4 'fvOi*' I U£D t&CUrktt W "K ~~"750 o&ci DEKLERK&ZN T 1J.J. Schoonheid langs Groeneweg Zomercompetitie waterpolo draait op volle toeren I DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 nubeduidend goedkoper Hoe belangrijk een vloerbedek king is, hoeveel gezelliger een nieuw tapijt Uw hele kamer maakt, merkt U direkt als er wat nieuws op de vloer ligt. Een extra voordelig kamer breed nylon tapijt, 1e keus, geen centimeter dik tapijt, maar vast geweven, dus zeer bestand tegen intensief ge bruik, in diverse kleuren, 380 cm breed, per meter voor nog géén drie en vijftig gulden. kamerbreed nylon tapijt 380 cm breed neemt U öe moot uw kamers mee Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij dit voordelige ka merbrede nylon tapijt, vast ge weven, dus zeer sterk, 1e keus, in 5 mooie kleuren: rood, grijs, groen, blauw en geel, 380 cm Elke vrijdagavond MAAK VADER BLU MET DE UNIEKE 30cm LP OP EIGEN DANKERS-MERK VAN Songs from Israel (v.rg.winkelwaarde 119,50) jf JWW De liedjes op gezongen di COOLSINCEL AeN.W »B.-kantoor gaat vrijdag open Vrijdag 13 juni zal tijdens een bijeen komst in het Rijnmondhotel het bij kantoor van de ANWB aan de Park weg worden geopend. Dit kantoor biedt het complete dienstenpakket van de ANWB. Dezer dagen worden tevens 32 vierfcamerflats boven de winkelgalerij aan de Parkweg in ge bruik genomen, van welke wonin gen de huren plm. f 380 per maand bedragen. Volks tuinders begonnen aan zomerseizoen Beslist niet onder zomerse omstandig heden, heeft de votkstuindersvereni- ging Thurlede het zomerseizoen ge opend, waaraan medewerking werd verleend door het muziekcorps OBK. Er werd een rondgang over het complex gemaakt, waarna de vlaggen werden gehesen. Daarna waren er kinderspelen en 's avonds was er een gezellig feest, waaraan eveneens door OBK medewerking werd verleend. n t VERPLEEGHUIS De volgende ingezonden brief is door de schrijfster ook aan de ge meenteraad gezonden: Geachte me vrouw en heren, Met deze kom ik u de vraag stellen, wanneer komt er 'n verpleeghuis in Schiedam. De reden daarvan is dat ik m'n ouders 83 en 79 jaar, geboren en getogen Schiedammers naar 'n ver pleeghuis in Breda heb moeten bren gen, waar zij veel heimwee hebben, daar er hier geen plaats was. Zij heb ben lang als eerste op de lijst voor huize Frankeland gestaan maar daar werden geen kneusjes aangenomen. Treurig als je als 80-jaj-ige de stad wordt uitgestuurd om verlaten van ie dereen op je dood te gaan zitten wachten. Hier kwam ik iedere dag hen ver zorgen, nu kan ik niet meer dan eens per week naar hen toe, daar f 6,10 reisgeld 'n steeds terugkomend be zwaar is. Nu heb ik mij laten vertel len dat we blij mogen zijn met deze plaatsing daar er nog honderden in Schiedam en omgeving zitten te wachten op 'n plaatsing. Wordt 't dan geen tijd om zo spoedig mogelijk in onze eigen stad dat leed op te lossen? We hebben op de Van Haarenlaan vier grote flats staan, gebouwd met geld van verzekeringen en pensioen fonds. Is er in de stad niet zo'n verze kering of fonds te vinden voor 't bou wen van 'n verpleeghuis, opdat in de toekomst 't leed van vele ouden van dagen, om de stad uitgestuurd te wor den, bespaard blijft? Mevr. de Raaij-v.d. Water, Willem Passtoorsstraat 8, Schiedam. Rond, Westvest 92,10 .30 uur ds. l. D. Klaassen (doopsbedtening) Geref. kerk (Vrijgemaakt). Westvest 30. 9.30 (Geref.) Evangelisatie, gebouw Ire ds. J. Bakker uit Veenendaal, 17.00 kerk ds. Bakker. HERVORMDE GEMEENTE Geref. Leer, L. Nieuwstraat 97. 