0 r® 0 Fabriekspersoneel STENO-TYPISTE HAVENWERKERS BIJ J. B. VAN HEUST EN ZONEN N.V. ZIJN ENIGE PLAATSEN VRIJ O.M. 5=e n.v.fijnwerkrotterdam jongedame Vrouwen en meisjes LADING CONTROLEUR speciale opleidingscursus CENTRALE VOOR ARREIOSVOORZIENING MEDEWERKSTERS AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK DIESELMONTEURS HULPMONTEURS LEERLING-MONTEURS BANKWERKERS a. ASSISTENTE b. TYPISTE c. JONGE ASSISTENT a) postafdeling b) huisdrukkerij c) archief „PROVIMI" N.V. £X£ HAVENLOODS DONDERDAG 10 FEBRUARI 1966 •TELEFOON 155044 t£f voor lichte administratieve werkzaam heden. Ook zij, die nog geen ervaring hebben kunnen solliciteren, daar de mogelijkheid aanwezig is tot deze funktie opgeleid te worden. Voor het afwisselende werk op ons prettig en modern kantoor geldt een aantrekkelijk salaris. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres. Mondeling uitsluitend na telefonische afspraak (Tel. 155044 toestel 29). VAN WIJK &BOERMA N.V. Afd. AIRCONDITIONING vraagt voor spoedige indiensttreding: Kennis van de Engelse taal vereist. Genegen enige lichte administratie te verrichten. Leeftijd ca. 18 jaar. Sollicitaties te richten aan: Rotterdam-West VERENIGDE BANKBEDRIJVEN n.v. Zuidhollandse Bank n.v./Crediet- mi Effectenbank Schiekade 73 Beijerlandselaan 167 Dorpsweg 38 TYPISTES ADM, MEDEWERKERS/ MEDEWERKSTERS Alsmede een JONGSTE BEDIENDE Leeftijd 15-18 jaar. Kom eens met ons praten Schiekade, tel. 28 71 70 (toestel 116) Beijerlandselaan, tel. 27 06 04 Dorpsweg, tel. 27 20 15 Schriftelijke sollicitaties, welke wij gaarne inwachten, te richten aan: Verenigde Bankbedrijven n.v. Postbus 228, Rotterdam of aan bovengenoemde adressen. NEDERLANDSE DARMENCENTRALE vraagt voor halve dagen (ochtend of middag) Geboden wordt bij lichte en schone werk zaamheden een royale vakantieregeling en aantrekkelijk loon. 5-daagse werkweek. Bedrijfskleding wordt verstrekt. Boezemstraat 34 - Telefoon 12.33.92. Modemagazijn VINKE N.V. Dames- en meisjeskleding vraagt een CAISSIÈRE Als U ervaring hebt, accuraat bent, wilt werken met de modernste kasregisters en over verantwoordelijk heidsgevoel beschikt, dan heeft Vinke een plaats .voor uitstekend salaris en goede sociale .voorzieningen 2 weken wintervakantd e 2 weken zomervakantie 3 snipperdagen 5-daagse werkweek U kunt dagelijks mondeling solliciteren van 9.00 tot 18.30 uur, of na telefonische afspraak onder nummer 010-128878, of schriftelijk bij Modemagazijnen Vinke n.v., Coolsimgel hoek Meent, Rotterdam SCHEEPVAART VEREENIGTNG ZUID afwisselende werkkring als in de Rotterdamse haven, hebben de gelegen heid in vaste dienst te treden van de Scheep- vaart Vereeniging Zuid. De werkzaamheden omvatten o.m. het wegen, meten, tellen en bemonsteren van goederen. Na indiensttreding volgt een Leeftijd tenminste 21 jaar. Schoolopleiding: bij voorkeur U.L.O. Inlichtingen te verkrijgen bij de AFDELING PERSONEELSZAKEN, WESTZEEDIJK 399-401, ROTTERDAM-WEST 8 J. Door de gestadige uitbreiding van onze activiteiten en het daardoor steeds toenemende dlctafoon-typewerk, hebben wij wederom plaats voor enige die minstens Mulo-opleiding hebben genoten en zich zelf geroutineerd typiste kunnen noemen. Zij worden dan gaarne opgenomen In het enthousiaste team van collega's, dat dit verantwoordelijke werk ver richt. Wij bieden een goed salaris, Jaarlijkse gratificatie, huwelijksspaarregeling en verdere aantrekkelijke voor waarden die het de moeite waard maken contact met ons op te nemen. Gegadigden kunnen schriftelijk solliciteren of tele fonisch een afspraak maken bij de Afdeling^Personeel- zaken, Coolsingel 119 te Rotterdam. Telefoon 010- 11 4660-toestel 285. Bij de N.V. Nederlands Transport Bureau, Rotter dam, bestaat de mogelijkheid tot aanstelling in vaste dienst van Ook ongeschoolden komen in aanmerking, daar in het bedrijf een opleiding gevolgd kan worden. Sollicitaties aan haar terrein Waalhaven N.Z., Sluisjesdijk, telefoon 272680. N.V. Confectiebedrijven Em. HERTZBERGER Rotte rdam Wij vragen voor onze afdeling Personeelszaken een assistente Na een inwerkperiode zal zij in staat moeten zijn alle administratieve werkzaamheden onder leiding van de assistent Personeelschef te ver richten. Wij denken aan een meisje van ca. 18 jaar met een MULO-opleiding en type-diploma, terwijl enige administratieve ervaring gewenst is. Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeels zaken, Sluisjesdijk 102, Rotterdam-Zuid, tel. 27 7600. Afd. Fin. zaken BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT met MULO-, Boekhoud-diploma en event, dipl. Ned. Handels- correspondentie. Afd. Calculatie ADMINISTRATIEVE KRACHT in bezit van MULO-diplome Afd. Boekhouding BOEKHOUDKUNDIGE KRACHTEN met MULO-, Boekhoud-diploma ten bij voorkeur studerend voor |m.b.a. TOEKOMST Wij bieden u een salaris naar functie, bekwaamheid en leeftijd. Afd. Typekamer TYPISTE NEDERLANDS met MULO- en type-diploma Md. Verkoop ASSISTENTE ADMINISTRATIEVE KRACHT -Voor beide funkties wordt middelbare schoolopleiding vereist. Afd. Mech. Administratie PONSTYPISTES I Ook 's avonds is er gelegenheid tot solliciteren na telefonische afspraak, telefoon 079—184830, toestel 139. VAN YPEREN S Verenigde automobielbedrijven n.v. PT ROTTERDAM - VLAARDINGEN - ZWIJNDRECHT vraagt dringend voor haar modern geoutilleerde werkplaatsen te R'dam Door' de steeds toenemende verkoop van Scania-Vabis vracht automobielen en de daardoor te verlenen service zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor serieuze en vakbekwame mede werkers. Persoonlijke aanmelding: tussen 7.30—18.00 uur: Hendrik de Keyser- straat 5(368, Rotterdam of na telefonische afspraak 118765, na 19.00 uur 151848. vraagt een geroutineerde STENO-TYPISTE Nederlands, met enige kennis van Duits en Frans. Het is de bedoeling dat deze kracht zal assisteren bij Algemene Secretariaatswerk zaamheden. Sollicitaties aan bovengenoemd bureau Koningin Emmaplein 6 te Rotterdam, telefoon 111495. WIJNHAVEN 81 PERSER-STAMPER MAGAZIJNBEDIENDE LEERLING MAGAZIJNBEDIENDE ONGESCHOOLDE TER OPLEIDING ROTTERDAM - TEL. 13.07.55 Schipper niet met uw zaak; neem „De Havenloods" aan boord blouses jumpers rokken kousen lingerie peignoirs MEISJE voor haar kantoor en een MEISJE voor haar magazijn fc prettige werkkring goed salaris 5-daagse werkweek k goede sociale voorzieningen Hudig Pieters C.V Cargadoors, Reders, Expediteurs waagt voor spoedige indienst treding a. Kantoorbedienden (mn.) b. Kantoorloper Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan de, afde ling Personeelszaken, C elandstraat 49, Rotterdam Telefoon 111500, toestel 60. N.V. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam" DIRECTIE CHAUFFEUR Gegadigden moeten over een ruime technische kennis van en rij-ervaring met luxe auto's beschikken. Leeftijd niet beneden 30 jaar. Sollicitaties te richten aan de Afdeling Personeels zaken, Postbus 567, Rotterdam. voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. ter opleiding op de afd. Verkoop Brieven met inlichtingen omtrent genoten onder wijs, resp. ervaring gaarne onder no. 8653 bureau van dit blad. N.V. LEVENSVERZEKERING-MIJ HAV BANK EN N.V. ASSURANTIE-MIJ NIEUWE HAV BANK TE SCHIEDAM Leden AMEV-groep Wij zoeken medewerkers voor Sollicitaties onder vermelding van de letters DB aan de afdeling Secreta riaat, of tel. onder nr. 010-269304, toestel 145. BONDA's VEEVOEDERFABRIEK VEERLAAN 17—23 TEL. 172680 ROTTERDAM-ZUID vraagt Hoog loon. Gunstige arbeidsvoorwaarden. Aanmelden dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur aan bovenstaand adres, ook telefonisch 's avonds na 19.00 uur onder no. 286836 en 197426.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 8