P. Vlek zet de medicinale vetkaarsentraditie voort I ftl LJ fm mm Si Pki S 8 18 H%k Ket,u'' oplage 20.500 if I 11 p%v iv 1*1 «1 Ml Vii ass--H°n"d--** KAARSEN VOOR ALLE RORSTAANDOENINGENFEESTPROGRAMMA ROND HUWELIJK BEATRIX Bollenstreek verwacht 60.000 Engelsen KUNSTGEBITTEN —i i gm. «b _T~u' 15e jaargang no. 16 - donderdag 17februari 1966 Finale „Gouden Lok" werd daverend succes BB TB^^B pB W «k mT Deze editie aan Schiedam BB BB |S|nS WÈS Mg BBS wÊ BI fiS BB SSÈ fe IB Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, JÊM Jj^MBA MA A Jai 1 Af»# TOTALE OPLAGE 323.000 1MB *3jp» onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, w Telefoon 266900. tVeeKblad voor scnieaam Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Hnisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR -fr UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" ^oa\s eertyds onze voorouders het bij allerlei soorten kwalen en kwaaltjes hielden bij de „Oprechte Haarlemmerolie," zo vermaard was eenmaal ook de Schiedamse vetkaars wanneer het ging over „borst aandoeningen". Zij beiden hebben het min of meer af moeten leggen tegen de stroom van „moderne medicijnen", maar het is (nog) niet gelukt de Schiedamse medicinale vetkaars geheel van het terrein te verdringen. Bij tijden brengt de heer P. J. M. Vlek een aantal dagen in zijn „vetkaarsen-laboratorium" door en vervaardigt er een nieuwe voorraad voor de klanten, die het nog steeds op de vetkaars houden, zij het niet alleen meer voor „borstaandoeningen". We zouden minstens een paar eeuwen terup moeten gaan, om het begin van dit merkwaardig Schiedams bedrijfje te ontdekken. ..Afijn vader maakte de kaarsen al en mijn grootvader ook," vertelt de heer Vlek. Alleen, hij peinst even en consta teert dan wat pijnlijk: „Jammer, met mij houdt dit op, want er is geen op volger." Dit zou beslist niet behoeven te bete kenen, dat het niet meer mogelijk zou zijn om de ynedidnale vetkaarsen te vervaardigen, want er zijn liefhebbers genoeg om het procédé geheim van de heer Vlek over te nemen. Of dit zal gebeuren, daar laat de heer Vlek zich niet over uit. Het is echt geen groots bedrijf die vetkaarsenmakerij. Ze kan niet tippen aan de kaarsen die in Gouda aan de lo pende band worden gemaakt. De vetkaars heeft een veel ruimer be slemming en werd dus eertijds als ge neeskrachtig geaccepteerd. Even zo goed als er nog \elen zijn die de wondere werking van de „Oprechte Haarlem merolie" stellen boven de tabletten en pillen van de moderne tijd, zo houden mensen van het oude stem pel het dikwijls ook nog op de vetkaars. „Nu ja," zegt de heer Vlek „ik heb zelf een drogisterij en ga niets zeggen ten nadele van het één of ander, maar er zijn tegenwoordig heel wat andere huismiddeltjes beschikbaar." In feite weet hij zelf niet zo erg pre cies hoe het met die geneeskracht de vetkaars zit en in elk geval niet, dejuiste methode van toepassing is. Vast staat wel, dat bij „pijn in de borst" in oude tijden daar een stuk grauw papier op gelegd werd, dat flink was ingewreven met de vetkaars. Of het helpt, is moeilijk vast te stel- Per slot van rekening doen de huidige huismiddeltjes ook niet altijd wonderen; Het schijnt wel dat de vetkaars ge specialiseerd was op de borst dus ver- koudheidskwaaltjes al werd en wordt de kaars voor meer doeleinden benut, in het algemeen waar vettigheid bij te pas komt. En dan was en is te gen schrale handen de vetkaars een pro baat