Overlaadstation V.A.M. kan 45.000 ton vuil verwerken ■y$ï B li***"'""" PP I 10- I I 13.901 Bij het Beursplein een nieuwe afdeling met kelderprijzen. Daal de prijzentrap af, Uw voordeel tegemoet. Steeds nieuwe koopjes peek&cloppenburg RADIO LEO 19.901 Chloorgehalte zwembad geeft geen reden meer tot klachten Gebed verhoordpastoor Robben verliet Schiedam S'dam 6 DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 Terital 12,50 Tinneroy 7,50 Dames zomerpantalons zondag Vaderdag Schiedam is in het bezit gekomen van het eerste station ten behoeve van de afvoer van huisvuil, waarvan de V.A.M.. de N.V. Vuilafvoer Mij. er een serie in ons land zal bouwen. De ingebruikneming van dit station ging gepaard met de herdenking van het veertigjarig bestaan van de V.A.M., welk feit door een groot aantal genodigden werd bijge woond. In Europoort kwamen de genodigden bijeen voor een lunch en daar recipieerden 's middags ook directie en commissarissen. Op het terrein van de Spoorwegen bij station Schiedam, werd officieel het overlaadsysteem in bedrijf gesteld. kort geschiedde met de verwijdering van het Haagse vuil. Over de rol van de V.A.M. bij het vraagstuk van de vuilverwijdering gaf dr. D. W. St.olp een uiteenzetting. Toen de N.V. „V.A.M." in 1929 door de centrale overheid werd opgericht was de vuilverwijdering nauwelijks een probleem. Amsterdam en Rotter dam hadden een vuilverbranding., Den Haag's. -plannen in die richting moesten pi a a ts maken voor afvoer per spoor naar Drenthe. De overige gemeenten hadden hun stortplaatsen. 40 jaar geleden kwam'derhalve ca. 85 pet. van de Nederlandse afvalstoffen Op een belt terecht. In 1969, MET EEN BEVOLKING die bijna 2x zo groot is, in een land dat zióh in de tussentijd van agrarisch tot industrieel ontwikkelde er. een welvaart die vele malen groter is dan in 1929, wordt nog minstens 60 pet. in de open lucht onverwerkt gede poneerd. In absolute zin betekent dat met elkaar een verdubbeling van de hoeveelheid. Geen wonder dat het „vuil" nu als urgent probleem ervaren wordt, te meer met het vooruitzicht dat de jaarhoeveelhecten vóór het einde van deze .eeuw nog wel verdrievoudigd zullen zijn. De heer P. J. Bouter sprak over de betekenis van de qo«SposJ)ii%du>tne in ons land. Zo is ^ie fecreaéieve sector op het ogenblik, 'bet gróótste afzetge bied gewordëp. Van dé totale afzet in 1968, zijnde rond' 150.000 ton ging 60 pet naar de recrea^., ruim 30 pet. naar de tuinbouw en slechts nog nau welijks 10 pet. naar de landbouw. Niet dat de landbouw geen compost nodig had, maar omdat de prijs voor de compost in de andere afzetgebieden duidelijk hoger lag, vond men het niet altijd verantwoord compost tegen die prijs in de landbouw te gebruiken. Van de totale compostproduktie in ons land neemt de V.A.M. 80 pet voor haar rekening, door sluiting van enige kleine gemeentelijke bedrijven zal dit andeel stijgen. In de afgelopen 40 jaar werd door de V.A.M. rond 3,5 miljoen ton compost geleverd, gela den in spoorwagon-s zou dit een trein van 3000 km lengte zijn of gestort op een stuk grond van 1 ha 3 km hoog. Met de ontwikkeling van nieuwe pro- bukten-en toepassingen is de afdeling Onderzoek bezig, Naar nog meer ver fijning van de bereidingstechniek wordt door de afdeling Techniek ge streefd. Een en ander gekoppeld aan een deskundige Voorliehtings- en ver kooporganisatie kan de toekomst van ae compostindustrig fn;ons land met vertrouwen tegemoet worden gezien Het was burgemeester H. Roelfse- ma, die hier tot de vele gasten gen welkomstwoord sprak, zij het dan ook onder