De weelde de straatverlichting Reliëf in bijna gesloopte kerk is het bewaren waard Gerechtvaardigd protest Stichting eist snelle vernieuwing van binnenstad SERVICE KUNSTGEBITTEN Koninklijk zilver voor A. Akkerman DE HAVENLOODS 18e jaargang no. 32, donderdag 12 juni 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25, Rotterdam, telefoon 13 21 70 (8 lijnen), postgiro 18344 Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" De sloop van de St. Luduina- kerk gaat regelmatig voort. Aan de achterzijde van de toren werken de slopers, waarbij gebruik moet worden gemaakt van steigers en ladders, sinds als gevolg van de brand het trappenhuis onbruikbaar is geworden. Het kerkgebouw zelf is reeds lang met de grond gelijk gemaakt en vele vrachten puin zijn naar verschillende plaatsen, zelfs naar Poeldijk in het Westland vervoerd. Het gaat nu nog om de resten van de toren. In een zijwand is een diepe gleuf gebroken, waar in kabels aangebracht zullen wor den, met behulp waarvan dan een flink stuk omver getrokken wordt. Het is zeer waarschijnlijk, dat op de plaats waar het kerkgebouw stond, woonflats gebouwd zullen worden, doch een beslissing daar omtrent is nog niet genomen, om dat de financiering nog moet wor den gevonden. Het gebouw In 1906 schreef de Nederlandse kunsthistoricus dr. Jan Kalf in zijn boek „De katholieke kerken in Neder land" over de parochiekerk van O.L.V. Visitatie te Schiedam, zoals de oorspronkelijke naam van de St. Li- duinakerk was, het volgende. ,,Na de oprichting van deze paro chie in 1853, is door haar eerste pas toor, gelijk een met zijn beeltenis in hoog reliëf versierde memoriesteen in de kerk verhaald, een tijdlang dienst gedaan in de tot kerk ingerichte vroe gere stadsvleeshal; „in publica taber- na macellaria", maar al spoedig is hij er in geslaagd deze kerk te stich ten die ongeveer 800 zitplaatsen heeft, door de architect Schreyer in 1858 werd gebouwd en door mgr. Wilmer 9 augustus 1869 werd geconsacreerd. Wilton-Fijenoord Nieuws" vertelt: ,,De sleutel van de toi letten van de dokken 6 en 7 was zoek. De sleutel voor het oplos sen van het raadsel lag echter aan boord van de Adolf Leon- hardt" 33760 tons dw.) van de rederij Leonhardt und Blum- berg in Hamburg. De sleutel was aan boord gebleven, toen het schip na bij WF aan de werf te hebben gelegen, weer ver trok. Maar op weg naar de plaats van bestemming ontmoette het vaartuig de August Leon hardt(15400 dwt) van dezelfde rederij. In volle zee het was nog ruw weer ook besloten de kapiteins de schepen stil te leg gen en een sloep te strijken. Keurig verpakt werd de sleutel aan boord van het laatste schip genomen. Bij deze manoeuvre gingen twee riemen van de sloep verloren. De .August Leonhardt" was op weg naar Rotterdam, waar zij na lossing voor een onder houdsbeurt naar onze werf kwam. Het pakketje werd triomfantelijk overhandigd. De mensen aan boord hebben zich heel wat moeite getroost om de zaak in orde te brengen en een woord van dank is hier bij zeker op zijn plaats. Het is immers geen kleinigheid om voor alleen maar" een sleutel midden op de Oceaan twee schepen stil te leggen!" Na het bericht dat de bouw van een nieuw Schiedams stadhuis opnieuw is uitgesteld, heeft een aantal verontrus te Schiedammers de koppen bij elkaar gestoken, teneinde tot een pressure- group te komen. In een persbericht schrijft zij: „Het is de betrokkenen allang een doorn in het oog dat een aantal nog niet slooprijpe panden in de binnenstad is dichtgetimmerd ten behoeve van het stadhuisplan, dat ken nelijk nog geheel op losse schroeven staat. Terwijl miljoenen in goed en schaars grasland benoorden Kethel worden gepompt opspuitingen verkwijnt de binnenstad. Schiedam groeit sterk, maar het inwonertal daalt. Het ziet er nu naar uit dat het nieuwe stadhuis er de eerste