Windhondenrennen: fascinerende sport U$5 Sportgrabbelton W.R.R. VIERT ZILVEREN JUBILEUM ÜBLUDORP S'dam 4 DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 Felicitas, Cleopatra, Mademoiselle X, het zijn welluidende namen die doen denken aan mooie exotische vrouwen, namen die in Holland weinig of niet voorkomen. Vergist u zich niet. In de zomermaanden vooral klinken deze namen veelvuldig uit luidsprekers en dan niet bij een modeshow of miss-verkiezing, maar op de hondenrenbaan. De hondenrensport wordt steeds populairder in Nederland en trekt dan ook honderden toeschouwers. Een van de talloze verenigingen in Nederland die voor de windhondenrensport op de bres staat is de Wond- honden Renvereniging Rotterdam, die dit jaar in september, 25 jaar bestaat. In deze periode is WRR een vereniging geworden die in den lande en in Europa meetelt, want niet minder dan drie keer is er uit de gelederen van de vereniging een Europese kampioen voortgekomen. Dat was de whippet Amuletta van Asgardreia van dr. A. Bijdenkerk en in '66 en '67, Puppy, de whippet-teef van de heer E. Kroep. Daar naast zijn er dan nog de talrijke nationale kampioenschappen waarvooor o.a. de heer C. Reijerkerk zorgde met zijn internationaal bekende hond Felicitas van The Rapid Dogs zoals zijn kennel heet. Hoewel als renhond, de whippet, een Engelse gekweekte jachthond, in Nederland bijzonder populair is, is het de verdienste van de WRR, dat zij juist alles in het werk stelt om ook de rassen van grote jachthonden, Afgha- nen, Barzoi's, Saluki's bij de honden- liefhebbers „in" te maken. Voorzitter W. F. Hoogenbos, die zelf geen hond heeft, zegt daarvan: „Dat valt na tuurlijk niet mee. De meeste mensen wonen tegenwoordig op een flat dus klein behuisd. Het is dan natuurlijk gemakkelijker een kleine hond op een flat te houden, dan een grote. Daarom hebben ook de meeste lief hebbers van de rensport een whippet, die om te mogen rennen precies vijf tig centimeter hoog mag worden en een makkelijke hond is. Hoewel, dat makkelijk is natuurlijk rekbaar, want om een hond in conditie te houden moet je er wat voor over hebben. Een hond die niet elke dag gelegenheid krijgt om te trainen zal natuurlijk nooit een groot kampioen worden." Waarom gaat iemand een windhond houden en laat dat dier uitkomen op wedstrijden? De heer A. Polderman, de secretaris van de vereniging vind op deze vraag een direct antwoord. ,,U moet eens weten hoe fascinerend het voor de eigenaar van een hond is, om dat dier te laten lopen en te zien hoe hij of zij de krachten met andere honden meet. Het is een voor de eige naren dikwijls emotionele sport, want hoe je een hond ook opvoedt en hoe je het dier ook traint, als het eenmaal in het starthok staat, kun je er niets meer aan doen." Het levenspad van de Windhonden Renvereniging Rotterdam is zeker niet over rozen gegaan. Den Haag, daar gingen de meeste Rotterdamse windhondenrenliefhebbers kort na de oorlog heen. Daar was een baan en daar konden zij terecht om hun lieve lingen te laten lopen. R. v. d. Linden en I. Pape waren in die tijd zeer be kende hondenfokkers in Rotterdam en zij namen het initiatief om te komen tot een vereniging in de Maasstad. Voordat de WRR op de baan in Zes tienhoven terecht kwam, waar waar schijnlijk ook dit seizoen voor het laatst zal worden gelopen, heeft het heel wat omzwervingen gemaakt en heel wat weerstanden moeten over- AM ATEURISTLS CH In Nederland is, en dit in tegenstel ling tot Spanje en vooral in de baker mat van de hondenrensport Engeland, de sport op puur amateuristische leest geschoeid. Een toto, zoals bij voorbeeld bij de paardensport kennen wij nog steeds niet en al is het dan