Woonboot vaak reddingboot voor vele jonggehuwden SCHIEDAMSE GRACHTEN VOOR HUISVESTING Coöp. Nieuwe Waterweg had veelbewogen jaar Schiedamse bejaarden krijgen maaltijd thuis Vragen over huisvesting buitenlandse arbeiders KUMSTGEBITTEN Drukte in de bouwerij DE HAVENLOODS weekblad voor Schiedam 15e jaargang no. 15 - donderdag 10 februari 1966 Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAGE 22U.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" J]r liggen in de Schiedamse binnenwateren nog zo'n 63 woonschepen scheepjes. Tussen als het ware kleine „zeekasteeltjes" liggen ook simpele „Westlandertjes". Het echtpaar A. C. Speksnijder heeft een „lig plaats" aan de Westerkade. „We hebben heel ons leven op het water gewoond; wjj willen niet in een flat", zegt het echtpaar. De heer en mevrouw Speksnijder stammen uit een echte schippersfamilie. Zij werden op het water geboren en brachten er het hele leven door. Het ehüge. probleem toen het tijd werd om van de eigen „Kempenaar" af te stappen was het kopen van een woonschip en wat nog veel moeilijker is; een ligplaats daar voor. Toen door familieomstandigheden vier jaar geleden een woonschip vrij kwam, stapte het echtpaar over en vestigde zich aan boord van de „Carpe Diem" aan de Westerkade. Nu Is het voor de heer Speksnijder echt niet meer zo nodig om de dag te plukken, zoals de naam van zijn woon boot zegt. „Niks geen herrie van buren naast, bovdn en onder je", zegt me vrouw Speksnijder. De buren aan weers zijden liggen ver genoeg verwijderd om geen gerucht te laten doordringen. Alleen als een zware vrachtauto over de kade rijdt, trillen water en schip mee, wat overigens niet veel hinder ver oorzaakt. Het leven glijdt aan boord rus tig voort! Aan boord van een schip is het toch •cht wel anders dan op een flat, al zijn er dan ook veel voordelen aan verbon den, maar er zijn ook nadelen. „Je hebt natuurlijk veel meer werk aan een boot dan aan een huis", zegt de heer Speksnijder. Het vaartuig moet op tijd zfn verfje hebben, niet alleen vanwege het aanzien, maar ook voor het onder houd. En er valt aan zo'n woonschip heel wat te verven! Als het goed is, moet het schip iedere vijf jaar op de helling, omdat de onderkant dan eens moet worden geïnspecteerd en onderhan den genomen, want niemand wordt graag 's nachts onder water wakker. In een fiat wonend, behoef je je daar niet druk over te maken. Op een schip heb ergens op een kamer of inwonen", zegt mevr. Lanson tevreden. Ze had voor haar huwelijk nooit wat met de vaarde- rij te maken gehad; haar echtgenoot is dan nog een liefhebber van de water sport, al kan hij met de Zutfen 200 niets beginnen Maar het is een gezellig drijvend huis, ook alweer „van alle gemakken voor zien", zoals dat heet. Een gezellig keu kentje, woonkamer, slaapkamer enz.; wat zou een jong echtpaar zich nog meer wensen? Dit woonschip ligt dan wat meer in het stadscentrum en het is de hele dag een enorme verkeersdrukte op dit punt, zo vlak bij de Schiedamse verkeershartader, als de Burgemeester Knappertlaan is. „Wel gezellig", vindt mevr. Lanson: „Je hebt altijd wat te zien en het is niet afgelegen, zoals som mige woonschepen wel moeten liggen". Door een gelukje is het echtpaar aan zijn droomboot gekomen; zonder geluk vaart ook in de woonschepen niemand wel. De vorige bewoners waren tien jaar in de „Zutfen 200" gehuisvest, toen werd het schip voor hen te klein. Animo genoeg mei rijzend o< vallend water, de ark in touwen gaat hangen of gaat liggen .