a a I Wijkvereniging Nieuwland heeft nog wel wat wensen 300.- GULDEN 5 Chef-huizenverdeler ging met pensioen Kinderdagver duidelijk in ii® f voorziet een behoefte Cursus in eerste hulp aan dieren HARDBOARU GROEN 0OO w wi n %fS-< 1 KUNSTGEBITTEN IBjpgg- =ii KIEMWIT i DE HAVENLOODS 18e jaargang no. 13, donderdag 30 januari 1983 Weekblad voor Schiedam en Kcthel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Wcstblaak 25, Rotterdam, telefoon 13 21 70 (8 lijnen), postgiro 18344. Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" De wijkvereniging Nieuwland blijkt nog niet helemaal het standpunt te kunnen delen, zoals dat in een vorige raadsvergadering is gesteld, nl. dat deze woonwijk reeds „leefbaar" is gemaakt en min of meer als voorbeeld kan dienen voor de toekomstige woonwijk Groenoord. Er zijn nog diverse tekortkomingen, waarvan sommigen nog voor ver betering vatbaar zijn, doch anderen niet en daarom als waarschuwing voor Groenoord kunnen gelden. Geconstateerd wordt, dat het ge wenst is een winkelcentrum te vor men waarin onderling contact met de wijkbewoners is, doch waardoor ook grotere gezelligheid wordt ver kregen. „Waar kan dit alles beter tot zijn recht komen, dan in een winkel centrum, waarheen de bewoners van een wijk zich moeten begeven", z.o constateert het bestuur van de wijk vereniging Nieuwland. ïn zo'n gebied moet meteen uittreden uit de dage lijkse beslommeringen mogelijk zijn. Dit zou de taak moeten zijn van de winkeliers onderling, de mensen aan trekken tot het bezoeken van de win kelcentra. Daar iedere winkelier gegadigde is voor het exploiteren van een bepaald aantal vierkante meters gehuurde winkelruimte, zal niemand der gega digden bereid zijn ook maat- een kwart meter van de door hem be taalde ruimte in dienst te stellen van het algemeen, service in algemene zin Het zal dus de stedelijke overheid moeten zijn die bepaald noodzakelijke ruimte te creëëren. Maar het zullen weer de winkeliers moeten zijn die de kat. de bel aanbinden. Vanzelf komt niets tot stand. Wensen en verlangens kenbaar maken is vrij gemakkelijk, een oplossing aan de hand doen is vrij moeiliik. Tochtgaten bij aankoop van (geldig t/m 15 febr. '69) 4 mm keiharde, strakke platen, A-kwaliteit alle maten ook deurplaten 91x122 cm f2.30 213x70cmf3.5C 122x122 cm f3.10 213x75 cm f 4.- 152x122 cm f3.90 213x80 cm f4.50 183x122 cm f4.70 213x85 cm f 5.- 213x122 cm f5.50 244x70cm f4.- 244x122cmf6.30 244x75cm f4.50 1 275x122 cm f7.- 244x80cm 15- J 305x122 cm f7.80 244x85 cm f5.50 J bij aankoop van ZACHTBOARD (geldig t/m 15 febr. '69) Kom kijken en kopen bij Rotterdam* grootst gesorteerdedoe het zelf specialist, met de betere kwaliteiten. Iedere dag geopend van half negen tot zes uur. Vandaag gebeld! Morgen besteld! Nwe Binnenweg 396 Tel.235605 i Kerenaarstraat61-63Tel.230803 I I Bergselaan 214 ^^Tel.281167 I Dit komt allen ten goede' en het maakt een oase in de woonwoestijn „Nieuwland". Er leven dus nog tal van wensen in de wijkvereniging Nieuwland. Men acht hét van veel belang, dat door het stichten van kleinere winkelcen tra, de gezelligheidssfeer wordt ver kregen, in tegenstelling met een stre ven, zoals dat ook wel in grote ste den wordt aangetroffen, om het pu bliek uit binnenstad en buitenwijken naar één groot winkelcentrum te trekken, als gevolg waarvan allerlei problemen o.a. met parkeren ont staan. Wijkwinkelcentrum Waar de. toestand zich zo ontwik kelt zou een wijkwinkelcentrum heel goede diensten kunnen bewijzen.. He laas echter, bij de opbouw van een nieuwe stadswijk wordt niet de ge ringste aandacht besteed aan de win kel als levensbehoefte. Men