niet erg duur, een hond houden, ver zorgen en laten lopen kost geld. Een eerste prijs op een course brengt de eigenaar maar een vijftig gulden op, dus verdienen doet hij aan zijn beest beslist niet. Het is echter van ons een hobby en een fijn tijdverdrijf en mag aat dan wat geld kosten? Dat kost een hobby toch altijd? uit ons tuincentrum Herinnert U zich die aanbie ding dahlia's van verleden jaar nog? Nu houden wij weer zo'n fan tastische verkoop om evenals verleden jaar te kunnen pron ken met een tuin vol rijk bloeiende dahlia's. Eerste kwaliteit Grootbloemige en Kaktus Dahlia's, de trots van Uw tuin, die vanaf augus tus tot de vorst invalt een schat van bloemen geven. Deze prachtige dahlia's in de kleuren rood, wit, lila, geel en rose koopt U nu per 4 stuks van één kleur voor nog géén gulden. per 4 stuks van een kleur Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij in ons tuincentrum deze eerste kwaliteit Groot bloemige en Kaktus dahlia's, in de kleuren rood, wit, lila, geel en rose, per 4 stuks van kleur Elke vrijdagavond tot 9 uur open of schrift bast. Bij RFC werd na het voetbalseizoen een gastvrij onthaal gevonden. Als er echter getraind moest worden, dan moesten alle attributen en dat zijn er in deze sport heel wat, op een paar handwagens geladen worden om ze naar elders te vervoeren. Dat was dan een terrein in de Spaansepolder, waar alles weer uitgezet en geïnstal leerd moest worden. SCHOPSTOEL Via het terrein van Aeolus en de Abraham van Stolkweg, daar waar nu de camping is kwam de WRR op het huidige terrein op Laag Zestienhoven, maar ook daar zit men op een schop stoel. „We weten dat we binnen korte tijd weg zullen moeten. Stadsontwik keling heeft met ons terrein andere plannen en er is ons beloofd dat we een naar alle eisen ingericht terrein zullen krijgen, waar we dan zelf na tuurlijk nog ontzettend veel aan moe voor onze sport" aldus de heer Hoog ten doen om het geschikt te maken enbos. „Het zou echter wel fijn zijn alp er zoiets kwam, want dan zouden wij de hegemonie van Amsterdam eindelijk eens kunnen doorbreken. Da^r i? een rensportcomplex van de gemeente die elke toets der kritiek kan doorstaan en daarom krijgen wij ook nooit de nationale kampioenschap pen toegewezen en kunnen wij ook geen wedstrijden op internationaal topniveau organiseren. Wij hopen ech ter dat alles in 1970 gerealiseerd zal zijn en dat Amsterdam ook op het ge bied van de hondenrensport rivaliteit krijgt van Rotterdam". Aan het actieve bestuur en de leden van de WRR zal het zeker niet liggen. Ai is de vereniging wel te vergelijken met een doorgangshuis, als de liefheb ber van de hondenrensport lid is, dan is het ook een actief lied. Op het mo ment zijn er een 100 leden, maar dat is zeer variabel. „Over het algemeen worden de mensen lid, als hun puppy, dat is de naam voor een jonge hond, aan de rennen gaat mee doen. Zo'n hond loopt een jaar of vijf, zes en al die tijd' blijven die mensen lid. Dan is het mo ment gekomen dat hun hond te oud wordt om prestaties te leveren. De eigenaar doet het dier, dat nog jaren kan leven, niet weg maar koopt ook geen andere hond, omdat daar de ruimte voor ontbreekt. Men heeft dan geen belang meer bij de rensport en bedankt als lid", aldus de heer Hoo genbos. Uitzonderingen zijn er natuur lijk altijd en de voorzitter, die al jaren geen hond meer heeft, is daar een be wijs van, evenals dé heer Polderman, wiens Barzoi, een Russische haze windhond, te oud is geworden om aan wedstrijden mee te doen. SNELHEID Van deze hondenliefhebber leren wjj, dat langharige windhonden, Af- ghanen. Barzoi's en een Saluki, een hond die zijn oorsprong vindt in Per- zië, stayers zijn