^Te sit natuurlijk wel goedkoop", geeft de heer Speksnijder toe, het lig geld bedraagt f18 per maand. Dit is niet alles, want het onderhoud en helling- geld moet er allemaal bij worden ge teld, terwijl ook de afschrijving van een woonschip sneller moet gaan dan van een woning. De „normale" woon schepen kosten zo tussen de zevendui zend en twintigduizend gulden. De drij vende villa's kosten natuurlijk veel meer. Ef zijn genoeg woonschepen met twee etages. Alle schepen die een officiële ligplaats hebben, zijn voorzien van wa ter, elektriciteit, sanitaire voorzieningen en als men wenst, van een telefoonaan sluiting. Er zijn er met een badkamer en douchecellen. Wat de huiselijke ruim te betreft, die doet echt niet onder voor de kleinere flats. Een woonkamer, zitka mer, slaapkamer, keuken etc. zijn het normale beeld. De „Carpe Diem" ligt al een jaar of twaalf aan de Westerkade. Het echtpaar Speksnijder heeft helemaal geen andere woonverlangens. Het is toevallig, maar de naaste buren zijn ook mensen in wier leven het water altijd een belangrijke rol speelt. Er is een „bakkenschipper" en een kapitein van een van de Engelse „Lady-boten", maar men vindt er ook wel echte landrotten bij, die het wonen op het water boven dat op het land ver- i Schiedam, de heer Van der Wal. Het is duidelijk dat de huisvestingspro blemen hierin de voornaamste rol spe- lëh,'-anders zou 't met die animo wel heel anders gesteld zijn, maar wie naar het voorbeeld van het echtpaar Lanson met de huisvesting omhoog zit, vindt in het woonschip een uitkomst. Nu gelden voor de woonschepen dezelfde vestigings voorwaarden als voor een huis, dat wil zeggen, men moet in het bezit zijn van een huisvestingsvergunning, om een llg- plaatsvergunning te kunnen krijgen. Men moet inwoner van Schiedam zijn en eco nomisch hiermee verbonden zijn. Voorts gelden de gebruikelijke regelingen als die voor de vrije vestiging voor huizen, die worden verkocht „Het aantal gegadigden voor zo'n woonschip is enorm groot", deelt de heer Van der Wal mee, „maar met de verkoop bemoeien we ons uiteraard niet." Dit betekent, dat de prijzen voor de woonschepen vrij zijn. Heel belang rijk is het dus, dat men in aanmerking komt voor een gemeentelijke ligplaats vergunning. „Wanneer mensen bij me komen met de mededeling, dat ze een woonschip gaan kopen en overschrijving van ligplaatsvergunning verzoeken, deel ik hun altijd mee, eerst overleg te ple gen met het bureau huisvesting. Als zij geen gewone huisvestingsvergunning krijgen, dan komt er uiteraard van dat overschrijven niets in." Of er ook een soort van „sleutelgeld"-positie bij de verkoop van woonschuiten bestaat, dat wist de heer Van der Wal niet; de prijs die men voor 'n woonschuit betaalt, gaat de dienst voorbij. Het is echter duidelijk, dat kopen van een woonschip geen zin heeft, indien er geen ligplaatsvergunning bij is. Watergeuzen SINDS enkele jaren worden door de gemeente Schiedam geen nieuwe lig plaatsvergunningen meer uitgegeven, omdat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Daar zijn weliswaar, nog enkele stoutmoedigen, die meenden „onopge merkt" wel ergens een plaatsje, meer aan de rand van de stad, te kunnen in nemen, doch de Havendienst ontgaat op het water niet veel. „We kunnen ze weg laten slepen, maar dat doe je in deze tijd ook niet zo gauw", aldus de heer Van der Wal. De oplossing van het woningnoodpro bleem gaat wel vaker langs kromme wegen, dus ook vaarwegen. Evenwel, deze „Watergeuzen" blijven dan wel verstoken van de gebruikelijke facilitei ten en mede daardoor keert de wal het clandestiene schip. En als er nu in eens voldoende wo ningen zouden zijn, dan nog zouden op vrijwillige basis lang niet alle woonschepen uit de stadsgrachten ver dwijnen. Het is op een schip kennelijk nog niet zo kwaad wonen! In de Schiedamse grachten liggen de woonboten zij aan zij. Er is niet een open plekje meer te vinden. „HET boekjaar 1964-1965 is coöperaties in Schiedam en Vlaardingen een veelbewogen jaar geweest", zo wordt geconstateerd in het thaus verschenen eerste jaarverslag der Co-op Nieuwe Waterweg, district Schiedam. Tal van