Zieken Omroep Schiedam: contact patient met „buitengebeuren' van Jüaikr Lau Ravens en Mounties gaan met de emmer rond Geron winnaar van toneelwedstrijd S.G. BOUWPANELEN GRATIS GROEN 000 - aif TROPICA KUNSTGEBITTEN Dierenbescherming Schiedam tot 840 leden toegenomen CONTACTLENZEN Open Deurdienst in Grote Kerk Mysterieuze Barbara in Doelen AUTOCROSS BE HAVENLOODS 18e jaargang no. 21, donderdag 8 mei 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25, Rotterdam, telefoon 13 21 70 (8 lijnen), postgiro 18344 Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" Wie weieens in een ziekenhuis heeft gelegen weet met hoeveel graagte iedere afwisseling wordt .geaccepteerd en hoe dat kan meewerken om de tijd te vullen. Een van de instellingen die zich daarmee nu reeds meer dan tien jaar bezig houdt is de Zieken Omroep Schiedam (Z.O.S.). Hij tracht met radioprogramma's niet alleen het contact met de „bui tenwereld" in stand te houden, doch tevens voor wat gezelligheid en ont spanning te zorgen, waarbij ook de „eenzame zieken met worden vergeten. Eén van de eersten die zich op dit. terrein van de ziekenomroep bewoog was Joop Daalmeijer,. die zowel op het terrein van de journalistiek als op dat van de radio-omroep bekendheid geniet. Hij had een klem groepje medewer kers om zich 'heen verzameld en bracht de Schiedamse ziekenomroep op gang. Sinds enkele jaren is Z.O.S. nu omgezet in een stichting. Een iet wat merkwaardige stichting overi gens, want het bestuur wordt eigen lijk uitsluitend gevormd door mede werksters en medewerkers. Ze heb ben weinig te financieren om do een voudige reden, dat er zo weinig finan ciën zijn die bovendien nog voor een niet onbelangrijk deel uit de porte monnee van „het bestuur" moeten ko men. „Wanneer we wal nieuws nodig hebben, bekijken we hoeveel er nodig is en dan leggen we botje bij botje", zegt ons voorzitter Piet van Weelie. Er zijn gelukkig nog wel wat dona teurs, minimum zes gulden per jaar, doch voor de rest is het armoe troef. Doet het gemeentebestuur wat? „We hebben het al eens gepro beerd", vertelt de heer Van Weelie, „maar het subsidieverzoek werd afge wezen". Dat is overigens reeds vele jaren geleden; mogelijk dat nu er een wat steviger-'basis door de stichtings vorm is verkregen en het gemeentebe stuur dit toch niet onbelangrijke werk voor zieke stadgenoten zou willen steunen. Dat is het toch wel waard. „We hadden dezer dagen de burge meester in onze studio en hebben er een beetje toespelingen op gemaakt", bekent de voorzitter. Uiteraard kan de burgemeester daarop moeilijk rea geren Het bedrijfsleven heeft zich overi gens ook niet helemaal onbetuigd gela ten, doch daar zijn de uitgaven niet door gedekt. Zwervend bestaan De „studio" van Z.O.S. heeft in de loop van de jaren nogal door Schie dam gedwaald en heeft nu voorlopig onderdak gevonden in een kelder van perceel Dr. Kuyperlaan 239. Merk waardig genoeg: voor de kelder moet aan de gemeente zes gulden huur worden betaald, plus de bekende ver hoging die straks volgt. „En we heb ben hier niet eens de beschikking over sanitaire faciliteiten", klaagt de heer Van Weelie. Wat doet nu die Z.O.S.? Men heeft wel eens gezegd, dat het een soort van „hobbyclub" is en misschien is dat ook wel voor een deel zo. Maar op die manier kan men iedere sport-, culturele of andere vereniging ook daaronder rangschikken; sport en het