lm WE L JLWELfEZEN Met Andere Woorden 9d Brigadier Piet en de semi-prof DE HAVENLOODS Jeugdland weer in Ahoy-hal O 0 TREVIRA Lichtgewicht costuums f WASAUTOMAAT KTÏÏ.'ÏÏ.'ÖS'IMÏ? 2 DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 Kinderbeseherming Je lioeft echt geen vleeseter te zijn om je te ergeren aan alle soorten gras en kruid waar woont u? Fluitekruid 11 die er in Ommoord te vinden zijn. Wij nemen zelfs aan dat iedere rechtgeaarde Rotterdam mer én vreemdeling zich opwindt over de aardige wijze waarop onze nieuwste wijken van namen worden voorzien. De grassen in Ommoord, de oorden in Reijeroord, de dijken in Hordijkerveld, de hagen en tuinen ook al in Groot-IJsselmonde en het vistuig in Hoogvliet. Al deze namen moeten op bepaal de tijden een bron van doffe wan hoop zijn voor mensen die in deze stadsdelen hun weg moeten vinden Vooral voor mensen die er zelden komen. Sinds kort weten wij echter waar om deze straatnamen worden gege ven. In verband met het toenemend verkeer gebeurt dit. Immers: er ko men steeds meer auto's op de weg. Er staan ook steeds meer auto's stil. Juist in deze nieuwe wijken wonen zeer veel gezinnen met jonge kinde ren. Het gevaar dat kinderen tussen auto's door de rijweg oprennen, mag groter worden verondersteld dan in wijken waar niet zoveel gezinnen met jonge kinderen wonen. Om het verkeer nu te dwingen zijn snelheid matig te houden, worden er de meest vreemdsoortige namen bedacht. Elke nieuwkomer zal moeten zoe ken. Hij stopt hier en daar om de weg te vragen. Zijn snelheid is ge ring. De kans dat een plotseling over stekend kind aangereden wordt, is tot het minimum teruggebracht. Zelfs iemand die op onregelmatige tijden m de wijk moet zijn, zal het moeten beamen, dat hij zijn vaart mindert om zo nu en dan op de naambordjes te kunnen kijken. Aan deze situatie, die bijdraagt aan het algemeen welzijn van onze kin deren, helpt ook het feit dat zoveel van de nieuwe flats zo sprekend op elkaar lijken. Dus erger u niet meer wanneer u vreemde namen in een nieuwe wijk ziet. U weet nu waar ze voor dienen, levens stellen wij voor van nu af aan nog maar een soort flats te bouwen. Er is nog veel te veel variatie in de bouw. En dit kan ernstige gevolgen hebben voor onze kinderen... Microfoon Hoe gebrek aan kennis een muziek recensent wel eens parten kan spe len, lazen t*- wel tekenefid voor een muziekcriti cus, die over dingen schrijft waarvan hij geen verstand heeft. Telfout Dat dieven wel eens de tel kwijt kunnen rakeii bleek in de nacht van dinsdag op woensdag. Toen woens- zondag Vaderdag Een echt lederen portemonnee, die vader iedere dag zal gebrui ken, is toch wel een van de mooiste geschenken om voor vaderdag te geven. Zuiver rundboxlederen heren portemonnee, met 2 zilvergeld vakken met ritssluiting en foto vakje met 2 portefeuillevak ken. Deze pracht portemonnee nu voor een speciale prijs voor nog géén drie gulden. rundboxleder Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze mooie rund boxlederen herenportemon nees met 2 zilvergeld- en 2. portefeuillevakken A in bruin dagmorgen twee Overschiese winke liers hun naast elkaar gelegen win kels wilden openen, bleek dat er nach telijk bezoek was geweest. De ruitjes van de achterdeuren stonden netjes tegen de pud met de bijbehorende lat jes ernaast. De zaak het diohst bij de hoek is een kolenhandelaar, daar werd niets vermist. Nu schijnt het dat de dieven van plan waren de platen- handelaar naast hem te bestelen, maar door een misrekening kwamen zij in de kolenwinkel terecht. En dat was kennelijk niet de bedoeling. Het .zwarte goud" is niet in. Geen nood, dan maar naar de volgende deur. Dat was inderdaad de verkoper van de zwarte schijven en hier werden dure lp's uitgezocht. Hen telfout is waarschijnlijk te ver klaren uit het feit dat de eerste zaak van de rjj een dubbel pand is, zodat men aan de achterzijde een deur ver der moet tellen dan aan de voorzijde. Dat waren de jongens vergeten. Zo doende. Toch beter In Noordwijk zijn dinsdag en don derdag rijyaardigheidsproeven ge houden in het raam van de actie „Vrouw achter het stuur". De bedoe ling hiervan is te bewijzen, dat vrou wen „toch" beter rijden en de verkie zing van een „Lady Automobiel". Vorig jaar greep de actie „Vrouw achter het stuur" voor het eerst plaats. 