tien jaren niet zal staan. Gevolg: ontvolking van de binnenstad. Warenhuizen zullen nog minder dan vroeger hun bivak in een leegte willen opslaan. De bouw van de Schiedamse bin nenstad stagneert in een tijd, dat de zuigkracht van centra in Vlaardingen en Rotterdam voelbaar wordt. De zelfstandigheid van de stad als een ei gen leefcentrum staat op het spel. Burgemeester Roelfsema van Schie dam heeft onlangs tegenover „Den Haag" opgemerkt dat men revolutio nairen kweekt door de gemeente fi nanciële steun te onthouden. Hij krijgt waarschijnlijk gelijk. Deze bur gemeester worstelt tevens met een beleid dat tientallen jaren in Schie dam is gevoerd, en in principe secun dair was. De Stichting Centrumbelan- gen van de Schiedamse burgers is in wezen voortgekomen uit een groeiend gevoel van onbehagen, dat inderdaad wel eens tot een soort revulutie zou kunnen leiden. De Stichting is a-poli tiek. Zij wil in principe haar doelen constructief en positief benaderen. Het gaat haar om een leefbaar Schie dam, nu en in de toekomst. De Stichting stelt zich ten doel de onmiddellijke afbraak van de dichtge timmerde panden, en de aanvang van vernieuwingen. Zij zal niet schromen alle registers van de moderne publici teitsmedia pers, radio, TV open te trekken wanneer een onevenredig groot deel van de gemeentelijke fi nanciën in de te bouwen wijken wordt gestoken. Verder eist zij een snel en duidelijk stadsplan en wil zij helpen onteigeningsplannnen spoedig en gun stig te doen oplossen. Het is wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Ge meenten dat een groep burgers a- politiek en dwars tegen de verhoudin gen in de gekozen gemeenteraad in aaneensluiting zoekt om een groeien- de puinhoop op te ruimen, die decen nia dreigt te gaan duren. Dat is een positief gegeven in een tijd van i groeiende apathie. Dat is wellicht wat I Schiedam nodig heeft. Het is een echt voortbréngsél van stucadoör&gothiek met een drukke fagade, gevormd door een in 1863 op getrokken spichtige toren (welks in gang in den tympan versiprd is met een relief: de kroning der H. Maagd) geflankeerd door zijkapellen, op wier hoeken torentjes verrijzen. Bij deze voorbouw sluit zich een driebeukig schip aan, vijf traveeën diep, waar van de middenbeuk overgaat, in een, uit één met halveri tienhoek gesloten travée gevormd priesterchoor, terwijl de zijbeuken rechthoekig zijn afgeslo ten. Een deugd van de kerk is, dat de pijlers, die de beuken scheiden, tame lijk wijd uit elkander staan en dat het middenschip behoorlijk breed is go- houden. De zijbeuken zijn laag, waar door gelegenheid ontstond in het hoog opgetrokken middenschip door grote vensters licht binnen te voeren. De kerk wier muren grotendeels bedekt zijn met een witsel, dat de groezelige neerslag van de talrijke Schiedamse fabrieksschoorstenen draagt, zou er nog onbehagelijker uitzien dan haar karakterloze architectuur meebrengt, indien niet de rijke aankleding van het verhoogde priesterchoor het oog dadelijk aantrok. Dit presbiterium nl., geheel gepo lychromeerd en van gebrandschilder de vensters voorzien, heeft onder de ramen een in kalksteen uitgevoerde arcature van veertien nissen, waarin beelden van meest vaderlandse man nelijke en vrouwelijke heiligen zijn geplaatst, sculpturen in de streng-go- thische trant van het atelier „Cuy- pers". De tegen de tweede zijbeuktravée aan de zuidzijde uitgebouwde kleine kapel der H. Liduina, de stadsheilige van Schiedam was door Jos Cuypers ontworpen, de schilderingen waren van Jan Dunselman. Over enkele da gen is dit alles historie, doch heel veel Schiedammers zullen de herinnering aan dit gebouw bewaren. Het heeft zin een bouwfragment van deze kerk op te nemen in de verzame ling bouwbeeldhouwwerken van het Stedelijk Museum Schiedam. Het re liëf van de tympaan van de torenin