middel. Waarschijnlijk paste men in vroeger dagen, evenals van de voor noemde olie, de vetkaars tegen meerde re kwalen toe, maar dat is dan ver voor de tijd van de huidige vervaardiger van het medicijn. Dat zij door Nederlanders als verde diging van het lichaam tegen de kou werden gegeten, zoals de Russen dat wel deden (en doen?) is niet zo waarschijn lijk. Maar, de vetkaars is beslist eet baar Het moge waar zijn, dat we in de bezettingstijd meer dingen hebben ge geten welke normaliter allerminst eet baar werden geacht, zoals suikerbieten, bloembollen de voedingswaarde en de smaak van de brandnetel minder geac cepteerd werd. de vetkaarsen waren toen in elk geval goud waard en werden ver slonden. Helaas stond de produktie toen vrijwel stop. zoveel maal, totdat de weegschaal die aan de staaf is verbonden aangeeft, dat het juiste gewicht van het aantal kaar sen is bereikt. Dan wordt met een han dige streek de druppel aan de onderkant der kaars tegen de bak verwijderd en het produkt is gereed en wordt wegge hangen om hard te laten worden. Maar echt hard wordt een vetkaars niet en bij handwarmte kan men deze niet alleen buigen, maar ook ilitsmeren. Daardoor is het dus mogelijk om het vet op het grauwe papier aan te bren gen of de handen minder droog te ma ken. Er zijn ook in Schiedam be drijven die de vetkaars gebruiken voor het personeel, dat bij een bepaald soort arbeid wat vettige handen moet hebben. En dan zijn er nog andere bestem mingen voor de medicinale vetkaars. Wanneer b.v. een zaag wat stroef of roestig is; de vetkaars brengt verbete ring. Zo is deze specialiteit van Schie dam weliswaar belangrijk verdrongen, maar toch niet geheel verdwenen. Export ht van et, hoe zelfs »n Cu racao. Waarom uitgerekend naar deze beide landen, dat wist de heer Vlek ook niet, dat is de zaak van de exporteur. Regelmatig gaat een zending vetkaarsen naar die landen. Zij zijn dan verpakt in doosjes van 18 stuks met een gewicht van 500 gram. „Het is voor mij eigenlijk alleen een voortzetten van de traditie," vertelt de heer Vlek, die zelf nu reeds 44 jaar de ze kaarsen maakt. Vroeger was de zaak aan de Broersvèst gevestigd, maar in 1903 werd het nieuwe pand aan de Lan ge Kerkstraat betrokken, waar nu nog steeds in de stenen ruimte de kaarsen worden „gekookt." Heel vroeger werd ook olie en loog verkocht waarvan de loogzeep werd vervaardigd, maar die is ook alweer van de markt verdwenen. De heer Vlek is niet regelmatig in de kaarsen, dat doet hij alleen wanneer de voorraad is verwerkt. Meestal maakt hij er dan zo ongeveer vijfduizend stuks, waarmee hij een paar dagen bezig is. Aan uitbreiding van het aantal afnemers heeft hij geen behoefte, de heer Vlek le vert trouwens alleen maar aan grossiers en dus niet aan de kleinhandel. Hij is nog de enige in Nederland die de medi cinale vetkaars vervaardigt. Het moge dan niet wijd en zijd ver maard zijn in Nederland, maar een tra ditie is er dan nog! Zorgvuldig worden de katoentjes aan een lange stok /geknooptDan dompelt de heer Vlek ze net zo lang in het vet totdat de kaarsen het juiste gewicht hebben. Handenarbeid HET VERVAARDIGEN van de vet kaars is nog steeds handenarbeid, et komt geen enkele machine bij te pas. Het begint met smelten van de grote blokken „talk", die uit Nieuw-Zeeland en ook wel uit Australië worden geïm porteerd in grote vaten. Deze blokken vel worden in een gro- ta pan gesmolten. Daarna wordt het vet overgegoten in een bak. Tussen