Hervormd en gereformeerd onderwijs straks samen Gusto levert station voor gaswinning op Noordzee Record-belangstelling voor Wilhelminamars w OUDSTE BOERENECHTPAAR ZESTIG JAAR GETROUWD BOUWPANELEN HOUTEN WAND KUNSTGEBITTEN Barbara De Doelen GROEN ©0€> CONTACTLENZEN Bevolkingsstatistiek Koos Bons speelt toccata's in hnmanuèlkerk DE HAVENLOODS 18e jaargang no. 28, vrijdag 16 mei 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25, Rotterdam, telefoon 18 «1 70 (8 lijnen), postgiro 18344 Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" In de liin van de ontwikkelingsgang in deze tijd, zullen in de nabije icheidslijn zal wordi tofÜJTe deVe^niging'voor Christelijk Onderwijs in «rhiedam en dc Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Vmi^eze plannen zullen de leden van beide verenigingen nog hun goedkeuring moeten hechten doch verwacht mag worden, dat geen onoverkomelijke problemen zich hierbij zullen doen gelden. i gecombineerde bijeenkomst - ----- béide school- hebben de besturen v verenigingen ons een en ander ovei de plannen meegedeeld, mede te: voorbereiding van de afzonderlijke vergaderingen, die donderdag za mei zullen worden gehouden. De beide besturen hebben het vol gende communiqué uitgegeven: De besturen van de Vereniging lot bevordering van Christelijk °bc ci - wijs en van de Vereniging voor gere formeerd Schoolonderwijs zijn in be ginsel tot overeenstemming gekomen orh samen te gaan en de scholen ver der gezamenlijk te beheren. Wanneer ook de ledenvergaderingen van beide verenigingen zich aqhter deze plannen kunnen stellen, zullen de schblen met ingang van de nieuwe cursus onder één beheer komen en zullen de vereni gingen zelf met ingang van 1 januari 1970 samensmelten. Wij herinneren er aan, dat het christelijk onderwijs in onze stad in 1880 op brede hasis is georganiseerd^ Enkele jaren later gingen Hervormd en Gereformeerd uit elkaar. Deze scheiding van ruim 80 jaar geleden kan thans ongedaan gemaakt worden. Voor het christelijk onderwijs in onze stad zal dit samengaan gunstige gevolgen hebben. In de eerste plaats voor de ouders, die dan een ruime keuze zullen hebben om hun kinderen naar een protestantse snhool te zen den. Ook zal een betere spreiding van de leerlingen over de scholen een goe de gang van zaken bij net onderwijs bevorderen, terwijl voor het nieuwe bestuur een meer efficiënte admini stratie en een meer doeltreffend be leid wordt j»\ogelijk gemaakt. Moeilijk te begrijpen Heide besturen verheugen zich over deze ontwikkeling. De historisch be paalde gescheidenheid spreekt vele burgers van de huidige tijd niet meer aan en met name voor de jeugd is het moeilijk te begrijpen, dat verschillen de verenigingen werkzaam zijn in een zelfde gebied, waar eenheid zo voor de hand liggend is geworden. De vraag waarom deze gescheidenheid in stand wordt gehouden doet zich dan niet meer voor. In onze oude stad pre senteert zich onze protestantschriste- lijke levensovertuiging als een een heid in het schoolwezen; hiervan kan een getuigenis ten goede uitgaan, dat wij als broeders één zijn, verbonden door Jezus Christus onze Heer. Nog in deze maand zal de principië le vraag aan de ledenvergaderingen worden voorgelegd; nadat deze hun instemming hebben betuigd, zullen verschillende commissies de daad werkelijke uitvoering van deze plan nen verder voorbereiden. Hieraan kan worden toegevoegd, dat ook met het bestuur van de Vereniging voor Chris telijk Volksonderwijs in Kethel in be ginsel is overeen gekomen de samen vloeiing van de verenigingen