besprekingen, dje in goede sfeer gevoerd aijn, hebben geleid tot een volledige fusie, die per 12 september 1965 een feit werd onder de nieuwe naam „CO-OP Nieuwe Waterweg". Doordat in de loop van het verslag jaar het werkgebied in Overschie over gedragen werd aan CO-OP Vooruitgang- Rotterdam, in ruil voor het werkgebied Maasluis, strekt de invloedssfeer van de nieuwe coöperatie zich uit tot Schie dam, Vlaardingen en Maassluis met een gezamenlijk ledental van 12.758. Niet alleen fusie-besprekingen eisten de aandacht op. Het jaar 1965 was n.l het jaar dat CO-OP De Voorlooper zijn 60-jarig bestaan vierde met vele festivi teiten, waarbij niet alleen de leden met hun gezinnen, het bestuur en het perso neel werden betrokken, maar ook veel aandacht is besteed aan de schooljeugd en het clubhuiswerk voor de ongeorga niseerde jeugd. Aan de modernisering en verdere uitbouw van het levensmid- delenbedrijl werd voortdurend aandacht besteed. Tegen het einde van het ver slagjaar werden aan de Dr. Wiardi Beckmansingei in Vlaardingen en de Laan van Bol'es in Schiedam twee Superco-op's geopend. Ten aanzien van de nieuwbouw-wijken in Maassluis-West en Holy-Vlaardingen zijn reeds uitgewerkte plannen aanwe zig, terwijl voorbereidingen getroffen werden voor vergroting van bestaande winkels. De omzetstijging was niet voldoende om de kostenverhogingen in ons arbeids intensieve bedrijf volledig te kunnen op vangen. Een vermindering van het re sultaat was daardoor niet te voorkomen. Reddingboot woonschipbewoners Azijn die „van huis uit" dat wonen op het water prefereren, er zijn er ook die zo'n woonschip als reddingboot zien. „Wij zouden voorlopig niet in aanmer king zijn gekomen voor een huis. want daar zijn we nog te jong voor. Onze ge- ig niet hoog genoeg een huis", zo ver- J. Lanson-IJssel- stein. Dit echtpaar stapte uit de huwe lijksboot, nu een paar maanden geleden, aan boord van de Zutfen 200, die aan de Nieuwe Haven ligt- De naam van het woonschip zegt niets; is alleen maar een registratienummer. Het woonschip had eerst zijn dpmicilie in Zutfen en 200 zal waarschijnlijk wel een nummer in het boek zijn. Daar gaat het niet om. Het voornaamste is dat het jonge echtpaar nu „op z'n eigen zit". „Altijd beter dan De familie Speksnijder heeft een riante woonboot, die vast niet onder doet voor een moderne flat. sectie Warme Maaltijden Raad voor het Bejaardenwerk in Schie dam haar werk actief aangevangen en reeds thans is gebleken hoezeer dit werk in een behoefte voorziet Daarvan zijn wei zeer sprekende voorbeelden van mensen, die niet slechts in maanden, maar soms wel gedurende veel langer tijden geen warme maaltijd meer heb ben geproefd, om de eenvoudige reden dat hen daartoe de mogelijkheid ont brak. Daar zijn eenzame bejaarden, slecht ter been, die niet in staat zijn om zelf alle inkopen te doen of lang in een keuken te staan en bij wie soms ook wel de lust ontbrak om voor zich zelf een maaltijd klaar te maken. Dankzij het werk van genoemde sectie, kan in veel gevallen hulp worden gebo den. Driemaal per week wordt nu aan plm. 40 bejaarden een eenvoudige war me maaltijd bezorgd. Deze bestaat uit soep, aardappelen 100 gram vlees en 150 gram groente. Daarvoor wordt f 1,75 per maaltijd betaald, hetgeen een Bnllant - schitterend bezit voor altijd! van Andel week vooruit moet worden betaald, dus goed f5. De maaltijden worden bezorgd op maandag, woensdag en vrijdag tus sen 11.30 en 12.30 uur. Hiervoor hebben zich een aantal vrij willigers (sters) aangemeld, die per auto de maaltijden vanaf de „kookposten" halen en bij bejaarden thuis bezorgen. Daarvoor zijn totaal 80 sets aangeschaft, waarin de maaltijd warm blijft. Het be drijfsleven in het bijzonder heeft veel mogelijk gemaakt door f 4500 bijeen te brengen. Daar was een bedrijf, dat f 1100 overmaakte