geknal, dat de verpleegsters van Dijkzigt naar de ramen lokte. Het waren overigens pas de eerste drie van de in totaal 2.100 pa len, die tussen 7 februari en november van dit jaar in de grond zullen worden gedreund. Haast is er verder ook met de rest van de bouw. Over zes jaar moet het hele complex gereed zijn- In september 1968 moet het eerste gedeelte van de laag bouw al in gebruik worden genomen en een jaar daarna het eerste gedeelte van de hoogbouw. Dat honderd meter hoge labaratoriumgebouw zal echter in okto ber van dit jaar al op hoogte moeten zijn. peroort goed van pas. Want Hain heelt nog helemaal geen zin om in het ver geetboek te raken. En dit is voor hem een mooie gelegenheid om weer eens aan de weg te timmeren. Hij kijkt mij vanonder zijn borstelige wenkbrouwen vorsend aan: „Je begrijpt me toch goed hè? Ja, want je moet me goed begrijpen. Ik spreek uit vrije borst en ik heb ze niet hier zitten (wijst naar z'n ellebogen). Je schrijft het allemaal maar op. Schrijf dat van die waterfiets ook maar op, want dan herinneren ze zich weer wie schip per Hein is. O ja, weet je dat ik ook nog-es een keer voor de radio ben ge weest? Ja, daar heb ik toen nog geld voor gekregen ook En niet zo'n beetje Maar ik mag niet zeggen hoeveel, want ze hebben me het stilzwijgen opgelegd. Heb-ie, dat nou opgeschreven van die keersluis? 'r Is een knap stukkie werk hoor. maar datte ze Piet Hein verkeerd hebben gezet loopt de spuigaten uit. Ze zullen wel zeggen: daar heb die ouwe ke rel niks mee uit te staan want wij zet ten Piet Héin zoals wij willen, maar ik zal tóch zeggen, dat ik 't een schandaal vind." Zo is het toevallig ook nog eens een TON HOUGEE „Boussac 1966 een uitbundig voor jaarsboeket" staat in het programma boekje van de modeshow die Malson van Dooremaalen maandag in Palace heeft gehouden. En inderdaad de collec tie stoffen van Boussac vormt een prach tig boeket. Talloze dessins, materialen en de variaties die daarmee mogelijk zijn, maken het „lapje voor een jurkje uitzoeken" een feest. De stoffen bevielen ons beter dan de kledingstukken die daarvan gemaakt worden. Als men de ontwerpers zou moeten navolgen, zou iedere vrouw er deze zomer op het strand uitzien of zij binnenkort een baby zou krijgen. De strandjurken zijn namelijk hooggesloten van voren, de rug is bloot tot de taille, maar het opvallendst is wel dat de stof ruim geplooid wordt, ruim valt en'bijna elk model het aanzien van een pósitieja- pon geven. Er waren twee nieuwtjes op de show: hetzelfde dessin op twee verschillende soorten stof gedrukt, zodat men bijvoor beeld een strandpakje van katoen maken kan met een strandjurk van badstof die precies hetzelfde dessin heeft. Daarnaast is er een nieuwtje dat men Bi-Fi noemt De stof. 120 cm- breed, is bedrukt met twee verschillende motieven, zoals klei ne bloemetjes en daarnaast een streep- dessin of blokjes met bolletjes. Zachte kleuren, bloemmotieven, kleine en grote, maar ook felle kleuren die ge ïnspireerd zijn op één van de laatste films van Brigitte Bardot „Viva Maria". Keus genoeg dus bij Maison Van Doo remaalen. die de Boussao-stoffen ver koopt. Linnen, katoen, dunne badstof en alles in diverse kwaliteiten. De ontwerpen op de show hadden al- lemaal (118!) de naam van een compo nist gekregen. Het heeft ons even- ge ïntrigeerd waarom bijvoorbeeld de klin kende namen van Saint-Saëns, Wagner en Verdi ontbraken. Schiedame brandweer was in 1965 actief Het jaaroverzicht van de Schiedamse Brandweer deelt mee, dat in 1965 totaal 147 maal werd uitgerukt, n.l. 6 maai voor uitslaande brand, 36 binnenbranden. 