Dierenbescherming Schiedam wil dierenleed verzachten Ruilen, waarbij beslist niemand behoeft te gaan huilen 17 „SCHIEDAM" DE VERZAMELAAR TWEE MAAL PER MAAND BUEEN Krijgt Schiedam speciaal autowrakkenterrein Beat voor India Schiedam zamelde 125.000 in voor hongerend India Uit de Schiedamse raadsportefeuille UMRV" Reizen KUNSTGEBITTEN DE HAVENLOODS tveekhlm! voor svhietlain 15e jaargang no. 17 donderdag 24 februari 196S Deze editie wordt huis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAOE 22H.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Perl WESTBLAAK 25, ROTTERDAM i-x TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) ix POSTGIRO 18344 ix ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR ix UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" -I -1 WEE MAANDAGAVONDEN PER MAAND komen in een zaal van „Arcade" een groot aantal van Schiedamse verzamelaars bijeen. Onverschillig wat zy verzamelen, maar te ruilen valt er gauw iets, gezien het assortiment dat er is. Er zijn luciferdoosjes, sigarenbandjes, penningen, maar de grootste omzet is toch wel in de postzegels en speldjfes. Die laatstgenoemde rage heeft kennelijk burgerrecht verkre gen. Het is ook niet eens nodig om te ruilen, daar zijn bezoekers die alleen reeds vreugde beleven aan het bekijken van de verschillende curiositeiten. Aan de ingang van de deur is de heer G. Poot aan zijn tafeltje met centenbak gezeten. Je kunt niet zo maar de ruilbeurs betreden: per slqt van rekening moet de zaalhuur er uit komen. En dus telt een niet-lid 60 cent neer en een lid 20 cent. want die betaalt een jaarlijkse contributie van zes gulden als lid van de afdeling van de Nederlandse Vereniging „De Verzamelaar". Aan het lidmaat schap zijn meer voordelen verbonden dan alleen maar gereduceerde entreeprijs; hij ontvangt het clubblad met mededelingen voor verzamelaars van belang en ook waar en wanneer elders ruilbeurzen worden gehouden, waar een lid dan eveneens voor 20 cent toegang heeft. Er kan niet worden gezegd, dat liet zakelijk element geheel ontbreekt in de ruilerij, want er zijn ruilers die er hun beroep of een bijverdienste van maken. Dit aantal is uiterst gering, verreweg het grootste aantal bestaat uit liefhebbers. Want, het zijn niet alleen jongenn en mannen die er de liefhebberij op na houden, er zijn ook meisjes en vrouwen. Goed, wat laatstgenoemden betreft ko men zij veelal mee om kleine Pietje of Jantje te helpen bij het maken van hun moeilijke keus, maar het staat wel vast, dat moeder minstens net zoveel plezier in het verzamelen heeft, als Pietje of Jantje Veel niet-verzamelaars denken anders over gepieterpeuter met postzegels, lu- cilerdoosjes etc. Feit is, dat verzamelen van curiosi teiten niet alleen wijd is verbreid, maar ook een kostbare geschiedenis kan zijn. De kostbaarheid zit echter niet zozeer in de speldjes en luciferdoosjes; tot nu toe loopt de maximum prijs voor een -speldje tot ƒ1,50—ƒ2 per stuk en luci ferdoosjes noteren tot hoogstens 3, wat dus allemaal nog wel te doen is. We wagen het niet een slag te slaan naar de duurste postzegels al vindt men die dan niet in de Schiedamse ruilbeurs. Maar ook hier kent men kostbare exemplaren en er zijn amateurverzame laars, die voor duizenden guldens aan postzegels bezitten. Dit is geen noodzaak om de liefhebberij var len te beoefenen. Je kunt „klein" loop van de jaren de opbouwen. Verzamelen is een geduldig werkje, De heer E. Wildeboer uit Rotterdam (links) verslaat met 20.000 suiker zakjes de heer A. Meerkerk uit Kethel. die het ..slechts" tot 15.000 brengt.... Bnllant- schitterend bezit voor altijdl van Andel Hoogstraat 164-152 Beyerlandselaan 175 Rotterdam Bet Belgische frituurvet, stearlnevrij VRAAG UW WINKELIER Dlepvriesverpakking met I^ampionoptocht voor Koninginnedag De Lampion-optocht, die vorige jaren een groot succes is geweest, zal