met de mededeling: „Voor de warme hap." Schiedam telt ongeveer 800 bejaarden, waarvan na strenge selectie tenminste 80 in aanmerking komen voor verschaf fen van een warme maaltijd. Daartoe dient dus meer materiaal te worden aan geschaft, waarvoor plm. f 3000 nodig is. (giro 300323 t.n.v. de heer A. E. Hazen- broek, Bejaardenwerk. Schiedam). Een moeilijk probleem geeft het ver schaffen van dieetmaaltijden, die alleen maar in de keuken van de Dr. Nolet- Stichting, in die van het St. Liduinage- sticht en het Gemeenteziekenhuis kun nen worden samengesteld. Wat deze laatste betreft, moet hiervoor eerst de toestemming van het gemeente bestuur worden verkregen. Ook het Francois Haverschmidthuis verzorgt enkele van deze maaltijden. De „normale" maaltijden worden in ver schillende restaurants samengesteld die hiervoor medewerking verlenen. Het kan duidelijk zijn, dat aan het genoemde be drag beslist geen winst zit! Het is een bijzonder dankbaar werk gebleken en telkens opnieuw worden bij bezorging van maaltijden woorden van erkentelijkheid van de bejaarden ge hoord. Het comité wordt gevormd door de heer E. A. E. Hazenbroek, B. K. laan 264a, A. M. J. v.d. Burg, Stadhouders laan 99, mevr. J. Poll-Schut, Tuinlaan 92 en mej. C. Niemansverdriet, Lange Kerkstraat 82. De gemeenteraadsleden mevr. M. A. C. Taverne-van Campen, S. Kuiper, B. E. Colle, P. Meyer en G. P. Verhuls- donk hadden aan B. en W. van Schie dam vragen gesteld over de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten en ge ïnformeerd, of er geen reden bestaat tot ongerustheid in bepaalde gevallen voor de volksgezondheid. Gevraagd werd om zo nodig maatre gelen te nemen, die aan „deze ongewen ste toestand een einde maakt." Zoals enige tijd geleden door „De Ha venloods" in een reportage reeds uit voerig werd gemeld, zijn de meeste Tur ken ondergebracht in een hotelnchip en de overige buitenlandse arbeidskrachten in een aantal pensions over Schiedam verspreidt. Het college van B. en W. antwoordt dan ook: Het is ons bekend, dat van de 530 bui tenlandse arbeiders plm. 140 Turken zijn gehuisvest op het hotelschip „Rotter dam" in de Buitenhaven. De overigen zijn in pensions bij particulieren onder gebracht. Er zijn hoogstens 10 adres sen, waar 5 of meer vreemdelingen zijn gehuisvest, echter nooit meer dan 10 a 12. Voor ongerustheid voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid bestaat voorshands geen aanleiding. In het ka der van het vreemdelingen-toezicht wor den de grote pensions regelmatig door de Politie gecontroleerd. Hoewel de lig ging en de verzorging niet overal gelijk zijn, kan evenwel worden gezegd, dat zij alle aan redelijke eisen en aan de ver langens van de vreemdelingen, die er verblijven voldoen. Van ongewenste toestanden Is tot dus ver niet gebleken. Er hebben ons geen klachten van de pensiongasten, hun werk gevers of omwonenden bereikt. Wij kun nen hieraan nog toevoegen, dat bij klei nere bedrijven tewerkstelling niet plaats vindt aan na doorlichting en dat de bij de grote bedrijven tewerkgestelden door de bedrijfsartsen medisch worden ver- In verband met de beantwoording van vraag 2 achten wij onderzoekingen op PMAH JUWELIER BLANC DE BOEUF OSSEWIT Bet Belgische frituurvet, stcartnevru. VRAAG UW WINKELIER Noodwachters krijgen onderscheidingen komst van de A-Kring Zuid-Holland C te Schiedam, zal door burgemeester Roelfsema aan een aantal vrijwillige noodwachters de Vrijwilligersmedaille en Oorkonde worden uitgereikt. Een amu sementsgezelschap zal het verdere deel van de avond vullen. H. Roelfsema voorzitter Openbare Bibliotheken Bij de onlangs gehouden verkiezing van enkele bestuursleden van de Cen trale Vereniging voor Openbare Biblio theken behoorde tot de vijf gekozenen o.a. de heer H. Roelfsema, burgemees ter der gemeente Schiedam. Het