gang is nu nog te verwerven. De streng-gothisehe stijl van het beeld houwwerk, duidt naar het atelier-Cuy- pers, goed vakwerk, geen grote kunst, die vindt men in plaatselijke musea van steden met een eeuwenoud cul tuurverleden: maar als historisch do cument voor Schiedam van belang. Het stedelijk museum van Schiedam heeft een jaarlijkse begroting van f 368000. Voor het eventueel transport van genoemd bouwfragment is geen geld beschikbaar tenzij de gemeente een extra krediet beschikbaar stelt, of tenzij instellingen of (en) particulie ren zich hiervoor geïnteresseerd to nen, om dit bijzondere werk te behou den. REPARATIES le klas werk vanaf 5.— per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram L 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a BURGEMEESTER HOUDT TOT 7 JULI GEEN SPREEKUUR VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens zal in verbarii met ambtsbezigheden en zijn hierop vol gende vakantie niet in staat zijn de komende weken zijn spreekuur te houden. Het eerstvolgende spreekuur van de burgemeester zal worden ge houden op maandag 7 juli, op het ge bruikelijke uur, namelijk van half vijf töt half zes 's middags. jaardenzorg heeft collectanten nodig VLAARDINGEN Het bestuur van de Stichting Vlaardingse Bejaarden zorg zit dringend verlegen om collec tanten en collectrices voor de bussen- collecte die zaterdag 14 juni wordt ge houden Degenen die, hij hei collecte ren willen helpen worden verzocht zich zaterdag te melden in de bejaar densociëteit aan de Emmastraat 43. B<*j Min of meer in de hedendaagse stijl heeft een groepje bewoners van de Parallelweg in Schiedam gezorgd voor een protestactie tijdens de offi ciële in gebruikneming van het overlaadstation voor huisvuil aan de achterzijde van het station. Met toeters en de kreet: „Speelplaat sen" werd duidelijk te kennen gege ven, dat men allerminst ingenomen was met de vestiging van dit over laadstation. Hoewel er geen sprake was van een „grootse" protestactie, werkte een en ander toch wel sto rend op de gebeurtenis en had bur gemeester Roelfsema met zijn toe spraak soms moeite boven het ge toeter en rumoer uit te komen. Ove rigens, het protest van de betrokken bewoners kan niet helemaal onge grond worden genoemd, gezien het. lawaai van vrachtwagens, grijpers enz., maar vooral ook door weg waaiend as en delonfrisse geuren die uit de laadplaat afkomstig zijn. ..We hebben hier irt deze omgeving ongeveer 250 kleine kinderen- die maar ergens hun vertier moeten zoeken", zo verklaarden ons enkele protesterende huismoeders: waar van één met een gezin van negen en een ander van dertien kinderen. „We betalen voor deze hqizen ze ventien gulden per week en wat krijgen wij er voor? Aan de achter kant een snelverkeersweg. voor ons nu deze vuilnisiaadplaats. Een her rie, die tot in de late avond -door gaat. Bij wat wind. waaien de stof wolken naar onze huizen en we kun nen dan ook geen raam open zetten. In zo n omgeving moeten onze kin deren op straat spelen. Maar als ze een voetbal schoppen, neemt de po litie de bal in beslag of buurtbewo ners nemen de bal af en snijden die aan stukken. Wij mogen voor onze kinderen toch ook wel enige speel- gelegenheid vragen? Er is iets ver derop een heel stuk land, waarom wordt dat niet tot speelterrein inge richt?", aldus de vraag van de be woners van de Parallelweg. Wie getuige was van de demonstratie zoals die werd gegeven tijdens de in gebruikneming van het overlaadsta tion, kan zich die klachten voorstel len. Inderdaad is er veel rumoer die de leefbaarheid van deze omgeving bepaald niet bevordert. Het huis vuil wordt door de grijpers in de wagons getild, doch in die tussentijd verspreiden zich onfrisse geuren. En de wind blaast stoflagen tot op de Parallelweg. Als geheel niet al leen een onaangename, doch ook weinj^ttygiëaische toestand! voor sloop staan; woningen welke worden verlaten, worden ook niet meer ter bewoning uitgegeven. Een snellere ontruiming van de panden is nu echter wel gewenst. De situa tie bij de verwerking van huisvuil is de aanleiding geweest voor deze noodzakelijke voorziening. Dat daarvan bewoners overlast onder vinden, is onredelijk en enige tege moetkoming is dan ook niet teveel gevraagd! L. 