Tlh HAirHNiTelf1 liX - STEREO - Monopole-tlieater wellicht geschikt als jeugdcentrum t HOUTEN WAND CADEAU GROEN 0Q0 KUNSTGEBITTEN ppwwmpim ISRAËLf Jmt JÈLasS JL MiJÊL W A -M A M <8 *2 Doop van vierde veerboot Free Enterprise bij Gusto Ingesloten door de Nieuüfe Wa terweg (links) en het Hart$lkhnaal (rechts) ligt hier Europoort. Op de foto is duidelijk te zien, dat er nog maar enkele open plekken zijn. Op de achtergrond, bijna onzichtbaar, begint de Maasvlakte zich af te tekenen. Op de voorgrond het op slagterrein van Pakhoed. Daarach ter ziet men Esso Chetnié, Kona'm, Gulf, Shell en de B.P. Luchtfoto Dick Lemcke Bij aankoop van houten wand, alle bevestigings-materiaal zoals spij kers en hamer, lijm en lijmkam t/m 15-3-'69 Luxe wandplaten: gelakten metV- groef. 275x122 305x122 Essen 59.50 69.50 Eiken, Zebrano 62.50 7 Tamo, Bubinga 62.50 7 Paldao 65.- 7 Teak, Kersen 67.50 78.- i Am. Noten, Tamak. 72.50 79.50 I I Ind. Paliss. 77.50 82.- V Wandschroten 275 cm 305 cm 1 I Vurehout 2.05 2.251 Paranapine 2.35 2.60 1 Carolinepine 3i45 3.80 1 Mahoni 5.50 6.05 Afro-Teak 7.- 7.75 Kom zelf -kijken en uitzoeken bij: Rotterdams grootst gesorteerde doe het zelf specialist, met de beste kwaliteiten. Iedere dag geopend van half negen tot zes uur. Nwe.Binnenweg396 Tel.235605 Korenaarstraat 61-63 Tel.230803 Bergselaan 214 Tel.281167 I Groothandel en kantoor: l V Ruilstraat 99-103 Tel.252620 J Zaterdagmiddag om half vier zal mevrouw K. Bradford, echtgenote van één der directeuren van de En gelse rederij Townsend Car Ferries Ltd. te Dover op de werf van Gusto te Schiedam de vierde ferry dopen welke voor rekening van genoemde grammofoons en platen Vlaardihgs meest gesorteerde speciaal zaak 't MUZIEKHUIS Dr. Wiardi Beckmansingel 35 Telefoon 346576 onderneming is gebouwd. Dit wordt dan de „Free Enterprise IV". Ondanks het feit dat de „Free En terprise III" en de „Free Enterprise IV" dezelfde lengte over alles hebben en beide ontworpen zijn,, voor het ver voer van 1200 passagiers en 280 au to's, zijn. l\et niet volledig zustersche pen. Behalve dat de laatste iets bre der is dan de voorafgaande, zijn er meer verschillen. De „Free Enterpri se III" is uitgerust met twee, de, „Freë Enterprise IV" met drie schroeven.- Verder is het front van de bovenbouw gewijzigd. Voor is een „observation room" met grote jfporoverhellende ramen, zodat: de passagiers, gezetenin luxueuze' vliegtuigstoelen, een vrij uitzicht op het dek en de zee hebben. Achter de „observation room" zijn twee salons waar ook winkels en bars gelegen zijn. De sfeervolle eeizaal biedt plaats:, aan 134 passagiers. LAWINE IN CENTRUM Bijintredende., dooi, gleed een gro te hoeveelheid sneeuw van het dak van Metro pole op dg Hoogstraat door een glazen dak van een aangrenzen de verfwinkel. waarbij o.a. draad glasruiten werden vernield. Er werd ernstige schade aangericht aan opge slagen hout. Wij hebben Nederlands grootste sortering verlovingsringen LEO VAN IERLAND LIJNBAAN SO REPARATIES le klas werk vanaf 5. per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTIIIA Hoogstr. 40, R'dam. Tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a. maak ook zo'n ^DROOMREISj naar het Heilig Land Vliegreis inclusief hotel jk. met volpension. -5 vanaf 589,-3 •-Verder keuze uit HONDERDEN andere mo- -5 •"gelijkheden, o.a.: ►SPANJE - ITALIË - "N *- OOSTENRIJK - JOEGOSLAVIË - ZWEDEN Vraag GRATIS folder aan: r REISBUREAU ST. CHRISTOFFEL r- MEENT 75 a - ROTTERDAM -2 Tel. 010-137228 Een aantal bezoekers van het Schiedamse Sportfondsenbad heeft een schrijven gezonden aan dr. E. J. Molt, inspecteur van het Bureau voor Milieu Hygiëne, waarin klachten worden geuit omtrent de kwaliteit van het water in het bad. Men meent, dat er teVeel chloor aan het water wordt toegevoegd. De directie van het bad heeft meegedeeld, dat deze zaak haar aandacht heeft. In verband met klachten over het grote antal diefstallen aan boord van schepen, is de controle op de werven vatt Wilton-Fijenoord de laat ste tijd verscherpt. De diefstallen worden meest gepleegd door schepe lingen, die in geldnood zitten. 