DOMANIALE KOLENHANDEL N.V.2I1625 filateWm GARANDEERT imm DE PRIJZEN LAGER ZIJN DAN WAAR OOK! GELDLENINGEN IEDER GEZIN ËSFfiSS ËPi§§?I mÊÊMHH i t ROTTERDAMS GROOTSTE PERZENHUIS MAURITSWEG 58 - TEL. 135993 ZEILEN EEN FEEST H AARVERZORGING a) postafdeling b) huisdrukkerij c) archief DE SNELLE VLIET N.V. y-miuz ^I0\' I ZORGELOOS VAKANTIE REISBUREAU DE MAGNEET Belgische zending heeft hulp nodig Voorlichtingsavond emigratie DE HAVENLOODS Avondopleiding HERENKAPPER IN SCHEEPSARTIKELEN- EN STUWADOORSMATERIALEN „GEMOH" N.V. pientere jongedame VOORBEDE PER TELEFOON HONIG DE ilAVENLOODS DONDERDAG 10 FEBRUARI 1 4 SCHIEDAM SCHIEHAVENWEG 24 - NIEUWE BINNENWEG 127 2 3 2 6 2 8-234957 WAT BETREFT ZIJN KEUZE dat, dankzij RECHTSTREEKSE IMPORT via 8 eigen inkoopkantoren in Perzië, de bekende speciaalzaak waar deklant objectief en deskundig wordt voorgelicht: Zeil instructiekampen „De Meeuw". Wij varen met 16 kwadraats en een botter. Vraagt zeilprogramma 1966 aan: „De Meeuw" - Batterijweg 1 - Brielle Voor iedereen en voor elk doel van ƒ500.. tot ƒ10.000.-. Schriftelijke vlugge afwerking. Geen informatie bij werkgevers. Geheimhoudin" Krediet 1000 - aflossing per maand 16.— Krediet ƒ2000.- aflossing per maand ƒ31.50 Krediet ƒ3000.- aflossing per maand ƒ47.— Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos folder aan HEERLENS CREDiETBUREAU Kruisstraat 8 Heerlen - Tel. 04440-4835 Zaterdags tot 8 uur 's-avonds telef. bereikbaar onder bekwame leiding Op de Kappersdagvakscholen worden alle haar- behandeiingen door de leerlingen onder bekwame leiding verricht. Tarieven: permanenten f 9.50 donderdag watergolven f2.25 vrijdag knippen f 1.25 behandeld worden van 9.0016.30 uur KAPPERSDAGSCHOOL Mauritsweg 47, R dam, tel. (010) 121550 en Heem. raadssingel 196. Rotterdam, tri. (010) 239306. ^"bankstel*3 met origineel SKAI-KOMBI losse kussens met ritssluiting SLECHTS E445.- OOK ECHTE SKAI- EETHOEKEN EN TEAK BERGMEUBELEN VRAAGT VRIJBLIJVEND TAXATIE C0R-R0S vasMa» V\. r'dam oostzeedijk 344-364 hoek oostplein tel. 133744 's maandags gesloten VERHUUR zonder borg van kampeeruitrustingen GOVERNOR'S KAMPEERCENTRUM Hoogstraat 44 - Tel. 12.62.23 HAV BANK NIEUWE HAV BANK Sollicitaties onder vermelding van de letters DB aan de afdeling Secreta riaat, of tel. onder nr. 010-269304, toestel 145. VLIEG-, TREIN-, BOOTREIZEN VOOR AL UW REIZEN geheel verzorgde tauringcarreizen DUITSLAND 5 d. Zevengebergte, incl. excursies f 120. 7 d. Zwarte Woud, iracl. excursies., f165-- 9 d. Zwarte Woud, Titöseëf 150. OOSTENRIJK 9. Tirol, incl. excursies f 195 - 10 d. Kufstein, Tirol f 165.— 10 d. Bramberg, Pinzgau f 160. 10 d. Karwendelgebergte met overn. heen en terugf 175. 10 d. Imst., Tirol f 170.— met overn. heen en terugf 190. 13 d. Taxembaeh, Salzburgerlandf198 13 d. Dorfgastein f 7L5 - 17-daagse reizen reeds vanaf f 260— ITALIë. GARDAMEER 10 d. Nago f 198. 10 d. Maloesine f220— 13 d. Torbole of Limone f 255. 17-daagse reizen reeds vanaf f 298.— SPECIALE JEUGDREIZEN 10 d. Wörgl, Oostenrijk f 150— 10 d. Zeil am See, Oostenrijk f 175.— 10 d. Laghetti, Italië f 170— 10 d. Riva, Gardameer, Italiëf 185. 