Paspoortaanvrage neemt in Schiedam met 20 procent toe w Ruim 50,154 Schiedammers zullen stem uitbrengen „SCHIEDAM" WANNEER ZON SCHIJNT: TIJD VOOR PASPOORT -NR ir KUNSTGEBITTEN weken Fri-Ki Zwaar Braadkuiken extra voordelig weekblad voor Schiedam 15e jaargang no. 20 - donderdag 17 maart 1906 Deze editie wordt buis aan huis bezorgd in Schiedam en Kethel. OPLAGE 26.500 Combinaties met onze edities in Rotterdam, Viaardingen, Maassluis, Hoek v. Holland, en/of IJssel en Lekstreek mogelijk: TOTALE OPLAOE 22)1.000 onder accountantscontrole. Redactie Schiedam: Leo 't Hart, Burg. v. Haarenlaan 916, Telefoon 266900. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers WESTBLAAK 25, ROTTERDAM TELEFOON 13.21.70 (5 lijnen) POSTGIRO 18344 ADVERTENTIES TOT WOENSDAG 12 UUR UITGAVE STICHTING „DE JEUGDHAVEN" ^7anneer de zon weer schijnt, dan kunnen we het meteen aan ons loket zien; dan komen de mensen met de paspoorten"zegt de heer De Groot. Op zijn bureau ligt een hele stapel paspoorten, allemaal van mensen die op dit ogenblik aan weinig anders denken dan: Majorca, het Gasteiner Dal, Zeil am See, Gar dameer, Tirol, het Zwarte Woud en de héél erg reislustigen met veel geld aan Caïro of Praag. De „pas poort-machine" komt langzaam aan op toeren in het bureau Bevolking van de gemeente Schiedam. Er zitten weer een paar maanden van betrekkelijke rust tussen september en maart. Er zijn zorgzame reizigers, die de rustige wintermaanden benutten, om hun paspoort „in orde" te laten maken. Nu gaan de gejaagden komen. „En meneer, wanneer kart ik mijn paspoort komen halen?" „Over een week", luidt gewoonlijk het antwoord van de heer De Groot „Maar ik zou overmorgen weg gaan en ik was helemaal mijn paspoort ver geten „Ik zag ineens dat mijn paspoort verlopen was.„En laat ik nou nergens mijn paspoort meer kunnen vinden. Het zijn deze en andere alternatieven voor het plotseling zo grote haast hebben met het nieuwe of te verlengen paspoort. De ambtenaren zijn begrijpend en wel willend genoeg om waar het even kan te helpen: ze gaan zelf ook graag op tijd met vakantie. Maar per slot van reke ning kun je het bekende ijzer niet met handen breken en het kost in elk geval allemaal tijd, al is ook op het gebied van de paspoort-uitgifte veel verbeterd en gemoderniseerd. Men toonde ons en kele foto-copieën van paspoorten, kant en klaar. „Vroeger moesten we van ie der paspoort een apart kaartje maken met alle mogelijke en onmogelijke ge gevens. Dat kost tijd om het te maken, - op te bergen en later zonodig weer op te zoeken", zo vertelt ons de heer Van Ou dehoven, chef van de afdeling. Nu is dat alles eenvoudig en snel op gelost met een enkele fotocopy, waarop dus alles staat wat men weten wil. Een bezuiniging ook voor de paspoorthouders; er zijn nu maar twee foto's nodig, tegen vroeger drie. Zo omstreeks deze tijd van het jaar zijn het ongeveer 30-40 personen per dag die om hun paspoort komen, maar bin nen enkele weken gaat dat oplopen tot 100-120. Dat gaat dan zo door in juni en juli, om daarna geleidelijk weer af te zakken en in september is de paspoort- tijd zo goed als voorbij Er valt uiteraard nogal eens wat te praten over sommige problemen welke zich rond het paspoort voor kunnen doen. Vrijwel niemand heeft bijvoorbeeld in de gaten, dat ondanks de betaling het paspoort eigendom van het Rijk is en blijft. Wat dus betekent, dat het b.v geen ruil- of leenobject is