48 zgn. buitenbranden, waaronder 8 auto's en 4 bromfietsen, 4 scheepsbran den. 16 schoorsteenbranden. Voorts 4 geruchten van brand, 4 loos-alarm en 29 hulpverleningen bij geen brand. In de afgelopen vijf jaar bedroeg het aantal uitrukkingen 1961. 158: 1962, 190: 1963 174: 1964. 160. Medegedeeld wordt verder dat de laatste drie maanden van 1965 zich ken merkten door een vrij groot aantal branden, nl. 3 uitslaande branden. 8 bin nenbranden, 13 buitenbranden, 2 scheeps branden, 2 schoorsteenbranden, 2 maal loos-alarm, 16 hulpverleningen, in totaal 48 maal tegen 31 maal in dezelfde pe riode van 1964 Dit ontwerp, dat op de snow werd getoond kreeg de naam van de com ponist Puccini. Het is zachtgeel en de cape is gevoerd met een bloemetjesmotief. Volgens het programma is het uitermate geschikt om op een terras je te zitten. tig op de nieuwe brug te kijken. En toen sting-ie er weer, in z'n volle glorie. Maar hij sting verkeerd. Ik ben er meteen op af gegaan en ik heb tegen die lui gezegd: jongens, jullie zetten Piet Hein vekeerd. Maar ze zeiden, dat ze op dracht hadden om hem zo neer te zetten Ze hebben hem bijna helemaal gedraaid. D'r deugt geen barst van. Maar ik weet wel waarom ze dat gedaan hebben hoor. Ze willen niet dat Piet Hein met z'n rug naar de Binnenweg staat. Affijn. ik heb me 'aten vertellen, dat Monumen tenzorg z'n eige d'r ook al mee bemoeid heeft. Maar dat weet ik niet zeker. Al' ik dat lieg, dan lieg ik in commissie. He) zou anders wel goed wezen, want ze ken- n? niet zo maar ongestraft Piet Hein, an dersom zetten." Eigenlijk komt drt incident Hein Schil- In Canada, waar het sinds 1954 woon achtig was is jl. zondag het echtpaar J. Olsthoorn (40) en diens echtgenote I„ Landsbergen (37) met hun dochter tje van twee maanden om het leven ge komen bij een auto-ongeluk. Vier ande re kinderen van het echtpaar in de leef tijd van 610 jaar werden gewond en zijn in een ziekenhuis opgenomen. De heer Olsthoorn, die evenals zijn echtgenote uit Kethel afkomstig is woon de in St. George in de provincie Quebec, waar hij een landbouwbedrijf had. Om trent de oorzaak van het ongeluk, heeft de familie geen nadere mededelingen ,Vera Simone" in het „Jeugdland" De bekende Schiedamse aecordeonar- te Vera Simone, is uitgenodigd om woensdag, 16 febr. mee te werken aan het programma van de N.C.R.V. „Jeugd land," waarvan de uitzending plaats vindt van 45 uur. Over gebrek aan belangstelling heeft Vera Simone niet te klagen, telkens op nieuw ontvangt zij uitnodigingen ergens aan een uitvoering mee te werken. Haar ..artistenpalet" vindt zij nog steeds vol geboekt. Zij is bereid om voor iedere charita tieve instelling tegen een geringe ver goeding medewerking te verlenen, zodat ook bejaarden enz. een prettige avond kan worden bezorgd. Het adres van Ve ra is Alberdastraat 2. tel. 265983. i uitnemend s veel aandacht Het is geen uitgemaakte zaak wat een „musical" nu eigenlijk is, maar dat je er veel mee doen