ligt in de bedoeling, dat de heer Roelfsema deel gaat uitmaken van het dagelijks bestuur van de Centrale Vereniging en in het bestuur het voorzitterschap zal bekleden. Officieus is hij met de werk zaamheden als zodanig reeds begonnen. In april zal de officiële bestuurswisseling plaats vinden, wanneer de Centrale Ver eniging in Utrecht haar jaarlijkse lande lijke vergadering houdt. De heer Roelf sema is als voorzitter opvolger van de heer C. Egas, de Staatssecretaris van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Gemeente jubilarissen De heer J. C. Kleinekoort, schrijver bij de Technische Bedrijven vierde zijn zil veren jubileum in gemeentedienst. Evenzo de heer P. v.d. Kruit, sluis wachter, de, heer M. Monster, commies bij de Havendienst en P. Hopman, be diende bij de G.G. en G.D, Lange vrachtauto's mogen niet meer langparkeren Naar aanleiding van vragen door de gemeenteraadsleden mevr. J, Krikke- Hein en de heer J. Scheffers aan B. en W. gericht, waarin gevraagd wordt maatregelen te nemen tegen het hinder lijk parkeren van vrachtauto's, die lan ger dan zes meter of hoger dan twee meter zijn, zulks naar het voorbeeld van Rotterdam antwoordt het college, dat eon dergelijk verbod thans in voorberei- M i d denstandsprobl em atiek De besturen van de R.K. Middenstand en K.V.P. te Schiedam beleggen op maandagavond, 14 febr., in de boven zaal van de Amstelbron een vergadering waarin het Tweede Kamerlid, mr. R. S. Nelissen zal spreken over: „Actuele mid- denstandspolitiek". In deze vergadering zullen ook besprekingen worden gevoerd over diverse wensen en klachten van de Schiedamse middenstand. REPARATIES le klas werk vanaf t 5,— per reparatie 20-karaats gouden kroon t 17,50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40, R'dam, Tel. 010-126010 en bussen 31 en 34. W erkliedenvereniging bestond 70 jaar In een dinsdagavond gehouden verga dering is het feit herdacht, dat 70 jaar geleden in Kethel de Werkliedenvereni ging werd opgericht. Deze vereniging, stelde zich ten doel om in noodgevallen door ziekte enz- werknemers te hulp te komen. Hiertoe werd een fonds gevormd, waar voor een contributie van 11 cent werd geheven. De uitkering bedroeg toenmaals f 3,- per week, hetgeen ongeveer een vier de van het toenmalige loon was. Het streven is erop gericht de kosten zo veel mogelijk te beperken, maar daarnaast blijft het noodzakelijk de om zetten hoger op te voeren, hetgéen in verschillende afdelingen is gelukt. Personeelsgebrek maakte een volledi ge bezetting van het distributie-apparaat van bakkerij- en melkbedrijf onmoge lijk, waardoor de omzetontwikkeling on gunstig werd beïnvloed. Een toenemende invloed van de non food sector, textiel, huishoudelijke arti kelen en woning-inrichting, is een ver heugend verschijnsel. Het verslag deelt verder mee, dat de ledenraad bestaat uit 70 vertegenwoordi gers van de leden waarvan 10 uit het district Maassluis, 30 uit Schiedam en 30 uit Vlaardingen. Aan het einde van het boekjaar be stond het personeel uit 270 personen. De omzetten stegen niet zo enorm als in de laatste jaren en bedroeg 7 procent, in hoofdzaak door de bestaande winkels. De bevolkingstoename was aanmerke lijk geringer dan in het voorgaande jaar. Blijkens de omzetcijfers, steeg de om zet in het bakkerij bedrijf met 3 procent in geld, voornamelijk door stijging in omzet van banket. De omzet van de broodbakkerij kon nauwelijks worden gehandhaafd. De banketwinkels boekten een hogere omzet van 7 procent. De om zet van melk verminderde mede door bezorgingsmoeilijkheden met 6 pro cent. Het financieel verslag geeft een balans* van f3.379.422,32 tegen f2.896.653,51 in het voorgaande jaar. De winst bedraagt f226.410,48 tegen f 217.076.49 in het voorgaande jaar. De jaarvergadering der Co-op zal wor den gehouden op vrijdag 18 februari in het wijkcentrum aan het Dr. Wibautplein te Schiedam. Het gemeentebestuur van Schiedam heeft in de afgelopen maand de volgen de bouwvergunningen afgegeven: N.V. Distilleerderij M. Dirkzwager Azn. tot het overkappen van de binnenplaats ach ter het pand Noordvest 15; Bestuur R.K.