6 UUR GEWEEST! BLOEMEN VERGETEN? „IRIS" bloemenkiosken STATIONSPLEIN Mp Hp |^p mh ahbr 18e jaargang no. 17, donderdag 27 februari 1969 ra fg? II li H l%T"W Wa I 2H H flË fli M ÊÊB fl WS iBE Kantoor: Westblaak 25, Rotterdam, telefoon 13 21 70 In een door een beperkt aantal mid denstanders gehouden vergadering zijn de plannen voor dè komende In- habé besproken. De heef J. H. B. Vfedebregt had de leiding van deze vergadering. De directeur van., de Sporthal Margriet, de heek J. H. Bol- mers pleitte voor deelnarrfe adn de beurs. Van de 1500 m2 standruimte is thans de helft verhuurd, doch eind van deze week zal dit tot 80 procent rtioeten stijgen, wil de beurs doorgaan. Een geschilpunt bleek te zijn, of de beurs ieder jaar of eenmaal in de twee jaar moet worden gehouden. Er zijn di verse plannen om de beurs aantrek kelijk te doen zijn voor Jftet publiek. Parkeerverbod Er is thans voor de Eduard van Beinumlaan een aan beide zijden gel dend pariceerveibod ingevoerd, be halve vo<Th -parkeerhavens. Uit veilig heidsoogpunt eën noodzakelijke maat regel. Klacht o ver water Sportfondsenbad Het Goudse draaiorgel ,sDe Lek- kerkerker" van de familie Roodfcol -uit Schiedam zal 2ioh woensdag avond 5 maart laten horen-in het ra dioprogramma „Plaats '"'-"'gevonertn" 'van de Vara dat van negen tot tien uur, wordt-uitgezqnden. Dit program ma wordt vanavond, donderdag 27 fe bruari opgenomen in zaal „Kunst min" -te Gouda. Van' dit draaiorgel is kijrtgeleöen weer een langspeelplaat öpgenomen rnet CarfyFrei-meladieën. PLANNEN KOMENDE INHABé BESPROKEN Het is een geluk, dat er altyd nog jonge mensen zijn, die ideeën we ten te paren aan activiteit; jonge mensen die zich niet in de nega tieve berusting verliezen van: „Je bereikt toch niets", maar die, wan neer zy ergens iets in menen te zien, hun tijd en enthousiasme daaraan willen wijden. Op ons artikel, „Waar mankeert het aan in het culturele leven" ontvingen we verscheidene reacties en een daarvan richtte zich speciaal op de jeugd, zowel in cultureel als in recreatief opzicht. De ook in ons artikel gesignaleerde klacht: „Er is in Schiedam zo weinig te doen", werd ook nu weer gehoord, maar er waren toch ook diverse ideeën. Jongeren gaven hun ziens wijze en ontvouwden plannen om met name voor de jeugd iets te doen, waarbij dan het onlangs leeg gekomen „Monopole Theater" het uitgangspunt vormde. „Kan dat niet een centrum worden voor cultuurminnende en recreatie zoe kende Schiedamse jeugd?" zo vroeg men zich af. We weten best dat deze jonge men sen met de eersten zijn die iets der gelijks op touw zetten. Er zijn meer plannen geweest, neem alleen al de Brandersbuurt, Het is evenwel aan de jeugd gegeven om telkens in nieu we vorm naar voren te treden, en zo doende werden ons nu de nieuwe plan nen voorgelegd. Het ligt voor de hand dat ook de Schiedamse jeugd de ogen heeft gericht op hetgeen in Rotter dam vanuit het jeugd- en jongeren centrum „Ruimte" gebeurt en men beeft zich afgevraagd, of iets derge lijks ook niet in Schiedam mogelijk zou zijn. Daartoe is contact opgeno men met de directeur van „Ruimte" in Rotterdam, die gaarne bereid bleek te zijn Schiedam de helpende hand te reiken.