't H. LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES VLAARDINGEN Wethouder G. Walstra heeft de zilveren ere-medaille van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer A. Akkerman, Veerplein 81. Deze ontving de koninklijke onderscheiding op grond van zijn veertigjarige dienstverband bij de Koninklijke Hol- landia Fabrieken voor Melkprodukten en Voedingsmiddelen NV. De jubilaris begon zijn loopbaan als „krullenjongen", maar door zelfstu die klom hij op tot zijn huidige func tie, chef van de technische dienst. Na zijn indiensttreding bij Hollandia Vlaardingen, waar ook zijn vader werkzaam was als chef van de tim merwerkplaats is de heer Akkerman (56) achtereenvolgens werkzaam ge weest in vestigingen van Hollandia tfe Oud-Gastel, Purmerend en Scharster- brug. In mei 1961 keerde hij naar zijn geboorteplaats terug. SLAAPBANKEN - CENTRALE Gemeentesecretarie i s 's middags gesloten MAASLAND Men wordt er nog maals op attent gemaakt, dat alle ge meentelijke instanties telefonisch be reikbaar zijn onder nummer 3777. Het komt herhaaldelijk voor, dat men zich 's middags voor inlichtingen en dergelijke ter secretarie begeeft, hoewel dit dan gesloten is voor het pu bliek. De secretarie is alleen 's morgens voor het publiek geopend. Slechts in dringende gevallen kan men 's middags op de gemeentesecretarie inlichtingen verkrijgen. De directeur van de Technische Be drijven Schiedam, de heer J. van Hartingsveld zal vrijdagmiddag 13 juni afscheid nemen van de dienst waartoe die middag van 16.15-17.15 uur een receptie wordt gehouden in de aula van het Stedelijk Museum. De heer Van Hartingsveld is gedurende 40 jaar aan de dienst verbonden ge weest en heeft heel wat wijzigingen in het bedrijf zien voltrekken, vooral wat betreft de gasvoorziening. We hebben daarover in ons blad reeds eerder een artikel geschreven, vooral over de verbeteringen op het gebied van de straatverlichting; van petro leumlamp via gaslantaarn naar elek trische verlichting. De heer Van Hartingsveld kent de tijd van de lantaarnopsteker met alle problemen die dat met zich mee bracht. Er zijn in de loop van de ja ren dan ook diverse brochures ver schenen waarin over de voordelen van gas en elektriciteit uiteenzettin gen zijn gegeven. De laatste ijjren is ontzettend veel werk van de techni sche Bedrijven gevorderd bij de om schakeling op aardgas. Daar zijn tal van besprekingen aan vooraf gegaan en toen het eenmaal zover was, dat de ombouw kon- geschieden, heeft dat enorm veel zorgen gegeven, welke toenamen, toen zich enkele ontploffin gen voordeden. Al die problemen zijn mede door de aandacht van de heer Van Hartingsveld wel tot een oplos sing gebracht. De gashouders op het terrein zijn inmiddels verdwenen en er zijn grote, lege plekken ontstaan. Maar het ge bruik zowel van aardgas als elektrici teit neemt nog steeds snel toe, zodat er nog vele mogelijkheden zijn voor het bedrijf. Moge de heer Van Hartingsveld met zijn afscheid een stukje geschiedenis afsluiten, de historie van de straat verlichting en al hetgeen daarmee verband houdt grijpt veel verder te rug. De weelde van de straatverlich ting kenden onze verre voorouders niet en velen van het huidige geslacht zullen zich nog wel de bezettingstijd herinneren, waarin we de betekenis van de straatverlichting tenvolle heb ben ervaren De dikke duisternis heeft menigeen op straat doen veron gelukken