10 en 17.00 uu ds. H. Holman. Evang. Luth. Gemeente, Oranjestraat, l uur ds. A. Steinhart. Oud Katholieke Parochie, Dam. 10 uur Mis, Pastoor drs. A. Smit. Hersteld Apostolische Bethelkerk, 1 .00 uur: ds. H. J. Groenewe- gen, 17.00 uur: ds. J. Bakker, Veenendaal. Opstandingskerk, 10.00 uur: ds. D. J. Spa- ling, H. Doop. 19.00 zondag Vaderdag De vakantie-kiekjes van dit jaar krijgen een plaatsje in dit prachtige foto-album. Want U koopt morgen in onze Schrijfwaren-afdeling deze al bums, een leuke verrassing voor vader a.s. zondag. Foto-albums 24 x 20 cm in boekvorm met 54 bladzijden crèmekleurig zuurvrij fotopa pier. Een luxe uitvoering met afwas- bare plastik kaft en tussen iedere bladzijde spinragpa piernu voor nog géén een gulden tachtig. 24 x 20 cm Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij in onze Schrijfwa ren-afdeling deze luxe foto albums, met plastik afwasbare omslag stik Elke vrijdagavond tot 9 uur open Verhoging kerkelijke bijdrage nodig ROESTVRIJ STALEN GOOTSTENEN 18/8 met schoonheidsfoutje of licht beschadigd 20 TOT 50% LAGER IN PRIJS in 200 maten, uit voorraad Voor keukens het voordeligst adres: H. v. d. ENDEN Showroom Straatweg 32 R'dam-H'berg Tel. 18 08 57 Pr. Christinaschoo! viert eerste lustrum met feestweek De Prinses Christinaschool, openba re school voor lager ondcrijs in Maas sluis bestaat vijf jaar. Zy gaat dit lus trum'öp gepaste wyze vieren. Er is een programma van een week, waar aan zówcl de schooljeugd, de onder wijzers als de ouders meewerken. Op dinsdag 17 juni wordt een musical op gevoerd onder de titel ,,Ha, die mees ter", geschreven door een der ouders, mevrouw T. Woerdenbach en op mu ziek gezet door het hoofd der school de heer Otto Zecgers. De medewer kenden zijn voornamelijk oud-leerlin gen, bijgestaan door een sehoolorkest. Deze avond is voor genodigden, doch andere belangstellenden kunnen deze musical op zaterdag zien, waarvoor aan de school kaarten verkrijgbaar zijn. Op woensdag 18 juni komt het on derwijzend personeel op de planken met het cabaret „Friktie". Vrijdag avond 20 juni is het afscheid van de zesde klas en dan wordt het toneel stuk „Eiland naar de maan" op de planken gezet. Dit is een science-fic- tionverhaal uit de pen van Otto Zee- gers. Het wordt vertolkt door de scheidende leerlingen. Ook wordt op deze avond de film „Schoolreis naar Drunen" op veler verzoek vertoond. Zaterdag 21 juni is er een kinder middag met om twee uur een gecostu- meerde optocht. Mevrouw Berkouwer (museum), Nederlof (ballet), Stee houwer en wethouder Smit zullen de optocht jureren, 's Avonds „Ha die meester", en bal na. Studieverlof ds. Steinhart In verband met studieverlof zal ds. A. Steinhart van de Evang. Luth. Ge meente Schiedam gedurende drie maanden zijn ambt neerleggen. Een deel van het werk zal door ds. Zim merman worden waargenomen. Met de kerkeraad van de Geref. kerk is voorts overeenstemming be reikt over gebruikmaking van het kerkgebouw. De aanvangstijd van de diensten in de Evang. Gemeente zal dan een half uur versohoven moeten worden. Evenwel is vanwe ge de Geref. kerk nog geen beslis sing genomen. Apothekersdienst De dienst begint vrijdagavond 6 uur. Apo theek Van Westendorp, Parkweg 267, teief. 