kunt, bewijst Conny Stuart en al degenen die aan de Nederlandse musical „Heerlijk duurt het langst" medewerken. De roem was liet gezelschap al vooruit gegaan, want twee avonden is het Schiedamse Passa ge Theater uitverkocht wat het Kunst centrum dat de goede gedachte had om van het heerlijk avondje ook de Schie dammers te laten genieten, tot tevre denheid mag stemmen. De musical is geen cabaret en geen toneel, maar een gezellig verhaal over vervelende gebeurtenissen als gevolg van een driehoeksverhouding, waaruit vaker leuke gegevens zijn geput. Dat alles is bijeengebracht door An nie M. G Schmidt en Harry Bannink en zij vonden uiteraard in Conny Stu- art een grandioze roldraagster. Dan wa- ren er Andre van den Heuvel, Leen Jon- gewaard, Winnifred Bosboom om zo maar enkelen te noemr- "|B| rn"' sical is één geheel me samenspel. Aan de choreografie Benoemingen en ontslagen bij de gemeente Op de afdeling Interne Zaken ten kan tore van de gemeente-ontvanger van Schiedam is benoemd de heer H. Stoffe- len. De heer G. Ch. Winkes is benoemd tot adjunct-commies bij de Technische Bedrijven. De heer A. J. Bosman is ontslag ver leend als bode ten kantore van de ge meente-ontvanger en de heer L. tf v.d. Boogert als schrijver bij het bureau Huisvesting. Wegens bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd, is aan de parkwachter in het Prinses Beatrixpark de heer A. Post ontslag verleend en wegens aan vaarden van een betrekking in het par ticulier bedrijf, aan ir. K. J. van Aars- sen bij gemeentewerken. Aan de heer Chr. v.d. Hoek, voorman- elektromonteur bij de Technische Be drijven is wegens bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, eervol ontsla? verleend De heer J. Th. Dingenouts, hoofdportier bij het Gemeente-ziekenhuis verkreeg om dezelfde reden ontslag en de heer M. Brouwer, opzichter schoolge- besteed dank zij Gordon March. Het viel echt niet te verwonderen dat het publiek bijzonder dankbaar was voor deze heerlijke avond, al duurde die dan ook lang, nl. tot tegen het middernach telijk uur. Politie muziekgezelschap gaf een goed concert i flinke belangstelling voor het jaarlijkse concert dat het Schiedam se Politie Muziekgezelschap gaf in „Mu sis Sacrum." Tot de aanwezigen behoorden de bur gemeester H. Roelfsema. commissaris K Rijpma, wethouder W. van Schoone- veld en de lieer P. van Volleuhoven. Hoofdinspecteur C. van der Haagen sprak een kort welkomstwoord en daar na was de leiding aan de heer M. Bril- leman, die het programma d.eed openen met de bekende Kroningsmars uit de Profeet. De heer Brilleman had een keus ge maakt uit het populair-klassieke genre en die keus bleek algemeen gewaardeerd te worden. De toehoorders waren althans zeer royaal met applaus. Het gedeelte na de pauze werd gevuld door de drumband van de Schiedamse Politie, onder leiding van de heer W. H. van Wijk. Een gezamenlijk optreden van muziekcorps en band besloot het programma. Bijzondere vermelding verdient wel de fraaie cornetsolo, gespeeld door de heer C. van der Hout. De goed geslaagde avond werd beslo ten met een gezellig bal. waarbij de Ma- rotta's voor de muziek zorgden. Gevonden - verloren Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur behalve op zaterdag en zondag: kinderarmbandje met inscriptie; Lips- sleutel: ring met 3 sleutels; etui met 3 sleutels; rode plastic tas met inh.; le dige portemonnee; schaatsbeschermer: bewerkte hoofddoek; wollen shawl: plas tic ceintuur; 2 paar nylons; zwarte mo torhandschoen (L.). Te bevragen bij de vinders: motorhandschoen (R), Van Duikeren, Brugmanstraat 34a; 1 paar kinderhand schoentjes, v. d. Grond, Boylestraat 16a; 1 paar lederen dameshandschoenen, v. d. Mark, Burg. Knappertlaan 223, 1 paai dameshandschoenen, Wolfswinkel, Boer haavelaan 77; dameshandschoen <R), Van Tilburg, H. Polakstraat 58; dames glacé (R), Pistoor, Vondellaan 39a; le deren herenhandschoen Van Haagen. Prof. Kamerling Onneslaan 144a: da mesglacé (R), Seegers. Westfrankeland sestraat 87: zwarte hoofddoek, Van Sta veren, Lekstraat 141; rechter voetbal schoen. Van Poort, Van Sweelincksingel 14: voetbalschoen, Boon, Van Ostadeiaan 22b: kinderpantoffeltje <R), S. van Pelt, J. C. van Markenstraat 17; rood gebrei de shawl, Lammers, Franselaan 272, Rotterdam; kindersehoentje L. Kloos, Warande 16b: schaatbeschermer (cre- me), Aalsma, Sweelincksingel 6; rol schaats met riemen, Hogeveen. Gas- straat 19; kinderportemonnee met inh., Van Wensden, Grote Markt 5; dames portemonnee met inh. en foto's, J. W. v. d Meij, Oostsingel 112; nagelgarni tuur in etui, Van Noortwijk. Veenlant- straat 12a; koffertas met inh., Mak Wattstraat 29b: kindermandje, Hooger- werf, Boerhaavelaan 98b: zwarte kinder portemonnee met inh. A. N. Wies, Dr, Wibautplein 18; portefeuille met zegels, L. van Veelen. Havendijk 174a; geruit kindertasje met inh., N. v. d. Zouwen, Ne Maasstraat 10: geelfilter, v. d. Brink. Fazantlaan 28; 3 leerboeken, me vrouw Damen, Mackaystraat 56; kope ren afsluiter. Radio Holland. Eekhoul- straat 2, Rotterdam (Tel. 277900); fiets- sleuteltje aan VARA-ring, v. d. Brugge, Burg. Knappertlaan 204aloper met pen. ning A. de Kruijff. W. Brouwerstraat 11: oorhangertje. Rollingswier, W .Buij- tewechstraat 222c, Rotterdam: bankbil jet, Rijsdijk, Wilhelminaflat 270 (telef. 262205)trouwring, v. d. Hoven, le Tuin- singel 21, dameshorloge. Nobel Burg. v. Haarenlaan 875: armband met plaatje, Den Outer, Alb Thijmstraat 25a; bedel- kettinkje, Heesén, Brugmanstraat 44c: herenpolshorloge Olsthoorn, Laurens Costerstraat 32b: witte kip. Overgooi Lange Achterweg 28; jong hondje teef. bruin-grijs. Van. Houwelingen, Leibmtz- straat 18a: bruin hondje, Gem. Rein. r anrcuqeiMUMi Blijkens de bevolkingsstatistiek over het afgelopen jaar, verminderde het aantal inwoners van Schiedam in 196o met 224 en bedroeg dit op 31 december j.l. 81.732, n.l. 40.643 mannen en 41.089 Er werden 134Q kinderen ge- De Amerikaanse Oliemaatschappij ..Kerr-McGee Oil Industries, Inc.". te Oklahoma City, sloot op 22 september 1964 een contract met de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij v.o.fVan der Giessen. de Noord N.V. en de Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. N.V. voor de bouw van een verplaatsbaar boorplatform met sta- biliseringskolornmen. De afbouw van dit boorplatform wordt nu door de drie be trokken werven, in nauwe samenwer king met de Dok- en Werf- Maatschap pij Wilton-Fijenoord N.V., bij laatstge noemde werf te Schiedam voltooid- Zaterdag, 12 februari, zal dit boorplat form: „Transworld Rig 58" op de werf