voor te bereiden. Teneinde een opeenhoping van werkzaamheden te voorkomen, wordt hiervoor voorlopig een streef datum van 1 januari 1971 aangehou den. Veel werk zal nog verzet moeten worden voordat het samengaan is geëffectueerd, maar het einddoel is extra inspanning wel waard. Met al ler medewerking en medeleven zal in luxe houtsoorten, ook d» lang» zi|d»n geheel afgewerkt. Maak nu zelf uw wandmeubel, vensterbank- kast, boekenrek, garderobekast enz. enz. Nu nog gemakkelijker met de nieuwe nylon paneelverbin- der. Lang 244 cm, dik 18 mm. 3d 24cm 30cm 35cm 40cm ba 12,- 14,25 16,75 19,- Mahonle 13,25 15,75 18,50 21,- i 15,75 18,75 22,- 25,- Eiken 18,25 21,75 25,50 29,- Teak 18,75 22,50 26,25 30,- i ook50en60cmbreedeninWENGE j n PALISSANDER het protestants-christelijk onderwijs in onze gemeente één en onverdeeld de Bijbel kunnen brengen aan de 27 Scholen Tot zover het comuniqué. De nieu we samenwerking zal in totaal 27 scholen omvatten, nl. de Rehoboth- school Tuinlaan (Geref.). Pr. school. Lange Nieuwstraat, Prins Wil lem Alexanderschool, W. Pootstraat, uilen Mavo-scholen, de Lavo school aan de Laan; voorts 13 lagere scholen waarvan drie gereformeerd en 10 kleuterscholen, waarvan eveneens drie gereformeerd. Deze scholen be vatten in totaal plm. 4000 leerlingen, nl. 500 Mavo, 70 Lavo. 2200 L.O., 1000 kleuters en voor Kethel 500 L.O. en 200 kleuters. Het ligt in de bedoeling om via deze samensmelting te komen tot meer standaardisatie in het gebruik van leermiddelen, centrale admini stratie enz. De Chr. schoolvereniging bezit een administratiestaf in de heren v. d. Most en E. A. v. d. Haagen en mej. A. F Otterloo. De heer Snoep, voorzitter van de christelijke schoolvereniging verklaarde blij te zijn, dat een en an der de slotsom zal kunnen zijn van de nieuwe ontwikkelingen, waarbij scheidsmuren wegvallen. Ook de heer Hoek, voorzitter van het Gerefor meerd Schoolonderwijs constateerde, dat een en ander het resultaat is van een groeiend besef tot nauwere sa menwerking. Er zal nu meer duide lijkheid ontstaan omtrent het chr. on derwijs waarvan tot dusver bij be sprekingen drie vertegenwoordigers aanwezig waren. Vooral nu in deze tijd zoveel administratief werk wordt gevraagd voor statistieken etc., is sa menwerking gewenst. Deze samen werking zal ook naar buiten een pret tige indruk maken. Beide verenigin gen zullen het volgend jaar 9 jaar hebben bestaan. Er zijn totaal 130 leerkrachten in dienst. HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS REPARATIES le klas werk vanaf 5.— per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTIUA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.H0.il» Te bereiken met tram 1, 3, 8, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a Vioolconcert in Stedelijk Op uitnodiging van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam, wordt dinsdagavond 20 mei in de aula een concert gegeven door ,,The English Consort of Violins met Richard Nicholson, Rederick Skea- ping, Treveo Jones, Sheila Marshall, Elizabeth Goble. Gibbons en Ben de Ligt. c Uitgevoerd worden werken voor 4, 5 en 6 gamba's uit de glansperiode van de Engelse meerstemmige instrumen tale muziek omstreeks 1600 van Byni Purcell, Jenkins, Lawes,. Gibbons en Lupo: 2.05 2.35 3.45 2.25 1 2.60 3.80 I Wandachroten I Vurehout Paranapine Carolinepine Mahonl Afro-Teak 7.