IP Heinenoord-tunnel vervangt flessehals bij Barendrecht Vurrasmus-speedboatraces mgg Roepnamen «*r DE HAVENLOODS DONTJfiRDAG 12 JUNI Een luxe seteen overhemd etui met bijpassende toilet tasdie vaders nooit voor zichzelf kopen, maar die ze toch o zo graag gebruiken, om dat het zo praktisch isl Het overhemd-etui, groot ge noeg om 5 overhemden in te stoppen, geheel gevoerd. De toilettas met 2 binnenvak- ken (waarvan een met klep, voor natte artikelenscheer kwasten, enz.) beide uitge voerd in bijzonder smaakvol vinyl. Nu zoekt U zo'n luxe herenset uit, overhemd-etui met toilet tas, voor nog géén drie gulden. zondag Vaderdag Voor vaders met een hobby is het niet moeilijk een fijn kado te vinden zondag Vaderdag RADIO TELEVISIE ^/Des^atomk Cf} m radio en t v. 'onderdelen RADIOHUIS D. VAN DER BEND WESTHAVENPLAATS 32. TEL.: 34.24.81 De nieuwe tunnel bij Heinen- oord zal van officiële zijde geen roepnaam krijgen. Het Rijk doet dat nu eenmaal niet en men is ook in dit geval niet van plan van dat principe af te wij ken. Zodat de tunnel in de pa pieren staat als ,,De Rijkstunnel onder de Oude Maas in Rijks weg 19". Ken hele mondvol en niet direct geschikt om iemand even gauw de weg te wijzen. Ook-de ANWB heeft geen zin om iets te verzinnen. Daar zou men dkts van kunnen verwach ten, umnt die hebben het al eer der gedaan. Door middel van de richting borden brachten ze roepnamen in omloop die in kor te tijd inburgerden. In dit geval echter niet. Ngar men zegt op grond van de slechte ervaring die men had met de naam Hel legatsplein". Die naam is ver dwenen en vervangen door de richting aanduiding ,,Vlissingen". Nu zegt dat natuurlijk niet al les, want het was nogal logisch dat de naam Hellegatsplein niet aansloeg bij het publiek. Er was namelijk helemaal geen plein te bekennen op de plaats waar dat zou moeten liggen. Dat komt nog wel. Zo gauw de verbinding met Willemstad gereed is, krijgt men inderdaad een groot circuit en pas dan gaat de naam Hellegatsplein iets betekenen. Een voorbarige conclusie dus van 'de ANWB, die zich wat de nieuwe tunnel betreft, beperkt tot de aanduiding „Vlissingen" aan de noordzijde en „Rotter dam" aan de zuidzijde. Ach, het is allemaal wel weer erg logisch, maar wat ons be treft gaat de tunnel heel gewoon Heinenoordtunnel heten. GELEGENHEIDS KLEDING jacquet, colbert, smo king, rok, overjas, hoge hoeden. Fonkelnieuwe moderne costuums. Bontstola's, zwanen donscapes. Kledingverhuur „BROADWAY" Schiedamseweg 10 - Vlaardingen Geopend 9 tot 9 uur - Tel. 34 62 27 De Calandbrug over het Hartel- kanaal in Europoort, die vorige week vrijdag door staatssecretaris Keijzer officieel in gebruik werd gesteld. Er klonk enig geknal bij wijze van saluutschoten, trompetters van de Marinierskapel bliezen een deuntje, de schepen in de nabijheid ook, zij het wat eentoniger, het eerste schip. In het Hartelkanaal wordt een moderne hefbrug geopend, bij Barendrecht verdwijnt de oude hefbrug om plaats te maken voor een moderne tunnel. Men kan het vreemd vinden, het is niet anders. Met het verdwijnen van de brug bij Barendrecht verdwijnt ook een voortdurende ergersnis voor het verkeer. Vele, vele kilometers lang waren dikwijls de files die zich op een of andere manier door deze flessehals moesten wringen. Toen de bruggen over de zee-armen in Zeeland gereed kwamen werd ook de intensiteit van het verkeer dat ge bruik wenste te maken van de Baren- drechtse brug veel groter. De arme oude brug had het zwaar te verduren. Nu jdil dit allemaal binnenkort tot het verreden behoren. Dinsdag 22 juli gaat de tunnel bij Heinenoord open en De tunnel maakt deel uit van de „ruit rond Rotterdam". Men hoopt dat op de datum dat de tunnel open gesteld wordt voor 't verkeer, tevens de verbinding via rijksweg 19a zover gereed zal zijn dat het verkeer er ge bruik van kan maken. Dat betekent dat op die dag een rechtstreekse ver binding zal bestaan van het Zuidplein in Rotterdam naar de tunnel en vaii daaruit naar de