Bundeling van krachten tegen economische macht Taak voor Projectgroep Moerdijk mm/mm R. en W. willen duidelijker voorschriften logementen MH'.'IJ.V'Ull.'l GRATIS GROEN 000 KUNSTGEBITTEN BE HAVENLOODS 18e jaargang no. 20, donderdag 20 maart 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Gieasen Kantoor: Westblaak 25, Rotterdam, telefoon 13 21 7# (8 lijnen), postgiro 18344. Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" De vestiging van Shell- Ghemte aan de Moerdijk is een planologische blunder van de eerste orde. Hel feit, dat het parlement buiten de beslissing van de regering is gehouden, is een bestuurlijke blunder. Hoewel alle gegevens geheim worden gehouden ook voor de Tweede Kamer mag men toch aannemen, dat op de ach tergrond van het regeringsbe sluit de druk van de economi sche machten van het bedrijfs leven aan het werk zijn ge weest. Kr zal een radicale veran dering in de mentaliteit moe ten komen, wanneer men wil voorkomen, dal dergelijke din gen in de toekomst hlijven ge beuren. Tegenover de econo mische macht moet een andere macht worden geplaatst, die ibans nog te verdeeld is om krachtig te kunnen optreden. de bollen, waar je sprakeloos gentel Dit zijn enkele conclusies, die vorige week zaterdag naar voren kwamen tijdens een discussiedag van de „Projectgroep Moerdijk" van de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft. De projectgroep had een zeer gedocumenteerd rapport opgesteld, dat diende als uitgangspunt van de discussies, die zaterdagmiddag en zaterdagavond werden ge houden. De ochtenduren werden besteed met het luisteren naar inlei dingen door vooraanstaande biologen, planologen en andere deskundigen. MAASKANT BEHANGSEL GezeUtöm DerrtA vraag staalboeken vakkundige behang ,n luxe houtsoorten, ook d iljden geheel afgewerkt. Maak nu zelf uw wandmeubel, vensterbank- kast, boekenrek. garderobekast enz. enz. Nu nog gemakkelijker met de nieuwe nylon paneelverbin- der. Lang 244 cm, dik 18 mm. Breed 24 cm 30 cm 35 cm 40 cm Limba 12,- 14,25 16,75 19,- Mahonie 13,25 15,75 18,50 21,- Afro 15,75 18,75 22,- 25,- Eiken 18,25 21,75 25,50 29,- Teak 18.75 22,50 26,25 30,- ook50en60cm breed en in WENGE n PALISSANDER I Vm 29/3-69 afkorten van deze bouwpanelen, gratia fineer v< afgekorte kanten en gratia voldoen de lijm hiervoor. Vandaag gabeld, morgen beete Kom zelf kijken en uitzoeken b Rotterdemagrootstgesorteerdedoe het zelf epeclallst. met de beste kwaliteiten. Iedere dag geopend van half negen tot zi „„a. Binnenweg 396 Korenaarstraat61-63 Tel. 230803 Bergselaan 214 Tel. 281167 j Groothandel en kantoor: I Ruilstraat99-103 Tel.; REPARATIES le klas werk vanaf 5 per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49,49a Uit de inleidingen bleek, dat niet alleen «je studenten en de hooglera ren van de projectgroep verontrust waren, maar ook de sprekers. Prof. ir. P. K. A. Pennink, de leider van de projectgroep, sprak van een men taliteit, die brilleglazen vervangt door rijksdaalders: Dr. A. C. Perdeck, oecoloog, wees op het verdwijnen van het natuurlijke milieu dooi' het ingrijpen van de mens. Hij stelde, dat het C02 gehalte in de lucht aan het toenemen is, waardoor de hoe veelheid zuurstof vermindert, als ge volg van de luchtverontreining enerzijds (industrie, verkeer en der gelijke) en het verdwijnen van het natuurlijke groen anderzijds. In Amerika zijn reeds gebieden, waar zich in de lucht eigenlijk geen zuurstof meer bevindt. Dat de men sen daar niet sterven, komt doordat het er gelukkig ook nog waait. Ook kan men het afval niet in zee blijven lozen, omdat ook aan de afbraakmo gelijkheden van het zeewater een ein de komt. Over het verdwijnen van de flora sprak de bioloog dr. H. J. Adriani. Hij wees er op, dal het aantal soor ten hogere planten, dat men in een straal van tien kilometer om zijn woonplaats kon vinden, in 1910 ge middeld 350 bedroeg. Dat was 25 pro cent van