1 ZOVEEL HOOFDEN Q O ZOVEEL ZINSNEDEN - Jaap Valkhoff verwisselde de tapkast voor de bühne Het licht vóór zon en maan J. B. Berman; een halve eeuw in bioscoopbedrijf Blokkeer DES-Juliana halverwege gestaakt Damclub Schiedam houdt kampioenschap ..G iü FÜBKUAKl 1966 "SLOME JAPIE"EEN ROTTERDAMSE RAS-ARTIEST i accordeonist, an een nacht club te verwisselen voor het toneel. De „Oase" blijft gewoon doordraaien onder leiding van zijn broer, Arie Valkhoff. Jaap werd „Slome Japie" die onder deze naam nu ai bijna een jaar grote triomfen viert door heel Nederland. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij op het toneel staat, het arties- tenbloed zit er daarvoor te diep in. Jaap was hoe ongelofelijk dit ook klinkt drie jaar toen hij al op de accordeon speelde. Hij was 9 jaar toen hij met zijn drie jaar ouder zusje al optrad voor bruiloften en partijen. Hij werd geboren in de Hendrikstraat in Croos- wijk en zijn populariteit was allang een feit. voordat hij ongeveer twaalf jaar geleden in het Horeca-vak stapte. Nu is het dus „Slome Japie" gewor den. de schuchtere toneelfiguur die niet tegen de vrouw opgewassen is. Het is een uitgebalanceerd nummer van vijf tien. minuten dat het op een feestavond fantastisch doet. gezien de resultaten. Daarnaast treedt hij dan in hetzelfde programma nog een keer op als Jaap Valkhoff die op unieke manier met zijn accordeon manipuleert en die met zijn trefzekere, meestal eigen teksten, het publiek weet te amuseren. De man die iri zijn muzikale leven ruim tweehon derd liedjes componeerde waarvan min stens 100 platen verschenen, die in een album van Basart Amsterdam voorko men in een lijst van 100 wereldmelo dieën, staat nu op het toneel. Hij was de maker van het over de gehele wereld beroemde „Diep in mijn hart" en nog zovele andere grote num mers en schlagers. Nu is hij met goe de contracten verbonden aan het Johnny Hoes-concern en componeert hij aan de lopende band. Vooral zijn teksten zijn zeer gewild en hebben een geheel eigen stijl. Soms erg gedurfd, maar tref zeker geparenteerd aan de harteklop van een wereldhavenstad. Liedjes als: Ik heb m'n hart op Katendrecht verlo ren" en „Jojo" worden overal verkocht, rr.aar in onze eigen stad kent men het chauvinistisch werk van Jaap beter en is zijn plaat volkomen „in". Zij worden op de markt gebracht onder het merk „Ojee" dat op zichzelf al een bewijs is van het ondeugende karakter van het werk. „Het had allemaal zo anders kunnen gaan", zegt Jaap Valkhoff in zijn ge zellige woning aan de Mathenesserweg 111, „wat bijna niemand weet bijvoor beeld, is dat ik van mijn 18e tot mijn veertigste jaar tenorsax en klarinet ge speeld heb. Het is verder alweer 14 jaar geleden dat ik met Accordeola ophield, maar het waren andere, grote contrac ten die mijn leven ingrijpend hadden kunnen veranderen". Ik was 14 jaar toen ik een halfjaars contract kreeg, om met een Belgisch orkest naar Ame rika te gaan Dajos Bela WurliTzer ïl Prijzen 1.145. HUUR met recht van koop O C m v.a. m zondereerste storting Demonstraties van de modellen 1966 te Rotterdam dag van 10 tot 4 uur door onze Wurlitzer-organist Joop Walvis. Bij aanschaffing van een orgel 3 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT. Enorme sortering PIANO'S Prijzen vanaf 675.- HUUR zondereerste storting Letwel: hoge inruilwaarde voor Uw ouda PIANO of ORGEL. Vraag folder» en Inlichtingen over de nieuwe serie 1988 btl de Wurlltzer-lmporteur: had toen net verkering met wat nu de moeder van mijn kinderen is en ik zag n>emand staan. Die man bood me een, naar de maatstaven van die tijd gere kend, enorm contract. Vrije overtocht naar Amerika heen en terug plus 40,- per dag voor tweemaal tien minuten op treden en dat in 1933! Man, man, als ik het eens over moest doen, trouwde ik mijn meisje en ging samen met haar een half jaar werken om een klein bur germanskapitaaltje te verdienen. Maar :k zag alleen haar en zei glashard nee. Na de bevrijding kon ik een Canadees contract verwerven en toen kon