beoefenen van cultuur zijn uiteinde lijk ook liefhebberijen. Maar deze jon gelui doen met hun hobby nog een be langrijk stuk charitatief werk. juist voor degenen, die tot niets doen ge doemd zijn, die vaak pijn lijden of in luxe houtsoorten, ook de lange zijden geheel afgewerkt. Maak nu zelf uw wandmeubel, vensterbank- kast, boekenrek, garderobekast enz. enz. Nu nog gemakkelijker met de nieuwe nylon paneelverbin- der. Lang 244 cm, dik 18 mm. Breed 24cm 30cm 35cm 40cm Limba 12,- 14,25 16,75 19,- Mahonie 13,25 15,75 18,50 21,- Afro 15,75 18,75 22,- 26,- Eiken 18,25 21,75 25,50 29,- Teak 18,75 22,50 26,25 30,- ook50en60cmbreedenin WENGE i en PALISSANDER l \!m 29/3-'69 afkorten van deze bouwpanelen, gratis fineer voorde afgekorte kanten en gratis voldoen de lijm hiervoor. Vandaag gebeld, morgen besteld Kom zelf kijken en uitzoeken bij: Rotterdams grootst gesorteerde doe het zelf specialist, met de beste kwaliteiten. Iedere dag geopend van half negen tof zes uur. Nwe. Binnenweg 396 Tel. 235605 Korenaarstraat61-63 Tel. 230803 Bergselaan 214 Tel. 281167 Groothandel en kantoor: i Ruilstraat 99-103 Tel. 252620 I f I i sortering eenzaam zijn. Daar proberen zij dan iets aan te doen. door middel van ge sprekjes, wensmuziek, contacten en wat ai niet meer. Daardoor kunnen de zieken die in de Schiedamse ziekenhuizen worden verpleegd, en dat zijn er toch altijd zo'n kleine duizend, toch op de hoogte blijven van hetgeen in de „buitenwe reld" plaats vindt. De „buitenwe reld", in dit geval hun eigen woon plaats. Daartoe gaan medewerksters en medewerkers met bandrecorder en microfoon op pad naar allerlei be langrijke gebeurtenissen, zoals tij dens de jongste koninginneieesten nog gebeurde. Doch er worden ook wel kerkdiensten uitgezonden en voetbal wedstrijden versiagen. Uiteraard gaat daar heel wat tijd in zitten voor degenen die dit mooie werk doen, maar zij doen het met lief de, omdat telkens opnieuw uit reac ties blijkt, hoezeer het wordt gewaar deerd, „We ontvangen" herhaaldelijk brieven van patiënten of van hun fa milieleden, waaruit die waardering blijkt", vertelt secretaresse, mej. Thea Engelen. Een bijzondere „service" is, dat ie dere week een rondgang wordt ge maakt langs de patiënten in de zie kenhuizen niet alleen om een praat ie te maken, doch ook om verzoeknum mers op te nemen. Dat wil zeggen, het grammofoonplaatje te noteren, dat men graag wil horen. Z.O.S. heeft een discotheek van plm. 2000 num mers, doch wanneer nu juist een plaatje wbrdt gevraagd, dat. niet in voorraad is, dan is een verzoekje aan de firma Hakkert voldoende om in het bezit van die plaat te komen. De nr- npen 2000 platen zijn alle keu rig in een register aangetekend, zodat e*r geen gezoek nodig is. Er zijn heel wat schenkingen van platen ontvangen en die zijn nog steeds zeer welkom. Gewoonlijk ko men er zo'n tachtig verzoekjes binnerr voor een bepaalde plaat. 