- 7.75 Kom zalf kijken »n uitzoeken bij: Rotterdams grootst gesorteerdedoe het zelf specialiet. met de beste kwaliteiten. Iedere dag geopend van half negen tot zes uur. i Bsrgselaan 214 Tel.281167 i Groothandel en kantoor: J I Runstraat 99-103 Tel. 252620 J HTTYYt* Zaterdag Wordt in Schiedam de 25e Jubileum K.W. Mars gehouden. De organisatoren verwachten weer een vijfduizend deelnemers. Meer dar» tien rrtuziÉkkorpsen verlenen hun me dewerking. De deelnemers kunnen kiezen uit routes van 8. 14. 20. 25, 40 of 50 km. Alle deelnemers die de tocht volbrengen ontvangen een spe ciaal voor deze jubileummars gesla gen medaille. Alle groepen ontvangen bovendien een groepsherinnering. Daarnaast zijn tal van extra prijzen beschikbaar gesteld. De start vindt plaats vanuit de Plantage te Schiedam. 40 en.50 km vanaf 10.00 uur. De 25 km vanaf 13.00 uur. De overige afstanden zullen van af 14.30 uur starten. Na afloop van de tocht is er in de Plantage een muzi kaal feestprogramma. Voor. die deelnemers die aan de 40 en 50 km tocht deelnemen is een spe ciale medaille aangemaakt. Zij ont vangen dus niet dezelfde beloning als de overige deelnemers doch de „lange - afstand - herinneringsmedaille". De deelnemers die om 14.30 uur vertrekken zullen op de Grote Markt defileren voor het Ere-Comité. De de- fileermuziek wordt verzorgd door de k NEDERLANDS 4 CENTRUM f VOOR i 14 PROSPECTUS OP AANVRAAG. VRIJBLIJVEND VOORONDERZOEK k IN SAMENWERKING METOOGARTSi 3 MAANDEN PROEFPERIODE METj Harr „Wilton-Fijertoord" Reeds nu gaven zich 2300 deelne mers op. Mogelijkheid vdor in e schrijven, op de volgende adressen: M. Faasse. Groenelaan 50b, H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52b en bij Ph. van Oordt, Oldenbarneveltstraat, 79 te Schiedam. Voorts bij mevr. De Leeuw van Weenen, Ahornlaan 17 en bij J.v. Schranke, Brekelsveld 106 te Rotter dam. Telefonische inschrijving en in schrijving per giro is niet meer moge lijk. Inschrijving op de dag zelf is slechts mogelijk op de startplaats, in de Plantage. Voor de 40 en 50 km om 10.00 uur. Voor de 25 km vanaf 12.30 uur en voor de 20, 14 en 8 km vanaf 13.30 uur. Inlichtingen zijn te verkrijgen ook telefonisch bij Ph. van Oordt, Olden barneveltstraat 79 te Schiedam, tele foon 010-263309. wi g ende De Doelen Onder auspiciën van De Havenloods in samenwerking met De Doelen in Rotterdam zal donderdagavond 22 mei de Franse chansonnière Barbara, in de grote zaal van De Doelen optre- Liefhebbers van het Franse chan son die de prestaties van deze opmer kelijke artieste willen beluisteren, verwijzen wij naar de kassa's van De Doeien. De kaartverkoop is reeds be gonnen. De prijzen van dc plaatsen zijn vastgesteld op f 4. f G. I 8 en f 10. Kassa geopend van 10 tot 16 Meer over Barbara elders Een dezer dagen heeft de produkt- groep Offshore van 1.II.C. Holland, vanaf haar werf Gusto te Schiedam, een geweldige staalconstructie op transport gesteld naar een gaswin- ningsgebied in het Engelse deel van de Noordzee. Het betreft een zoge naamd Field Terminal Platform. Dit is een op zee geplaatst verzamel- en doorzendstation voor gas. Het gas wordt door een aantal produktieplat- fornis opgevangen en daar zoveel mo gelijk ..gedroogd". Vanaf betrekkelijk kleine produktie- platforms wordt het gas door pijplei dingen die in de zeebodem zijn inge graven, getransporteerd naar een groot ..centraal station", het Field Terminal Platfornj. Dit Field Termi nal Pthtïórm zendf"bet gas .door naar het vaste land, waar het gas verder wordt behandeld en uiteindelijk via een litgebreid distributienet terecht komt bij de consument. Het Field Terminal Platform, dat I.H.C. Holland thans aan de ..Atlantic Oil Producing Company" aflevert, be staat uit dè,volgende onderdelen.' a. De