directie secretaresse HOOFDLEIDSTER JUFFROUW REDAKTEUR VERSLAGGEVER DE HAVENLOODS BE HAVENLOODS assistente van de verkoopleider a. assistente b. administratief medewerker c. magazijnbedienden MEDEWERKERS ERVAREN LEERLING ANALIST(E) (11-1) SECRETARESSE VON BURG N. V. energiek verkoper jong verkoper MAGAZIJNBEDIENDE en HULPCHAUFFEUR Tot 35 jaar. HANDIGE JONGEMAN koffie zetten STENOTYPISTE (NED.) administratieve kracht (vrl.) timmerlieden metselaars opperlieden jonge medewerker 1 WIJKVERKOPERS GENTR. VERW. MONTEURS LOODGIETERS H. VERBURG De onstuimige groei van onze bladen zet zich voort. Daarom zoeken wij een tiende man die de redaktie van ons weekblad wil komen versterken met eigen inventieve inbreng, zowel Wij hebben iemand van 25-35 jaar nodig die zich in de dynamische ontwikkeling van „De Havenloods" zal thuisvoelen, met ambitie wil werken en die daarin ook een ontplooiing van eigen mogelijkheden vindt De nieuwe man zal de eindredaktionele verantwoor delijkheid krijgen voor één van de belangrijkste edi ties in het Rijnmond-gebied. Door reportages en interviews, maar ook door beschouwe lijke artikelen kan hij deze editie een eigen gezicht ge ven en aan het vergroten van de lezerskring bijdragen. De redaktie tracht- en dat maakt het werk extra boeiend- voor de bijzonder heterogene lezerskring een bijdrage te leveren in het denken over actuele vragen en problemen op allerlei gebied. Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar een man van christelijke levensvisie. Hij, die voor deze funktie in aanmerking wil komen of nadere informatie wil ontvangen, verzoeken wij een eigenhandig geschreven brief te richten aan de direktie van weekblad Westblaak 25, Rotterdam-2. Tel.132170. De Havenloods is een uitgave van Stichting „De Jeugd haven" De Havenloods komt huis-aan-huis en heeft volgens NiPO-onderzoekingen 86procent vrouwelijke en 77 procent mannelijke lezers De Havenloods wordt uitsluitend door vakmensen samengesteld De Havenloods zal binnenkort volledig gebruik gaan maken van nieuwe (fotografische) zet technieken De Havenloods heeft nu (inclusief Holland Sil houet) 285.000 oplage, verdeeld over 5 redak— tionele hoofdedities Op één van onze afdelingen die bezet is met vijf enthousiaste jonge mensen komt een plaats vrij. Dit team verwerkt onder andere de vele telefonische en schriftelijke verzoeken om informatie over „De Havenloods" en behandelt ook de schriftelijke en telefonische opdrachten. Vooral de verkooplei der ontvangt veel assistentie bij zijn werkzaamhe den van deze afdeling. Wij zoeken dus iemand die als optreedt. Wij denken aan iemand van 17-21 jaar, die ordelijk en accuraat is. Eï wordt een „goed" salaris geboden, 3 weken va kantie, 3 weken vakantiegeld, kerstgratificatie, maar wat vooral belangrijk is: een goede teamgeest. Gaarne verwachten wij uw eigenhandig geschreven sollicitatie aan de direktie van DEHAVENLOODS WESTBLAAK 25 - ROTTERDAM-CENTRUM. Stichting Expl. tehuizen voor geestelijk gehandicapten te Vlaardingen. HERMAN FRANTSENHUIS Schiedamseweg 129, Vlaardingen vraagt per 1 oktober a.s. voor een van haar tehuizen ei (intern) in dit tehuis is plaats voor 14 geestelijk gehandicapten die dagelijks van 8 tot 17 uur op de G.S.W. werkplaats werkzaam zijn. goed loon en sociale voorzieningen, voldoende hulp aanwezig. gaarne stellen wij o in de gelegenheid het huis te bezichtigen. Na afspraak wordt reisgeld vergoed. sollicitaties worden ingewacht aan het sekretariaat der stichting, ven Linden van den Heuvelsingel 17, Vlaardingen. eventuele informaties van 8 tot 17 uur tel.: 010-348775 jr