1 Assistentie nodig Thans heeft Z.O.S. 13 medewerk sters en medewerkers, doch dit aantal moet dringend worden uitgebreid, teneinde de taken beter te kunnen verdelen. Zo wordt de assistentie ge vraagd van twee technische mensen, twee omroepsters of omroepers, ie mand die op de hoogte is met elektro nica en das aan het onderhoud van de apparatuur iets kan doen. Het is alle maal een goed soort vrijetijdsbeste ding, want zoals uit het voorgaande wel blijkt, honorering kan er niet af. Maar zoals dit groepje van Z.O.S. zich inzet voor de zieke stadgenoten zo mag worden verwacht, dat er meer zijn die na lezing hiervan bereid zijn aan dit goede werk mee te doen. Het sitichtingsbestuur medewer kenden bestaat momenteel uit Piet van Weelie, voorzitter, telefoon 156559; Thea Engelen, secretaresse, Wim Timmerman, penningmeester, voorts Jan Koopmans en Trees Kou- we nburg. Gironummer: 736443, ten name van Stichting Ziekenomroep Schiedam. Correspondentie: postbus 239, waarbij het ook mogelijk is verzoeken te doen tot een bezoek aan bepaalde patiënten in ziekenhuizen, die hier eenzaam zijn en dus verstoken van familie of ken nissen. Donateurschap: minimum zes gulden per jaar. LEO 'T HART Omroepsters Trees Krowinkel (r) In het kader van de nationale inza meling zal ook in Schiedam in de avond van 9 mei een actie worden ge voerd door de Stichting Bisschop Bek kers. ten bate van het geestelijk ge handicapte kind. Er zal met emmers worden gecollecteerd. De internatio naal bekende scheidsrechter, Lau Ra vens. zal de emmer hanteren evenals Piet Bambergcn en René van Vooren, heter bekend als de „Mounties". Zij zullen op 9 mei om 12.00 uur op het bordes van het stadhuis op de Markt Raadsleden vragen parkeerplaatsen De leden van de Gemeenteraad, de heren G. P. Verhu'sdonk (VVD), W. J C. Willemse (KVP) en J. vat» Kat wijk (Prot.) hebben de volgende vra gen gesteld: Kan het College ons me- ciedc en cf het mogelijk is de door de sanering in de binnenstad vrijgeko men plaatsen onverwijld geschikt te maken voor provisorische parkeer plaatsen ter ontlasting van de steeds toenemende parkeerproblemen van Hoogstraat-Broersvest en omgeving. Adres aan de Tweede Kam^ over de alcoholaccijns Door het Produktschap voor gedis tilleerde dranken te Schiedam is in een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal krachtig stelling ge nomen tegen de voorgenomen verho ging van de alcoholaccijns per 1 juli 1969. In dit adres wordt er op gewezen dat de neutralisatie van het inflatie effect, waarmee de regering de ac cijnsverhoging tracht te motiveren, reeds sinds 1965 heeft plaatsgevonden. Voorts is er op gewezen dat nu de re gering voorstelt de alcoholaccijns de hoogste in de E.E.G. te doen worden, de harmonisatie van de accijns in de E.E.G. wel uitermate bemoeilijkt wordt. Daarnaast zal positie van de be drijven in de «rensstreken welke thans reeds de gevolgen ondervinden van het grote verschil in accijns in Duitsland en in Nederland, nog aan zienlijk moeilijker worden. door burgemeester Roelfsema worden ontvangen, waarna zij met hun em mers en muziek de stad intrekken. De hele actie heeft een strikt oecu menisch uitgangspunt. De gelden ko men dus niet ten goede aan één zuil, doch aan alle prot. christelijke, alge mene en katholieke instellingen, werkzaam op het gebied van de zwak zinnigenzorgen. Als de actie voorbij is en gesteld dat het beoogde bedrag bijeen is, zijn niet alle problemen opgelost, maar is de basis gelegd voor een goort aantal voorzieningen die ontelbare kinderen meer levensvreugde zullen geven juist omdat ze helpen die kinderen be tere kansen te geven in onze gemeen schap. Morgen is er een tv-uitzending o.l.v. Mies Bouwman, die tot ca. 3 uur in de nacht zal duren. In enkele uren hoopt de stichting miljoenen bijeen te bren gen. Deze zullen worden besteed aan honderd kinder- en dagverblijven