en dat de kortharige honden, Greyhounds en Whippets, de kortharige honden sprinters zijn. De snelheden die deze honden kunnen ha len liggen tussen de 50 en 60 km. De vereniging stelt alles in het werk om de Greyhound populair te maken. „Voor een echte liefhebber van de rensport is dat toch wel een summum aan sport. Het is een prachtig gezicht deze dieren achter „het" haas te zien gaan. Hun vormgeving is geheel ge baseerd op snelheid en het rennen van deze honden is gewoon een lust voor het oog", aldus de heer Polderman. Naast de Europese successen bij de whippets, die toch juist door zijn bouw voor een in de steenwoestijn wo nende liefhebber de makkelijkst houd bare hond zal blijven, heeft de WRR ook bij de grey's" successen ge boekt. Daar zorgde verleden jaar in Amsterdam bij de Europese kam pioenschappen de teef Daysy van me vrouw Van Triet voor. Deze hond ein digde in een sterk veld als tweede en de WRR is daar net zo trots op ais op de Europese kampioen Puppy. De heren Polderman en Hoogenbos kunnen hele avonden praten over de hondensport. Het fokken, de goede bioedvoering, het opvoeden en trainen van de hond, 'het is voor de beide he ren eten en drinken. Daarnaast heb ben de Windhonden Renvereniging Rotterdam en de heer Hoogenbos een Datum: 12 juni 19&9 1 Indische antiloop (Koedoe-weide) 1 Dwerg-zebu (Zebu-weide) nu... beduidend goedkoper zondag Vaderdag Voor de prijs van een matras koopt U nu een gehele bed- bankkombinatie Een komplete slaapplaats, be staande uit solide teakhouten bedbank met geperforeerde hardboardplaat en uitschroef- bare poten en een polyaether matras (Jicht in gewicht en stofvrij) overtrokken met een gezellig damast. Dit alles tezamen nu voor nog géén zes en zestig gulden. kompleet met matras Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze komplete bed- bankkombinatie in teakuitvoe- ring met polyaether matras. enorme steun aan mevrouw Hoogen bos, die wel geen bestuursfunctie heeft, maar misschien nog meer over het verenigingsleven en het werken voor en met de vereniging kan vertel len dan haar man en secretaris Pol derman. WRR heeft een jeugdig en zeer ac tief bestuur, dat <met kennis van za ken de vereniging leidt en dat deze hergn het vertrouwen hebben van an dere verenigingen blijkt wel uit het feit dat de heer Hoogebos commissa ris van de windhondenrensport is van de -Landelijke organisatie voor de raad van beheer op kynoiogisch ge bied. WEDSTRIJDEN Hoewel het jubileum pas in septem ber, is en gevierd zal wordep in het nieuwe clubhuis van Xerxes, organi seert de vereniging a.s. zondag 15 juni op het complex Laag Zestienhoven nationale jubileumwedstrijden. Aan de start zullen de bekendste en de beste nationale honden komen, omdat er nergens anders in het iand wed strijden zijn. Dat is speciaal gedaan om ter gelegenheid van het jubileum van de WRR de beste honden naar Rotterdam te halen. Dat de vereniging niet kan komen tot het organiseren van de nationale kampioenschappen, zit het bestuur toch wel een beetje dwars. De rivali teit met Amsterdam WRR is na Amsterdam de grootste vereniging in Nederland speelt daar toch ook wel een woordje mee. ,,In Rotterdam is men gewend de zaken energiek aan te pakken en daarom hopen wij dat in 1970 de nieuwe baan werkelijkheid zal zijn. Dan is er immers het sportjaar voor Rotterdam en indien de nieuwe baan gereed is, dan hopen wij ook ons steentje bij te kunnen dragen aan dat sportfeest door het organiseren van grote, internationale wedstrijden". Al dus Het bestuur, Wie weet, misschien wordt het wel een passend geschenk van de gemeente, bij die viering van het 25-jarig bestaan. PIET BUL TSF UITGESCHAKELD VOOR PROMOTIE