recreatiegebieden op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilan den. Het zal nog wel even duren voor alles definitief in orde zal zijn. Het is een tijdrovende wegaanleg, want op verschillende punten moeten andere belangrijke wegen gekruist worden en dat vereist de aanleg van „kunstwerken". Het grootste viaduct komt bij de Carnisseweg waar ach tereenvolgens 'n oliespoorlijn, 'n sloot >er de MaeterlinCkweg moeten worden overspannen. Op dat punt komt een af takking naar de Spinozaweg (Lombar- dijen) en de Victor Hugoweg. Van de ze nieuwe weg (van Zuidplein naar tunnel) zullen op de dag van de ope ning waarschijnlijk twee banen voor het verkeer beschikbaar zijn. De tunnel Het tunnelwerk wordt 1964 meter lang. Er is een overdekt gedeelte van 614 meter met ter weerszijde een open tunnelbak van 225 meter. De hel ling van de rijbanen (1 op 22 ofwel 4' 2 pet) komt overeen met die van de Be- neluxtunnel te Vlaardingen. De tunnel werd zo diep gelegd, dat de bodem van de Oude Maas tér plaatse over een breedte van 110 meter kon wor den verdiept tot 12 meter beneden N.A.P. Aangezien de tunnelweg op beide oevers een hoogwaterkerende dijk moet passeren wordt het grootste te overwinnen hoogteverschil rond 26 meter. Bovén de ingangen van het- te. Overdekte tunnelgedeelte zijn gebou- De metiwê tunnel. De twee brom- gemaakt met ruimten voor de fietSknapen gullen nog enkele weken geduld moeten hebben voor ze de elektrische installatie. Onder deze ge bouwen en in het midden van de tun nel komen pómpkelders, waarin re gen-, spoel- en eventueel lekwater wordt opgevangen. Dit watêr wordt door automatisch bediende pompen in de rivier gepompt. Ook langzaam verkeer De nieuwe tunnel gaat de Baren- drechtse brug vervangen. Over deze brug gaat ook langzaamverkeer zoals landbouwwerktuigen, brommers en fietsen. De tunnel, biedt daarom ook accommodatie aan langzaam ver keer. Het dwarsprofiel van de tunnel be staat uit twee verkeersstroken. Iedere buis bevat een tweestrooks rijweg voor snelverkeer, breed 7,25 meter en de „Bell Valiant" van de Bell lijn N.V. voer onder de brug door na een met ballons versierde lijn te heb ben stukgevaren en de brug was ge opend, beter gezegd, zij ging dicht. Dit laatste tot groot genoegen van de automobilisten die inmiddels aan weerszijden van de brug al lange files hadden gevormd. een 3,90 meter brede parallelweg voor langzaam verkeer. Snelweg en paral lelweg zijn gescheiden door een 75 cm brede berm. Links van de snelweg komt een 1 meter brede verhoogde schampstrook, -terwijl rechts van de parallelweg een 85 cm breed voetpad is gemaakt. De vrije doorrijhoogte is 4'/» meter. Ten behoeve van fietsers en voet gangers is aan elk der rivieroevers een lift aangebracht, waarmee het grootste gedeelte van de opgaande hellingen kan worden vermeden. De totale kosten van de Baren- drechtse tunnel zullen rond 93 miljoen gulden bedragen. Met de uitvoering van dit werk werd in het voorjaar van 1966 begonnen. Als de tunnel op 22 juli geopend wordt, zal de N.V. Nestum II er een kleine 3V« jaar over gebouwd hebben. De hefbrug bij Barendrecht gaat verdwijnen. De 81-jarige brug zal worden afgebroken direct na de ope ning van de Heinenoord-tunnel. Hoe wel oorspronkelijk vrijwel uitslui tend van belang voor het lokale ver keer, werd de betekenis van de brug erg belangrijk toen de zee-armen in Zeeland werden overbrugd. Rijks- watérstaat berekende enkele jaren geleden dat een tunnel zowel ver keerstechnisch als financieel een be tere oplossing was dan een eventuele nieuwe brug. Dat velde het vonnis over de oude knaap. De foto geeft een beeld van de brug in 1931, toen de brug omhoog moest voor de vracht-zeilvaart. De foto werd ons geleend door de heer M. Koopman, timmerman-remmingwerker, die in de jaren '31'32 aan het dek van de brug werkte. Jop Pannekoek zingt weer in 't Roefje In juni en juli zal Jop Pannekoek weer optreden in 't Roefje, Stadhuis plein 1. Iedere avond (behalve maan dag) zal Jop