of in één van de Schiedamse havens doen verdrinken. Volgens de geschiedschrijvers lie ten de welgestelden in Rome zich be geleiden door slaven die fakkels droe gen. Toen de consul Duilius de Car- thaagse vloot had overwonnen, meen de de republiek hem geen groter eer te bewijzen dan door te bepalen, dat hij zijn verdere levpn overdag zou worden begeleid door muziek en 's avonds door fakkellicht. De Romeinen kenden toen reeds de „blinde- of die venlantaarns, die slechts een dof licht lieten doorschijnen. De eerste straatverlichting ontstond in ons land in de eerste helft van de 16e eeuw toen bij kapellen, op brug gen, aan de poorten en op sommige hoeken van straten een kaarsverlich ting werd ontstoken, die echter onvol doende was om de weg te kunnen vin den. Het was in die tijd een grote eer, om een gast met een lamp huiswaarts te begeleiden. In Parijs was het zo ge steld, dat in löié aan de bewoners werd bëvolen tot negen uur 's avonds licht voor de vensters van hun wonin gen te plaatsen. In 1558 werden op de hoeken van straten stoklantaarns of vetpotten geplaatst, de zgn. falots. Zij werden al spoedig door gewone lan taarns vervangen. Vanwege de duisternis op straat, moesten 's winters feestelijke gebeur tenissen en openbare bijeenkomsten om half vijf zijn afgelopen. In 1771 was Palermo de enige stad in Italië waar 's nachts de straten van verlich ting waren voorzien, maar in Rome was dat nog niet het geval. Daar werd het probleem opgelost, door het aan tal lampen voor de heiligenbeelden te vergroten. Te Hamburg kwam in 1679 straatverlichting evenals in Londen. In ons land bleven de kaarsen en lam pen voor de beelden nog lange tijd de enige straatverlichting. Alleen bij feestelijkheden waren de straten 's avonds wat ruimer verlicht. Boerenklok In het midden van de 16e eeuw wa ren in Amsterdam nog maar weinig straatlantaarns die evenwel de duis ternis niet vermochten op te heffen. Er was dan ook bepaald, dat niemand na .het luiden van de „bovenklok" om negen uur zonder lantaarn de straat op mocht, welke regeling tot in de 17e eeuw voortduurde. Maar om mis vattingen te voorkomen deze rege ling had niets te maken met de „avondklok" die heden ten dage 's avonds om 9 uur nog in Schiedam luidt De burger- of ratelwachten mochten niet zonder licht bij zich te dragen, de ronde doen. In Amsterdam werd met ingang van 17 november 1595 bevolen, dat aan elk twaalfde huis bij avond en nacht een lantaarn met brandende kaars moest worden gehangen. Het is eigenlijk nog aan Jan van der Heij den, de uitvinder van de hrandspuit te danken, dat de straatlantaarns ver schenen, want hij ontwierp een soort straatlantaarn, waarin 's avonds lam pen werden gehangen. Dit systeem nu werd geleidelijk in andere steden en ook in Schiedam overgenomen. Het werd echter 1697, alvorens de hoofd stad vah ons land de echte straatlan taarns aanbracht, gevolgd door Den Haag em Dordrecht. In Gouda was in 1674 nog geen straatverlichting, maar wel was ie dereen die 's avonds of 's nachts over straat ging verplicht, een lamp bij zich te dragen. De geleidelijke verbe tering van de straatverlichting leidde tot de aanstellingen van de nacht wachten, die aanvankelijk ook tot taak hadden toe te zien, dat wa^r dit was voorgeschreven de lantaarns wa ren aangebracht. Een bekend „Ratel- wachts-liet" uit die dagen ving aldus aan: ,,Bewaer je vuur en keer se wel, De kloek het tien, laet sien, Tien heit de kloek De nachtwakers werden opgevolgd door de gemeentelijke lantaarnopste kers, de mannen die op hun fiets, stok met haak en laddertje tegen schemer donker de stad doorkruisten orri het gloeikousje in de latere gaslantaarns te ontsteken en 's morgens bij het ochtendgloren weer uit te doen. Maar ook dat is alweer lang geleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1