Razendsnel massavervoer staat vlak voor de deur m Mammoettankers van de lucht Bitouk: een nieuwe ster aan het modefirmament Het Maaskantfonds stelt jaarprijzen ter beschikking DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 17 uit ons tuincentrum De luchtvaart staat op de drempel van een nieuw tijdperk, het tijdperk van het razendsnelle massavervoer. Dat werd duidelijk op de Parijse luchthaven Le Bourget tijdens de show voor lucht en ruimtevaart, die zondag werd gesloten. Naast de militaire vliegtuigen en de toestellen voor de zakenman stonden daar de vliegtuigen van de toekomst, de Concorde en de Boeing 747. Zij zijn echter slechts twee voorbeelden van het nieuwe tijdperk. In Rusland wordt hard gewerkt aan de voltooiing van de Toe- polev 144 en op de tekentafels van de meeste vliegtuigfabrieken zijn de tekeningen voor toekomstige luchtbussen, die een groot aantal passagiers over korte en middelgrote afstanden kunnen gaan vervoeren, in meerdere of mindere: mate gereed. De DC-10, die nu onder andere ook door de K.L.M. is besteld, is een voor beeld van een dergelijke luchtbus. Aan de ene kant dus de grote su personische vliegtuigen, die zo'n 400 passagiers moeten kunnen vervoeren en aan de andere kant het zoeken naar wat minder grote vliegtuigtypen die een 200 tot 250 passagiers van de ene luchthaven naar de andere moe ten brengen volgens een systeem, dat te vergelijken zou zijn met een gere geld streekvervoer per bus. Beide concepties zijn ingegeven door het. feit, dat het aantal luchtpassagiers zeer sterk stijgt en dat op de meeste luchthavens het aantal vliegtuigbe wegingen tot ernstige congesties drei gen te leiden. Dertig jaar geleden bedroeg het aantal mensen, dat heen en weer over de Atlantische Oceaan vloog, zowel voor zaken als voor vakantie, 1720 passagiers per jaar. Tien jaar gele den werd het eerste miljoen over schreden en voor dit jaar verwacht men iin totaal bijna vijf miljoen pas sagiers. Over de gehele wereld wer den vorig jaar in totaal 261 miljoen mengen door de lucht vervoerd. Ex perts hebben uitgerekend, dat dit aan tal in 1975 gestegen zal zijn tot 580 miljoen en dat in 1980 al zo'n 770 mil joen mensen gebruik zullen maken vaneen vliegtuig. De ontwikkelingen zullen niet stil houden bij het ontwerpen van boven genoemde vliegtuigen. De ontwerpers houden al terdege rekening met de cijfers voor de toekomst. Dat is ook begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat het ffMwerpen van een nieuw ty pe Vliegtuig, en het bouwen en testen van een prototype enige jaren kost. Daa^ha moet het vliegtuig gebouwd en op de markt gebracht worden. Dit wordt bijvoorbeeld al duidelijk ge ïllustreerd door het feit dat de Pan American Airlines reeds vier jaar ge leden de Boeinigs 747 heeft besteld, waarmeè deze maatschappij dit jaar voor het eerst gaat vliegen. Een van de schaarse berichten over het vliegtuig-van-de-toekomst" komt uit Rusland. Onlangs heeft daar de vliegtuigontwerper Alexei Tupolev voorspeld, dat omstreeks de eeuw wisseling er vliegtuigen zullen zijn, die duizend passagiers zo snel door het luchtruim zullen vervoeren, dat zij in twee uur tijd op welke bestemming zondag Vaderdag Is Uw man visser, dan kan hij er zondag op uit met z'n nieuwe vaderdagka- do, deze riet concours hengel. Een pracht van een hengel met riet glas top, kompleet met kikker, topoog en afgesteld vistuigje. Licht in gewicht, blank gelakt en in gerechte uitvoering. Nu voor een klein vaderdagprijsje voor nog géén dertien gulden. met lange koperen bussen Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze prima riet concours hengel met topoog, kikker en afgesteld vistuigje, blank gelakt, 4 x 1 meter x* xl Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géin tel. of schrift, best dan oOk zijn aangekomen. Deze vlieg tuigen zullen dan een snelheid kun nen halen van zo'n zes- tot achtdui- factoren, zend kilometer per uur. in gebruik zijn, ondanks het feit, dat de exploitatiekosten ook hoger zijn wegens de hogere kosten van brand stofverbruik, verzekering, salarissen (voor de