267674. In verband met een tekort van f 85.000 in het kerkelijk budget, wordt door de Hervormde gemeente van Schie dam gedurende twee weken een ac tie gevoerd teneinde te komen tot verhoging van de kerkelijke bijdra gen en andere inkomsten. Een en ander is noodzakelijk om het kerke lijk en jeugdwerk behoorlijk te kunnen opbouwen. Gehoopt wordt, dat ieder lid van de kerk zijn bij drage enigermate verhoogt. De Instuif Jong Schiedam heeft een goed seizoen achter de rug, zo wordt in het clubblad geconsta teerd. Op 15 juni is er nog een disco theek-avond en op 22 juni optreden van de soulformatie „Touch". Op 29 'juni de Veronica drive-in discotheek met medewerking van de Schie- damse topgroepen „Cheffing Blues" en „Iron Earth". Medegedeeld wordt, dat het duizendste lid van In stuif is ingeschreven; een mijlpaal in het 14-jarige bestaan. Als speciale week-end aanbieding in onze vestiging Binnenweg 7 VERKOOP VAN MODELKAMERS tegen verrassend lage prijzen! QUEEN ANNE NOTEN SALONKAST van 915.- voor 795.- MAHONIE HOOGGLANS SALONKAST, 170 cm. van 495.- voor J7a.- CHIPPENDALE NOTEN EETKAMER: dressoir, tafel, 4 stoelen van 2075.-voor lutfu.- BIEDERMEIER MAHONIE EETKAMER: ronde tafel. 4 stoelen, van 825.- voor 540.- MODERN BANKSTEL, bruin kunstleder met beige frotté stof kussens (iets beschadigd), van £95.- voor MODERNE 3-ZITS BANK, zwart rund'leder met losse kussens (iets beschadigd) van 1225.- voor PASTOE BERGMEUBELTJE, blank berken met twee witte deuren van 265.- PASTOE SALONTAFELS, rood of groen onderstel, wit laqué blad van 135.- voor IVOOR-LAQUÉ SLAAPKAMER: 4-deurs Vkast, ledikant 140x190, 2 nachtkastjes, van 965.- voor vons. 19.0(1 rk"," 9.30 üürT'ds. E. Verwaal, Schepphuia. 10.00 uur: Jongerendienst Deze aanbiedingen tm I gelden t/m a.s. zaterdag, j I ■■■■■COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG 7, 010-117700 BEIJERLANDSELAAN 78,010-193500 WINKELCENTRUM GROOT IJSSELMONDE 010-320502 Feitelijk sta je verbaasd hoe, in weerwil van het bar slechte voorjaars weer, de bomen en het óverige groen toch nog tot volle wasdom zijn gekomen. Een wandeling langs de Groeneweg te Kethel vertoont nog veel landelijk schoon, niet alleen door het weelderige lommer, maar ook door de boerderijen en opstallen. Het is alleen triest om aan te zien dat de omliggende weilanden reeds voor een groot deel zijn opgespoten en de voorboden zijn van de algehele ontluistering, ja zelfs de totale ver dwijning van het ons zo dierbare en zo bij uitstek Hollandse polderland. Octave De Coninck. De zomer-waterpolocompetitie draait op volle toeren, ondanks de grillige weersomstandigheden. Door het gelukkige feit, dat steeds meer buitenbaden verwarmd kunnen wor den zijn recreatie en sport wat min der afhankelijk van de wisselvallighe den in ons weerpatroon. Bad Groen- oord bezit in dit opzicht reeds een zeer goede reputatie tot yer in de om trek. In dat bad Groenoord speelt en zwemt in de zomermaanden de Schie- damse Zwem Club, maar het water polo viert wel de boventoon. De SZC ilèemt aan de competitie deel met zeven teams en de resulta ten tot nu toe geven alle reden tot te vredenheid. De dames voeren de ranglijst in de tweede klasse aan en reeds nu begint een automatische promotie naar de eerste klasse zich af te tekenen. In Amsterdam werd met 60 van ADZ gewonnen. In Groenoord werden UZSC uit Utrecht en DONK uit Gouda met 2I en 60 verslagen. Ook de heren hadden een goede start. De eer ste wedstrijd tegen RET had een zeer spannend verloop, tóen SZC kort voor tijd nog een achterstand had. In een fei slotoffensief schoten Ruud Kramer Freher, Jacq Tettelaar en J. de Bruin de SZC toch nog naar een overwin ning. Inzet In de uitwedstrijd tegen Schelde in Terneuzen eisten het koude