en de financiering van de daaraan ver bonden niet-subsidiabele kosten, de fi nanciering van projecten van vrije tijdsbesteding in ca. 100 plaatsen en verbetering van bestaande activitei ten, de financiering van research, van nieuwe vakantiehuizen (short stay ho mes) en verbetering van bestaande tehuizen. Met bovenstaande opsom- mig van eerst noodzakelijke behoef ten is een bedrag gemoeid, dat de 1 miljoen ver te boven gaat. Tot goed begrip moge verder dienen dat het hier gaat over voorzieningen die nor maliter niet of te weinig gesubsidi eerd worden. Voor scheren - trimmen of wassen van uw hond v. 's Gravesandestraat 57a. Piet van Weelie, Aad van Tienen en gehurkt Jan Koop- REPARATIES Ie klas werk vanaf 5.— per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTIUA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a CJ De toneelwedstrijd, georganiseerd door de sectie Toneel van de Schie damse Gemeenschap, is afgesloten met een gezéllige avond in Musis Sac rum. De toneelvereniging Geron" in groep A heeft naar het oordeel van de jury dit jaar de beste prestatie gele verd. Haar werd dan ook de eerste prijs toegekend. In het voorprogramma van deze avond trad op het cabaretgezelschap van Polygonum Hydropiper, dat wel over een ruime variatie blijkt te be schikken. Men heeft zich in elk geval met hetgeen werd geboden, uitste kend weten te amuseren. Na de pauze was het de heer H. Willemse, die na mens de jury een beschouwing gaf omtrent de prestaties van de diverse verenigingen, die in het afgelopen sei zoen voor het voetlicht zijn getreden en daarna reikte burgemeester H. Roelfsema de prijzen uit. Verenigingsprijzen: GROEP A: 1. „Geron" met „Nar en Profeet" 77.14 punten; 2. „Utile Dülci" met Simon en Laura 74.70 punten. GROEP B: 1. „Brederode" met „De eerste me vrouw Fraser" 64.50 punten; 2. „Onyx" met „Ja of neen" 61.57 pun ten; 3. „Othello" met „Vluchtweg af gesloten" 57.70 punten; 3. „Het Zui den" met „Paradise Place" 53.30 pun ten; 5. „Entre Nous" met „Een huis vol herrie" 52.65 punten. Speciale prijzen: Wisselbeker voor Utile Dülci en Drempelprijs voor Bre derode. ROLLEN VAN HET EERSTE PLAN: GROEP A: dames: 1. De To neelspeelster (Geron); heren: 1. Kor- zack (Geron). GROEP B: dames: 1. Margot (Othello); her,en: 1. James (Brederode). ROLLEN VAN HET TWEEDE PLAN: GROEP A: dames: 1. Jessie (Utile Dulci) en 1. Janet (Utile Duci) ex aequo; heren: 1. Wolfstein (Utile Dulci); GROEP B: dames: 1. Sabine (Othello), heren: 1. Murdo (Bredero de). De jury bestond uit de heren H. ,1. J. M. Willemsen, W. v.d. Loos en jhr. mr. H. G. van Berensteijn. Het jaarverslag van de alfdeling Schiedam van de Ned. Ver. tot Be scherming van dieren deelt mee. dat de gehouden collecte een groot succes is geweest en f 6037,69 opleverde. De verkoopactie op de Inhabé bracht f 498,56 op. De afdeling telt 840 leden, een vermeerdering met 90 leden in het afgelopen jaar. een resultaat van het werk van de propagandacommis- sie. Omtrent het asiel wordt het volgen de meegedeeld: „Het afgelopen jaar is voor het asiel weer een druk jaar geweest. Het aantal dieren dat werd verzorgd was hoger dan voorgaande jaren. Vele mensen moesten wij te leurstellen bij' hun vraag, om tijdens de vakantie hun huisdier te verzor gen. De ruimte daartoe ontbreekt ons en opnieuw werden wij geconfron teerd met het feit, dat het huidige asiel te klein is en er