300 automobilistes trokken op naar Noordwijk om zich te onder werpen aan een serie spitsvondige verkeersvragen opgesteld door het Verbond voor Veilig Verkeer en zo doende zichzelf te bewijzen. Veertig werden zwaar genoeg bevonden om achter het stuur te gaan zitten voor het praktische gedeelte. Een simpele berekening leert ons, dat er dus 260 van de „toch beter rijdende vrou wen" niet voor deze test in aanmer king kwamen. Maar alla... De rijvaardigheidsproef bestond o.a uit achteruit in garage steken, keren binnen een ruimte van acht vierkan- zondag Vaderdag Vader, die wel weet wat U overal voor een soldeerrevol- ver moet betalen, zal zo'n duur kado echt niet verwachten of hij moet onze voordelige aanbieding gezien hebbenl Soldeerrevolver, ideaal voor precisiewerk aan radio's, de te levisie, speelgoedtreinen, e.d., 220 volt, 100 watt, 50 perio- Kompleet met koperen sol- deerpunt voor metaalbinding, terwijl het ingebouwde lampje het werk schaduwvrij verlicht. Een prima stuk gereedschap voor nog géén veertien gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze soldeerrevol- vers, 220 volt, 100 watt, 50 perioden, met koperen soldeer- punt en ingebouwd lampje. m Elke vrijd#wond tot 9 uur open Brubecks „Light in the Wind'ernes" in de N.R.C. Daarin wordt de bassist van de jazz-combo in het zonnetje ge zet ten koste van onzb jazz-bassisten „die ternauwernood enig geluid voort brengen". Het ging hier om de „in jazz-stijl gebruikelijke lantge pizzicato-partijen in snel ritme", die deze bassist „in volle klank en zuivere intonatie boven Is deze omschrijving al een beetje merkwaardig die „in* jazz- stijl gebruikelijke lanige pizzicato-par tijen dn snel tempo" kunnen simpel weg met de term: improvisatie" worden aangeduid dat de muziek recensent aan het onnatuurlijke volu me en klankidioom niet gehoord heeft dat dit instrument door een zeer ster ke microfoon werd versterkt, is toch Elke vrijdagavond tot 9 uur van een wiel. Het Verbond voor Vei lig Verkeer concludeerde „Vrouwen rijden of heel goed of heel slecht" en de V.V.V. te Noordwijk die het evenement organiseerde schreef in haar circulaire: „Resumerend mo gen wij stellen, dat de actie „Vrouw achter het stuur" niet alleen een ple zierig evenement is, maar bovendien een positieve bijdrage levert tot de zo noodzakelijke verbetering van de verkeersveiligheid in ons land". Wat dat laatste betreft luidt onze vraag: hoe? aangesloten bij de N.H.H.P. wordt elke donderdag huis- aan huis bczored in 10 STADSEDITIES ROTTERDAM Rotterdam rechter maasoever-Capelle a/d Ussel - Bergschenhock - Btciswijk - Bcrkcl en Rodcnrijs-Nicuwerkcrk a/'d JJssci. Oplage 167.500 ex. EDITIE SCHIEDAM Schicdam-Kethel. Oplage 28.500 c.x. EDITIE VLAARDINGEN Vlaardingen-Maassluis Maasland-Muas- dijk-Hoek v. Holland. Oplage 34.000 cx. EDITIE KRIMPENERWAARD Krimpen a/d Ussel - Ouderkerk a/d Ussel - Krimpen a/d Lek - Lekkerkerk - Schoonhoven-Stolwijk- Bergambacht - Ammcrstol-Bcrkcnwoude. Oplage 14.500 ex. ADVERTENTIES: tot woensdag 10.00 uur v.m. Hoofdkantoor Rotterdam. Vlaardingen: vert. M. Poot, Parkweg 132. Telefoon 351620. Schiedam: vert. N. v. Zetten, van Hallstraat 67. Krimpencrwaard: vert. A. Maat, Gr. Hendr. v. Nassaustr. 