ik niet voor vrouw en kinderen. Zo ging het door. O. wacht eens even, in 1938 kon ik met Eddy Oliver, een bekend orkest sa mengesteld uit Amerikanen en Engelsen, mee naar Frankrijk. Daar kreeg ik toen geen werkvergunning voor, trouwens die Engelsen ook niet, dat was toen een kleine troost. Maar in 1953, dat was tij dens „De Paardestal" periode, kreeg ik een machtige kans om op kosten van de Braziliaanse regering voor een half jaar naar dat land te vertrekken. Hun attaché, professor Manga, benaderde me, ik heb het niet gedaan. Ik mag me niet beklagen, maar het zijn natuurlijk ergens gemiste kansen, ook al draai ik nu uitstekend, het had zo heel anders kunnen lopen." Jaap heeft ook nu nog andere pijlen op zijn boog. Hij weet altijd wat nieuws Samen met zijn neef Denny Dukers- ook al een tekstschrijver treedt hij op on der de naam de „Binkies". Ook van deze twee verschenen al plaatopnamen. Zij zingen en spelen,. Jaap natuurlijk accordeon en Denny gitaar „Het werk voor radio en televisie is er de laatste tijd een beetje uit, maar dat komt van zelf weer terug", zegt hij nog en dan ver trekken we. De kanariepiet horen we nog op de trap, ook al muzikaal, over peinzen we terwijl wij onze gedachten laten gaan over Jaap Valkhoff die „Slome Japie" werd met een paraplu van 4,--; een hoedje van dezelfde prijs een duur zwart pak en een niet lopend zakhorloge voor een prikkie. Kath. Rotterdams Toneel viert zevende lustrum Het Katholiek Rotterdams Toneel be staat binnenkort 35 jaar. In de loop van deze tijd heeft de groep honderden voorstellingen verzorgd voor charitas- en propagandadoeleinden. Ieder speelsei zoen introduceert zij nog drie nieuwe to neelwerken. Het zevende lustrum wordt gevierd met een eerste' opvoering in Ne derland van het kluchtige blijspel „Op heterdaad betrapt" van de Engelse schrijver Geoffrey Lumsden. De verta ling is van John W. J. Philipsen en de regie is in handen van Jan C, Sengers. Dit geestige spel, waarin o.a. de 14-jari- ge Rudi Verspeek (leerling van het St. Franciscus College) één van de hoofdrol len speelt, wordt thans in Engeland met groot succes opgevoerd. Het K.R.T. speelt dit stuk op zater dag 12 fabruari in Palace. Tot besluit van de avond wordt er een vastenavond bal gegeven m.m.v. het kwartet The Mi xers. Kaarten voor deze avond zijn nog verkrijgbaar bij de fa. Broeders, Blom- merd.Iaan 1, tel. 281860 en de fa. Hoek, le Middellandstraat 82. tel. 234899. Première Obaldiade in De Lantaren De Toneelgroep Studio geeft op zater dag 12 februari in De Lantaren de Rot terdamse première van Obaladiade, vier impromptu's vein Retné de Obaldia on der regie van Johan Greter. met Laudi Nijhoff, Liesbeth Struppert, Elsje Scher- jon, Lex Goudsmit en Bram van der Vlugt. De avond begint om kwart over acht. Maquette doortrekking lijn 5 te zien in „Het Open Boek" In het gemeentelijk voorlichtingscen trum „Het Open Boek" aan het Kruis plein is te zien waartoe de raad beslo ten heeft: de doortrekking op viaduct van lijn 5 naar Schiebroek. Er is een maquette opgesteld van de situatie zo als die straks wordt uitgevoerd. Verder zijn er kaarten waarop het nieuwe tra ject wordt aangegeven en impressies van een tekenaar od de nieuwe toestand. Voor de bewoners van Schiebroek voor al, maar verder voor iédere Rotterdam mer. iets om even naar te gaan kijken. de bioscoopmaatschappij Tuschinski N.V., zijn vijftigjarig jubileum vieren. Ondanks de 65-jarige leeftijd van de „Georg en Margaret" In het kader van de toneelwedstrijd van de sectie toneel van de Schiedamse Gemeenschap, brengt donderdagavond. 