Pannekoek zijn eigen en andermans liedjes zingen. Zijn ont slag bij de TROS (samen met Rijk de Gooyer) was er de oorzaak van dat hij weer ging zingen, o.m. met Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld; zij zullen, samen met andere vrienden v&p het lied, regelmatig in 't Roefje optreden. Het is inmiddels een half jaar gele den toen werd besloten dat ter gele genheid van het Xle lustrum van het. Rotterdamsch Studenten Corps „VURRASMUS", getracht zou wor den om in Rotterdam speedboatraces te organiseren op zondagmiddag 22 juni. Dit zou de eerste keer zijn dat in Rotterdam zoiets plaats zou vinden en al snel werd duidelijk aan de op dat moment nog onervaren speedboat- commissie, dat ze voor een bijzonder zware taak stond. Contact werd gezocht met de Ne derlandse Speedboat Club die onmid dellijk haar medewerking toezegde en de commissie al een goed eind in de richting hielp door ook de Rotterdam se races te laten meetellen voor het Nederlandse kampioenschap. Dit bleek later van grote invloed te zijn omdat vele bekende renners nu ook belangstelling kregen voor deze ra ces. Ook een aantal buitenlanders aarzelden niet langer met hun in schrijving. Het eerste duwtje in de goede rich ting kwam dus van de Nederlandse Speedboatclub. Het tweede kwam niet veel later van de gemeentelijke auto riteiten die definitief konden meede len dat vergunning was verleend om de Kralingse Plas voor dit spektakel te gebruiken. Om de entree laag te kunnen hou den werd met een aantal bedrijven contact gezocht. En ook hier bleek steeds meer in te slaan: Speedboatra ces in Rotterdam! Veel materiaal voor opbouw en inrichting van het ter rein werd belangeloos beschikbaar gesteld. Andere medewerking kwam van de Padvinderij op de Kralingse Plas die met hun boten onder andere zullen zorgen voor de afzetting en indeling van de 800 meter lange baan. Verder zullen in samenwerking met de Rot terdamse politie een groot aantal straten worden afgezet om voldoende parkeerruimte te creëren. Fotoclub in oprichting MAASLAND Het ligt in de bedoe- ling in september in Maasland te be- ginnen met een fotoclub. Duidelijk is geworden dat er een behoefte bestaat het eigen fotowerk op een wat hoger plan te brengen. Hiertoe is eein foto club de aangewezen weg. Het contact met andere amateurfotografen, het uitwisselen van ervaringen en het zien van het werk van anderen zijn stimulansen om het eigen werk te verbeteren. Inlichtingen over deze fo toclub in oprichting verstrekken de heren J. W. Reinders en L. P. Schol ten, resp. Prinses Beatrixlaan 34 en Huis te Veldelaan 72. VLAARDINGEN Onlangs is het zogenaamde boitenobjeqt voor de so ciale werkvoorziening van start ge gaan. Hierbij zal een aantal werkers in G.S.W.-verband worden ingescha keld bij het onderhoud van het stads- groen. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze luxe herensets in beschaafde kleuren en des sins, overhemd-etui - Elke vrijdagavond tot 9 uur open m Ook maandagmorgen open MAASLAND Ongetwijfeld is Maasland een van de mooiste plaat sen in de omgeving. Door het gemeen tebestuur wordt steeds veel aandacht besteed aan plantsoenen en beplantin gen langs straten en singels. Waar maar enigszins mogelijk is wordt het dorp verfraaid. Thans zijn weer op enkele punten bakken met bloemen geplaatst, ondermeer bij de Ned. Mid- denstandsbank en de Chr. Nijver heidsschool. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze Basf hobby- hox, onmisbaar voor bandre- corderbezitters, a rs, a Elke vrijdagavond tot 9 uur open Is Uw man een enthousiast ge luidsjager dan hebben wij in onze disco-hoek een speciale hobbybox voor hem. Bast Hobbybox in de origi nele samenstelling inhoudende: plak- en snijpersje, mesje, 25 m. groen aanloopband, 25 m. rood eindband, 25 m. wit tus- senband, 20 stopstrips, signeer- stift, 3 bandklemmen, 20 groe ne en 20 rode spoeletiketten, voor nog géén acht gulden. De flessehals.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 11