begint eenvoudig met het op elkaar stapelen van een zo groot mogelijk aantal woonkisten, en gaat dan pas veel la ter denken over de behoeften die de bewoners, naast het dak boven het hoofd, ook beslist hebben. Dan creëert men een aantal vierkantemeters winkelruimte, verhuurt deze a raison van een aantal guldens per meter aan een of andere gegadigde, die dan zelf maar moet uitmaken, op welke wijze hij de gehuurde winkel ruimte gaat beheren en tot welke ser vice hij bereid is te gaan. Begrijpelijk is, dat de gegadigde het allereerst voor zich zelf en zijn gezin gaat zorgen. Hij gaat uit de winkel halen wat maar enigszins mo gelijk is en heeft totaal geen begrip voor situaties die het een klant erg moeilijk kunnen maken. Voor de win kelier is er maar een belang: Binnen komen. kopen en wegwezen. Wie volgt? Mensen zijn echter geen ro bots, mensen hebben nu eenmaal menselijke behoeften, die niet altijd te voren zijn te regelen. En ook daar moet aan gedacht worden. Het is daarom dat de wijkvereni ging Nieuwland haar stem doet horen, om te trachten tot een oplossing te komen. Het winkelcentrum Mar No- lenslaan heeft geen enkele aantrekke lijkheid voor bezoekers van buiten de wlik. Tussen de vier torenflats bevin den zich drie open ruimten, die stuk voor stuk een alleronaangenaamste hoedanigheid bezitten. Het zijn nl. tocht- en trekgaten zonder weerga. Elk mens loopt er zo' snel mogelijk voorbij. De etalages in deze holen sor teren niet het nut hetwelk aan 'deze zijn toebedacht. Als deze trekholen nu eens tot nut tige ruimten konden worden gemaaxr door ze van boven met een glazen overkapping dicht te maken', de ach terzijde dichtmaken door een dwars- etalagc, de voorziide voorzien van een glazen pui waarin enkele deuren, dan slaat men twee vliegen in een klap. Men verlost de winkelende be zoekers van deze tochtholen en creërt ruimte voor: 1. Een trefpunt van gezelligheid. 2. Mogelijkheid tot een openbaar toilet, waar moeders met. kinderen een uitkomst kunnen vinden voor plot seling opdoende noorl. 3. Expositieruimte voor duizend en een mogelijkheden. 4. Eventueel benutten voor het in stellen van een „Braderie", een trek pleister bij uitnemendheid. 5. Een bescheiden begin maken met een weekmarkt,, ook een trek pleister voor bezoekers van buiten de wijk. Waar publiek komt, komt ook ver tier, kijkers worden kopers, de wijk zal daardoor opleven, de wijkbewo ners geraken uit hun isolement, en daar is het uiteindelijk om begonnen. De wijkvereniging is van mening dat hier geen onmogelijke dingen wor den gevraagd, geen kapitaalverslin- dende utopiën worden voorgesteld, noch de esthetiek geweld aandoende veranderingen verlangt. Hier wordt alleen het belang van het winkelend publiek, de winkeliers en de wijkbewoners vooropgesteld. Wanneer ooit voor een ambtenaar de term „onkreukbaar" als compli ment zou kunnen gelden dan is dat wel voor de chef van een Huisves tingsbureau, in dit geval de heer .1. van de Griend, chef van het Bureau Huisvesting te Schiedam, die heden, donderdagmiddag wegens het berei ken vap de pensioengerechtigde 1wf- tijd zijn taak heeft neergelegd. Laten we 't maar eens gerust hardop zeggen indien ooit een ambtenaar aan geva ren bloot staat voor wat betreft om koopbaarheid ot „vriendjespolitiek" dan is het wel de man die op zulk een belangrijke post heeft gestaan als de heer Van de Griend. Dat hij dat sinds 1946 heeft kunnen doen, zonder dat hem ooit dit verwijt althans met rechte kon worden gemaakt, dan is dat wel de grootste lof die de heer Van de Griend op deze dag kon worden toegezwaaid. Hij stond al die jaren op een moei lijke en in het algemeen ondankbare post. Want, het was zelfs de heer Van de Griend niet gegeven om aan de ve le en velerlei vragen op het gebied van de huisvesting zonder meer te voldoen, zoals we ook in onze beschou- !