volgens de traditie, worden gehouden op de avond vóór Koninginnedag, en wel op vrijdagavond 29 april a s. Het ligt in de bedoeling deze op de zelfde wijze te houden als vorige ja ren, n.l. uit verschillende delen van de stad naar het centrale punt, het grote parkeerplein aan de Broersvest. en van daar als één grote gezamenlijke stoet door de Lange Kerkstraat en de Hoog straat. Nadere mededelingen zullen nog volgen. STOOPMAN JUWELIER venals het besturen van een postzegel geduld vereist. Lang niet iedereen kan de bijzonderheid en schoonheid ervan begrijpen. Zo zitten tijdens de ruilavond de lief hebbers bijeen en bewonderen eikaars verzameling Na soms langdurige on derhandelingen en moeizame overwe ging, komt er een ruil tot stand. Daar komt men dan ook voor! Gemakkelij ker zijn de „zaken"' als het over speld jes, suikerzakjes, luciferdoosjes en siga renbandjes gaat. In die hoek gaat het er trouwens ook veel rumoeriger naar toe. Suikerzakjes bv. zitten bij duizenden in enkele kar tonnen dozen en men graait er gemak kelijk in. De heer A. Meerkerk uit Kethel kan bogen op het bezit van 15.000 suikerzak- jès plus een groot aantal sigarenbandjes, maar hij wordt in de verzameling ver slagen door de Rotterdammer E. Wil-v deboer, die maar liefst 20.000 suikerzak jes bezit Om maar even in de grote cijfers te blijven, in de afdeling speldjes blijkt John Korman uit Vlaardingen het hoog ste bod te bezitten, 2026. Maar de Schie dammer Dick de Jong zit hem met 1500 stuks al dicht op de hielen, terwijl mevr. Nachtzaam-Snijders voor haar zoontje ruim 1800 speldjes beheert. Die worden uiteraard niet allemaal mee gesjouwd naar de ruilbeurs, al heeft Johny dan ook een groot vel schuimrubber vol ge prikt met zijn speldjes. De heer Poot weet alles van ruilen af; hij is trouwens consul voor Schiedam en bestuurslid van de afdeling sinds de oprichting in 1961. Zijn voorkeur gaat uit naar de luciferdoosjes, waarvan hij een ruime variatie bezit. Die lucifer doosjes gaan wel een eeuw terug; de eerste uitgifte was in Italië. De note ring voor zo n doosje loopt wel tot 309. Nog steeds komen er nieuwe bij; zoals Vergadering CHU Woensdagavond, 2 maart zal de afde ling Schiedam van de C.H.U. in gebouw Irene de jaarvergadering houden. Door tussentijds aftreden van de voorzitter de heer K. de Baat, moet een oieïiuc voorzitter worden gekozen, waarvoor als candidaten worden gesteld de heven J. Sonneveld en W. C. Torensma. Voorts zijn er drie bestuursvacatures te ver vullen met als voordracht: vacature J. Cille, de heren K. de Baat en H. v.d. Waal. vacature M. B. van Herwijnen, herkiesbaar en vacature J. H. Hoffe- naar, herkiesbaar. Het bestuur stelt in de gemeentelijke kiesvereniging als bestuurslid voor de heer C. A. Habermekl. Voorts zal de groslijst voor de a.s. raadsverkiezingen worden vastgesteld. Na afhandeling der huishoudelijke za ken, zal het Tweede Kamerlid W. Schol ten spreken over: „Actuele financiële politiek." de wapen-serie, die van motoren enz. Uit de bezettingstijd stammen de land schappen en verder teruggaande de Wil- helmina-doosjes waarop de koningin staat afgebeeld met of zonder lang haar Een „gangbare" prijs is van 1 tot 3 per doosje. De suikerzakjes beginnen al een beetje op dood spoor te komen, dat is centenwerk. Zo zijn er wel meer artikelen met tijdelijke waarde: zoals de sigarenbandjes die eens zeer in trek waren. Ook komen er artikelen die het echt niet „doen", zoals b.v. glazen. De plaatjes blijven nog wel aardig in de mode al komen er niet zo veel meer uit, vrijwel alleen nog Rizla-plaatjes. Er worden ook wel fossielen verzameld en men kan ook prachtige schelpefi op de beurs aantreffen. Zo vindt iedere ver zamelaar wel iets van zijn gading. Merkwaardig is de „levensbreedte van de verzamelaars Er zijn knaapjes en ook wel meisjes van beneden de tien jaar, maar ook mensen die met