17-daagse reizen reeds vanaff 240. DE SNELLE VLIET N.V. SCHIEDAM, Rotterdamsedijk 425, tel. 010-260720 Rotterdam, Zwart Janstraat 69, tel. 010-248823 Rotterdam, Pleinweg 211, tel. 010-175708 's Zondags wordt niet gereisd Bon voor aanvraag reisgids. Naam Adres Woonplaats DE SNELLE VLIET N.V. O Vliegreizen O Treinreizen O Zeecruises O Touringcarreizen Individuele reizen enonze bekende O Jongerenreizen Reisbureau DE MAQNEET N.V. KOTTERDAM-N. Schieweg 141, tel. 247020 ROTTERDAM-Z. Zuidplein 123, tel. 272888 SCHIEDAM, tel 266077 Gerrit Verboonstraat 17 Twee gouden jubilarissen by Hulstkamp 's Distilleerder^ Op 7 februari mochten twee medewer kers van Hulstkamp's Distilleerderij, de heren P. H. Miggels en J. Kok, de dag gedenken, dat zijn 50 jaar geleden in dienst traden bij de firma. Beide jubi larissen werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van het vol tallige personeel door de directie gehul digd. Dit ging gepaard met de overhan diging van een cadeau in couvert. Nadat beide heren eveneens de gouden draagpenning met diamant van de fir ma ontvangen hadden en het vererende getuigschrift voor 50-jaren trouwe dienst van het Centraal Gedistilleerd Bureau, voerden nog de heer F. G. A. M. Roo- laart namens het kantoorpersoneel en de heer J. A. v. d. Heyden namens het fabriekspersoneel het woord, hetwelk vergezeld ging met de overhandiging van geschenken. De heer J. J. de Haan roept alle protestanten op om het werk van de Belgische Evangelische Zending te steu nen. Leider van deze zending is ds. J. Gravendeel, Piasstraat 45 te Meise bij Brussel. Men kan bijvoorbeeld helpen door zijn vakantie of een deel daarvan voor dit werk te bestemmen: voeding en onderdak zijn dan gratis. Ook is het mogelijk een trainingsweekend mee te maken in Doorn, op 26 en 27 februari. De kosten hiervoor bedragen tien gul den. Men kan ook helpen met financiële bijdragen of levensmiddelen. Inlichtin gen over deze actie worden gaarne ver strekt door de heer J. J. de Haan, Berg se Linker Rottekade 82, Rotterdam-14. voorlichtingsavond met film over emigratie naar Australië op dinsdag 15 februari 1966 in de Irenezaal van het Café-Restaurant „Engels", Groothandelsgebouw, te Rotterdam. binnen het versprei dingsgebied van „De Havenloods" waarvan de woning is voor zien van een naam bordje heeft recht op Heeft U klachten ov< bezorging, bel dan tel. 13 21 70, toestel tot het bediendenexamen vakexamen vestigingsexamen Aanvang 9 en 14 februari 1966 DAMES HEREN Kappersacademie Zaterdag 12 februari 1966 12 UUR doel is, het Verlenen van 100% service aan AMECO Goudsesingel 232-236 Telefoon 14 20 05 zoekt voor direct een plm. 17 jaar als hulp voor de facturiste MULO-opleiding gewenst VTOOR de ,,Europa"-verzamelaar heb ik wat nieuwtjes: In de eerste plaats is thans officieel het gerucht bevestigd, dat ook in Suriname en de Nederlandse Antillen een ICEM-zegel resp. serie ten bate van de Europese vluchtelingen zal verschijnen. Over de doelstellingen van de ICEM schreef ik reeds eerder en in het kort wil ik even herhalen, dat de opbrengst bestemd is, om vluchtelingen uit Europa naar hun nieuwe vaderland over te brengen. De Intergouvernementele Commissie voor Euro pese Migratie vervoert jaarlijks 35 a 40.000 vluchtelingen na een herscholing naar het land van hun keuze. Door de toename van het aantal vluchtelingen en het ontbreken van de voor het vervoer benodigde gelden moesten in 1964 duizend