m *t9; Oriëntering over plan 2000plus niet zo breed als het lijkt Niet de geestelijkheid, maar gemeenteleden zijn de spelers Zelfs uw bretels zijn voor Borra niet veilig IssTort "f Ontmoet Erasmus op Schouwburgplein Stanley Jones, apostel der vernieuwing Meester^zakkenroller staat voor niets Gandhi GEEN OVERLEG G ANDEREN t fl 12.80 10.80 f RADIO LEO Ir***************** DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 Als ik dit schrjjf, is dr. Stanley Jones juist naar Duitsland vertrokken. En vandaar weer terug naar India. Hij is maar enkele dagen hier ge weest. Op het bericht van zijn kómst naar Nederland hebben velen ver wonderd gereageerd met: Stanley Jones, leeft hij nog? Dat is heel be grijpelijk, want hij is al 85 jaar. In de jaren tussen de beide wereld oorlogen was hij een figuur van wereldformaat, de grote evangelist onder intellectuelen van Oost en West. Zijn boeken (b.v. „Christus op de Indische heirweg") vonden overal talloze lezers. Zij zijn fris en levend, omdat ze ontstaan zjjn uit talloze groepsgesprekken en causerieën met intellectuelen in alle landen. Toen zijn komst voor de radio werd aangekondigd en toegelicht door prof. Verkuyl en dr. Buskes, werden vooral zijn verdiensten in het verleden ge roemd. Daarbij werd m.i. te veel ge suggereerd, dat hij als man van de vorige generatie met al zijn sociale bewogenheid toch te weinig deskun dig-kritisch zou staan tegenover de structuren van de samenleving. Als voorbeeld noemde dr. Buskes, dat Stanley Jones in de dertiger jaren in zijn grote getuigenis-campagnes wel een radicaal-pacifistisch geluid liet horen, maar dat hij dit Amerikaans- optimistisch-naïef zo toepaste: ,,Als alle kerken hun leden weten te bewe gen tot dienstweigeringis oorlog bij na onmogelijk geworden". Dr. Buskes voegde daaraan ironisch toe, dat dat natuurlijk wel waar is, maar dat je even goed kan zeggen: als de hemel naar beneden valt. hebben we alle- maal'blauwe mutsen. Eén rivier Gelukkig maar dat dr. Stanley Jo nes zelf weigert zich in het mauso leum der grootheden uit het verleden te laten bijzetten. Hij begon zijn ashram als volgt: Op de vraag „leeft Stanley Jones nog?" kan ik alleen maar zeggen: „Ik hoop echt levend te zijn zolang als ik het leven heb. God heeft mij op mijn tachtigste jaar be loofd, dat de laatste jaren van mijn leven de beste en vruchtbaarste zul len zijn van alle". Broederschap Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat het korte verblijf van Stanley Jo nes van groot belang zal blijken te zijn voor allerlei toekomstige ontwik kelingen. Ons geheugen is a.h.w. weer opgefrist en we weten weor, hoeveel uit ons tuincentrum Vader zal niet weten wat hij ziet als hij zondag zijn vader- dagkado uitpakteen pris makijker, een geweldig ge schenk zo vlak voor de vakan tie. Prima kwaliteit prismakijker nu voor een onvoorstelbaar lage prijs voor nog géén vijf tientjes. vergroot 8 maal lichtsterk gecoat 40 mm ob- jektief haarscherp in te stellen met aparte korrektie moge lijkheid voor oogafwijkingen ook de breedte is instelbaar met 2 jaar garantie we aan hem kunnen heblben. Ik noem maar een paar punten. a. De vraag naar de bijdrage van de kerken in de vernieuwing van de structuren van de samenleving is ui terst dringend, maar deze bijdrage is pas goed mogelijk, als de kerk in trouw aan haar eigen wezen haar ei gen structuren vernieuwt. Belangrijk is de gedachte van Stanley Jones, dat de gemeente van Jezus eerst in Jeru zalem bestond als