of onderpand wat trouwens een strafbaar feit is. Maar ook, dat wanneer men aan een nieuw paspoort toe is, dit moet worden terug gegeven. En dat is voor sommige men sen een teer punt! Daar gaan je stempel tjes uit België, Italië, Zwitserland en noem nog maar een dozijn andere landen op, welke stempels mede als status-sym- bool konden dienen en aan vrienden fa milie en kennissen dienden te worden ge toond om te laten zien, dat je zo heel erg „bereisd" bent, al was je daar dan ook met enige tienduizenden Nederlanders tegelijk. Dan moet de ambtenaar al zijn overredingskracht aanwenden om dui delijk te maken, dat het paspoort van het Rijk is. Om dan te weten, dat je pas poort, je trots en liefde, zo maar wordt vernietigd.. Dat is nu één van de zaken waarover door het luikje heen moet worden onderhandeld Dan zijn er uiteraard nog vele andere onderwerpen; kwesties omtrent de kin deren die „er op" moeten; gehuwden en met-gehuwden en wat al niet meer. Daardoor kunnen dus weieens rijen wachtenden voor het loket ontstaan. „Vooral m het middaguur, want ieder een denkt dat wel even in lunchtijd te kunnen opknappenis de ervaring van de heer De Groot. Of het aantal pas- poortaanvragen dit jaar groter is dan andere jaren? De verwachting is, dat dit ongeveer 20 procent stijging zal zijn, terwijl ook het vorig jaar reeds een stijging van 20 pet. viel waar te ne men. En met zoveel is onze bevolking toch niet toegenomen! Dus blijkt het buitenland steeds meer in trek te zijn. Wat zeggen de reisbureau's daarvan? Bij de „Snelle Vliet" zei men ons: „Ja, het zit er nog steeds in. Vóoral Oosten rijk, Italië en Zwitserland, om nog wat dicht bij huis te blijven. Maar ook Egyp te, Slowakije en Joego-Slavië nemen enorm in belangstelling toe. Dat is mede te danken aan het vliegen, want dat komt er bij zulke afstanden wel aan te pas. Het vliegen, vooral met chartertoestellen, geeft een belangrijke reductie tegenover de tarieven van het lijntoestel", zo luid de de informatie. Een probleem vormt wél het feit, dat men niet zonder meer over vliegtuigen kan beschikken en het vorig jaar bv. waren die al vroeg volgeboekt. Dat heeft menigeen een teleurstelling bezorgd. Als. gevolg daarvan is men over het alge meen dit seizoen vroeger met boeken begonnen. De tarieven voor de reizen naar Oostenrijk bv. zijn zodanig, dat deze binnen vrijwel ieders bereik liggen: voor f 160 tien dagen met volledige ver zorging, is wel uiterst matig In gelijke geest waren de informaties die we ontvingen van het Reisbureau „Schiedam". Vliegtuigreizen zijn ook hier de „best sellers" met daarnaast grote belangstelling voor de touringcar- Vooral Joegoslavië en noordelijk Afri ka trekken aan. Men meende echter, dat het op dit moment nog moeilijk valt te voorspellen of de trek naar het buiten land dit jaar groter zal zijn dan de an dere jaren. Dat is pas aan het einde van mogelijk Het kan zijn dat v ger dan anders wordt geboekt, omdat men zeker wil zijn van een plaats. Ove rigens wees men er ons op, dat de vakan tiespreiding bitter weinig resultaten geeft. Weliswaar zijn de schoolvakanties wat gewijzigd, doch de vakantie „opeen hoping" valt toch in de vermaarde tof beruchte?) weken van de bouwvakar beiders. Daar blijft het niet bij, want ook de metaalbedrijven sluiten dan voor een groot deel en zo zit alles in die weken propvol, met plotselinge ruimte daarna. Dit feit nu heeft bv. speciaal ook