de A.O.W. in hun zak lopen en op deze wij ze een goede tijdpassering en interesse vinden. Iedere keer komen er zo'n 40 tot 60 verzamelaars naar het centrale punt in Arcade en verheugen zich dan in hun nieuwe aanwinsten. Maar met Pasen is er in Schiedam de grote ruilbeursdag; dan komen er 500 a 600 verzamelaars uit wijde omtrek om hun slag te slaan. Schiedam heeft rond f 125.000,- bijeen gebracht ten bate van hongerend India, een resultaat, waarover organisatoren tevreden zijn. Het beeld in Schiedam was al gelijk als dat in andere steden en dorpen van ons land, niet alleen volwassenen die hun gift kwamen storten in de grote offer bussen in kerken en stadhuis, maar ook de jeugd liet zich niet onbetuigd Men zag hen met alle mogelijke spaar potten en bussen naar de inzamelings- punten gaan en hun gaven brengen. En ook uit dat oogpunt was de collec te een succes, want onze jeugd heeit gezien, dat waar we in ons land in zo veel opzichten, rijk gezegend zijn. in an dere delen van de wereld ellende Wordt geleden. Om die nood te helpen lenigen, bleef de jeugd niet achter, ook niet In Schiedam De post in het stadhuis had het groot ste bedrag ontvangen n.l. f 16 833,50. Ook de brandweer had zich niet onbe tuigd gelaten, want een loeiende sirene bracht vele ingezetenen uit hun huizen óm een bijdrage te leveren De brandweer werd zoals zo vaak te hulp geroepen. Het bleek n.l., dat velen nog giften „kwijt" wilden en daarom stelde com mandant De Jager een brandweerwagen beschikbaar, bemand door de heren J. Boks en J. H. Oosterveer, die nog een flink bedrag bijeen brachten B. en W. van Schiedam delen de raad mee, dat ingevolge de Alg. Politieveror dening wel kan worden opgetreden tegen laten staan van niet rijklare voertuigen langer dan 2 dagen, liet repareren van een auto op de openbare weg strafbaar is gesteld, maar in de praktijk tot dus ver de maatregel weinig effect sorteert, omdat de strafmaat niet hoog is. De Ge meentewet staat echter toe, dat men in genoemde gevallen voertuigen op kosten van de eigenaars laat wegslepen, maar dan moet de gemeente voor behoorlijke outillage zorgen. Tot deze outillage behoort o.m de no dige apparatuur om de auto's weg te slepen en een terrein om de wegge sleepte wagens tijdelijk op te slaan. Het eerstgenoemde is reeds aanwezig: de Vervoerdienst beschikt over een goede kraanwagen voor het transport van de op aanwijzingen van de politie af te voe ren auto's. Een geschikt terrein is ge vonden op het industrieterrein bewes ten de Schie. op de plaats, die is aange geven op bijgevoegde tekening. De groot te van dit terrein is voorlopig gesteld op ca. 1400 m2: dit mag voldoende worden gracht voor een opslag van 60 tot 80 auto's tegelijkertijd. Naar schatting van de politie zullen in de eerstkomende ja- rpn ongeveer 100 auto's per jaar worden verwijderd. Wanneer men de tijd tussen aan- en afvoer van de auto's op rond 4 weken stelt, heeft het terrein een capaci teit van 800 a 1000 auto's per jaar: er is dus voldoende reserveruimte aanwezig om een groei van het aantal „opgebrach te" wagens op te vangen. De kosten van de inrichting van het terrein zullen ca. f 33 000 bedragen. De gang van zaken in de praktijk zal aldus worden, dat de politie, na het constateren van een overtreding van de genoemde artikelen der A.P.V., aan de Vervoerdienst opdracht geeft de auto ■naar het „terrein van bewaring" te brengen: hiervan wordt aan de eige naar bericht gegeven, voorzover deze althans bekend is. Op het terrein blijft de auto nog gedurende 14 dagen ter be schikking van de eigenaar, na verloop I "JE inspecteur van de Nederlandse Vereeniging tot Bescherming van Dieren ,J afdeling Schiedam heeft in november 1965 in samenwerking met de Ge meentepolitie een moederhond met vijf jongen van ongeveer twee weken oud in een verwaarloosde toestand aangetroffen en in beslag genomen. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt. Zie hier in enkele regels een stukje dierenleed. Men zal zich afvragen, wat er nu verder met deze dieren gebeurt. Welnu, niettegenstaande het dierentehuis van de dierenbescherming afdeling Schiedam gesloten was. heeft deze vereniging de dieren in een pension onder kunnen brengen. Nu is de tijd aangebroken dat deze vereniging voor de jonge honden een goed tehuis zoekt en dit kan niet zonder medewerking. De moederhond en drie van de jongen zijn reeds ondergebracht bij dierenvrienden, maar twee van deze dieren wachten nu nog op een goed tehuis. Zij, die één van deze dieren in hun gezin willen opnemen, kunnen zich in verbinding stellen met de inspecteur can de afdeling Schiedam, de heer C. Spermon, Diepenbrockstr. 68, Schiedam, tel. 26158H. een grootse „dansbeatshow" worden ge geven, georganiseerd door Theaterbureau Ronaldo te Rotterdam. Aan deze show zullen zeven bands gratis hun medewer king verlenen. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de actie „Eten voor India." 's Middags kan er gedanst worden van twee tot zes uur, terwijl de zaal 's avonds van zeven uur tot half twaalf geopend zal zijn. De entreeprijs bedraagt slechts 1.25. Onder andere zullen aan deze show medewerken de -bands Group '65, The Bandits, The Fab, The Escorts en The anders Candles, terwijl als speciale attractie ook nog The Road Runners Sect zal optreden. Zoals reeds uit het bovenstaande is gebleken, is het dierentehuis gesloten. Dit wil niet zeggen dat aan het dieren- beschermingswerk een eind is gekomen, want het werk gaat door. Wanneer men met moeilijkheden betreffende dieren zit. kan men ook bij bovenstaand adres in lichtingen verkrijgen. Mensen die een dieren in hun gezin willen opnemen, kunnen zich hiervoor opgeven, want er zijn veel dieren die een tehuis zoeken Maar deze vereniging kan dit alles niet alleen en heeft daarvoor steun nodig. Nu zullen er altijd mensen zijn, die menen dat dierenbescherming een kwes tie is van sentimentaliteit, maar niets is minder waar, want het is eerder een zaak van sentiment en mentaliteit. Het juiste sentiment tegenover het dier houdt in- Eerbied voor het dier als levend we zen en als we de goede mentaliteit be zitten, bejegenen we het dier als „me deschepsel". En wanneer men het dier anders tegemoet treedt, keert men zich t0Nieuwe leden zijn altijd van harte wel kom als men tenminste niet alleen maar" lid is maar daadwerkelijk wil helpen bij de'bescherming van het dier. Het ligt in de bedoeling van het be stuur in de komende ledenvergadering een plan te onthullen voor een grote ac tie in Schiedam, mede in verband met het 45-jarig bestaan der afdeling op 1 november a.s. Wanneer iemand een dier heeft gevonden of is kwijtgeraakt, moet men in elk geval contact opnemen met het hoofdbureau van politie. Lange Nieuwstraat 55 telefoon 269333 <"n °nt- van daar verdere inlichtingen. (Het is n.l- óók een gevonden- of verloren voor- werp) De contributie bedraagt mini maal f5 per jaar, inclusief het maand blad. Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Die ren afdeling Schiedam hoopt dat mede door dit artikel de honden een goed te huis zullen krijgen en de vereniging ver sterkt mag worden met tientallen leden en medewerkers. Klachten betreffende de verzorging van dieren kunnen worden opgegeven aan de inspecteur van de af deling, de heer C. Spermon, tel. 2651589. Nieuwe leden en medewerkers kunnen zich opgeven bij de volgende adressen: Oosten en centrum: Mevr. A Staal- Maartense, Rotterdamsedijk 186a Schie dam tel. 263753. Westen en Nieuwland: A. Bronwasser, Burg. Knappertlaan 222, Schiedam, tel. 265407. J. C van Meiis, Vlaardingerdijk 215b Schiedam, telefoon 268529. Mevr. C. Bijloo-Kikkert, Burg. v. Haarenlaan 855 Schiedam, tel. 261500. Zuid (Gorzen) D. Pluijmers, Heenvliet- sestraat 42 Schiedam. Kethel