water en de Zeeuwse spelopvatting zeer veel van het uithoudingsvermogen. In de beginfase pakte SZC vlot een voor sprong van 51, voornamelijk via Kramer Freher en De Bruin. Een fel meelevend publiek bracht de tegen standers tot een grote fysieke inzet waarbij de regels van het spel op het tweede plan kwamen en ook de arbi trage eenvoudig weg niet aan een lo kale kleur kon ontkomen. Een strafworp en een schol op de paal, dat tot grote verbazing van de Schiedam mers een doelpunt betekende, brach ten de stand op 3—5. Even leek het hek van de dam toen J. Tettelaar het water moest verlaten. De Bruin mocht zijn plaats innemen, de regels zijn de laatste tijd wat verfijnd in dit opzicht, en via dezq Jaatste speler werd het 3—6. De blijkbaar onver moeibare Kramer Ereher zwom, te fel gehinderd, nogmaals het hele veld ovér, kreeg de bal fraai teruggespeeld Van Baarle weer schaakkampioen Zoals min of meer te verwachten was heeft Van Baarle ook in 1969 weer de Schiedamse schaaktitel gegre pen, terwijl L. Reitsma op de tweede plaats eindigde. In de jeugdafdeling werd J. de Regt kampioen met op de tweede plaats G. Bockkom. De volledige eindstand: hoofd groep: 1. Van Baarle 6 pt; 2. Reitsma 5, 3 Liefhebber 4Va, 4 Van Seters 3'/2, 5 Dekker 3, 6 Peiger 2Vs, 7 Vrijland 2Vs, 8 De Bruin 1. Ie klasse: 1. Planken 5Vj, 2. De Bruyn 4, 3. Harmanny 4, 4. Bogers 3"-, 5. Troost 3"s, 6 Blok 3, 7 De Ko- ningh 3, 8 Schoonderwoerd 1 Va 2e klasse: 1. Schilperoord 5Vt, 2 Van Leusden 5, 3 Pape 5, 4 Harms 4, 5 Van I.oenen 3Va, 6 Marbus 2, 7 Henkelman l'/a, 8 Van Grpotveld lVa. 3e klasse: 1.2 Teeuw en Malkus 6, 3 Groeneweg 4, 4 De Koningh 3'/2, 5 Koudijzer 2Va, 6 Keuzenkamp 2'/a, 7 Boele 2'/a, 8 Haque 1. Jeugdgroep: 1 De Regt 5, 2 Bock kom 5, 3 Ventura Ferrer 4, 4 Breddels 3, 5-6 De Waard en De Bruyn l'/a, 7 Van Klinken 1. van Kolmeijer en scoorde zeer be heerst 37 De Scheldenaren bleven aandringen maar toen bij de stand 57 de goed keepende Onno Leemans een straf worp kon stoppen, hadden kou en in spanning te veel van de Zeeuwen geëist en kon SZC tot het eind op bal bezit speien en twee punten rijker de terugreis beginnen. In Groenoord was ZPB, Baren- drecht, de volgende tegenstander. In het goed verwarmde water was het wat gemakkelijker bewegen. Via goe de combinaties, veel zwemmen en goed plaatsen kreeg 't publiek 'n aar dige wedstrijd te zien die met 42 ge wonnen werd. De Bruin (2x) en Kra mer Freher (2x) zorgden voor de doelpunten. Jammer voor SZC dat De Bruin een blessure opliep, waardoor deze goalgetter voorlopig is uitge schakeld. Hij kreeg een bal verkeerd op de hand en een botbreuk was het resultaat. Het tweede herenteam scoorde in de drie eerste wedstrijden 26 doelpun ten en liet slechts één tegentreffer no teren. Ook de adspirantenteams blij ken goed op schot te zijn. Voorname lijk via Peter Lowes en Frits Smits werd in drie wedstrijden 37x ges coord. Keeper Willems kon overigens zonder veel moeite zijn doel geheel school houden. Al met al een goede start van SZC. zondag Vaderdag Verras vader zondag door een paar gloednieuwe pantoffels voor 'm klaar te zetten. Mooie herenpantoffels in gemakkelijk instapmodel, met heerlijk warme voering en cosy zool, verkopen wij vanaf mor gen voor nog géén vier gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op onze parterre deze herenpantoffels, met ster ke cosy zool, maten 40 t/m 45, in de kleur bruin. Elke vrijdagavond tot 9 uur open

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 19