tel.: 010-343396. De direkteur van een groeiend weekblad zoekt voor spoedige in-^ diensttreding een ervaren, pittige en representatieve leeftijd 21 - 25 jaar, met goede zin voor organisatie en met voldoende intelligentie om besprekingen van allerlei niveau te kunnen volgen en notuleren. Wij denken hierbij aan bedrijfsbesprekingen, redaktie- vergaderingen e.d. Naast de gebruikelijke vaardigheden die voor de functie van secreta resse nodig zijn zoals typen, stenograferen, corresponderen (in per fect Nederlands) enz. dient zij over voldoende kennis van de moderne talen te beschikken. Daarom zijn middelbare schoolopleiding, alge mene ontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel vereist. Geboden wordt een levendige, afwisselende en zelfstandige baan. Eigenhandig geschreven brieven onder letters Zk naar W. Verschoor en Drs. J. C. Oudshoorn, Psychologisch Adviseurs, foolsingel 57, Rotterdam. PAYEN - ROAN COMPAGNIE N.V. fabrikant van automobielpakkingen vraagt voor directe indiensttreding: voor onze afdeling boekhouding. Leeftijd 17-25 jaar leeftijd tot 17 jaar leeftijd 18 -25 jaar. Enige administratieve kennis strekt tot aanbeveling. Geboden wordt. een aantrelckelijke werkkring goede sociale voorzieningen reiskostenvergoeding, behalve vanuit Vlaardingen N.S.-station tegenover ons bedrijf winstuitkering van 3 procent. Met vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan onze afdeling Perso neelszaken, George Stephensonweg 23 (postbus 124), Vlaardingen. Telefoon: 010-350400. HET HUIS-AAN-HUIS BLAD: KORTSTE WEG NAAR CONSUMENT N.V. SCHIEDAMSCHE MELKZUURFABRIEK Zijlstraat 2, Schiedam. Telefoon 010-26 45 55 heeft in haar productie-afdelingen plaats voor enige Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. N.V. SCHIEDAMSCHE MELKZUURFABRIEK Zijlstraat 2, Schiedam telefoon 010 26.45.55. zoekt voor haar bedrijfslaboratorium een Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. MRS NAUTA, LAMBERT, SCHRIJNER, NOTARISSEN MRS BLUSSÉ, NAUTA, LAMBERT ADVOCATEN Kantoor Wijnhaven 11, Rotterdam. vragen voor spoedige indiensttreding een voor Notaris Mr J. Schrijner. Zij, die een middelbare schoolopleiding hebben ge volgd en over enige jaren ervaring beschikken, ge meten de voorkeur. Leeftijd niet onder 21 jaar. Met vakantie-afspraken zal rekening worden ge houden. Uw schriftelijke of mondelinge sollicitatie, na voor afgaand telefonisch overleg (010-139160), wordt gaarne ingewacht bij bovengenoemd adres. Op ons makelaarskantoor gelegen in het centrum van Botterdam, bij station en metro, is wegens uitbreiding der werkzaamheden piaats voor een TELEFONISTE-TYPISTE Gedacht wordt aan een zelfstandige medewerkster met Mulo of H.B.S. opleiding. Haar voornaamste werk bestaat uit het telefonisch en mondeling te woord staan van onze cliënten en het op maken en uittypen van offertes voor hen. Als u interesse heeft in deze verantwoordelijke afwisse lende baan, schrijf dan even of bel op naar MAKELAARSKANTOOR J.A. OOMS EN ZOON Schiestraat 12, Rotterdam 4, Telefoon 010—132790* De bekende speciaalzaak voor: RADIO - T.V. - WASAUTOMATEN, enz. heeft in haar dynamisch bedrijf (filiaal Noordmo lenstraat) plaats voor': Naast vakkennis en een grote dosis initiatief is een zekere mate van kennis en feeling voor administra tie vereist. Naast doorzettingsvermogen en een gezond ver stand, moet hij weten wat service verlenen aan de klant inhoudt. Zü, die menen aan de gestelde voorwaarden te vol doen, gelieven kontakt op te nemen met onze heer Groeneweg, St. Andriesstraat 18, Rotterdam. Telefoon 17.09.89. Wijnhandel M. REUCHLIN