Wilton worden gedoopt door de echtgeno te van één der directeuren van de ..Kerr -McGee Corporation", de heer Tom Sea- te. De bijeenkomst vangt aan 's morgens om 10 uur met bezichtiging van het plat form, waarna om 12.40 uur de doopplech tigheid plaats vindt, gevolgd door een receptie. Clubbladennieuws 9 Het Clubblad van de Chr. gymnastiek vereniging D.O.K. heeft enkele 'v^zigin- gen ondergaan; de naam van „Nieuws blad" is door „Clubblad" vervangen. Mededeling wordt gedaan, dat op woensdagen 2 en 9 maart de jaarlijkse uitvoering za! worden gegeven in het Passage Theater, waaraan per uitvoe ring plm. 400 leden medewerken. De ver eniging telt nl. meer dan duizend leden. Op 16 februari wordt een ledenverga dering gehouden- ..De Martinitter" laat weer opgewek te geluiden horen, nu de „bestuurscrisis" is overwonnen en alle plaatsen weer zijn bezet. „Er is bij ons nog genoeg optimisme aanwezig en we gaan weer hard aan het werk," zo constateert het blad. Een prettig geluid! 0 ..Excelsior Nieuws, het orgaan der r.k. voetbalvereniging constateert: Het grootste zorgenkind van „Excelsior" is: de trainings-avonden! Wat zijn die ge zellige en broodnodige avonden toch slecht bezet. Daar moet spoedig zeker verandering in komen!!! Hoe is het mo gelijk dat er jongelui zijn die liever bij de kachel blijven zitten, dan hun he le body in te zetten voor de sport en de vereniging. Beseffen jullie dan niet. dat zonder goed getrainde lui wij dit jaar heus niets bereiken. Echter niet al teen trainen, óók je body harden is npod- zakelijk. Maar er is nog niets verloren, het kan nu nog heren!!! 0 ..De Instuifkoerier" kondigt het car naval aan dat op 20 febr. plaatsvindt voor r.j. jong Schiedam. Er zal mede werking worden verleend door The Del- tone Five, de Luniks en de Boerenblaas- kapel van Ambrosius. S.V.C. behaalde volle winst het mannelijk het vrouwelijk geslacht. Er vestigden zich 3251 personen, doch vertrokken 4173. Het aantal overledenen bedroeg 642 <379 mannen en 263 vrouwen). Er wer den 41 kinderen onwettig geboren. Van het aantal overledenen was het grootste aantal, n.l. 188 in de leeftijd tussen 70 79 jaar. gevolgd door 153 boven de 80 jaar. Er werden. 724 huwelijken voltrok ken en er vonden 61 echtscheidingen plaats. Voor de vierde achtereenvolgende maal heeft het eerste herenteam van de Schiedamse Volleybal Club een overwin ning behaald en is nu danig in opmars naar hogere regionen. Het puntloos onderaan bungelende Zandvliet 2 werd met 3—0 geklopt, doch beslist niet zonder moeite. SVC ver scheen met 2 invallers, terwijl een van de spelers van het basisteam reeds in de eerste fase van de strijd een hand blessure opliep en zodoende op halve kracht meedraaide. Aangezien door een misverstand reserves ontbraken zag al les er somber uit. De Schiedammers hadden echter het geluk dat de tegen standers eveneens met invallers, zeer zwak speelde. De set-standen tonen het benauwde van de zege duidelijk aan- 15—13, 15—7 en 15—12 Heren 1 gaat deze week op bezoek bij het Delftse Punch, terwijl dames 1 hei team van RVC 2 uit Den Haag ontvangt. Op papier moet de zege bij de Schiedam se terechtkomen, maar niets is zo wis selvallig als volleybal. Elke prognose blijft dus een gevaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 11