deze twee gebeurtenissen, ligt dan het geheim \an de heer Vlek. Want dan wordt er iets aan het vet toegevoegd, dat de me dicinale werking verricht. En daar kwa men we echt niet achter. Als het vet dus in de bak zit, dan worden daar de tevoren op bepaalde lengte afgeknipte pitten, oftewel katoen tjes in gedoopt. Die zijn aan een ijze ren staaf geregen. Het met de hand dopen gebeurt Kaarsen, kaarsen en nog eens kaarsen. Lang» stokken vol. Kaarsen voor alle borstaandoeningen. Het geheim van de medicinale vetkaarsen verklapt de heer Vlek aan niemand. Na dat hij het vet in een pannetje heeft laten smelten worden er verschillende stoffen aan toegevoegd Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg op 10 maart a.s. is door het Bestuur van de Stichting tot Vie ring en herdenking van Nationale Feest en Gedenkdagen een programma ontwor pen voor enkele festiviteiten. Deze fes tiviteiten zijn over de gehele dag ver deeld, waarbij rekening gehouden is met de uitzendingen van radio en televisie, die directe reportages zullen verzor gen. Bij het opstellen van het program ma moest voorts rekening gehouden wor den met de beperkte financiële mogelijk heden. In zijn vergadering van 31 janua ri j.l. verleende de Gemeenteraad een krediet van f 10.000,- voor het volgende programma: 1. 7.30 uur: Uitsteken van de vlaggen; 2. 8.00 uur Luiden van alle klokken In de stad; 3. 9.00—10.00 uur ?e verkiezingsavond voor de finale Zuid Holland in de verkiezing van de gene die voor „De gouden lok" in aan merking kwam is een succes geworden. Niet alleen van wege de enorm grote be langstelling voor deze gebeurtenis, maar ook de verzorging van het programma kon elke toets van kritiek doorstaan. Het concours is georganiseerd door de N. V. Lahnemann, importeurs van Poly- haar-cosmetica en het ging er om welke Nederlandse dame zelf op de uitnemend- ste wijze haar kapsel verzorgt. Voor Zuid Holland is dat mevrouw M. J. de Baan—Rietdijk uit Schiedam. Zij nam het deze avond op tegen de dames A Poot uit Gouda, T. M. C. Salters—v. d Poel uit Den Haag, R. A. van Gelder- de Leeuw van Weenen uit Hellevoetsluis. G. Timmers uit Sliedreeht en L L. van Denzel. Het is voor de jury een moeilijke keu ze geworden maar het publiek toonde wel de keuze te kunnen waarderen. En nu zal straks in Amsterdam mevr. Baan haar bekwaamheid meten tegen haar lan delijke rivalen. Uiteraard is de uitslag er van allerminst te voorspellen, doch we mogen haar wel een goed succes toewensen, zoals ook trouwens op de feestelijke, verkiezingsavond reeds werd gedaan. en Bennie Vreden. Het was een in elk opzicht succesvol le avond, waarmee de organisator alle eer heeft ingelegd! hebben Nederlands sortering grootste LUCHTBRUG ENGELAND-NEDERLAND TToewel er vrijwel overal in Nederland op de landerijen nog een dik pak sneeuw ligt, wordt er op het ogenblik op het vliegveld Zestienhoven bij Rotter dam Air druk gewerkt om de komende bloembollentochten van de Engelsen naar Nederland te verzorgen. Vorig jaar bezochten ongeveer 30.000 Britten de Nederlandse bloembollenvel- den. Deze één tot zesdaagse vliegreisjes zijn een daverend succes geworden. In Engeland is het helemaal „in" om in het voorjaar een bezoek aan Hillegooi en Lisse te brengen. De drukte, die dit jaar wordt verwacht is enorm. Maar liefst 60.000 Engelsen heb ben reeds voor deze korte vakantie in Nederland ingeschreven. Vanaf begin april tot eind mei zullen op Vergadering S.G.P. In dë