een dringende behoefte bestaat aan een nieuw asiel met meer gelegenheid tot het houden van pensiondieren". In het verslagjaar zijn in de polikli niek in totaal 301 dieren behandeld, gespecificeerd als volgt: 225 honden, 61 katten, 1 papegaai, 7 marmotten, 3 kanaries, 1 parkiet, 2 muizen en 1 le guaan. Er werden 414 honden opgeno men, waarvan 132 zwervers. Van de zwerfhonden werden er 40 terugge haald door hun eigenaars. Het aantal opgenomen katten be droeg 774, waarvan 396 zwerfkatten. Van de zwerfkatten werden er 4 te- i NEDERLANDS A CENTRUM f k >5^ VOOR i •PROSPECTUS OP AANVRAAG. VRIJBLIJVEND VOORONDERZOEK A IN SAMENWERKING MET OOGARTS! 3 MAANDEN PROEFPERIODE METf GARANTIE I Heemraadsingel 211 b, A I Rotterdam - T 25.03.14 V ruggehaald door hun eigenaars. Voor de overige dieren werd. indien moge lijk, een nieuw tehuis gevonden. Voorts werden nog verzorgd 73 ande re dieren, te weten: 19 postduiven, 14 meeuwen, 9 eenden, 5 tortelduiven, 3 pijltjes (jonge eendjes), 1 fazant, 2 muizen, 3 zwanen, 1 kanarie, 4 spreeuwen, 1 roodborstje, 2 merels, 1 waterhoentje, 1 marmot, 4 mussen, 2 kauwtjes en 1 jonge zeerob (welke is afgegeven aan Diergaarde Blijdorp). In het verslagjaar zijn in pension ge weest 33 honden met een totaal van 224 pensiondagen en 87 katten met een totaal van 1247 pensiondagen. De commissie voor het Open Deur- werk van de hervormde gemeente or ganiseert zondag 11 mei een open deurdienst in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat te Schiedam. Aan vang 10 uur vm. In deze dienst zal voorgaan ds. J. Gras, hervormd pre dikant te Dordrecht. Ds. Gras koos als onderwerp voor zijn prediking: „Waarom geloof ik?" Medewerking verlenen de christelijke muziekvereni ging „Harpe Davids" o.l.v. de heer A. L. Glotzbach en 'het kerkkoor van de Hervormde Gemeente o.l.v. de cantor Jac. P. Bekkers. MAASKANT BEHANGSEL Onze mooie behangsel-albums met een heuse uit 600 soorten. te leveren behangseli tn gratis tï L Onder auspiciën van De Havenloods in samenwerking met De Doelen zal donderdagavond 22 mei aanstaande de mysterieuze Franse chansonnière Barbara in de grote zaal van De Doe len optreden. Liefhebbers die de pres taties van deze opmerkelijke artieste willen beluisteren verwijzen wij naar de kassa's van De Doelen. Morgen, vrijdag 9 mei begint daar de verkoop van dit eenmalig optreden. De prijzen der plaatsen zijn vastgesteld op f f 6, f 8 en f 10. Kassa geopend van 10- 16 uur. Meer over Barbara elders in dit blad. DWARSGEBAKKEN NATUURWIT* BOERENBRUIN KRENTEN-ROZIJNENBROOD KRENTENBOLLEN BOERENROG PUNTJES EN BOLLEN SLAAPBANKEN CENTRALE In verband met de reinigingswerk zaamheden zal woensdag 14 mei het parkeren aan de Boerhavelaan, voor wat betreft de oneven nummers, van 5-12 uur zijn verboden. De 8-jarige Yvonne Henninck wo nende aan de Buitenhofstraat in Rot terdam, was met een vriendinnetje aan het spelen op een autocarrier, die in twee lagen auto's vervoert. Op een gegeven moment raakte het meisje met een voet bekneld in een ij zeren tralie en kon zich niet meer be vrijden. De politie die overal te hulp schiet, werd gealarmeerd en met tang, zaag en „porto-power", een drukapparaat, werden de tralies zo danig bewerkt, dat de voet kon wor den vrijgemaakt. Het kind had lichte schaafwonden opgelopen aan het been. Hemelvaartsdag Zevenhuizen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1