|HlPyl wing vorige week reeds hebben opge- m -■■■[ merkt. Ongetwijfeld zal hij het zelf vaak moeilijk hebben gehad bij het aanhoren van de soms tragische woon omstandigheden welke vooral enkele Weduwen- en Weduwnaarsbond In het gebouw voor Sociale Belan gen te Schiedam is gisteren de op richtingsvergadering gehouden van de afdeling Schiedam-Vlaardingen en omstreken van de Weduwen- en We duwnaarsbond. Voor informaties over deze bond kan men bellen tel. 010- jaren geleden nog golden. Hoezeer de woningbouw in Schiedam ook in de laatste jaren is versneld, er bleven en blijven altijd nog meer dan genoeg moeilijke en niet oplosbare situaties over. Naar zijn beste kunnen en weten heeft de heer Van de Griend zijn aan deel geleverd in de verdeling van be schikbare woningen, waarbij hij in stej-ke mate rekening had te houden met het netwerk van verordeningen en voorschriften. Doch zonder aanzien des persaons vervulde hij zijp taak, al trachtte hij waar mogelijk aan rede lijke verlaftgens te voldoen. En he iaas zijp lang niet altijd die verlan gens redelijk! Ondanks de bijzondere positie waar in hij zich zag geplaatst, zetelde hij allerminst in de vermaarde „ivoren toren". Voorzover dit mogelijk was en hij er tijd voor kon vinden, stond hij vaak aanvragers van een woning te woord en probeerde hij de situatie duidelijk te maken. De heer Van de Griend sloot zich ook niet af van het openbare leven, integendeel, hij nam hier en daar een vooraanstaande plaats in. Bij de organisatie van de Oranjefeesten was hij als voorzitter van de „Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen" de organisa tor en leider. Als minnaar van de sport, in het bijzonder van de voetbal sport, toonde hij vooral op dat gebied zijn belangstelling en in het verleden nam hij ook daar een belangrijke plaats in. Zo heeft deze scheidende gemeen te-ambtenaar zijn beste krachten aan Schiedam gegeven en tijdens de he den, donderdagmiddag gehouden re ceptie is hem daarvoor welverdiend dank gebracht. Het betekent niet, dat. de heer Van de Griend zich uit het openbare leven gaat terugtrekken, zijn diverse funeties blijft hij nog be zetten. Zijn opvolger zal naar grote waarschijnlijkheid zijn naaste me dewerker zijn, de hr. T. Smidh, reeds vele jaren werkzaam op het Bureau Huisvesting. En mogelijk gaat de heer Van de Griend nog eens zijn me moires schrijven: De belevenissen van een huisvestingsambtenaar. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die ren, afdeling Schiedam, deelt mee, dat de cursus E.H.B.O. voor dieren op woensdag 5 februari zal beginnen. Er hebben zich 14 personen aange meld, die reeds verdere gegevens hebben ontvangen. De docent van de cursus is de Schiedamse dierenarts J. ,1. de Kaper. De cursus omvat een 10 - 12-tal avonden, gevolgd door een schriftelijk' examen, dat door de do cent wordt afgenomen en een .monde ling examen, dat dooi- twee, door het hoofdbestuur van de Dierenbescher ming aan te wijzen deskundigen, zal worden afgenomen. Verder deelt het bestuur mede: Sinds 1 januari 1969 wordt aan dege ne, die uit het Schiedamse dierena siel een kat ter verzorging mee krijgt, een drukwerk meegegeven met de volgende inhoud: „Op dit ogenblik bent u middels de vereniging in het bezit gekomen van een huiskat. Wij zijn er van overtuigd, dat u dit dier liefdevol in uw gezin zult opnerrlen en die verzorging zult geven, welke het dier