- Begraafplaats. tot verbouwing van de ontvangkamer op de R.K.-begraafplaats aan de Vlaardingerdijk, omvattende o.m. het veranderen van de gevels en het wijzigen van de indeling: Directeur van Gemeentewerken, tot de bouw van een houten kleuterschool op een terrein aan de Mozartlaan; Directeur van Gemeen tewerken, tot de bouw van een gymnas tieklokaal bij de R.K. kleuterschool aan de Mgr. Nolenslaan; Directeur van Ge meentewerken, tot de bouw van een gymnastieklokaal op een terrein aan de Willem Passtoorsstraat; Vereniging tot bevordering van Chr. Onderwijs, tot de bouw van een houten kleuterschool op een terrein aan de De Meesterstraat; Mevr. de Wed. A. C. Olsthoorn-Stolk. om een nadere vergunning tot verbou wing van het pand Kerkweg 85, om vattende het vergroten van de keuken en het maken van een douchecel; J. P. Verbeek, tot verbouwing van de winkel Parkweg 375, zulks door het maken van een trap naar de kelder; N.V. Schie- damsche Melkzuurfabriek, tot het bou wen van een ketelhuis, kantoor en dienst ruimten op een terrein aan de Zijlstraat 6; N.V. v.h. Fa. Kuijpers, tot verbou wing van de houtloods op het terrein aan de Buitenhavenweg 32, zulks door het veranderen en verstevigen van rle Kap constructie; Heineken's Brouwerijen Ne derland N.V. te Rotterdam, tot verbou wing van het pand Admiraal de Ruijter- straat 3, zulks door het vergroten van het café-restaurant; P. J. A. Verwaaij- en, tot verbouwing van het pandenconi- plex Hoogstraat 184-186; F. J. Heilkar N.V., tot verbouwing van het pande a- complex Hoofdstraat 20-22, zulks door het maken van een inrit (grote toegangs deur) en opslagruimte alsmede door h =t wijzigen van de indeling; D. Baron, tot het bouwen van de 3e fase van het ver- zamelkantoorgebouw aan het Stations plein. Afscheid ds. J. Couvee Wegens vertrek naar Voorburg ?al ds. J. Couvee zondag 6 maart afscheid ne men van de geref. kerk te Schiedam, waaraan hij zich in maart 1959 verbond. Ideeën kunnen geld opleveren Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 1964 in de gemeenteraad is door het college van B. en W. van Schiedam toegezegd, dat het vraagstuk omtrent de plaatsing van een ideeënbus bij de diverse diensten en bedrijven aan de daarvoor ingestelde medezeggen schapscommissies zou worden voorge- Dit overleg heeft geleid tot invoering van een ideeënbus bij de volgende dien sten; a. het Openbaar Slachthuis; b. de Dienst van Gemeentewerken; c. de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Zaken. In verband daarmede werd een „Re glement Ideeënbus" vastgesteld. Vooral bij de dienst van gemeentewer ken blijkt „de bus" in de belangstelling te komen, met als resultaat, dat enkele aanmoedigingspremiën konden worden toegekend. Kortgeleden werd door een tweetal werknemers vdn de plantsoendienst een idee ingezonden, betrekking hebbende op de regeninstallatie voor de warme en koude bakken op de gemeentelijke kwe kerij, welk idee goed bruikbaar werd ge acht en bij goede uitvoering ook nog een kostenbesparing voor de gemeente zou kunnen opleveren. Bedoelde werkne mers toonden hiermede een behoorlijke interesse, zowel voor hun werkzaamhe den, als voor de wijze waarop die werk zaamheden kunnen worden uitgevoerd, aan de dag te leggen. Een voorbeeld, het welk navolging verdient, speciaal voor hen die belangstelling voor hun werk en voor de werkmethode hebben; Besloten werd aan elk van de inzen ders van bedoeld idee een beloning van f75,- toe te kennen. 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1