een joodse broeder kring, en pas later in Antiochië zich als een aparte gemeente ontwikkelde. De gemeente van Jezus als broeder schap gaat dus duidelijk aan het ker kelijk instituut vooraf. En dit instituut heeft slechts de onderlinge gemeen schap te dienen, zonder deze te mono poliseren en te frustreren. Tegenwoordig is het vaak zo, dat de geestelijkheid als beroepsvoetballers voor volle of lege tribunes hun beste spel proberen te geven, terwijl de le den als supporters toekijken en even tueel fluiten of applaudiseren. Maar van ouds waren de gewone gemeente leden de eigenlijke spelers, en de „geestelijken" alleen maar hun coach. (En dan niet zo dirigistisch als de coaches, die wij uit het betaalde voetbal kennen!) De gemeente van Jezus mag zich klaarmaken voor een nieuwe geestelijke revolutie, waarbij allerwegen de leken het heft in han den zullen nemen, daarbij door de geestelijken, de full-timers alleen maar geassisteerd. b. In de ashram (inmiddels door Jo nes en zijn Zweedse medewerker ds. Nilssen in vele landen geïntroduceerd) heeft deze leken-be- weging een duidelijke vorm en een frisse bron van inspiratie gevonden. Ashram is een woord uit het Sans kriet, de oude taal van India. Er zit in? a „zonder" en shram „har de* arbeid". Het is de benaming voor een bepaalde retraite-vorm, waarbij men zich bij hindoes schaart om een groot wijsheidsleraar, een goeroe. Stanley Jones heeft in India aan vele hindoeïstische en boeddhistische ashrams deelgenomen en ook tal van christelijke ashrams georganiseerd, waarin mensen van allerlei godsdien stige achtergrond zich in rondetafel gesprekken konden uiten. Zo werd hij tot een van de eersten, die de dialoog, het tweegesprek beoefende, niet met de grote „godsdiensten", maar met moslims, hindoes, boeddhisten enz. Hij deed dit op zo'n manier dat er een ge meenschap onstond van mensen die naar elkaar luisterden en bereid ble ken hun religieuze ervaringen met el kaar uit te wisselen. In de ashram op de Hezenberg bij Hattem viel ons echter op, dat er he lemaal niet gediscussieerd werd. Er werd veel praktische instructie gege ven over de vragen van geloof en le ven in onze wereld, er waren vormen van samenbidden, waarin ieder mak kelijk kon meedoen; er was veel on derling gesprek, maar er werd niet - „geboomd" in het publiek, en dat gaf, geloof ik, juist een grote ontspanning en hartelijkheid. c. We waren verwonderd, zoveel mensen aan te treffen uit allerlei „op wekkingsbewegingen" (beweging, die vernieuwing van kerk en samenleving voorstaan door persoonlijke vernieu wing centraal te stellen). Tot dusver is samenbundeling van al deze men sen telkens weer verzand in eindeloze gesprekken over verschillen van in zicht en methode. Hier waren wij een voudig broederlijk bijeen en wilden we eigenlijk alleen maar luisteren naar de Heer en naar elkaar. Hier kregen we het idee, dat al die afzon derlijke beekjes samenstroomden in één rivier, die allerlei verdorde en verschrompelde menselijke verhou- dingen kan helpen vernieuwen. We waren er ons diep van bewust, dat het samen luisteren naar elkaar eenvou dig gefundeerd werd in een nieuw luisteren naar Jezus zelf. d. Meesterlijk was de uiteenzetting van Stanley Jones over de volkomen eenheid van persoonlijke en sociale vernieuwing. Jezus is het Woord van God, dat vlees werd. In Hem nam het Koninkrijk van God, de door God ge wilde levensorde, een persoonlijke ge stalte aan, in Hem zijn sociale en per soonlijke vernieuwing volkomen één. En daarom mogen ze ook nu één zijn! Het gebeurde in Bern. Tijdens een demonstratie voor de plaatselijke politie liet mr.