en Groen- oord: C. Spermon, Diepenbrockstraat 68 Schiedam, tel 261589. Postrekening van de vereniging is 216407 t.n.v. penning meester dierenbescherming afdeling Schiedam. Een moëderhond met vijf jongen werd in verwaarloosde toestand aangetroffen. Dierenvrienden ontfermden zich over van welke periode de auto kan worden verkocht of vernietigd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat ook andere op de openbare weg aangetroffen rij- en voertuigen daar be waard kunnen worden (oude fietsen, bromfietsen e.d.). Ten slotte zouden B. en W de gele genheid willen openstellen dat zij. die zich van hun oude auto willen ontdoen, deze daar kunnen inleveren. Zoals in het begin is gezegd, kunnen de aan een en ander verbonden kosten aan betrokkenen in rekerting worden ge bracht. Ter wille van de zekerheid zou den deze kosten kunnen worden vastge steld. Voor het wegvoeren van een auto of autowrak zou een sleeploon in reke ning kunnen worden gebracht van f 50 per rit en een bewaarloon van f 1,50 per dag, terwijl voor het in ontvangst ne men van een autowrak een bedrag van f 25,- in rekening ware te brengen. B. en W. ontveinzen zich niet, dat deze bedra gen in vele gevallen niet zullen kunnen worden geïnd, omdat de eigenaar vén het voertuig niet bekend is. Maandagavond 28 februari, 's avond» om 8 uur zal de gemeenteraad van Schie dam vergaderen ter behandeling van een agenda, die 24 punten telt. Ingevolge een daartoe gedaan ver zoek, stellen B. en W. de raad voor een wijziging in de Winkelsluitingsverorde ning aan te brengen, zodat in winkels op een recreatieterrein, waarbij ook ge dacht wordt aan die op de volkstuincom plexen, het is toegestaan op zondag van 10 uur v.m. tot 10 uur n.m. en op werk dagen van 6-10 uur des avonds in het tijdvak van 1 april-1 oktober verkocht mag worden. Voorgesteld wordt aan de heer A. Th. Tettelaar een strook van plm. 60 m2 grond voor 20,— per m2 te verkopen, nabij diens woning aan de Laan van Spaland. Een zelfde voorstel wordt gedaan voor plm. 28 m2 grond bij de woning van mevr. L. M. Slappendel-Degeling aan ge noemde Laan. Voqrgesteld wordt voor ƒ3500 de noodwinkel te verkopen, welke in 1961 werd ontruimd en sindsdien is opgeslagen bij Gemeentewerken. De winkel zal nu op Thurlede worden opgebouwd. De noodwinikel werd indertijd van de D.E.S. aangekocht en tijdelijk verhuurd aan de St. Hubertus-groep der Kath. Jeugdver eniging. Toen deze een eigen gebouw verkreeg werd het gebouw afgebroken. Aan de raad worden voorstellen ge daan inzake verlenen, van voorschotten op de vergoeding aan diverse school besturen. Aan de raad wordt een krediet ge vraagd van ƒ170.000 voor aanschaf van geisers teil behoeve van de nieuwe wo ningen o.m. in Groenoord. Om het kappen van bomen te kunnen beperken ten behoeve van het stëds- schoon, wordt aan de raad voorgesteld een kapvergunning in het leven te roe pen, zodat voor het kappen vergunning van het gemeentebestuur nodig is binnen de bebouwde kom. In een aantal wijzigingen der Alge méne Politieverordening, welke wordt aangepast aan deze tijd, stellen B. en W voor een bepaling pp te nemen, waardoor maatregelen getroffen kunnen worden tegen parkeren van grote voertuigen op de openbare weg, waardoor aan bewo ners van aangrenzende panden overlast wordt bezorgd. De Nederlandse Reisvereniging biedt dit seizoen een zeer grote verschei denheid in VLIEG-, TREIN-, BUS-, BOOT EN PRIVéREIZEN naar nagenoeg alle landen. Ook gedurende hoogseizoen plaat sen ter beschikking. Boekingskantoor voor SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS EN OMGEVING REISBUREAU REPARATIES le klas werk vanal t 5.— pel reparatie 20-karaals gouden kroonf 17,50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 40 - R'dam - Tel. «10-126010 Trams 1-2-3-4-9-10-16-17. en bussen 31 - 34.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1