Boeing 747 is meer perso neel nodig) en enkele andere kosten- Vrachtreus In Amerika wordt gewerkt aan een gigantisch vliegtuig, dat voorlopig echter alleen nog ontworpen is voor militair gebruik, maar dat in de toe komst ook een versie zal krijgen voor de burgerluchtvaart, zij het dan nog alleen voor het vervoer van vracht. De afmetingen van deze lucht reus zijn nog onvoorstelbaar. Zo ligt het topje van de staart van de C-5 Galaxy op een hoogte van 65 voet, dat wil zeggen een hoogte van zes etages. Het vliegtuig is bijna 120 meter lang. Als Orville Wright tijdens zijn historische vlucht in 1903 was gestart töij de staart, zou hij bij de neus weer aan het einde van de vlucht zijn geweest. De Galaxy be schikt over een landingsgestel van 28 wielen en het kan 50 ton vervoe ren. Naarmen verwacht zal dit mili taire toestel nog dit jaar in gebruik worden genomen. De Lockheed-500, het model voor de burgerluchtvaart, dat is afgeleid van de C-5 Galaxy, zal zelfs nog groter worden. Dit vliegtuig komt pas in de jaren '70 to gebruik. Het zal slechts" een snelheid krijgen van 545 mijl per uur, cwndat de snelheid bij het goederentransport een minder grote rol speelt dart bij het passagiersver voer. Het grote voordeel van dit vlieg- huidlge vliegtuigen worden voor bei de doeleinden gebruikt. Wanneer zij voor het vervoer van goederen wor den gebruikt, moeten de stoelen eerst worden verwijderd, waardoor men ook minder ruimte heeft voor de goe deren. Uiteraard wacht men in spanning af wat er zal gebeuren met de lucht vaarttarieven, nadat deze reuzen to gebruik zijn genomen. Hierover lopen de meningen nogal uiteen. De Boeing 747 kost 20 miljoen dollar per stuk, duurder dan welk ander vliegtuig ook. De fabriek stelt echter dat de prjs per „seat-miile" dat'is de prijs, die men per passagier per afgelegde mijl moet betalen dertig procent lager ligt dan bij de vliegtuigen, die thans Merkwaardig De directeur van de Pan American World Airlines, de maatschappij, die de Boeing 747 het eerst in gebruik zal nemen, ziet echter nog niet de moge lijkheid tot verlaging van de kosten, althans niet voor de nabije toekomst. Hij baseert ziich op cijfers, die naast de exploitatiekosten liggen. Zo wijst hij er op, dat dertig jaar geleden de laagste prijs voor een retour tussen Parijs en New York 675 dollar be droeg. Nu ligt dat laagste tarief op 301 dollar. Sinds die tijd zijn lonen en prijzen gestegen. Wanneer de dollar in dat opzicht dezelfde waarde be houden zou hebben zou men kunnen stellen, dat thans de laagste prijs voor een dergelijke retourvlucht op 117 dollar ligt, een verlaging dus van 83 procent, aldus de directeur van de Pan American. Een enigszins merk waardig rekensommetje, maar direc tioneel klinkt het erg gunstig. Tot zover wordt er alleen gesproken over de normale tarieven van de lijn diensten, zoals ze zijn vastgelegd door de IATA, de internationale organisa tie van burgerluchtvaartmaatschap pijen. Deze tarieven zijn gebaseerd op een bezettingsgraad van dertig pro cent. Dat betekent, dat, wanneer een vliegtuig voor dertig procent is volge boekt, het toestel toch nog zonder kos- tenverlies kan vliegen. Bij een hoge re bezettingsgraad wordt op die vlucht winst gemaakt. Bij de chartervluchten ligt die prijs geheel anders, zoals vakantiegangers, die per chartervliegtuig naar hun va kantiebestemming gaan, heel duide lijk kunnen merken. Vaak ligt de prijs van een vakantie, tocl. vliegen en hotel, lager dan het normale ta rief op een lijntoestel. De directeur van de Pan American ziet dan ook zeer zeker de mogelijkheid, dat bij groepsvervoer de tarieven van de Boeing 747 aanzienlijk kunnen da len, zelfs op de lijnvludhten. Duur parkeren Wanneer dat op de lijndiensten al het geval is, zal dit zeer zeker op de chartervluchten zo zijn. Wanneer de Een artistieke impressie van wat straks allemaal het luchtruim zal veroveren. Een supersonische „mammoettanker" Boeing 747 meer in gebruik wordt ge nomen, zal het aantal lijndiensten te ruggaan, omdat men nu eenmaal niet meer passagiers kan vervoeren dan er zijn. Door