-zakkenroller Borra zien hoe de meest ingewikkelde berovingen langs de simpelste weg van de vingervlugheid tot stand komen. De politieagenten klapten zich de handen warm voor de prestaties van Borra en de commissaris sprak daarna een dankwoord uit. Daarna overhandigde hij Borra een document waarin Borra benoemd werd tot ere-gevangene van de stad Bern voor het leven. Indien hij dit zou wensen zou er te allen tijde een één-persoonscel voor hem ter beschikking staan. Een handdruk van de commissaris bezegelde deze overeenkomst en de hoge politie-functionaris wilde zich naar zijn plaats begeven. „Meneer de commissaris mag ik u uw portefeuille teruggeven vroeg Borra, en dat mocht. De commissaris ging weer lachend naar zijn plaats, maar telkens weer werd hij teruggeroepen. De tweede maal voor zijn hand schoenen, de derde maal voor zijn polshorloge, de vierde maal voor een politie-insigne en de vijfde maal, hoe ongelooflijk ook, voor zijn bretels Het begon allemaal toen de jonge Borra op klaarlichte dag in het Joe goslavische Serajewo van zijn week geld beroofd werd. Hij werd de vijand van alle zakkenrollers. Hij ging naar warenhuizen en lette op verdachte lie den. Zijn tips werden vermaard en op 17-jarige leeftijd deed de commissaris van Serajewo een beroep pp hem mee te helpen bij de bewaking van een be langrijk congres. Hier stelde hij de getroffen veiligheidsmaatregelen aan de kaak dóór voor de ogen van de con gresleden (politici) een koffer op ta fel te deponeren vol met de door Bor ra aan hen ontstolen voorwerpen en documenten. Borra werd op een eerlijke wijze miljonair. Hij bezit o.a. een kasteel en strijkt de hoogste gage van het circus op. Hij is moeilijk te contracteren, want zijn agenda staat meestal voor twee jaar gepland. Hij werkt omdat hij het niet laten kan, nu in het Circus Rancy dat met zijn unieke optreden vele duizenden betalende gasten mocht herbergen in de donkerblauwe 5000 personentent. zondag Vaderdag VADERDAG! Zijn vaderdag en deze speciale aanbieding geen mooie aanlei ding om voor vader een paar prachtige ankiets uit te zoeken. Herenanklets in twee prachtige kwaliteiten: wol-mousse en wol-terlenka. Ankiets in vele beschaafde des sins en kleuren en in alle cou rante maten, nu door elkaar, per paar voor nog géén twee gulden. Stond Jones hierbij toch niet zelf te veel in hef middelpunt? Velen kwamen toch eigenlijk vooral om hem! Hij vertelde het volgende verhaal. Ie mand vroeg eens aan Gandhi, wat hij eigenlijk van Stanley Jones dacht. Gandhi zei: „Hij is hartelijk en op recht, maar te weinig bescheiden". Jones reageerde hierop als volgt: „Gandhi zelf wil uiterst nederig zijn, maar zijn geloof is toch eigenlijk self-assertion, zelfdoen. Hij vergelijkt zich graag met iemand, die aan de oever van de oceaan zit, en met een rietje droppel voor droppel die oceaan probeert leeg te scheppen... Die oceaan is zo mateloos groot en hijzelf is zo mateloos klein. Ik lijk m:sschien onbescheiden, omdat ik het besef heb met volle emmers te mogen uitdelen, maar ik kan alleen maar geven, om dat ikzelf eerst door onbegrijpelijke genade alles heb ontvangen. Dwars tegen mijn eigen ongelofelijke en on gelovige weerstand in." DR. K. J. KRAAN Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze herenanklets van een prachtige wol-mousse en wol-terlenka, in een enorm assortiment dessins en kleuren en in alle courante maten (als U er vroeg bij bent, heeft U de grootste keus), 4 per paar Elke vrijdagavond tot 9 ui - Ook maandagmorgen open Géén tel, of schrift best Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze goede prisma kijker 8 x 40, haarscherp in te stellen nu met 2 jaar garantie voor Opbergtas 6.- Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Citn tel. of schrift, best Oudste inwoonster Vlaardingen overleden VLAARDINGEN Enkele weken vóór haar 98ste verjaardag is mejuf frouw A. Kleevens overleden. Sinds november van het vorige jaar was zij de oudste inwoner van Vlaardingen. De oudste inwoner van onze stad is nu mevrouw M. van der Vlies-Soë- tens, die op 9 januari 1872 in Schie dam werd geboren. Op 45-jarige leef tijd verhuisde zij naar Vlaardingen. Zij heeft drie zoons respectievelijk 74, 69 en 65 jaar oud. Binnenkort zal de gemeenteraad van Rotterdam het reeds befaamde „Plan 2000 informatief behandelen. Bij die vergadering, die voor het publiek toegankelijk is, zal een aantal „gemeentelijke hoofdambtenaren", die verant woordelijk zijn voor de samenstelling van het rapport, aanwezig zijn. Na deze vergadering zullen B. en W. be palen of het plan officieel aan de raad zal worden aange boden. Dat betekent dus, dat op die informatieve ver gadering, die oorspronkelijk vorige week zou worden gehouden, in feite zal worden uitgemaakt of het plan ooit kans van slagen heeft. Wanneer blijkt, dat de raad in overgrote meerderheid onoverkomelijke bezwaren heeft, lijkt het onwaarschijnlijk, dat het plan toch nog zal worden aangeboden. Burgemeester Thomassen zelf heeft er niet al te veel ver trouwen in, ondanks het feit, dat hij waar mogelijk met het plan loopt te schermen en er reklame voor maakt. Daarbij maakt hij dan wel het voorbehoud,'dat het plan eerst nog door de raad moet worden aanvaard. Voor de Delftse studenten heeft hij onlangs verklaard, dat, wan neer het „Plan 2000+nu door de raad behandeld zou moeten worden, het ongetwijfeld verworpen zou worden. In de brief van 30 mei, waarin aan de leden van de ge meenteraad wordt meegedeeld, dat de informatieve ver gadering op 5 juni zou worden gehouden een datum die men heeft moeten laten vallen, omdat de normale raadsvergadering te lang dreigde uit te lopen staat de volgende slotzin: „In het huidige stadium kan de oriën tering niet breed genoeg zijn. Vandaar dat de vergade ring behalve informatief ook openbaar zal zijn". Het is inderdaad een feit, dat de oriëntering niet breed genoeg is. Dat slaat niet op de technische aspecten van het plan, want in dat opzicht kan men alleen maar be wondering hebben voor de opstellers. Het slaat echter wel op de procedure, die aan de publicatie van het plan vooraf is gegaan, een procedure, die voor de gemeente Rotterdam overigens niet nieuw is, ondanks de kritiek, die er op kwam, toen het plan voor de Rijnmond-haven gepubliceerd werd. Voordat het „Plan 2000+in de openbaarheid werd ge bracht, was er geen enkel overleg gepleegd met de gemeentebesturen in het betrokken gebied, in casu met de gemeenten in de Hoekse Waard. Ook daarna is er geen enkel officieel contact geweest tussen Rotterdam en die gemeentebesturen. „Ik vind het een normale zaak. dat men de betrokken ge meentebesturen vertrouwelijk inlicht, wanneer men een plan opstelt, waarin wordt beschikt over de grond van die gemeente. Dan is het evenzeer een normale zaak, dat men met dat gemeentebestuur een vertrouwelijke