zaal van Irene zal vrijdagavond 18 fehr. de afdeling Schiedam van de S.G.P. een vergadering houden,-waarin het woord zal worden gevoerd door ds A. J. Wijnmalen, Ned. herv. predikant te Maartensdijk. In een volgende week te houden vergadering zal de kandidaten lijst voor deelname aan de raadsverkie zingen wonden behandeld. het vliegveld Zestienhoven per dag on afgebroken zo'n 30 tot 35 toestellen lan den. Het zjjn vrijwel allemaal charter- vliegtuigen van o.m. DAN-air. Channel Airways en Friendship tours. De ingewikkelde organisatie van de vluchten wordt verzorgd door Rotterdam Air, die o.m. bussen van Maarse en Kroon en Europa Expresse heeft gechar terd om de gasten naar de bollenstreek te brengen. REPARATIES le klas werk vanaf f 5,per reparatie 20-karaats gouden kroon f 17,50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA 9 - R'dam - Tel. C .3-4-9-10- n bussen 31 - 34. Brtllant - schitterend bezit voor altijd! Andel Bespeling van het carillon door de stads- beiaardier, de heer Cor Don; 4. 8.30— 9.30 uur en 14.00—15.00 uur Muzikale rondwandelingen van de plaatselijke mu ziekkorpsen door de verschillende delen van de stad; 5. 14.00—18.00 en 19.00— 21.00 uur Schietwedstrijden in de Koop mansbeurs, georganiseerd door de Schiet vereniging „Schiedam", waarbij gescho ten zal worden om de „Beatrix-Claus. trophee", en voorts wedstrijden om an dere fraaie prijzen; 6. 15.00—17.00 uur Behendigheidswedstrijd voor fietsers en bromfietsers op het grote parkeerterrein aan de Broersvest, georganiseerd door Rennersclub Schiedam; 7. 15.0016.30 uur Gecostumeerde voetbalwedstrijd op het hoofdveld H.D.V.S. en S.V.V. door leden van de Schiedamse voetbalclubs. De organisatie van dit evenement is in handen van de S.B.L.O.; 8. 13.00—15.30 uur Kindervoorstellingen van de Toneel groep Het Podium in het Passage-thea ter; 9. 20.00 uur Cabaretvoorstelling in het Passage-theater; 10. 20.00—01.00 uur B. en C.-bal in Miusis Sacrum, georgani seerd door de Commissie Eurobal van de Schiedamse Jeugdraad; 11. 20.00 uur Oranjeconcert, te geven door de Harmo nie en het Koor van Wilton-Fijenoord in de Opstandingskerk. Schiedamse jeugdraad stelt ..EurobaP* in In een vergadering is door de Schie damse Jeugdraad een speciale commis sie „Eurobal" ingesteld. Deze commissie werd als volgt .samen gesteld: A. Verspeek, Laurens Coster- straat 21b, voorzitter, M. P. F. Diele- mans, Tuinlaan 6c, secretaris, F. Reni- rie, Ed. van Beinumlaan 9, penningmees ter; leden: mej. M. van Waalwijk van Doorn, Broersveld 47, de heren L. Buur man, Heinsiusstraat 58, P. J. B. Kleisse, W. Andriessenlaan 59, J. E. H. Wansink, P.K.O. Laan 115 b, L. Kleinekoort, Hoog straat 42. Besloten werd dat de volgende evene menten zullen worden georganiseerd. Op 10 maart een B. en C.-bal in het zalencomplex van Musis Sacrum, dit op verzoek van V.N.F.G 'Op 23 april, topbal in de sporthal ter gelegenheid der opening, dit op ver zoek van de stichting sporthal. Op 30 april in Musis Sacrum een bal ter ge legenheid der verjaring van de koningin en op 6 en 13 aug. het Eurobal Bij plaatsing t.v.