toekomtt Onze vereniging, wel ke het doel beoogt het leed van de dieren te voorkomen of te ver zachten, wil gaarne middels uw medewerking het „zwerfkattenpro- probleem" in Schiedam trachten op te lossen. Daarom stellen wij u in de gelegenheid uw dier binnen een half jaar te laten steriliseren of te castreren tegen gereduceerde ta rieven. Na de sterilisatie zal de poes, in dien nodig, drie dagen gratis in pen sion moeten verblijven. Katers kun nen na de castratie direfct worden meegenomen. Wij rekenen er op, dat u met ons wil trachten het zwerversprobleem hiermede op te lossen en wensen u veel succes met uw nieuwe huisvriend". W ens-in"-activiteit van D966 Sinds korte tijd bestaat ook in Schiedam een werkgroep voor ge meente-politiek, die belast is met het opsteliep van een verkiezingspro gramma. Deze werkgroep zou graag met zoveel mogelijk Schiedammers in contact komen om hun wensen wat betreft de gemeente te horen en te kunnen verwerken in genoemd pro gramma. Er zijn vele facetten, zoals woningbouw, recreatie, verkeer, on derwijs, enz., waarover de mening van iedere burger van belang is. De werkgroep gemeentepolitiek is van plan op korte termijn in verschillen de wijken van de stad een openbare „wens-in" te beleggen, waar elke burger, lid of geen lid van D'66, zijn wensen en grieven wat betreft het ge meentelijk beleid kan kenbaar ma ken. Deze bijeenkomsten zullen plaats vinden 's avonds tussen 8 en 10 uur: op 6 febr. in de Martinuskerk, Willem Andriessenlaan 65, op 7 februari in wijkcentrum Nieuwland, Wibautplein 129, op 11 febr. fn het gebouw v. Chr. Sociale Belangen, zaal 2, Lan ge Haven 97. Allen, die hier onver hoopt niet zouden kunnen komen, kun nen ook schriftelijk of telefonisch meedelen, wat ze op hun hart heb ben. Het secretariaat is gevestigd: Willem de Zwijgerlaan 48, tel. 268031. WIJ hebben Nederland* frootste sortering verlovingsringen LEO VAN IERLAND LIJNBAAN SO ..Koos, lngrid. Leon, Peter, Pe tra, Ricus, Tom", en nog veel meer bordjes met andere namen bevinden zich aan de muur in de hal van het kinderdagverblijf aan de Swammerdamsingel 49, het eni ge in Schiedam dat een particulier karakter draagt en door een va&t groepje wordt geleid. Dat wil zeg gen. mevrouw A. M. Dijkstra-Kiel is er de eigenaresse van en er zijn drie assistenten. Gemiddeld 20 tot 25 kleuters amuseren zich hier iedere dag, veelal omdat de moe der tot 0e categorie ..werkende vrouwen" behoort. „Een heerlijk werk waaraan ook behoefte blijkt te bestaan", zo vertelt ons mevrouw Dijkstra. „De kinderen kunnen hier wat ravot ten, doen spelletjes en ze leren nog het een en ander." Mevrouw Dijkstra is „van huis- uit" kleuterleidster. Dat was ze in Crooswijk te Rotterdam en toen ze na haar huwelijk in Schiedam kwam te wonen, kon ze haar werk niet loslaten. „Ik voelde me soms wat eenzaam in huis, miste de kinderen en zo ontstond de gedach te om zelf)een dagverblijf te stich ten". Beslist 'bezwaar maakt mevrouw Dijkstra tegen de aanduiding „crèche" het vreemde woord voor „kinderbewaarplaats". „Het is geen bewaarplaats hier, maar een mogelijkheid voor kleuters om al vast tc wennen aan de omgang met andere kinderen en ook wat te leren, zodat de aansluiting met de kleuterscholen wat gemakkelijker gaat", aldus haar standpunt. En dan is er ook nog de sociale zijde van cieze bewaarplaats. Men kan van mening verschillen, en men doet dat ook in sterke mate, over de zgn. „gehuwde werkende vrouw' uoch er zijn soms omstan digheden die een moeder dwingen orn geld te vermenen. Dat kan zijn omdat het huwelijk is gestrand, of, omdat de man ziek of invalide is, dat ze extra