de gehele flora. Thans is dit teruggelopen tot 17 procent en in het westen van het land zelfs tot amper 10 procent. „Het is niet waar. dat men, zoals in Rotterdam wel eens ge steld wordt, een recreatieterrein kan verplaatsen naar dat gebied, waar de industrie nog een stukje overlaat", zo zei hij. SCHENDING De planoloog drs. H. van der Weij- de noemde een besluit van de rege ring tot medewerking aan het plan tot vestiging van de Shell bij Moer dijk met zijn verdere consequenties een duidelijke schending van het na tionale ruimtelijke beleid. Hij vond de afwijking van het bepaalde in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Or dening des te erger, omdat die nota nog pas twee jaar oud is en door de huidige regering uitdrukkelijk in haar hoofdlijnen is aanvaard. De vraag of men over deze zaak nog moest nakaarten, beantwoordde hij bevestigend. De uitslag van de eerste ronde maakt de winnende pa-- tij driester, indien dat nog mogelijk is, en de verliezende partij onzeker, zo stelde hij. Ook hij stelde, dat het argument Van de voorstanders voor een vrije baan voor de industrialisa tie, dat welvaart voorwaarde is voor welzijn in een dergelijke ongekwalifi ceerde vorm onjuist. „Als wij niet oppassen gaan wij een tijd tegemoet, die veel geüjkeais vertoont azfci tLi* van de industriële groei in de vorige eeuw. Die groei ging aanvankelijk ten koste van de arbeiders. Nu staat hei levensmilieu van de hele bevolking op het spel", zo stelde drs. Van der Weijde. Het onderwerp „welvaart of wel zijn" werd belicht door de econoom drs. .1. A. Bourdrez. Hij wees op het gevaar, dat juist de welvaart bren gende industrialisatie er de oorzaak van kan zijn, dat het welzijn in dat betrokken gebied zo terugloopt, dat men daar niet meer wil werken, zo dat de industrieën de nodige mensen, vooral met de hogere inkomens, niet meer kunnen krijgen. Met een stijging van de stoffelijke accent-verschuiving optreden: het leefmilieu zal een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Drs. Bourdrez stelde, dat het belangrijk is. dat men dat nu gaat inzien, omdat de situatie over 25 jaar niet meer kan worden teruggedraaid. Dan zal de economi sche groei worden aangetast. De eco noom verweet Rotterdam, dat het een plan op tafel legt en dan de an dere partij dwingt aan te tonen, dat die plannen niet goed zijn. ..Het zou goed zijn die plannen op economische gronden aan te vallen", zo zei iii.i. ..Maar er is niemand in Nederland, die op korte termijn over voldoende gegevens beschikt". (Zie verder pap. 11 Door het toenemend aantal buiten landse arbeiders groeit ook het aan tal logementen, waar aan de tijdelijk verblijvenden onderdak wordt ver strekt. De vraag naar logements- ruimte leidt er in sommige gevallen toe. ilat ook gelegenheden daarvoor wor ten gebruikt, die voor dat doel niet geschikt zi.in; in andere geval len worden veel meer gasten opgeno men dan in verband met de beschik bare ruimte verantwoord is. De eisen van veiligheid en gezondheid worden hierbij veelal uit het oog verloren, al dus B. en W. van Schiedam. Zo groeide de behoefte aan een re geling, waarbij aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid zou wor den gegeven tot het stellen van eisen en het geven van aanwijzingen en voorschriften, bij niet nakoming waarvan het houden van het loge ment of pension zou kunnen worden verboden. Aan deze behoefte zou voor lopig kunnen worden tegemoet geko men door een wijziging van artikel 30 van de Algemene Politieverordening, waarin deze bevoegdheden duidelijker zouden zijn omschreven. Met deze be voegdheden in de hand kunnen op ba sis van de rapporten omtrent de lo gementen beraden over de te stellen voorschriften, waarna desgewenst de ze materie in een afzonderlijke ver ordening zou kunnen worden gere- geld. In de gewijzigde verordening wordt het volgende bepaald: Hij, die een pension drijft, waarin tegen