36, Ouderkerk a/d Ussel. Telefoon 01808469. REDAKTIE: Hoofdkantoor Westblaak 25, Rotter dam. Telefoon 010-13 21 70. Schiedam: L. 't Hart, Bachplein 97. Telefoon 35 38 47. VJaardingen: A. Struys, v.d. Duyn van Maasdamlaan 13 2d, Vlaardingen. Telefoon 34 10 31. LEZERS-SERVICEDIENST: Mocht men De Havenloods niet ont vangen hebben, dan gelieve men vóór vrijdagmiddag 12.00 uur te bellen 13.21.70 (voor de Vlaardingse editie 34.43.49) waarna de krant alsnog wordt bezorgd. 135: Edoch, wederom speelde het noodlot de twee vluch telingen parten, want amper was de brigges op de straat beland, of daar hoorde hij in de verte woeste kreten, als mede een onheilspellend gedreun van zware voetstappen. Dat waren natuurlijk de achtervolgers, die tevergeefs een aantal blokjes waren omgelopen en nu juist te voorschijn kwamen uit een of ander steegje. „Daar heb je ze! Grijp ze!" gilden enkele hysterische achtervolgers. „Lopen, Karei!" brulde Piet. „We hebben een voorsprong en mis schien kunnen we die handhaven!" Hij zette de sokken er nog eens extra in, op de voet gevolgd door Karei Kleun- tjes, die dit tempo als welgetraind sportman nog best een tijdje kon volhouden. Maar eerlijk gezegd konden die ach tervolgende Italianen ook wel iets van lopen. Dat verbaast ons trouwens niks, want men vindt daar ook héél wat goede wielrenners en men mag dus aannemen, dat het met het benenwerk van de gemiddelde Italiaan wel in orde is. Wij constateren dan ook, zij het met enig leedwezen, dat de achtervolgers langzaam maar zeker iets inliepen op Piet en Karei. Gelukkig nam nu vrouwe Fortuna de zaken even over van haar zuster, het Noodlot. Want wat was het geval? Juist toen brigadier Piet en Karei Kleuntjes een hoek omsloegen om een zijstraat in te gaan, liep daar een gezette bakkersknecht, die bezig was zakken meel van een vrachtauto af te halen en de bakkerij binnen te dragen. De brave borst had juist een zak meel boven zijn hoofd ge heven, toen de twee vluchtelingen in volle vaart tegen hem opbotsten en hem met meelzak en al tegen de grond kwak ten. Zo deed zich het geval voor, dat ze alle drie allergekst in de knoop zaten, waarbij tot overmaat van ramp de zak ook nog scheurde, zodat het drietal overdekt werd met dikke wolken van spierwit patenttarwebloem 136: En weer was het de slimme brigadier Piet, die pijl snel zijn maatregelen nam. „Sleep die bakker de bakkerij binnen, Karei", riep hij uit. Karei, die alles meteen be greep, voerde het bevel onmiddellijk uit en verdween met de versufte bakker in het innerlijk van het gebouw. Piet raapte toen zelf gauw de gescheurde meelzak van de grond en hing die als een soort kapje over zijn hoofd. Vervolgens greep hij één van de zakken meel van de wagen af en laadde hij die met zóveel handigheid op zijn sterke schou ders, dat het wel leek of hij zijn hele leven geen ander beroep had uitgeoefend dan dat van een eerzaam meelzak- kensjouwer. Hij zag er dan ook werkelijk indrukwekkend genoeg uit. Zijn van de stroop nog steeds kleverige plunje hield het uitgestorte meel goed vast en hij zag zo wit als een sneeuwpop. Rustig wachtte hij nu de naderbij ren nende achtervolgers af en toen die bij hem waren geko men, vroegen ze natuurlijk: „Héla, bakker, heb jij soms twee vluchtelingen gezien?" Eentje met een kuif en eentje met een alpinopetje?" vroeg de slimme brigges. „Juist, die bedoelen we", gromden de achtervolgers en aan het plaatje is duidelijk te zien, dat het heethoofdige raddraaiers waren, die er een soort bijltjesdag van wilde maken. „Nou dan boffen jullie alweer", zei Piet „Ik heb die luitjes hier een paar tellen geleden langs zien lopen. Ze gingen dat gindse steegje in en „Be dankt, kameraad! Meer hoeven we niet te weten!" riepen de achtervolgers