de hoge aanschaf- fings- eri onderhoudskosten van het vliegtuig worden de kosten van een nacht of een dag overstaan op een luchthaven ook aanzienlijk hoger. Men spreekt al van een miljoen gul den per uur. Het is duidelijk, dat elke lucht vaartmaatschappij, die de Boeing 747 in zijn vloot opneemt, er naar zal streven, dat het vliegtuig zo weinig mogelijk werkeloos zal blijven staan. De aanbiedingen van vliegtuigen op de chartermarkt zullen dus ook veel - intensiever worden. Bovendien kan het vliegtuig door de grotere snel heid, veel meer vluchten maken dan de toestellen, die men thans in ge bruik heeft. De verwachting is dan ook, dat er op de chartermarkt veel lagere prij zen dan tot dusverre zullen worden gevraagd. Volgens ingewijden wordt daarmee nu al geschermd. De con currentie zal dan ook veel groter worden. Het is duidelijk, dat een luchtvaartmaatschappij op een char tervlucht liever een verlies accep teert van enkele tienduizenden gul dens dan gedwongen te worden het Vliegtuig voor langere tijd werkeloos aan de grond te moeten houden, het geen in de miljoenen gaat lopen. De vraag is tot dusverre alleen nog wie van die lagere prijzen zullen gaan profiteren, de touroperators, die de vakantiereizen organiseren, de luchtvaartmaatschappijen, die on danks alles toch economischer zullen kunnen werken of de vakantieganger. Ook op dit terrein lopen de menin gen weer uiteen, al helt men wel over naar de gedachte, dat de va kantiereizen in de naaste toekomst goedkoper zullen worden. Veel hangt ook in dit opzicht af van de ontwik keling van lonen en prijzen, maar aan de andere kant mag men toch ook wel stellen, dat een gelijk prijs niveau op het gebied van vakantie reizen relatief gesproken een prijs verlaging betekent. Binnen enkele ja ren zal men echter definitief het ant woord weten. JAN DIJKSTRA ENGELSEN BEZOEKEN OORLOGSCRAVEN Op 20 juni arriveert met de'dagboot in Hoek van Holland een gezelschap van tachtig Engelsen. Dit zijn nabe staanden voornamelijk ouders van in de tweede wereldoorlog ge sneuvelde Britse soldaten, die to of nabij ons land werden begraven. Zij zullen in Nederland gastvrijheid ge nieten op uitnodiging van het Neder lands Oorlogsgraven Comité, het zo genaamde „Klaprooscomité", dat de hieraan verbonden koéten betaalt uit de opbrengst van de jaarlijkse Klap rooscollecte. De nabestaanden zullen tijdens hun verblijf in ons land vertoe ven in Nederlandse gezinnen te Nij megen en Groesbeek. Op zaterdag 21 juni zullen zij een bezoek brengen aan de graven van hun gesneuvelde familieleden. Deze zijn ter adrde besteld op twintig oor- logskerkhoven, waarvan 18 in Neder land (te Venray, Bergen op Zoom, Jonkerbos-Nijmegen, Groesbeek, Eindhoven, Uden, Renkum, Ooster beek, Poederoijen, Mierlo, Stompeto- ren, Nederweert, Vaassen, Mook, Winterswijk, Dordrecht, Noordwijk en Bergen NH), en twee juist over de grens bij Nijmegen, namelijk de oor logskerkhoven Reichswald en Rhein- berg. Sparta contracteert Pool Kowalik Vorige week heeft Sparta to Ameri ka gecontracteerd de 25-jarige Poolse internationaal Janusz Kowalik (geb. 26-3-1944). Kowalik speelde als 16-jari- ge in de Poolse eerste divisie en debu teerde op 19-jarige leeftijd in het Poolse nationale elftal, waarin hij voor zijn vertrek naar de States 16 maal speelde. Na afloop van het vorige seizoen werd hij door de gezamenlijke coa ches in Amerika verkozen tot voetbal ler van het jaar. Voor de Chicago Mustangs scoorde hij als linksbuiten 30 doelpunten in 28 wedstrijden. Het afgelopen seizoen speelde hij voor de California Clippers, waar hij als mid- voor fungeerde. Kowalik is de afgelo pen maand o.a. benaderd door Stan daard Luik, A.S. Roma en diverse Duitse en Nederlandse clubs. Niet alleen thuis maar ook op de camping of in de tuin heeft vader graag z'n eigen gemaks- stoel. Relax fauteuil met voetsteun, met gelakte beukenhouten armleggers, in diverse standen te verstellen, geheel inklapbaar. Een ideaal vaderdaggeschenk voor nog géén zeventien gul den. voetsteun afneembaar Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze relax fauteuils met voetsteun, geheel inklap baar, met gelakte beuken arm leggers, in frisse ruit. Super relaxfauteuil met vaste voetsteun op schuim gestof feerd 28.80 Elke vrijdagavond tot 9 uur open m Ook maandagmorgen open Géén tel, of schrift best Donderdag 5 juni opende de nieu we herentooutique Bitouk", aan de (oude) Binnenweg hoek Mauritsweg, in het voormalige pand van Dijks hoorn, haar poorten voor een jeugdig mannelijk publiek. Onder grote be langstelling en een warme bloemen hulde ging hier een jong bedrijf van start dat een geheel nieuwe trent op het gebied van de herenmode in de leeftijd van 16-30 jaar, wil lanceren. „Het hippe tienertenue, zoals in de goede oude tijd van Carnabystraat is voorbij", zegt de heer B. H. Lauw- rier (23), de enthousiaste bedrijfslei der, „de herenmode zoals die bij ons te vinden is, concentreert zich steeds meer op de betere mannenmode. Dat is een mode die aangegeven wordt door Franse en Italiaanse ontwer pers en natuurlijk zullen wij de ont werpen van een Pierre Cardin, Fran cois Philippe, Castetoau en San Re- mo importeren". „Bitouk" is een in vijf hoofdkleu ren (paars, zwart, geel, zilver en wit) afgewerkte boutique, een kleuren gamma dat evenwichtig werd ver werkt over de twee verdiepingen die de cliënt ten dienst staan. Een paars tapijt, zwartwitte vakken, gele nis sen en verlichting, zilveren plafond met in het midden van de parterre een cylinder van spiegels die tevens als paskamer dienst doet. Via 'n wen teltrap komt men op de tweede ver dieping, welke verdeeld is in twee afdelingen: het cirkelrama en de stu dio. Het laatste is een ruimte waar van de wanden hoofdzakelijk met zwartwitfoto's bekleed zijn. Er is een spiegeitunnel, paarse cylinders waarop men plaats kan nemen, er is muziek in huis en tevens kan men er een frisdrankje gebruiken. In de collectie van „Bitouk" trof fen wij aan: de zipper-suits (ritspak- ken), colltruien en de simpel gelijn de Bitouk-costuums met smalle re vers, dubbele split in de jasjes en holle schouderlijn. De pantalons heb ben een recht vallende pijp, met of zonder omslag, hoog opgesneden in de taille. Als voornaamste kleuren tipt Bitouk lindegroen en zandkleur. „Bitouk" is verder aanwezig op de Maas (14 juni aanstaande) met een aparte show. 4 ÉT Introductie eerste plaat van „De Maastieners" De eerste plaat van het Rotterdam se koor „De Maastieners" is vrijdag op feestelijke wijze geïntroduceerd. Het koor was in zijn geheel aanwezig bij Dankers, Coolsingel 47, die de pro- duktie en de verkoop voor zijn reke ning neemt. Zij zongen er enkele van hun liedjes. Daarna reikte de heer Dankers de eerste platen uit aan de voorzitter en de dirigent, de heren Id- singa en Slootmaker. Het Rotterdams tienerkoor is in 1963 opgericht, met de bedoeling de jeugd van ongeveer 15 tot 20 jaar ge legenheid te geven te zingen en hen te confronteren met de prettige bezig heid van het samen-zingen. Het koor bestaat uit 45 jongens en meisjes, die folksongs, spirituals, evergreens en natuurlijk ook tophits zingen. Dit ge beurt in diverse talen o.a. Frans, Duits, Engels, Spaans en Hebreeuws. Deze plaat werd met muzikale bege leiding van de Rotterdamse Muziek school gemaakt. Zondag 15 juni wordt in de St. Lau- renskerk een cantate-dienst gehouden van 7-8 uur. Met medewerking van de liturg ds. M. J. C. Visser, organist J. Th. Lemckert en cantor B. Schuur man. Toegang vrij. St. Lódeivijk naar de eerste klasse RVB De voetbalvereniging St. Lodewijk heeft voor het tweede achtereenvol gende jaar een kampioenschap bin nengehaald. Vorig jaar werd de club kampioen van de derde klasse RVB en promoveerde naar de tweede klas se. In de tweede klasse hebben ze het nn na een jaar wel bekeken en zondag besliste de club dat het maar afgelo pen moest zijn. In de wedstrijd tegen AVS dat tot het laatst bleef vechten behaalde St. Lodewijk een 21 overwinning en dat besliste de zaak: volgend jaar speelt St. Lodewijk in de eerste klasse RVB. Marinierskapel onderscheiden De Marinierskapel is nu niet direct een gezelschap dat men veel op de hitparade