- De Rotterdamse opzet is groots; met een coördinerende directeur, een commercieel directeur en een technisch directeur. Het gemeentebe stuur en het rijk verlenen een niet onbelangrijke subsidie en dat laatste zou ook voor Schiedam mogelijk moe ten zijn. Wellicht'zou het gewenst zijn dat Schiedam zoveel mogelijk de ei gen boontjes dopt, doch dan bestaat de kans, dat men met de financiën in de knel komt. Het gemeentebestuur kan immers moeilijk royaal voor de dag komen, al staat indien we juist zijn ingelicht ergens toch wel een klein potje op het vuur. Samenwerking Schiedam telt ongeveer een tiental sociëteiten van verschillende rich tingen en met verschillende inten ties. Daar zijn er die zich bijna uit sluitend op de dansvloer bewegen en weer anderjen die het in beslotenheid zoeken; Sommigen zijn alleen actief in de weekeinden, anderen ook wel door de week. Er mag worden ge steld, dat binnen al deze „sozen" of hoe zij zich ook moge noemen, eni ge duizenden Schiedamse jongeren zijn opgenomen. De.yneesten hebben echter' een gemeenschappelijk pro bleem: de zaalruimte. Er zijn in de loop van de jaren reeds- allerlei mo gelijkheden geopperd: de ogen zijn gericht geweest op bv. de Korenbeurs, het Provinciehuis, het Passage Thea ter en nu dus op Monopole. Verder zijn er allerlei perspectieven voor een nieuw te stichten zalencomplex, dat voorshands in oppervlakte afhangt van de mate van optimisme. Nu dan het Monopole Theater waar een deel van de jeugd wel waf in ziet en niet geheel ten onrechte. Men meent, dat zonder al te grote .kosten het gebouw voorlopig goed britfkbaar zou zijn te maken als ontmoetings punt van de Schiedamse jeugd, voor zover deze nog niet elders een onder dak heeft. En indien zulks wél fiet ge val is, zou men graag naar een rui mere zaal trekken. Gedacht; wordt aan een mogelijkheid het gebouw voprlopig te huren voor bv. een jaar en het dan op weekavonden en week einden open te stellen voor diverse activiteiten. Uiteraard zou er een nauwe samen werking moeten zijn tussen de ver enigingen om tot een gezamenlijk pro gramma te kunnen komen. Is dat voor Schiedam te vervyezenlij- ken? De initiatiefnemers zijn ui teraard optimistisch gestemd. En het kan ook, als er voldoende steun en samenwerking zullen zijn. Er zijn reeds inleidende besprekingen ge- voer en contacten gelegd. De heer J. de Groot van het Monopol'e-Thea- ter is bereid om overleg te plegen omtrent de mogelijkheden. Jeugdcafe's Expositie in Galerie Punt 4 In Galerie Punt 4. aan de Rotter- damsedijk 319 worden tot en met 16 maart etsen en sereens geëxposeerd van Yvonne Kracht, etsen van Ma rian Plug, 2elfdrukken van David van de Kop en grafieken van Guido de Waart. De expositie is geopend van 1921 uur, zaterdags en zondags van 14.00 - 17.00 uur. HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS Het wordt een bezwaar geacht, dat sommige jeugdsociëteiten enz. vroeg tijdig sluiten, waardoor veel jongeren zich naar bepaalde inrichtingen in de binnenstad begeven, waardoor reeds enkele jeugdcafés bezig zijn te ont staan. Indien een centrum als hier voor bedoeld evenals in Rotter dam in het weekeinde wat langer geopend kon zijn, zou dit aan derge lijke zwerftochten een einde maken. Dit zijn dan zo enkele overwegingen die het groepje jongeren heeft be sproken en nader wil uitwerken. Het zijn overigens nog plannen, of men aan de uitvoering ervan zal toe komen, zal de nabije toekomst pil wijzen Men zou voorlopig graag wil len weten, in hóeverre de jeugd van Schiedam voor een dergelijk initia tief interesse heeft zodat men dan verder kan gaan. Als eontactman fun geert J. van der Lugt, Rotterdamse- dijk 44, telefoon 153784. Het schip is'voorzien van: alle mo derne navigatie-apparatuur, zoals true-motion radar, gyro-compass met automatische piloot en een uitgebrei de radio-installatie. De dempende werking wordt;' ver oorzaakt doordat de amplitude van de bewegende oliemassa een' fase ver-, schilt met de amplitude van hét slin geren van het schip. De auto's en vrachtwagens rijden via de geopende boeg- of hekklëp het schip op en dan via verschillende rij- bruggen naar de aangewezen plaats. Aan welk einde van het schip de au to's binnenrijden, hangt af van de ha-^' ven van inscheping. In Zeëbrugge ep. Calais vaart het schip vooruit de lan dingsfuik in en vindt het lossen en la den plaats door de -boegljlep. In Do^ ver geschiedt dit via de hekklep.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1