uit en daar gingen ze alweer. De hele troep rende regelrecht het door Piet aangewezen steegje 7" "Kom mee> Karei! Alles is veilig!" lachte Piet en hij legde zijn meelzakkenvermomming gezwind af. Karei kwam er natuurlijk dadelijk aanlopen en samen gingen ze er weer vandoor, ditmaal een brede, deftige straat in. Maar toch waren ze nog niet van hun achtervolgers af, want daar hoorden ze dat geschreeuw en gegil alwéér. „Hoor je die lompe voeten dreunen?" vroeg Karei Kleun tjes met een sombere trek op zijn anders zo eerlijke en open gelaat De Commissie Vakantiebesteding Opvoeding zal voor de elfde maal als bijzondere vakantieattraotde voor de zomervakantie in de Alhoy-hal, aan de Hofdijk op het voormalige Heliport terrein, de werk- en speelplaats Jeugdland inrichten. De officiële ope ning zal plaatsvinden op zaterdag 5 juli, 10.30 uur door wethouder Lange- rak. Van 7 juli tot en met 1 augustus zal Jeugdland dagelijks, behalve za terdag en zondag, van 9 tot 5 uur voor de jeugd tot 16 jaar zijn opengesteld. 2 3 4 5 6 s 9 10 11 it' ll ii IS n n 18 if 20 21 22 21 21 25 Xi Uitstekendeaanbieding voor de war me dagen, dit comfortabele zomer- costuum. Trevira. Courant 3-knoops- model. In vele modieuze zomerkleu- ren: gri js, groen, beige en donkerblauw Eli serie 1 v«J* Wordt vervolgd serie 2 Bij juiste oplossing van de puzzel van vorige week kwamen vier soor ten schoeisel te voor schijn. Deze waren: Lakschoen, kamermuil, huispantoffel en soldatenlaars. De heer Walsmit, Plein Eendragt 33b, Schiedam, is deze keer de gelukkige winnaar. De oplossing van deze week kan weer opgestuurd worden naar: Puzzelredactie De Haven loods, Westblaak 25, Rotterdam. In de linkerbovenhoek vermelden: 64: De "Passingen moeten ui terlijk dinsdagmiddag twaalf uur in ons bezit zijn. Op elke regel komen dria woorden van resp. 4, 5 en 9 letters. Elk woord van negen letters is samengesteld uit de beide voorafgaande woorden van 4 en 5 letters. Voorbeeld: zou de om schrijving luiden „uniek - ontplof fingspoeder - uitbetaling", dan moest worden ingevuld „enig - kruit - uitke ring". Bij juiste oplossing leest men in de cirkeltjes, van boven naar bene den, een zegswijze. 1 kleur- insekt - nuttig, winstgevend 2 vrouwspersoon - stijf - Europ. hoofdstad 3 dekkleed - koren - weifeling 4 grondsoort - naarstig - steenbakke rij 5 onbegroeid - gissen - kaarsdrager 6 kant - brandstof - immoreel, onkuis 7 roofvogel - intiem, oprecht - schoonmaak 8 stof uit holle beenderen - verbou wen - verordening, voorschrift 9 ongaarne - vage gedaante - sata nisch 10 steenmassa - interest - zich moedig stellen tegenover 11 gerstenat - visbeen - scheidsrech terlijke beslissing 12 insekt - soort speer - toestemming 13 minnegod - festijn - dampkring 14 vergeefs - graan - onbillijk, onver standig 15 soort examen, proef, neerslag - constellatie 16 graad-verdragen-wens (en) 17 munt - schampere opmerking - beoordelaar van kunst, zang, mu ziek 18 verdriet - minnekozen - voorkomen 19 voorwerp - uitzoeken - soort mis sionaris 20 daarna - medicijn - benedenzijde 21 plezier - tot poeder maken - volks vertegenwoordiging 22 smerig - schreien - Europ. land 23 portie - serieus bedoelen - blijvend 24 diplomatiek stuk - roofvogel - dege nereren 25 stuk chocolade - driekroon - her stelling 26 bloem - geducht - groots Al deze vragen worden antwoord door het Coru lichtingsbureau. Vraag de volledige bre wasautomaten van het Voorlichtingsbureau gra Onderstaande bon Invul ken op briefkaart of In loppe zenden aan: onpartijdig be- Mimenten Voor- chura van alle Consumenten tls ter Inzage, lan en opplak- gssloten enve- Consumenten Voortfe (C.V.B.) Postbus 207 htlngabureau Dordrecht (bloklettera a.v.pj HL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 2