bespreking heeft over het plan, voordat het wordt ge publiceerd", zegt de heer P. G. Vries, burgemeester van Goudswaard en Piershil, twee gemeenten, die volgens het „Plan 2000+ten offer moeten vallen aan de haven uitbreidingen. „Dat is echter niet gebeurd. Wel hebben we na de publicatie van het plan een brief gekregen van B. en W. van Rotterdam, waarin ons werd gevraagd of we ook niet van mening waren, dat een gesprek zinvol zou zijn. Aan een dergelijk gesprek hadden wij geen enkele behoefte. Officieel contact is er verder noodt ge weest". De heer H. van Geest, ontvanger van de gemeente Zuid- land de burgemeester, tevens gemeentesecretaris, was met vakantie verklaarde, dat die gemeente geen officieel contact heeft gehad met de gemeente Rotter dam. Ook de brief, die de gemeente Goudswaard had ontvangen, is niet naar Zuidland gezonden. „In het plan valt deze gemeente onder de plus", zegt de heer Van Geest. „Dat duurt dus nog heel lang. Voor die tijd kan er nog heel wat gebeuren en daarom is het nu nog prematuur om een standpunt in te nemen". Hoewel de meningen van de betrokken gemeenten over het plan bekend zijn niemand in het gebied loopt nu bepaald te juichen zullen die meningen dus niet officieel op de informatieve raadsvergadering over het plan gehoord worden. Toch kan de „oriëntering niet breed genoeg zijn", aldus B. en W. Waarom krijgen dan wel de ontwerpers van het plan gelegenheid in de raad hun zegje te zeggen? Waarom worden er geen andere deskundigen, die niet uit de boezem van de gemeente voortkomen, gehoord? De vergadering is informatief, dus kan men ook mensen laten meespreken, die niet tot de gemeenteraad of tot het gemeentelijk apparaat be horen. Het „publiek" mag er wel bij zijn, maar zal natuurlijk niet mee mogen discussiëren. De kans om het „publiek" inspraak te geven en mee te laten denken bij een zo belangrijke aangelegenheid, wordt ook hier on gebruikt gelaten. J. D. Monty's horloge Dit is al lang geleden, maar Borra bleef wel, zij het op een eerlijke wij ze, zijn zakkenrollerij uitoefenen. Hij beroofde (op hun uitdagend verzoek) o.a. prins Rainier van Monaco, Ali- Khan en Marlène Dietrich. De „bero ving" van maarschalk Montgomery was weer zo'n mysterieus geval waar uit niemand, behalve Borra zelf. wijs wordt. De maarschalk staat bekend cm zijn stiptheid. Hij is in het bezit van een polshorloge dat hij zijn ,.war-watdh" noemt en waarvan hij zelf eens gezegd heeft. „Als dit horlo ge een minuut had achtergelopen, had de oorlog een minuut langer ge duurd". Borra vroeg de maarschalk hoe laat het was en daarna deed hij hem het verzoek gedurende de hele demonstratie zijn hand op zijn horloge te houden, omdat Borra wel zin had dit uurwerk in zijn bezit te krijgen. Na de voorstelling stapte Borra op Montgomery af en vroeg hem hoe laat het was. De maarschalk keek op zijn pols, maar zijn uurwerk werd hem even later door een gul lachende Bor ra overhandigd. ■X ■X ■X ■X ■X ■X I* ■X jL fr HOLLAND FESTIVAL 1969 •X BEETHOVEN Ouverture Leonora III op 72 a. TSJAIKOWSKY Ia Bloemenwals uit de Notenkraker IT Suite. LISZT ■X Hongaarse Rhapsodie nr. 2. 