zal aantreffen. Toch is de invloed en bekendheid verstrekkender dan men in eerste instantie denkt. In Amerika, de Philippijnen, Maleisië en Japan telt men tienduizenden fans van de kapel. Vandaar dat Phono gram vond dat de kapel in aanmer king kwam voor de „Gouden tulp". De onderscheiding is inmiddels uitge reikt tijdens een concert op de Sche- veningse pier. De gigantische luchtreus die al „aan het werk" is, de Boeing 747 DISCO EN HOOTENANNY IN „THE PUB" De afgelopen week heeft de jonge- rensociëteit „The Pub" zich mogen verheugen in een groot aantal nieuwe leden. Dit betekende voor het bestuur een extra ruggesteuntje om het pro gramma voor de komende weken ste vig aan te pakken. Zondag 15 juni is er weer een grote disco-dansavond op de nieuwste grammofoonplaten. Aanvang 8 uur. Van 7 tot 8 uur kan die avond ieder een met een muziekinstrument te recht voor een repetitie voor de Hoot- enanny- en sing-in avond die op zon dag 22 juni gehouden wordt. Als klap op de vuurpijl is er dan op zaterdag en zondag 28 en 29 juni een gezellig weekend-uit, waaraan ieder een kan deelnemen. Het doel is de in tussen bekend geworden kampeer boerderij „De Wouwse Plantage" bij Bergen op Zoom. Nieuwe leden van 18-30 jaar, zijn nog steeds welkom op de sociëteitsavonden. Iedere zondag van 20 tot 23.30 uur. Inschrijfgeld 5 (eerste twee maal vrijblijvend). Zaal entree eveneens één gulden, terwijl de consumptieprijzen laag zijn. Adres: Gebouw De Put, Pinkstraat 10 (hoek Franselaan), Rotterdam. RECONSTRUCTIE VAN HAVEN VOLLENHOVEN Nog dit jaar zal worden begonnen met de reconstructie van de haven van Vollenhoven, zodat er in de nabije toekomst een jachthaven zal ontstaan, die plaats zal bieden aan 88 schepen. De kosten van het werk worden ge schat op ongeveer 395.000 gulden. Voor de afsluiting van de Zuiderzee was de haven van Vollenhoven van groot belang voor de visserij. De af sluiting en de daarop gevolgde inpol deringen hebben daar een einde aan gemaakt. Enkele jaren geleden ging men zich echter afvragen of de oude haven niet geschikt gemaakt kon wor den voor de watersport. Vanuit Vollen hoven zijn de Friese meren bereik baar, maar ook de randmeren van het IJsselmeer. In de zomer varen dage lijks zeil- en motorschepen heen en weer tussen de Friese, de Overijssel se en de Hollandse meren. Wanneer in de toekomst nog meer randmeren zullen worden gemaakt, zal dit verkeer nog in intensiteit toe nemen. De jachthaven van Vollenho ven, die geheel aan de omgeving zal zijn aangepast, zal dan een belangrijk punt worden voor overnachtingen. De Rotterdamse architect, H. A. Maaskant, lid van het bestuur van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotter dam, heeft een stichting to het leven geroepen, die ten doel heeft de onder steuning en bevordering van het on derwijs in de beeldende kunsten, de kunstnijverheid en de architectuur. Hiertoe heeft de heer Maaskant een geldbedrag ter beschikking gesteld uit de rente waarvan jaarlijks twee prij zen zullen worden toegekend, en wel één aan een student(e) van de Acade mie van Beeldende Kunsten en één aan een student van de Academie van de Bouwkunst. De bedoeling van de prijzen, die jaarlijks moeten worden uitgekeerd en die niet mogen worden gedeeld, is om het de winnaars moge lijk te maken een studiereis naar het buitenland te ondernemen om zich verder te bekwamen in hun vak. Voor wat betreft de Academie van Beeldende Kunsten zal de jaarprijs van het Maaskantfonds voor de eerste maal worden uitgereikt op woensdag avond 25 juni a.s. om 20.00 uur in de hal van de Academie van Beeldende Kunsten, G. J. de Jonghweig 4 te Rot terdam. De bijeenkomst is openbaar. ROLSCHAATS WEDSTRIJDEN TE SCHIEBROEK Zaterdag 14 juni zullen op de rol- schaatsbaan aan de Adrianalaan te Schiebroek rolschaatswedstrijden worden gereden. Om 10 uur begint het figuurrijden en om 14 uur kan men zien, wat men met rolschaatsen kan doen, want dan staat het kürrijden op het programma. De deelne- mers(sters) komen uit het gehele land. Toegang gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 13