Wederom zijn de promotiewedstrij den voor T.S.F. ongunstig verlopen. T.S.F. 1, met groot overmacht kam pioen van haar afdeling, heeft in Am sterdam tegen D.D.V. met gering ver schil het onderspit moeten delven. Hoewel de eindstand 44 weed, is T.S.F. 1 door setnadpel töch voor. ver dere deelneming aan de promotiewed strijden uitgeschakeld. De winstpun ten werden behaald door Harry Meyer in de single 64, 64, de he ren Meyer-De Ruiter in het herendub- bel 47, 64, 61 en door de ge mengd dubbels Ronde-Meyer 60, 6—3 en Zoetmulder-De Ruiter 06, 75, 63. De verliespunten waren voor Wim de Ruiter 06, 57, Mar- joos Zoetmulder 1—6, 36 en Margrid Ronde 4—6, 4—6 in de singles en voor het damesdubbel Ronde-Zoetmulder 6—3 ,6—2. T.S.F. 3 speelde voor promotie naar de derde klasse tegen de Hartel 1 uit Spijkenisse en had na het spelen van de dubbels (33) nog alle mogelijkhe den voor een positief resultaat, doch de beide gemengd dubbels gingen voor T.S.F. verloren, waardoor de eindstand 53 in het voordeel van de Hartel werd. Ank Brouwer 61, 61 en Henny Vlek 6—3, 64 wonnen hun single en de dames Brouwer-Koerts het damesdubbel 6—2, 60. De ver liespunten kwamen op naam van Ka- rel Koerts 16, 16 en Mirjam Koerts 26, 26 in de singles, het he- rendubbel Vlek-Brouwer 46, 57 en de gemengd dubbels van de echtparen Koerts 36, 16 en Brouwer 26, 4—6. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze Bel-O-Fast overhemden van zelfstrijkende poplin, in alle courante maten, j in wit. 3116 W gg. De sportgrabbelton lijkt wel een clubblad van Schiedam, maar ik kan er echt niet aan ontkomen u te wijzen op de wedstrijd die Schiedam zondag speelt tegen Het Noorden, met als- in zet de Gouden Plak en het kampioen schap van Rotterdam. De eerste wed strijd, zondag jl. werd tegen Saturnus was ongelukkig verloren, maar men ls vast besloten het zondag beter te doen en Het Noorden met een neder laag naar huis te sturen. Een ploeg leden van de Schie- damse Zwemclub gaat een fraaie reis maken. De SZC gaat namelijk op de Scandinavische toer. Noorwegen, Zweden en Denemarken zullen wor den aangedaan en natuurlijk wordt er ook in die landen wel een balletje ge gooid. De reis begint 2 augustus en de terugkomst is gepland op 10 augustus. De ploeg kan dan wat tot rust komen, maar op zaterdag 23 augustus kunnen zij er weer tegenaan in het door SZC georganiseerde nationaal waterpolo- toernooi om de Koning-Wisselbeker. Een week daarvoor gaat een team deelnemen aan het polotoernooi van de Vechtstreek in Utrecht. PIET BUL. waar. Keurig zoals immer kregen we de gegevens door. De honkballers echter gingen lekker Chinees eten en dat is natuurlijk hun goed recht, maar laten de verantwoordelijke mensen dan toch ook eens aan de pers denken en de gegevens op een be paald adres achterlaten. Ik wil toch nog even terugkomen op dat fraaie kampioenschap van Schiedam. Fraai omdat de psycholo gische oorlogsvoering van Douwe Damsma de trainer van belager Bloemhof geen invloed kon hebben op het moreel van Schiedam. Dat dit niet mogelijk was, is niet alleen te danken aan het bestuur van de kampioenen, maar trainer Nico Huet heeft daar toch zeker wel het leeuwenaandeel in gehad. Nico geloofde in zijn jongens en hij heeft ze duidelijk gemaakt en de weg gewezen om tot de titel te ko men ondanks de grootspraak van Dauwe Damsma. Daarom is het ook, dat ik de dank woorden van voorzitter Van der Touw tot de scheidende trainer, die in het clubblad zijn neergeschreven, verder laat komen dan de leden en geef hier gaarne zijn woorden weer. Schiedam is kampioen en hiermee automatisch gepromoveerd naar de vierde klasse van de Koninklijke Ne» derlandse Voetbal Bond. Trainee