-mast van dak gevallen Ondanks de sneeuw en gladheid, kroop de 26-jarige A. van B. die te Schiedam in de Westmolenstroat woont op het dak van de woning, om een televisiemast te plaatsen Hij gleed omlaag en stortte zeven me ter naar beneden op straat. De man be kwam een hersenschudding en brak bei- fle polsen Inbrekers aan het werk Ingebroken is m het filiaal van de Co-op Nieuwe Waterweg aan de Mgr. No- lenslaan, waar f 2500 en zestig sloffen sigaretten werden gestolen, benevens een aantal sigaretteaanstekers. Kerkbouw in Kethel De werkzaamheden voor bouw van de nieuwe St. Martinuskerk in Kethel be ginnen. hoewel de weersomstandigheden een volledige aanpak nog vertragen. Doch de bouwkeet is aangebracht en de rooilijnen uitgezet. Binnen enkele weken wordt de eerste paal officieel geslagen. Diadema tijdens huwelijk Beatrix te water Op dezelfde dag, waarop onze Kroon prinses en haar verloofde haar zogehe ten „huwelijksboot" in Baarn te water zullen laten, donderdag 17 februari, zal er ook in Schiedam, op de werf van Wil ton-Fijenoord, een bijzonder schip te wa ter gaan. Dat is de ongeveer 64.000 ton metende Shell-tanker „DIADEMA", het grootste schip, dat tot dusver op deze werf werd gebouwd. In tegenstelling ech ter tot de vorstelijke huwelijksboot. die reeds drie weken na de tewaterlating af gebouwd zee zal kiezen, zal dit voor de „DIADEMA" nog wel enige maanden De lengte van het motortankschip „DIADEMA" bedraagt 244 m, de breed te 33,5 m., en de holte 17 m. Met een snelheid van max. 27 km per uur zal het gevaarte, dat dan bijna 14 miljoen kg weegt, het water in stormen De doopplechtigheid, bijgewoond door zeer vele gasten en door ca. 1500 leerlin gen van middelbare en van technische scholen in Schiedam en Rotterdam, zal worden verricht door mevrouw F. M. Wijckerheld Bisdom-Bruyn, uit Den Haag echtgehote van mr. C. R. C. Wijkerheld Bisdom, commissaris van de N.V. Ko ninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. Zoals steeds bij schepen van de Shell het geval is, werd ook de „DIADEMA" genoemd naar een schelp, de Diadema Parva, een schelpje van 1,5 Humanitas gaat meer bejaarden helpen Blijkens het jaarverslag van de afd. Schiedam van dg Ned. Vereniging voor Maatschappelijk werk „Humanitas" zal worden getracht in de loop van dit jaar het aantal medewerkers uit te breiden, gezien de noodzaak om meer te doen vooral voor bejaarden. Reeds is veel werk op verschillend terrein verricht. De afdeling telt momen teel 325 leden en de financiële toestand is gunstig. Op 9 maart van het vorig jaar werd de eerste paal geslagen voor de bouw van het bejaardencentrum op de hoek Nieu we Damlaan - Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Dit tehuis zal 129 eenpersoons kamers bevatten, voorts zestien suites voor 32 bedden, 18 flats met 36 bedden, twee ziekenzalen met tien bedden en ver der kamers voor personeel. Reeds hebben zich 850 gegadigden voor dit tehuis aangemeld. Veel wordt door Humanitas ook gedaan voor hulp aan alleenwonende bejaarden, Woonschip zonk Een woonschip aan de Willemskade in Schiedam demonstreerde het risico van zo'n woning, doordat het schip onver wachts zonk. Voorbijgangers en politie snelden toe en wisten een deel van de inboedel snel op de wal te brengen. Alleen mevr. H. was thuis De oorzaak van het zinken is waar schijnlijk ijsvorming, hoewel het schip een ijzeren-betonnen bodem heeft. Bronswerk - Wilton in Stationsflat Het ligt in het voornemen om in de in aanbouw zijnde Statioosflat bij het sta tion te Schiedam, een deel van de ad ministratie van de nieuwe afdeling Bronswerk Wilton-Fijenoord onder te brengen. In dit gebouw zal ook de Rijnmondxaad zijn zetel vestigen. De Stationsflat telt elf verdiepingen en heeft een hoogte van 42 meter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1