10 febr. de Schiedamse toneelvereniguig Intermezzo het spel „George en Marga ret" voor het voetlicht. De volgende to neelavond is op donderdag, 24 febr., door Brederode met „De Herbergier ster". De Schiedamse mettfalbuizenfabriek Excelsior gaat in de loop van dit jaar verhuizen naar Ooterhout. In dit bedrijf 'werken plm. 100 personen. F.r is met de werknemersboliden en de directie overeenstemming verkregen omtrent overplaatsing- en een afvloeiingsregeling voor het personeel. De topwedstrijd in de overgangsklasse, Blokkeer/DES 2—Juliana van JJ. zater dag is na de 3e set op last van de com petitieleider gestaakt. Als reden hier voor werd opgegeven dat de daaropvol gende eredivisie-wedstrijd op tijd diende te beginnen. Dat de wedstrijd Blokkeer/ DESJuliana zelf al meer dan drie kwar tier te laat was begonnen doordat een voorgaande wedstrijd te ver uitliep, is kennelijk ontgaan. De wedstrijd werd af gebroken op een voor de Schiedammers bijzonder ongelukkig moment. Juliana, zonder aanvoerder Hans Schreutelkamp, startte onzeker, De Ha genaars maakten daar dankbaar gebruik van en namen de le set met 15—7 voor hun rekening. In de 2e set ging het lang zaam maar zeker beter bij Juliana. Door dat er in de achterhoede nog te veei fouten werden gemaakt werd halverwe ge deze set aanvaller Hans de Kok ver vangen door Hans Soeters. In de verde diging klopte het nu beter en Juliana be gon de vrij grote achterstand in te lopen. Bij de stand 1414 echter had Juliana duidelijk pech. Drie arbitrale blunders brachten de stand toch nog op 1614 voor Blokkeer-DES. De Schiedammers roken echter winst. Zij waren nu eerst goed op elkaar inge speeld en fanatiek vechtend gaven zij hun tegenstanders geen schijn van kans meer. Zij wonnen deze set dan ook ver diend met 157. Toen kwam die merk waardige beslissing van de competitielei der. Op het moment dat de Julianaploeg in haar beste vorm stak werd de wed strijd, tot grote verontwaardiging van de aanvoerder en ook van de sportieve Blok- keer-DES-spelers, afgebroken. heftige protesten van beide aanvoerders en ieder een die er maar wat mee te maken had mochten niet baten. Beide ploegen, inclu sief coaches en toeschouwers konden te leurgesteld huiswaarts keren. De wed strijd zal waarschijnlijk in z'n geheel moeten worden overgespeeld. Evenals de vorige jaren heeft de Dam club „Schiedam" (D-C.S.) ook dit jaar weer de taak op zich genomen om een persoonlijk kampioenschap van Schie dam te organiseren. De nodige voorbe reidingen zijn achter de rug en de or ganisatoren kunnen de Schiedammers op de hoogte brengen van de toekomstige evenementen. Het kampioenschap begint op vrijdag, 18 februari en daarom sluit de gelegen heid tot inschrijving op vrijdag, 11 fe- bruari. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar slechts f 2,50 f 1,50 inschrijfgeld en fl,- cautie, die u na het beëindigen van de hele wedstrijd terugontvangt! De speelavond is vastgesteld op vrij dag, evenals de vorige jaren, maar even tueel is er de mogelijkheid, uiteraard na overleg met de tegenstander en de wed strijdleider, om op een andere avond te spelen. Men speelt bij D.C.S., dat is in het Wijkgebouw van de Ned. herv. kerk, in gang aan de Oude Maasstraat, alhier ter plaatse. Daar kan men zich ook laten inschrijven op de clubavonden (vrijdags nu 19.30 uur). Ook kan men zich opge ven bij de secretaris van D.C.S., de heer A. van Otterloo. Portugaalsestraat 3, telefoon 268137. Als wedstrijdieder heeft de heer A. Risseeuw zich tot vreugde van de organisatoren beschik baar gesteld. Er wordt dit jaar een grote opkomst verwacht. Hierbij denken we natuurlijk aan de zgn. thuisdammers, maar doe het nu eens. En daarnaast denken we ook aan de schakers van Schiedam. On der de schakers van Schiedam schui len ook enkele zeer sterke dammeri Een voortreffelijke prestatie leverde Heren-2 door met 3—0 van Lekkerkerk te winnen. Slechts in de 3e set konden de gasten het de Juliana-ploeg werkelijk moeilijk maken. De setstanden waren 154, 1614 en 159. Een bijzondere prestatie leverden HanS dé Kok en Hans Soeters, die beiden binnen 24 uur drie wedstrijden speelden en ook nog aan de drie uur durende training deelnamen. Dat zij desondanks in de wedstrijd tegen Lekkerkerk nog tot de uitblinkers be hoorden was boven alle verwachting. Heren 3 raakte helaas verder achterop bij de koplopers door een teleurstellende nederlaag tegen Z.V.C. 4 (03). Zij her stelden zich echter