spe lers, mede-bestuursleden, commissie leden en niet te vergeten trouwe sup porters hartelijk gefeliciteerd en veel dank voor al het werk en de steun in het afgelopen seizoen. Namen Wil ik eigenlijk liever niet noemen, maar aan een enkele uitzondering kan ik toch niet ontkomen. Graag wil ik dan ook hier onze trainer Nico Huet naar voren halen. Dank zij zijn harde wer ken gedurende vier inspannende jaren is het succes van zondag mogelijk ge worden. In de tweede plaats wil ik dan nog onze aanvoerder Leen v.d. Ploeg noemen, die steeds met ijzige kalmte probleempjes in en rond .het veld wist op te lossen en steeds ëen inspirerend voorbeeld is geweest. Tenslotte een van de oude stempel, Jan van Naamen die een heel brok historie met Schiedam heeft meege maakt en voor wie dat succes mede dank zij zijn jarenlange zwoegen voor de club een onvergetelijk feit moet zijn. Goed seizoen voor junioren Martiinit 1 T«k (Bij ■pe«lpl*ats) 1 T.«mn (Laae<-weide) 3 Wolapen (Nieuwe Apenhuie) victorie kroonduif (Victoria ««re) bijzonderheot Z"«_hMn 16'°° uur 'l90ht De^Orang-oetan» hebben hun afgeSn en 2 TL-lwpw ermee uitge slagen. Python Hetioulatus i« verveld. m Mijn vrienden van de vereniging Schiedam waren een beetje boos. Zij hadden de vorige week iets in de Ha venloods verwacht over het kam pioenschap van het eerste team en de daarop volgende receptie. Natuurlijk ben ik Schiedam niet vergeten, maar er was nu eenmaal een speciale SVV krant gepland en daar moest alles voor wijken. Misschien had er nog wel een stukje in kunnen staan van de receptie, maar helaas en nu moet Schiedam de hand in eigen boe zem steken. Ik heb zo lang op gege vens moeten wachten van het honk balteam, dat te laat komen op de re ceptie het gevolg daarvan was. Het voetbalteam werd nota bene kampioen en van die gespeelde wed strijd kreeg ik heel vlot de gegevens door. Je zou denken dat in de feest vreugde dat nu wel eens in de slof had kunnen raken. Niets was minder De juniorcommissie van Martinit kan op een zeer succesvol seizoen te rugzien,. Van de vier ihgeschrevefr.ju- niorelftallen zijn er twee (A en B) kampioen geworden, terwijl de an dere twee. (Cl en C2) op een zeer eer volle tweede plaats zijn geëindigd. Ook de vier pupillenelftallen hebben het zeer redelijk gedaan, er wordt voor deze elftallen echter geen stan- deiilijst bijgehouden, dit is ook nooit de opzet van het pupillenvoetbal ge weest. Ook in het afgelopen seizoen zijn de traditionele Sint Nicolaas Feesten georganiseerd, terwijl ook de toernooien op 31 mei en 1 juni mede door het goede weer zeer geslaagd zijn. Op zondag 15 juni gaan de meeste pupillen en C-junioren naar Den Bosch, waar tegen B.V.V. gevpetbald zal worden, daarna wordt de iunch gebruikt in Grave, waar ook de rest van de dag wordt doorgebracht. Op zaterdag 5 juli vertrekken vergezeld van enkele leden twee jeugdelftallen tussen 16 eri 21 jaar. naar het sport centrum van de Eurosport Ring aan het Bodenmeer. Zij zullen daar loge ren in een pension in Hoechst bij de Zwitserse grens. Er wordt natuurlijk ook gevoetbald in Oostenrijk en wel tegen buitenlandse clubs. Op donder dag 10 juli komen ze weer terug. De juniorcommissie hoopt dan echt op vakantie te gaan en volgend jaar met nieuwe energie te beginnen. Stelt Uw man er prijs op om er altijd tot in de puntjes ver zorgd uit te zien, dan is dit hét overhemd voor hemkoop er nu een of meer tijdens deze vaderdagaanbieding. Bel-O-Fast zelfstrijkende over hemden, magnifieke hemden, hagelwit en's avonds nat ophangen, 's morgens weer aan. Nu verkopen wij deze onberis pelijke overhemden voor nog géén negen gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 4