voor de Nederlandse Reisvereniging de enor me klap toegebracht, dat bungalows die men in het buitenland op contract voor lange termijn heeft 'moeten huren, geheel of gedeeltelijk onbezet blijven. Dat dit aanzienlijke verliesposten geeft, is duide lijk en vanwege het Relsburëu Schiedam, dat ook de boekingen voor genoemde ver eniging doet deelde men ons dan ook mede, dat hierdoor wel een zeer onbe vredigende .situatie ontstaat Hoe dan ook, het zijn de zorgen van iedere vakantieganger, die gewapend met zijn paspoort aan de uitwerking van zijn plannen bezig is - ,J Als de zon weer gaat schijnen komen de paspoortaanvragen weer los. Velen zitten nu al geheel met hun gedachten bij de vakantie. TOT 3 APRIL ^LS het goed is, zullen op 23 maart welgeteld 50.154 inwoners en inwoonsters van Schiedam naar de stembus gaan. Dat zal niet helemaal kloppen, want voorlopig zijn er al 910 aanvragen om bij z.g. „volmacht" te mogen slemmen, ongeacht het aantal personen, dat zich nader op die dag ziek zal melden of met vakantie zal zijn. Plus degenen, die om welke reden dan ook, hun stem biljet laten voor wat dat is en daarmee het risico van een strafvervolging lopen. Stemmen is nu eenmaal een verplichte bezigheid. „Vanaf 8 januari, de datum van de stemming voor de Provinciale Staten bekend werd gemaakt, zitten we hier in de verkiezingsneurose"zo vertelt ons de heer A. A. V. van Oudenhoven, chef van de afdeling Burgerlijke Stand, Bevolking en Militaire Zaken der gemeente Schiedam. Want vanaf dat moment moest alles op de bekende haren en snaren worden gezet, om op tijd iedere Schiedamse ingezetene in het bezit van haar of zijn stembiljet te stellen. Uiteindelijk gebeurd dat weliswaar door uw postman, maar de eerste opgave is toch maar om te zorgen, dat al die oproepingen tijdig „ten postkantore" zijn bezorgd. Tijdigbetekent, dat tenminste drie dagen voor de stemdag de oproepingen bezorgd zijn bij de kiezers. Brïllant - schitterend bezit voor altijd! van Andel Hoogstraat 164-152 Beyerlandselaan 17» Reizen De Nederlandse Reisvereniging biedt dit seizoen een zeer grote verschei denheid in VLIEG-, TREIN-, BUS-, BOOT EN PRIVéREIZEN naar nagenoeg alle landen. Ook gedurende hoogseizoen plaat sen ter beschikking. Boekingskantoor voor SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS EN OMGEVING REISBUREAU REPARATIES lë klas werk vanaf 1 6,— per reparatie 20-karaats gouden kroon 117,5» U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstraat 4» R'dam - Tel. 0 Trams 1-2-3-4-9 - 10 - en bussen 31 - 34. Veel aanrijdingen in Schiedam Gedurende het afgelopen weekeinde werden door de Schiedamse politie niet minder dan 35 aanrijdingen genoteerd, waarbij in de meeste gevallen alleen materiële schade werd veroorzaakt. En kele slachtoffers moesten naar het zie kenhuis worden vervoerd met min of meer ernstig letsel. Vicaris mej. ds. Bos nam afscheid In verband met financiële moeilijkhe den zag de kerkvoogdij van de Ned- herv. gemeente van Schiedam zich ge noodzaakt aan de vicaris, mej. ds. E. A. Bos ontslag te verlenen. Zij zal thans in dienst treden van de Haagse Stich ting Sociale Academie. Ds. BoS kwam op 1 april 1962 naar Schiedam en was werkzaam in wijk vier. Op haar verzoek zijn bij haar af scheid geen toespraken gehouden, maar tijdens een druk bezochte receptie kwa men velen van haar afscheid nemen, en werden diverse geschenken overhan digd. 1 Het laatste