in de daaropvolgende wedstrijd door A.N.V.J. geen enkele set toe te staan. Heren 4 was bij voorbaat kansloos tegen het sterke Set Up (03>. Jongens-jun. A bleken te sterk voor Spi rit-A (3—0) en blijft daardoor serieuze kandidaat voor de titel. Als de bestrijding van het tandbeder) niet slaagt, hebben we over enkele tien tallen jaren te maken met een nagenoeg tandeloze bevolking. Tandarts N. A. Kuiper I Zou je op de bodem van de ziel van een militante anti-Clausist kunnen kijken, dan wil ik wedden dat je daar de gedachte vond, dat met het niet aanvaarden van Claus een bescheiden, maar belangrijke stap voorwaarts zou zijn gezet op de weg die leidt tot opheffing van de woningnood. Prof. Karei van het Beve De moeilijkheid de stommelingen z intelligente mense ,n deze wereld is, dat i zeker zijn en dat de steeds twijfelen. Bertrand Russell Mijne heren, wij luisteren elke avond naar DYSR. Gelieve ons meer inlichtingen te geven over God en knolraap. Wij heb ben daar grote behoefte aan. Philippijnse boer aan chr. radiostation Het is erg vervelend, maar de Neder landse industrie heeft de naam het niet te kunnen. Dat is gewoon niet waar. Wij kunnen zelfstandig een satelliet in de ruimte krijgen. En we zouden er gewel dige voordelen van hebben. Nederland heeft heel wat meer te bieden dan molentjes, tulpenbollen en kaas. Ir. G. J. A. Arink U staat op het punt om te beginnen aan het gevaarlijkste gedeelte van uw reis de rit in uw auto van het vliegveld naar Piloot bü landing tot passagiers Als er morgen een republiek in Ne derland zou worden afgekondigd, zou koningin Juliana met 85 procent van de tot president worden gekozen Minister Vondeling Tf/E leven in een tijd van merkwaardige tegenstellingen. Er is aan de ene kant bij velen een religieuze onverschilligheid. Aan de andere kant is er ook bij tallozen een even grote geeste lijke honger, een sterk verlangen naar geloof, naar zekerheid, naar diepere kennis van de dingen van God. Voor de televisie liggen hier ook grote kansen, om velen te helpen in deze be hoefte te voorzien. Maar dan kan men niet volstaan met dag sluitingen en een sporadische kerkdienst. En óok niet met allerlei actuele reportages van wereldwijd religieus gebeuren en met allerlei gesprekken waarin vogels van diverse pluimage de grote betekenis van het geloof voor de levensvragen van alle dag proberen toe te lichten. Hoe belangrijk dit alles ook is. er zal voor de TV ook zakelijke informatie moeten gegeven wor den over het geloof zelf. De boodschap van de Bijbel zal heel reëel en samenhangend voor de oren en het hart van de moderne mens moeten worden vertaald. Dit is geen gemakkelijke taak. Intussen zijn CVK en IKOR samen aan een reeks „Dichterbij begonnen, elke dinsdagavond van 22.15 tot 22.45 uur over het tweede net, en die reeks is zeker aller aandacht waard. Het is al direct een daad van moed, dat men begonnen is met de eerste hoofdstukken van de Bijbel, waarover ook in kerkelijke kringen al meer onzekerheid is ontstaan. Ook getuigt het van durf, dat men voor deze uitzendingen geen mannen van gevestigde theologische reputatie heeft aangetrokken, maar een jonge avant-garde, die geheel met de nieuwere bijbelse theologie is doordrenkt. Ds. Breukelman (uit Simonshaven) is adviseur, drs. Bouhuys is de docent, terwijl een „buitenkerkelijk' regis seur, Erik de Vries, niet alleen technische adviezen geett, maar ook verder in de opbouw van de uitzending meewerkt. Men gaat gelukkig in „Dichterbij" de moeilijke vragen niet uit de weg. We noemen er maar een paar: Wat moeten we aan met een verhaal dat ons een verouderd en volkomen achterhaald wereldbeeld schijnt te toveren? Waarom laat de verteller op de eerste scheppingsdag het licht en pas op de vierde dag de zon. maan en sterren geschapen worden? Hoe kunnen wij moderne mensen nog geloven in een soort vaste hemelkoepel, die God op de tweede dag geschapen zou hebben, om scheiding te maken tussen de wateren boven en de wateren onder dat „firmament". In de uitzending