betaling kamerruimte ter bewoning, al dan niet met verzorging, wordt verstrekt aan vier of meer personen, niet be horende tot zijn gezin de pension houder is verplicht hiervan kennis te geven aan burgemeester en wet houders. Hierbij moeten worden op gegeven de naam van de pensionhou der en het adres van het pension. Bur gemeester en wethouders kunnen bij een met redenen omkleed besluit aan de pensionhouder aanwijzingen geven met betrekking 'tot de brandveilig heid en de volksgezondheid. In de kennisgeving wordt gewezen op de mogelijkheid van beroep op de ge meenteraad. Wanneer de aanwijzingen niet of niet voldoende worden opgevolgd, kun nen burgemeester en wethouders bij een met redenen omkleed besluit de pensionhouder verbieden het pand ge heel of gedeeltelijk als pension te ge bruiken. In de kennisgeving wordt ge wezen op de mogelijkheid van beroep op de gemeenteraad. Slopers zijn thans druk bezig met de gebouwen van de Nederlandse Klinknagelfabriek op de hoek van de Burgemeester Honnerlage Gre- thelaan en de Noordvest af te bre ken. Dit was één van de oudste fabrieken van Schiedam doch die zal nu plaats gaan maken voor de bouw van een flat met 97 wo ningen en ruime parkeergelegen heid. De bouw zal worden uitge voerd door Muys en de Winter. Men verwacht in de loop van de volgende maand de eerste paal te kunnen slaan. Het eerstgenoemde bedrijf werd een jaar geleden overgenomen door de Nederlandse Schroef houtenfa briek te Helmond, die tot opheffing van de fabriek te Schiedam besloot. Het slopen van het oude fabrieks gebouw verloopt vlot. In het alge meen wordt niet veel weerstand ondervonden en het gebouw is niet erg hoog. zodat het vrij spoedig met de grond gelijk zal zijn ge maakt. De fabriek kwam enkele jaren geleden in het nieuws, toen in de H.G.laan een groot hekwerk werd geplaatst als gevolg waarvan het verkeer ter plaatse ernstig werd bemoeilijkt. Een en ander was een gevolg van het geschil dat was ont staan tussen het gemeentebestuur en genoemde directie omtrent ver koop van de grond. Daarna besloot de directie een afzetting aan te brengen. Dit ob stakel zal nu ook gaan verdwynen, omdat de gemeente bij overdracht van de grond een regeling met de firma heeft getroffen. Dameskappers willen van verplichte vakantiesluiting af Uit, een onder kappers gehouden en quête is gebleken, dat de verplich te vakantiesluiting niet meer zo ge waardeerd wordt als voorheen. Er zijn duidelijk twee groepen te onder scheiden: bij de herenkappers spreekt een grote meerderheid zich uit voor handhaving van de bestaande rege ling maar bij de dameskappers wil 75 pet de verplichting tot sluiting zien ingetrokken; de enkele gemengde bedrijven zijn verdeeld. Zonder zich nu in de achtergronden van deze ver schillende waardering te verdiepen menen B. en W. dat aan deze uitge sproken wens niet zonder meer mag worden voorbij gegaan. Artikel 3 van de Verordening op de vakantiesluiting voor kappers heeft juist op deze omstandigheden het oog, wanneer het bepaalt; „Wanneer in enig jaar zou blijken, dat de meer derheid of een merkelijke minderheid niet langer prijs stelt op een vakan tieregeling. dan zullen Burge meester en Wethouders ter zake de nodige voorsteilen tot de Gemeente raad richten". Onder de gegeven omstandigheden dient aan deze bepaling de hand te worden gehouden. De Kamer van Koophandel, de Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad en de Adviesraad voor de detailhandel en consumenten belangen kunnen zich verenigen met een beperking van de vakantierege ling tot de herenkappers, terwijl de Commissie voor de Strafverordenin gen tegen het voorstel geen bezwa ren heeft. Op grond van het vorenstaande stel len B. en W. voor de Verordening op de vakantiesluiting voor kappers in dier voege te wijzigen, dat zij voort aan alleen nog geldt voor de heren kappers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1