4 STRAUSS SR. ■V. Radetzky - Mars. fr STRAUSS JR. •X Tritsch - Tratsch - Polka. ■X An der schonen blauen Donau. ^BERLINER PHILHARMONIKER o.l.v. Herbert von Karajan. Q D.G.G. STEREO SLECHTS OeïJU* lj.G.G. STEREO SLECHTS I y met catalogus. T FEIKEASMA C TV ri '*X "X •X Concert in"deÓude Kerk van Amster- •X* Jesu) Joy of Man's Desiring (BACH). fr "X* Trumpet Voiuntay (CLARKE). fr •X» Largo uit Xerxes" (HANDEL) e.a. fr J FEIKEASMA ORGEL. fr Philips STEREO 7 Qfl NU SLECHTS I lUU a-, ,DE ONSTERFELIJKE MUZIEK.fr VAN KETELBEY" 9 beroemde melodieën van KETELBEY tv jfc (Perzische Markt - In een Klooster- TT tuin - Chinese Tempeltuin - Sanctuary jjT fr. of the Heart e.a.). aT Nieuw Symphony Koor en Orkest TT Londen o.l.v. Stanford Robinson. Decca STEREO NU f ONSTERFELIJKE OPERA- ■X fr MELODIEEN ■X WERELDBEROEMDE STEMMEN It Een opera-buitenkansje, dat u IT zich niet mag laten voorbijgaan! «.Erika Köth. Rudolf Schock, Renate Holm, Fritz Wunderlich, ztf. Gottlob Frick, operakoren en orkesten met een prachtige fr selectie beroemde melodieën uit fr Der Freischütz, Oberon, Martha, fr Die lustigen Weibervon Windsor, fr Fliegende Hollander, Die Zau- berflöte. Der Wildschütz, Zar •X und Zimmermann etc. Een bonte verzameling van meeslepende melodieën in fraai *5* geillustreerde „klaphoes" te- gen de prijs van ongeveer een W tientje) ■X Vaders: opgelet! (Eurodisc fr 77831 xr-f 10.80). ■X SLECHTS ■X MUZIEK VOOR U jz. Een licht klassiek concert w.o. Liebestraum (Liszt), Ouvert. jQ[ Leichte Kavallerie (Suppé), •X Grande Valse Brillante (Chopin), "X Bloemenwals (Tsjaikowsky) e.v.a. "X MARBLE ARCHE LP A Qfl "X jt STEREO SLECHTS t.UU ■X •X •X •X -X ■X •X •X •X •X •X ■X ■X •X ■X •X ■X •X •X •X •X •X ■X •X •X •X •X ■X ■X ■X •X •X ■X •X ■X •X •X VIERAMBACHTSSTRAAT 29-37 "Jf v TELEFOON 25.67.00 "X ROTTERDAM. fr Op het ogenblik wordt druk getim merd aan het piepkleine Erasmus- stadje" dat het centrum zal zijn van de tentoonstelling .Ontmoet Er as- mus", die van 27 juni tot 15 septem ber voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn op het Schouwburgplein. Het wordt een tentoonstelling voor een breed publiek. In de opzet is rekening gehouden met drie soorten publiek, dat de 225 meter van de wandexposi- tie wil zien: Ten eerste de haastigen, die in één oogopslag de levensloop van Erasmus kunnen volgen; ten tweede degenen die iets minder haast hebben en die via groot gedrukte on derschriften een iets diepere kijk op het leven van de grote Rotterdammer kunnen krijgen; ten derde is de ten toonstelling voor de echt geïnteresseerden, die minitieus kun nen kennis maken met leven, werken en denken van Erasmus. De tentoonstelling geeft een beeld, niet alleen van de tijd van Erasmus, maar ook van de mens, de geleerde, de theoloog, de sociaal bewogene, die Erasmus eigenlijk maken tot één van De expositie, die van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds is ge opend (gegeten en gedronken kan er tot middernacht worden) kent drie projectie-„kamers"waarin films worden getoond. In de eerste maken we een dialoog mee tussen Paus Ju lius II, de oorlogzuchtige, en Petrus, die hem opwacht aan de hemelpoort en hem niet binnen laat, de tweede toont een tijdsbeeld van Erasmus, de derde grappige scènes uit het leven van de geleerde. Het .Erasmus-stadje" telt een café voor plus minus honderd mensen, een zaak waar antiquiteiten worden ver kocht (de maquette van het zaakje is al gestolen), een Erasmushuisje waar de film van Hans Redeker over Eras mus tegen betaling van een halve gul den te zien zal zijn, een poffertjes kraam en een boekenhal. Een stand beeld van Erasmus completeert de zaak. Kinderen kunnen in de boekenhal een bouwplaat van het Erasmushuisje kopen voor vijftig cent. De kosten van het geheel bedragen f 300.000.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 17