wordt gesteld, dat het eerste bijbelboek. Genesis, zijn definitieve vorm heeft gekregen in één der donker ste perioden van de lijdensgeschiedenis van het joodse volk, tijdens de eerste deportatie naar een ballingschap in Babel 500 voor Christus). In die crisistijd werd Israël gedrongen, zich opnieuw te bezinnen over wat God in het verleden met het volk had gedaan en over wat Hij er in de toekomst nog mee zou bedoelen. Men zag in heel het verleden God telkens optreden als de Koning-Bevrijder van Israël en men ging zelfs de hele schepping als een waarborg en fundering van Gods bevrijding zien, ook voor de toekomst. Dat begint al aanstonds op de eerste scheppingsdag. Dan is er duisternis en chaos, maar in de duisternis schept God licht en Hij geeft dat licht een hele bepaalde rol te spelen in Zijn be vrijding doordat Hij het „dag" noemt, en het laat afwisselen met de duisternis, die hij „nacht" noemt. Gods noemen is ook hier roeping, is opdracht. Het licht krijgt de taak er voor te zorgen, dat het telkens weer zal „dagen" voor het verlossend handelen van God, en de donkerheid wordt helemaal daar naar geregu leerd. De tekst zelf luidt: „In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op den vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag. dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag." (Genesis 1 :15). Maar hoe kan het nu, dat volgens het verhaal in Genesis pas op de vierde dag zon, maan en sterren verschijnen" De joodse schrijvers zijn hier duidelijk in dialoog met hun heidense om geving, die overal de zon als oppergod vereerde en de sterren aanbad als de grote bepalers van alle menselijk lot. In net scheppingsverhaal wordt deze afgoderij met de hemellichamen op fijner manier gestraft. God schiep het licht al dagen eerder, zonder dat er ook maar een zon of ster aan te pas kwam! Hij zet die machtige hemellichamen aan het firmament niet als heersers over de mensen, maar als onze knechten, om ons bij te lichten en te helpen bij het bepalen van tijd en plaats op aarde. De tekst luidt: „En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heer schappij over de nacht, benevens de sterren." (Genesis 1 1416). Iemand zei laatst tegen mij over de ruimtevaart: „Denk maar niet dat ze ooit op de maan komen. God laat de mensen niet bij zich op tafel kijken." Leuk gezegd, maar ik geloof dat het juist vanuit Genesis 1 toch anders ligt. De maan en de sterren staan niet aan de kant van God, maar helemaal aan de kant van de mensen. God stelde ze in het begin al geheel tot onze beschikking. Gisteren kreeg ik een brief van een Havenloodslezer, waarin o.a. dit stond: „Over dat licht op de eerste dag struikelen vele lezers. Mijn mening is dat God zelf het licht was en dat Hij de aarde schiep plus zon, maan en sterren en zich daarna terug trok en een deel van Zijn licht aan de aarde schonk. Kan de zon soms niet hemels schijnen? Het is maar een gedachtengang van mij." Persoonlijk kan ik die gedachtengang wel volgen. Maar Ik heb het dan toch een beetje moeilijk met die afwisseling van dag en nacht. Ik neem er graag dit uit over: „God die zelf Enkel Licht is in Zijn ongeschapen wezen, heeft ten slotte geen zon en geen maan nodig, om het licht voor Zijn mensen en Zijn wereld te zijn en om voor het op één of andere manier dooi Hem geschapen licht te zorgen." U voelt wel: Het gaat in de Bijbel niet om wetenschappelijke, historische verklaring hoe eens het heelal tot stand kwam. Heel het scheppingsverhaal is een stuk verkondiging, hoe het nu tussen God en wereld staat. En is dat ten slotte niet veel funda menteler dan al die natuurwetenschappelijke vragen, die wij bij het scheppingsverhaal zouden willen stellen en beantwoord zien? Dr. K. J. KRAAN jubilaris zal dit feit nog niet de af sluiting vormen van zijn loopbaan. De heer Berman voelt zich nog fit genoeg om zijn werk voort te zetten, zij het dan gedeeltelijk. „Ik heb beslist geen hekel aan werken en als ik ooit weer moest kiezen zou ik toch weer dit rare vak opzoeken", zegt hij. De heer Berman heeft het nu alle maal wel gezien. Toen hij in 1916 als leerling-operateur bij Tuschinski te recht kwam, hoorde hij, dat daar twee mensen waren die al vijf jaar in tienst waren. „Vijf jaar bij één oaas' riep hij verbaasd, „hoe houden lullie dat uit?" Hij kan lachend over die begin tijd vertellen. „Ik verdiende toen vijftig cent per week; dat was in de Cinema Royal aan de Coolsingel en vijf jaar later werd ik al operateur. 