fundering en onderbouw, die reeds eerder door I.H.C. Holland zijn geleverd. b. Het bedienings die nu naar de locatie op zee worden vervoerd. Deze twee dekken hebben een to taalgewicht van 1105 ton. Ze worden in vier gedeelten verladen: Deksectie I, noord - 400 ton, 16 x 20 x 17 meter, Deksectie II, zuid - 400 ton, 16 x 14 x 19 meter, Deksectie III, midden - 100 ton, 11 x 17 meter. Woon verblijven, 130 ton en Uitrustingen 75 Een nog gigantischer constructie voor de Offshore industrie wordt eveneens dezer dagen vanaf Gustu naar zee getransporteerd. Dit betreft een jacket, dat maar liefst 43 meter hoog is en aan de basis 50 x 45 meter meet. Het gevaarte van 900 ton zal in een keer op een ponton worden ge plaatst. i het hoofddek, n dit blad. SLAAPBANKEN CENTRALE industriegebouw Goudsesingel 66, Rotter- t PROSPECTUS OP AANVRAAG. VRIJBLIJVEND VOORONDERZOEK I IN SAMENWERKING MET OOGARTS 3 MAANDEN PROEFPERIODE MET GARANTIE Heemraadsingel 211 I Rotterdam - 25.03.14 In deze tijd van stijgende leeftijden is tachtig jaar echt geen zeldzaamheid meer. maar toch is het nog wel een bijzonderheid, wan neer een echtpaar het tot de diamanten bruiloft mag brengen. Want, dat zowel man als vrouw samen de tachtig passeren, trekt zelfs in deze tijd i l wel i de t Blijkens het statistisch overzicht van de gemeente Schiedam vermin derde in de maand maart de bevol king met 93 personen. Er werden nl. 123 personen levend geboren, 69 overleden; 233 vestigden zich doch er vertrokken er 380. Op 1 april van dit jaar bestond de bevolking van Schiedam uit 41.171 mannen en 41.858 vrouwen, totaal 83.029 personen, hetgeen sinds 1 ja nuari van dit jaar een vermindering betekent met 143 personen. Er werden in maart 40 huwelijken voltrokken en er hadden 15 echtschei dingen plaats. Na hun huwelijk betrokken 16 echt paren een eigen woning, 3 gingen bij ouders inwonen, 1 bij familie, 3 door onderhuur en 11 buiten de gemeente. E'r verhuisden binnen de gemeente 137 gezinnen. Van het aantal overleden personen, was er 1 in de leeftijd beneden een jaar 1 van 1-4 jaar, 1 van 5-14 jaar, 4 van 40-49 jaar, 8 van 50-59 jaar, 11 van 60-69 jaar, 26 van 70-79 jaar en 17 van 80 jaar en ouder. dacht en vandaar, dat we ditmaal van zulk een echt paar melding maken. Het betreft het echtpaar Jacob Bijl -Adriana Johanna v.d. Ende, dat in Kethel aan de Schiedamseweg 45 woont. Het is ook daarom vermel denswaard, omdat zij het oudste boerenechtpaar" van Kethel vormen. Het is nog maar enkele jaren geleden, dat de heer Bijl het .boeren" er aan heeft gegeven, eensdeels omdat de gemeentelijke ,,landslokop" ook deze boerderij in het hart van Kethel opeiste en ander- zijds, omdat hij het met zijn 87 jaren rustig aan moest gaan doen. Tot 1964 heeft hij de drie hectaren weiland kunnen handhaven en ook de acht koeien nog kunnen verzorgen, doch het melken viel hem steeds moeilijker. Er is een tijd gweest dat het allemaal beter ging. Dat was kort na het huwe lijk in 1909, aan de Groene- weg. Men had daar 28 ha. land met 50 koeien. Samen met twee knechts en een ..meid" en uiteraard met boerin Bijl, was het hard werken; van 's morgens (nachts?) even drie uur tot 's avonds omstreeks acht uur. En de ..arbeider" ver diende vijf gulden per week plus kost en ,,bewassing'\ MAASSLUIS Het openbaar musi ceren in de Immanuelkerk te Maas sluis wordt zaterdag 17 mei voortge zet met een interessante orgelavond, te geven door Koos Bons. De organist der kerk brengt dan een reeks tocca ta's ten gehore van componisten uit de 16e tot de 20e eeuw. Achtereenvol