-È); TOPMERKEN MAANDEN GRATIS BEL,anaïS!g 134700 Albert licljn lAAAAMi HVONDWERKSTER gepensioneerde kracht j£t EEN PROTHESE- TANOTECHNIKER STENO-TYPISTES AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK 2 MEDEWERKSTERS AANKOMEND BEDIENDE INPAKKERS SNIJDERS/AFTEKENAARS medewerker voor inlichtingen of demonstratie ftrvff "MODERN" BIEDT U HET GROOTSTE WASCOMFORT IN EEN FANTASTISCH AANBOD. BEL VANAVOND NOG 134700. AANTREKKELIJKE WEEKPRIJZEN TEKENAAR TELEFONISTE/ RECEPTIONISTE 2 HAVENLOODS DONDERDAG 10 FEBRUARI 1966 Hel Groene Kruis vraagt voor haar afd. personeelszaken een Administratieve kracht Soli. Schiekade 93, Rotterdam Telefoon 28 71th>. SPOED gevraagd Moet zelfetandig kunner wenken W. HOOGENDUK Rubenssingel 18 Capelle a. d. IJssel Telefoon 01804-3988 Door de sterke groei van ons bedrijf en het daarmee gepaard gaan van het steeds uitbreiden van verschillende afdelingen, vragen wij voor spoedige indiensttreding enige geroutineerde Wij denken aan Jongedames van omstreeks 18 tot 25 Jaar die als minimum, Mulo-opleiding hebben genoten. Deze toekomstige medewerksters krijgen na een be paalde inwerkperiode en daarbij gebleken geschiktheid zelfstandige werkzaamheden te verrichten. Gegadigden voor deze interessante plaatsen In onze organisatie, wordt verzocht hun sollicitatie te richten aan de Afdeling Personeelzaken, Coolsingel 119 te Rotterdam. slagers (leeftijd tot pl.m. 35 jaar) vakdiploma of hiervoor studerend gewenst doch niet vereist. Alle inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer J. Schot, bedrijfsleider van onze Super- Mart, Nieuwe Binnenweg 276 te R'dam. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de heer M. de Rijke, Burg. de Bruïnelaan 129 te Zwijndrecht; na 19.00 uur ook telefonisch onder nr. 01850—25117. Cafè-Restaurant „Riviérahal" Diergaarde Blij-Dorp .Vraagt yoor haar exploitatie voor het buffet Prettige werkkring. Goede verdiensten Persoonlijke aanmelding bij de gérant. Wij vragen voor onze uitgebreide kinderafdeling (voor kinderen van 3 tot 15 jaar) een CHEF (mnl. of vrl.) die in staat ia de ln- en verkoop op zich te Leeftijd 25 - 35 jaar. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. HEREN- EN JONGENSKLEDING Korte Hoogstraat 15 1 Rotterdam, tel.139133 MAAKT OC KUERENj Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening MEDEWERKSTER Vereist: goede typevaardigheid; het diploma typen en/of enige jaren ULO strekt tot aan beveling. Salaris volgens Rijksregeling. Schriftelijke sollicitaties onder vac. no. 5-1997/ 3316 (in linkerbovenhoek brief en envelop) zen den aan Bureau Personeelsvoorziening en Be middeling van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. 's-Gravenhage Nederlandse Economische Hogeschool Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen Rotterdam Op het secretariaat van curatoren kan direct geplaatst worden! een Leeftijd niet beneden 23 jaar Aanmelden bij het secretariaat van cura toren, Westersingel 16 te Rotterdam (Telefoon 14 0311). r spoedige indiensttreding een voor de afdeling lichtdrukkerij Sollicitaties aan bovengenoemd adres. Gevraagd voc diensttreding assistente van de chef op onze afdeling buitenland. die belast zal worden met typewerkzaam heden. Enkele jaren Mulo-opleiding en type-diploma gewenst. Naast een goed salaris bieden wij een aantrekkelijke gratificatie. Wij werken 40 uur per week. 3 Weken vakantie (met bestaande af spraken wordt rekening gehouden). Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak met onze personeels- NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. I I I In verband met de nog steeds groeiende produktie kunnen voor spoedig geplaatst worden: A. op ons modern kantoor EEN goed kunnende typen. hiervoor komen ook' oudere krachten in aanmerking. Vakkennis n wordt op on st vereist. Opleiding hiervoor s fabriek verzorgd. Wij betalen goede salarissen en bieden bovendien uitstekende sooiale voorzieningen. 5-daagse werk week, gunstige yakantie-regeling. Ons kantoor is slechts enkele minuten van het station Schiedam en Is dus gemakkelijk te berei ken. Mondelinge/schriftelijke of telefonische sollicita ties aan: EMPRESS N.V. Kommiezenlaan 1 Schiedam (Spaansepolder) Tel. 152211 lm-, export- en transitofirma in groenten en fruit te Rotterdam zoekt yoor zo spoedig mogelijke indiensttreding Leeftijd 21 - 25 jaar. Kennis der moderne talen vereist. Bekendheid in deze branche, strekt tot aanbeve ling. Eigenhandig geschreven sollicitaties met zo uit voerig mogelijke inlichtingen onder no. 8663 bur. v. d. blad. „Mr. H. WILLEMSE HUIS" Tehuis yoor Werkende Jongens vraagt een JONGE KRACHT (mnl.) die leiding kan geven aan een jongenïgroep. Mulo-opleiding gewenst. de directeur WsêÊÈKÊÊ Geniet om te beginnen 6 maanden gratis van dit geweldige aanbod van „MODERN". Wacht niet. Maak Uw keuze uit zes wereldmerken: AEG, Philips, Miele, Constructa, Erres, Candy. Als U Als U Als U Als U doet Uw wasautomaat, zonderdatUer naarom hoeft te kijken, veilig en zorgzaam Uw groot ste of kleinste was HOGEFA Thurledeweg 85 - Rotterdam-8 Speciaalgereedschappenfabriek, vraagt: Bekendheid met het tekenen van speciale ge reedschappen strekt tot aanbeveling. Vrij van militaire dienst of die vervuld hebbende. voor halve dagen, dus ook vooi Werktijden nader overeen te komen Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk aan bovenstaand adres. j Wegens enorm succes wordt deze aanbieding GEPROLONGEERD! Schiedamsew. 145 - Straatweg 59 - Pleinweg 150-1 54 - Asterlo 29-31 - Tel. 134700 Winkelcentrum-Hoogvliet.-Tel. 160822-Kerstendiik3- IJsselmonde - Tel. 197640

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 14