'Jiteraard ging dat nog zonder diploma's Tegen woordig gaat dat niet' zo gemakkelijk meer. Nu moet je eerst een bepaald aantal uren cabinewerk gedaan hebben, je moet je de brandweerverordeningen eigen maken, daarnaast de voorschrif ten voor licht- en versterkertechniek leren en natuurlijk iets 'van de elektro techniek weten. Toen ging je maar aan de slag. En maar kijken wat "er van terecht kwam. Toen waren de zorgen ook veel groter. In de Ipop van de tijd kwamen er theaters- bij (Thalia Hoogstraat. Scala Hoogstraat, Olympia Binnenweg. Passage Schiedam, het vroegere Roxy werd Arena en aan de Pompenburgsingel Grand en Studio '32) en dan was het voor de technisch»» ploeg hard werken om a) die dingen gaande te houden. Dit lukte niet altijd en er ging ook nog weieens een film in de brand, maar over het algemeen draaide de hele boel aardig. De laatste jaren zat ik trouwens meer in Amsterdam waar we dus ook vijf theaters hebben. Maar het liefst zit ik in mijn werkplaats onder het Thalia Theater aan de Kruiskade, waai ik nu altijd te vinden ben. Weet je noa die serie films. Soms zes weken lang „wordt vervolgd" op het doek. Net springt die vent van de trein: iuist zal hij de bijl in dat beeldschone meisje zetten, of het licht floept aan en dan maar een week wachten. Ineens waren die films eruit Van de ene week in de andere was hét over. Men kwam niet meer naar de vervolgverhalen en uit was die handel. Toen deden de bio scoop-exploitanten trouwens nog hun best om mensen te trekken. Twee hoofdfilms, een stukje levende muziek er. soms één of andere variété-artiest in de pauze- Moet je nu eens om komen!" Blijven draaien „De apparatuur was vroeger veel een voudiger, vooral met de stomme films weet de heer Berman. „Die werd lang zamerhand ingewikkelder maar de op dracht bleef: de boel moét draaien. Dat is soms hangen en wurgen geworden, maar zolang ik hier de leiding heb is het nog nooit voorgekomen dat er een theater uit moest vallen. Daarnaast had ik ook nog de verantwoordelijkheid voor de lichtreclames aan het front van de theaters en dat betekende, dat er z<- n tienduizend gloeilampen moesten bran den. We hebben er wat lampen moeten uit- en indraaien. Van titels van vroegere films weet ik niet veel meer. Wel weet ik. dat Grand in 1923 opende met „Hanneles Hemel vaart", geen kassucces! Weet ie nog! It's in the air", 26 weken in Thalia niet George Formby; de eerste sjweken- de film All Johnson in ..Sonny Boy ja. on ga maar door." Toen die eerste vijf jaar in dienst van Tuschinkski erop zaten bleken die vol gende vijfenveertig zo gedaan voor ae heer Berman, die zodoende ,?en g'°, deel van zijn leven tussen zijn troetel kinderen, de projectors, doorbracht. Brass-band muziek te Overschie Op 25 februari zal döor de fanfare van C.M.V. Oranje, het muziek en tambour- corps, een concert gegeven worden in de zaal Musica, te Overschie, voor leden, donateurs en belangstellenden, pp dit concert zal veel Brass-Band muziek ten gehore worden gebracht, waarvan de kwaliteit door het grote aantal nieuwe leden, gedirigeert door de heer M. Jan sen, de hoogste verwachting doet koeste- Medewerking zal verlenen het Schte's Mannenkoor, onder de bekwame leiding van Piet Dollée. Op het programma staan o.a. werken van Eric Ball. John Philip Sousa. Alford en Harvev. De aan vang is 8 uur, 's avonds. Kaarten zijn a f 1,25 bij het secretariaat van Oranje. Rotterdamse Rijweg 139, te Overschie. verkrijgbaar. Op 25 februari vanaf half acht aan de zaal".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 6