woord was dus aan de PTT. Er gingen heel wat woorden en hande lingen aan vooraf! Zoals aan de hand van bevolkingsregister nagaan wie er al zo voor deelname aan het stemmen in aanmerking komen. Voor het eerst zijn dat thans personen vanaf de 21-jarige leeftijd. Voor haar wijziging van 9 februari .1956 sprak de kieswet nergens over politieke partijen. Zij kende alleen lijsten van kandidaten. Op een stembiljet kon dan ook niet de naam van een partij voor komen. Er moest worden volstaan met de aan de kandidatenlijsten toegekende nummers. In de praktijk werd het ech ter steeds meer als een behoefte gevoeld om bij het uitbrengen van de stem in één oogopslag te kunnen zien met welke partijen men te maken had. Een regeling in de kieswet, die de vermelding van de partijen op de stembiljet zou mogelijk maken, kon dan ook niet uitblijven. Bo venvermelde wetswijziging opende hier toe de mogelijkheid Aan de bevoegdheid om hiervan ge bruik te maken gaat vooraf de registra tie van de naam en-of een aanduiding van de politieke partij (in de kieswet ge noemd: politieke groepering) De registratie voor de verkiezing van de leden van de tweede kamer en van de vrovinciale staten is permanent, d.w.z. zij geldt voor alle komende verkiezin gen, zolang schrapping niet heeft plaats Ook voor de verkiezing van de leden De pakken met oproepkaarten voor het Schiedamse verkiezingsleger (50.154 personen) verlaten het bureau bevolking. van de gemeenteraad bestaat deze moge lijkheid tot registratie. In dit geval is zij niet permanent; voor iedere verkiezing moet deze registratie opnieuw schrifte lijk worden aangevraagd. En wel bij het centraal stembureau binnen acht we ken doch uiterlijk zes weken voor de dag van de kandidaatstelling, die dit jaar is dinsdag 19 april a.; De registratie is aan bepaalde voor waarden verbonden. In de eerste plaats mag de naam of aanduiding van de poli tieke groepering niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Wie zou overigens van een serieuze partij verwachten, dat zij een onfatsoenlijke of lachwekkende naam zou kiezen? Ook te gen te lange namen heeft de „uitgekien de" kieswet bezwaar. Er mogen nj. niet meer dan 35 letters worden gefnuikt. Niemand zal echter over deze bepprking in de put behoeven te zitten. Een onge looflijk aantal woorden kan met betrek kelijk weinig letters worden gevormd. Maar dit is een afdwaling. Ook is het niet toegestaan om een naam of aandui ding te gebruiken, die veel lijkt op een reeds geregistreerde van een andere par tij. De bedoeling is duidelijk: voorkomen van misleiding of verwarring Dit jaar zullen er twee verkiezingen worden gehouden, n.l. op 23 maart a.s. voor de Provinciale Staten en op 1 juni a.s. voor ons eigen vertegenwoordigend lichaam, de Gemeenteraad Kieswet Voor deze verkiezingen zal een uitge breider kiezerkorps ter stembus gaan. De jongste wijziging van de kieswet, die 25 november j.l. het Staatsblad bereikte, heeft n.l. de minimum-leeftijd voor het actief kiesrecht tot 21 jaar verlaagd. In de Tweede Kamer heeft dit, zeker wel het voornaamste onderdeel van het wetsontwerp, zoals te verwachten viel, geen aanleiding tot discussie gegeven. Algemene en volledige eensgezindheid kwam bij dit punt naar voren. Enige volksvertegenwoordigers gaven zelfs blijk een nog verder gaande verlaging (tot 18 jaar) voor te staan. De grondwet laat dit echter niet toa Het aantal per stembureau