vluchtelingen in de kampen achter blijven en dit aantal dreigt steeds groter te worden. Er is voor deze vluchtelingen een mammoet-aktie op touw gezet en ook u kunt door het kopen van ICEM-zegels een steentje tot het lenigen van de nood bijdragen. Overigens zuilen niet alleen in Nederland stroken van drie (40 - 20, 18 7, 40+20) worden uitgegeven, maar ook in Suriname (10 5, 25+10, 10+5). Inmiddels js het standaardwerk voor de serieuze Europa-vorzameiaar verschenen. Het is de beroemde d'Urso catalogus Europa 1966 in een volledig herziene en uitge breide druk Eerst ais men dit Italiaanse werk in handen heeft, zal men kunnen besef fen. met hoeveel liefde dit boek tot stand gekomen is. Behalve een opstelling van alle Europa-uitgiften en hun nevenge- bieden met de technische gegevens omtrent de zegels en hun oplaagcij- fers, bevat dit werk alle eerste-dag- enveioppen, variëteiten. (plaatfou- ten, misdrukken e.d.l. proeven en bloks, de zegels van de Raad van Europa, en het Europese kantoor der Verenigde Naties, Nato, de dienst- stempels der Europese organen zoals Euratoom, EEG, Europese kolen en staal. Raad van Europa enz, en ten slotte alle stempels, die het thema „Europa" tot onderwerp hebben. Van elke zegel, van elke variëteit en elk stempel is een reproduktie aanwezig. De weergaloze kata- logus, die het studiewerk van elk rechtgeaard verzamelaar behoort te zijn, is zijn prijs ten voile waard en zal u jarenlang een steun zjjn. Uiteraard schrijft een katalogus u niet voor, wat u moet verzamelen en wat niet te koop is. Ik heb een kennis, die mij eens trots verkondigde: „Ik heb de hele d'Urso kompleet Ik vond dat fijn voor de man, maar hij werd een slaaf van zijn catalogus. En dat is nu niet bepaald de bedoeling. Een goede catalogus is een leidraad voor de verzamelaar, waaruit hij een keuze moet maken van wat hij wel verzamelen wil en wat niet. Daarom is het wel nuttig om te weten wat er ook op ander en verwant gebied En waarom zou men zijn verzameling niet eens wat gaan uitbreiden, door bij voorbeeld de Raad van Europa mee te nemen? Voor tien tot hooguit vijftien gulden hebt u dit Europese orgaan kompleet. U zult zien, het geeft u op den duur plezier Bent u een verwotd voetballer en tevens Europa-verzamelaar, wie belet u dan om de Europese voetbalkampioenschappen in uw verzameling op te nemen? Hetzelfde geldt voor boksen, skieën, schaatsen, turnen, en wat dies nog meer zij. De d'Ut'so Is bij elke goede postzegelhandelaar verkrijgbaar en bekijkt u hem daar eens.' Ter gelegenheid van de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Nattes, de termijn te verlengen, gedurende welke de troepen van de vredesmacht op dit eiland zullen blijven, is door de posterijen van Cyprus op 31 januari een serie met beperkte oplaag uitgegeven, waarbij de 3-10-30-250 mils waarden van de lopende frankeerserie zullen worden voorzien van een overdruk „U.N. Resolution on Cvprus 18 Dec. 1965". Bij deze gelegenheid wil ik gaarne uw aandacht voor het volgende vragen: ge regeld ontvang ik van lezers vragen, welk land zij het beste zouden kur.nen verza melen. Dit is doorgaans een moeilijke vraag, want begin heden ten dage maar eens tvDERJLAND$E ANTILLEN NOS. 289670-289671-289672

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 4