ZOON zoekt energieke krachten als (Event bijdrage in lesgeld voor behalen van rijbewijs). Sollicitaties pers. of schr. Calandstraat 46, Rotterdam. Telefoon 14.26.66 tot 17.30 uur. AMERICAN OPTICAL COMPANY NEDERLAND N.V. te Rotterdam zoekt voor de fabricage van brilleglazen een om opgeleid te worden tot focusslijper. Enig technisch inzicht gewenst. Sollicitaties schriftelijk aan haar adres Weena 695 of telefonisch onder nummer 14.38.55. voor de AFDELING NA-CONTROLE. De taak omvat het zowel telefonisch als schrifte lijk onderhouden van kontakten met onze klanten. Sollicitaties zowel schriftelijk als telefonisch aan: WASSERIJ NICO NIJMAN Stadhouderslaan 1—3, Schiedam. Telefoon 010-269134. JOH. BOELE N.V. Middelland 59, Krimpen a. d. Lek. Indien u goed kunt en van aanpakken weet, bent u bij ons welkom als ve vangster van ons huidige meisje voor de huishouding di het huwelijk verkozen heeft boven ons gezelschap. Persoonlijke sollicitatie gaarne dinsdags of donderdags aan ons bovengenoemd adres - vraagt u Veld. D. HUD1G 8i CO Makelaars in Assurantiën Wijnhaven 61 - Rotterdam zoeken - in verband met uitbreiding voor de afdeling voorbereiding van de invoergegevens voor de computer JONGEDAMES kunnende typen en enigszins bekend met de Engelse taal. GEHUWDE DAMES kunnen zich ook aanmelden, eventueel voor halve dagen. Voor het maken van een afspraak kunt u kontakt op nemen onder telefoonnummer 146122, toestel 159 of schriftelijk aan de afdeling personeelszaken. Scheepvaartbureau in 't centrum van Rotterdam vraagt liefst zo spoedig mogelijk eventuele middelbare opleiding strekt tot aanbeve ling. Brieven onder nr. 6454 bur. v. d. blad. Op ons klein en gezellig kantoor in het centrum van Rotterdam is plaats voor een aktieve en accu rate Leeftijd 20-30 jaar. Mulo-diploma en typen ver eist. Wij bieden een zelfstandige functie en zijn bereid aan een goede kracht een hoog salaris te betalen. Met eventuele vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties te richten aan nummer 6456 van dit blad. DURA WONINGBOUW N.V. Voor ons werk (Renovatie-woningen) te Schiedam kunnen wij plaatsen ervaren Spoedige indiensttreding gewenst. Nadere inlichtingen per telefoon (010) 292000, toestel 305. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiimm I KLEVENBERG TRADING CO. N.V. Scheepsleveranciers, Westerkade 20, Rotterdam. met minimum-schoolopleiding U.L.O. of 3-j. H.B.S. typevaardigheid Leeftijd 18-20 jaar. Bij voorkeur enige kennis van de noorse taal. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht aan |j bovenstaand adres. 3 ;iiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiniiimiiiiiiiinnnniiniiiiniitinniiiniiniiiiiiiiiiimiim De JUWEEL Bakkerij heeft plaats voor Een vaste zelfstandige funktie, met aantrekke lijke provisieregeling. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt aan onderstaande adressen: Rotterdam-Centrum:Zomerhofstraat 71. Tele foon 010-289780, toe stel 714. Rotterdam-Zuid: Janne Bouwenstraat 35. Telefoon 191457. Dordrecht: Chr. de Wetstraat 2-4. Telefoon 01850-35632. Schiedam: Kethelstraat 24-26. Telefoon 264596. Spijkenisse: Voorstraat 37. Telefoon 01880-4837. Slikkerveer: J. S. Bachstraat 18. Telefoon 01804-5232. 1 Alblasserdam: Hooftmanlaan 15. Telefoon 01859-2428. Wij vragen met SPOED en H. j. van EIJMEREN Installatiebureau N.V. Burg. Hoffmanplein 24, Rotterdam-1. Telefoon 13 80 68. ADVISEUR VOOR BETON-EN STAALCONSTRUCTIES MATHENESSERLAAN 259, ROTTERDAM-3. TELEFOON 250623. vraagt: aJBETONTEKENAAR b.AANKOMEND BETONTEKENAAR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 20