te verwer ken kiezers zal naar wordt verwacht in meerdere gevallen de 1200 benaderen. Evenals bij de verkiezing voor de Raad van Rijnmond verleden jaar zullen ook nu weer 45 stembureaus de kiezers ont vangen om de bekende witte stippen voor de kandidaat van hun keuze rood te ma ken. Zo ongeveer 50.000 van deze vlakjes zullen per verkiezing moeten worden „in gekleurd" om de keus van het Schiedam se kiezersvolk vast te leggen. Ongetwij feld wordt met grote belangstelling naar de verkiezingsresultaten nu de nieuwe jonge groep kiezers zich voor het eerst demonstreert, uitgezien! Uiteraard, in deze tijd van mechanisa tie gebeurt veel met behulp van de ma chine, oftewel de cytograag, wat een soort van adresseermachine is en waar van Schiedam de primeur heeft in het gebruik. Bij de jongste Rijnmondverkie zingen telde Schiedam 48.039 kiesgerech tigden, welk aantal nu mede door ver schuiving der leeftijd van 23 naar 21 jaar tot 50.154 is gestegen Bij de vorige Statenverkiezingen wa ren er 683 „volmachtstemmers", bij de Rijnmondverkiezingen waren dat er 582,. doch nu is dat aantal aanmerkelijk ge stegen. De vakanties kunnen daarop van invloed zijn. „Maar dat zal straks nog heel wat erger zijn", vreest de heer Van Oudhoven. Want dan op 1 juni zit ten we midden in de vakanties. Wie denkt dan nog om de stembus? En de heer Van Oudenhoven zit daar dan maar weer mee. Kiezers en kiezeressen die niet komen opdagen. Nagegaan moet worden waarom men heeft verzuimd en het is althans officieel aan de bur gemeester of een excuus wordt gaccep- teerd of niet. Dan komt er een straf vervolging met werk voor de kanton rechter! „Het is een pak van qns hart", verklaart de heer Van Oudenhoven, toen het laatste pak oproepingen de deur van het kantoor uit ging. Nu ja, er blijft nog wel iets van over, want eigenlijk blijkt op de dag van de verkiezingen, of het al lemaal wel goed is gedaan. In Delft ont ving immers een baby van acht maan den een oproep om de stem te komen uit brengen voor een Statenlid en dergelijke verrassingen kunnen overal voer komen. Zoals „the proof of the pudding is in the eating", zo is de proef van de afde ling bevolking in de sterrtbus. Nu maar aan de nieuw&.<verkiezingsneurose", voor de raadsverkiezingen. Wat zal het een blijde vakantie kunnen worden voor al degenen die hierbij betrokken zijn! BOONE VERF VERF BOONE Noordmolenstraat 68 - Telefoon 24,08.57 >r de handel: DIEPVRIESUNIE - DEN HAAG TELEFOON 070 - 60 29 90. Weinig belangstelling voor Kleinkunstavond Er was maar triest weinig belangstel ling voor de kleinkunstavond welke de personeelsvereniging „Vegla" voor het personeel van de N.V. Verenigde Glas fabrieken te Schiedam had georgani seerd. Van de ongeveer 500 leden teilen- de verenigingo was nauwelijks tien pro cent aanwezig. En toch hadden zowel Emmy Lopes Dias en Jules de Corte meer waardering verdiend, want het pro gramma dat door hen werd gebracht was gevarieerd en aantrekkelijk. Emmy Lopejs Dias vertelde enkele spannende geschiedenissen, Jules de Corte zong om. van „Tante Caroline". „Roze" en ..Heléne". De weinigen die er waren, staken hun waardering niet onder stoe len en banken. De vice-voorzitter van ..Vegla". de heer P. Blomstee heeft aan het begin van de avond welkomstwoor den gesproken en de geringe belangstel ling betreurd. Nederlands sortering

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1966 | | pagina 1