gens worden verschillende typen van deze echte klaviervorm gespeeld, o.a. toccata's van Gabrieli, Cabanilles, Sweelinck, Frescobaldi, Muffat. Bux- tehude, Bach (de grote F-dur), Gigout (een toccata in de trant van Boël- mann), Reger (d-moll), Messiaen (Force et Agilité) en Micheelsen (Es sungen drei Engel). De orgelliefhebbers zullen merken dat al deze stukken met veel vlugge noten weinig op elkaar lijken, on danks de gelijke benaming: toccata. Onder de handen van organist Bons gaan ze als klankjuwelen schitteren, niet in het minst omdat het allemaal prachtige voorbeelden' van composi tiekunst zijn.i Ter afwisseling worden eenvoudige koraalvoorspelen uitgevoerd, o.a. van oude meesters, Bach, Brahms, Zwart, Bons en Walcha. Een origineel pro gramma dus, niet de platgetreden pa den, en toch boeiend voor ieder die van orgelspel houdt. De speeltafel komt op het podium en het program ma wordt toegelicht. Aan het Ge meentemuseum, Zuiddijk 16 (tel. 3813) zijn programma's in voorvër- koop; de jeugd heeft reductie. De be speling begint om 20.15 uur. Het jongmaatje kreeg za terdags een rijksdaalder. Mevrouw Bijl is geboren Delftse, dat wil zeggen uit het inmiddels door Delft geannexeerde .,Hof van Delft". Als boerendochter wist zij wat haar in het be drijf te wachten stond. In mei 1931 verhuisde het echtpaar naar de boerderij van oom v.d. Ende aan de Abtswoudseweg in Schip luiden. Dat bedrijf was iets kleiner, 21 ha. Doch ..oom" kon het niet zo best meer aan, zodat neef en nicht de taak overnamen. Deze boerderij was iets bij zonders. De dichter Poot is er namelijk geboren. In januari (19 januari zegt de heer Bijl precies) 1946 trok het echtpaar Bijl weer naar Kethel. nu naar een andere (soederij van oom, die aan de Schiedamseweg. Wanl al was die dan slechts drie hectare groot, de 84-ja- rige oom kon die niet meer aan en had bovendien ver zorging nodig. Dat kwam weer goed uit, want ook het echtpaar Bijl wilde het wel wat kalmer aan doen. De zoon van de oom kwam op de boerderij aan de Abts woudseweg, dus het fami liebezit bleef. Nu woont het echtpaar nog „op het erf" van de vroegere boerderij, een stukje geschiedenis ook van Kethel. Wat de kinderen betreft, van de acht zijn er nog ze ven in leven, gevolgd door 46 kleinkinderen en 25 ach terkleinkinderen. Zij plus komen. de belangstellenden en dat zullen er heel wat zijn {comen op 19 mei 's avonds in gebouw De Rank om het bruidspaar geluk te wensen. Want de heer Bijl heeft zich in zijn leven niet be perkt tot de boerderij; hij is bv 20 jaar bestuurslid ge weest van de Noord-Kethel- polder en 27 jaar bestuurs lid van de Coöp. Brand waarborg Mij. „En nog drie jaar in militaire dienst", voegt hij er aan toe Want het geheugen laat hem en evenmin mevrouw Bijl in de steek. Ze heeft het nog druk met de naai machine, al moet er dan goede bril aan te pas MAASKANT BEHANGSEL 10.000 KHBO-ClUiSISTEN Ruim 10.000 cursisten hebben vorig jaar deelgentomen aan EHBO-oplei- ding. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers aan de komende cursus sen nog groter zal zijn, in verband met een kortere opleidingsduur. Het aantal EHBO-hulpposten is de 6000 gepasseerd, terwijl het aantal leden meer dan 38.000 bedraagt. In de 600 afdelingen werden meer dan 61.000 eerste hulp-verleningen geregistreerd. 1700 Sportverenigingen konden in 1968 op hulp van EHBO-ers rekenen, ter wijl ook bij tentoonstellingen, con gressen en tal van andere massale evenementen EHBO-posten waren in gericht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1