geld wil verdienen om afuetalingen te versnellen of om dat het huishoudelijk werk haar niet ligt. Doch het komt ook voor, dat ouders de kinderen in een andere omgeving willen brengen om speel kameraadjes te ontmoeten, of om dat ze dan naar hartelust kunnen ravotten, hetgeen dan thuis in de flat niet mogelijk is. Zokunnen er velerlei redenen zijn om de kleuters gedurende een hele dag of een gedeelte daarvan onder te brengen in een huis waar ze met liefde en zorg worden ontvangen. „Het is juist zo prettig, dat we hier veel kleintjes hebben, die er iedere dag zijn, zodat zij aan ons maar wij ook aan hen gaan hech ten", aldus mevrouw Dijkstra. Spelen en leren Haar kinderdagverblijf bestaat nu precies een jaar en mevrouw Dijkstra is tevreden over het re sultaat. De gebruikelijke kinder ziekten, zoals waterpokken en ro de hond geven de absenten. Dan zijn er ook moeders, die haar kleti- t.er voor een dagje of zo „kwijt" moeten, omdat ze naar een dokter moeten of op visite gaan. Hoewel mevrouw Dijkstra niet zo erg is gesteld op deze dagjesgas ten", accepteert ze die, al was het alleen maar nm op die manier hulp te kunnen bieden. En kleuters passen zich al gauw in het groepje aan. Er is genoeg om mee te spelen, poppen, treintjes, allerlei speel goed. Maar belangrijk is ook, dat de kleuters zich op elkaar gaan in stellen en ook allerlei kleine din gen leren, die later op de kleuter school de aanpassing vergemakke lijken. Het zijn kinderen in de leeftijd van 1—5 jaar, de leeftijd dus vóór de kleuterschool Er is aan het pand waarin het dagverbli.it is gevestigd, heel wat gedaan. Het ligt er rustig, b^ren ondervinden geen hinder. Er is een ruime tuin, zodat op mooie da gen de kinderen ook buiten kunnen spelen. Maar er valt voor de heer Dijkstra hier nog heel wat werk te doen om het te kfijgen, zoals het volgens de plannen moet zijn. Maar thans reeds voldoet het verblijf aan alle redelijke eisen. Op de tweede etage bevinden zich enkele slaapkamertjes met bedjes voor kinderen die nog een middag dutje moeten doen. Ieder heeft een eigen bedje. En verder rijn er ajle middelen aanwezig om de kleuters geduren de de gehele dag te verzorgen. „Toen twee van mijn kinderen ziek werden voelde ik goed, hoe nodig een gelegenheid is, waar moeders zonodig een ander kind kunnen brengen om voor het zie ke kind te kunnen zorgen", aldus mevrouw Dijkstra. Er blijkt echt behoefte aan te be staan. Kinderen hebben thuis vaaki zo weinig mogelijkheden om zich te bewegen. Hier mogen ze alles, zolang ze niet vechten of op de ta fel klimmen". Ze voelt zich echt thuis in haar werk, al vergt dat heel wat. Want 's ochtends om half acht komen de eerste kleuters en de laatsten wor den zes uur 's avonds afgehaald. Er rijn ook moeders die door net flatbewonen zelf wat overspannen raken en de kleuter dan tijdelijk in het dagverblijf brengen. Vandaar dat mevrouw Dijkstra hierin een taak ziet die in deze mo derne tijd niet overbodig is. w—» 30.nLHRHLLm"".!* REPARATIES le klas werk vanaf 5.— per reparatie 20-karaats gouden kroon ƒ17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstr. 40, R'dam. Tel. 010-12.60 10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45f 49, 49a. WmËlmM - *<3*4 BIJ MEYBORG WASAUTOMATEN MIELE-AEGC0NS OOK VOOR HAARDEN CENTRALE VERWARMI KEUKENS enz. enz. TRUCTA I ^^U5693j Meyborg NU OOKDWARSGEBAKKEN Aan de Borondinlaan in Groenoord is een speelplaats aangelegd. Het geheel heeft veel weg van e stijl. Er zal dan ook ongetwijfeld hevig geschoten worden bij het Bonanza- oj Rawhidespel. MET HELE TARWEKIEMEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1