voortdurend getoeter van pro testerende bewoners van de Parallel weg. De burgemeester herinnerde er aan, dat in 1948 het eerste contact met de V.A.M. en Schiedam werd ge legd ten behoeve van de compo-stver- werkiing, zoals die zich later ontwik kelde. Omdat de stortplaats voor Schiedam te beperkt werd, möest naajr een andere gelegenheid worden orpgezien, omdat niet kon worden ge wacht op de te stichten verbrandings- insiallatie. In samenwerking met en kele naburige gemeenten is een oplos sing voor het probleem gevonden en dt'. jjuirgemeester sprak de wens uit. dat dit overlaadstation aan de eisen zal vuldoen. De president-commissa ris, ^"burgemeester ir. S. H. Visser uit Den'Helder, oud minister van defen sie, danikte burgemeester Roelfsema voor de ontvangst en de gelukwensen ter gelegenheid van het jubileum van ae V.A.M. uitgesproken. Vervolgens stelde dé burgemeester het bedrijf in werking. Coiupostiiiidustrie Tijdens de bijeenkomst werden en kele inleidingen gehouden o.a. door drs. C. G. de Kogel, die de samenwer king tussen de Ned. Spoorwegen en de V.A.M. benadrukte. Het vervoer van de afvalstoffen tus sen de laadstations en de V.A.Ti®, co-rn- postbedrijven te Wijster (Dr.) en Mierl© (N.Br.) vindt plaats in wagons die eigendom zijn van de V.A.M. N.S. verzorgt dit trans-port. Op dit moment vindt afvoer plaats Vanaf Groningen. Amersfoort, Zand-voort, Harl-ingen en - sedert kort, Schiedam. In totaal beloopt dit een hoeveelheid van ca. 100.000 ton op jaarbasis. Over onge veer een jaar zal dit kwantum naar thans valt te voorzien ten minste ver dubbeld zijn. In. dit Verband kan worden gewezen op een interessant aspect dat in de ko mende tijd de doelmatigheid van de vuilafvoer zoals die door de gezamen lijke' actie van V.A.M. en N.S. ge schiedt verder kan vergroten. Indien namelijk de te vervoeren hoeveelhe den toenemen en de spreiding van de afvoerpunten zich daartoe leent kan worden overgegaan tot het transpor teren van de wagons met speciale treinen zoals overigens tot voor zondag Vaderdag openen en sluiten van de bovenklep pen van de spoorwagons gebeurt voor en. na de belading nog met de hand. Hiervoor zijn speciale toegangsbor dessen voor de bovenzijde van de wa gons gebouwd. De maximale capaciteit van dit laadstation is 40 a 45 duizend ton af valstoffen per jaar. Er is geen grof- v uil verbrandingsinstallatie, alles wordt afgevoerd. Dat een vaderdagkado voor z'n auto altijd een succes is, daar kunt U van verzekerd zijn. Acryl stoelhoezen bieden meer rijkomfort, U zit prettiger, wat heel belangrijk is bij lange va- kantieritten, bovendien be schermen stoelhoezen de auto stoelen. Nu met keuze uit 3 kleuren en 3 maten voor aantrekkelijke vaderdagprijzen. acryl autostoelhoezen medium Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze Acryl auto- stoelhoezen, in 3 mooie kleu ren en de maten small, medi um en large voor lage prijzen. Bijpassende bankhoes 19.75 Elke vrijdagavond tot 9 uur open Nieuwe wijze De „heer J. Wilschut gaf een toelich ting op de wijze waarop het overlaad station Schiedam werkt waarbij een nieuwe .wijze van belading van de spoorwagons wordt toegepast De auto's die hef vuil aanvoeren kunnen na weging op de weegbrug bij het dienstgebouw via rpldeuren in het c verlaa-dge-bouw komen. In dit ge bouw bevindt zich een betonnen bun ker met een inhoud van ca 600 m3. Aan beide zijden zijn drie stortplaat sen voor achterwaarts lossen, terwijl aan één zijde ook een stortplaats voor zijwaarts lossen aanwezig' is. Deze bunker biedt de mogelijkheid dat tij dens piekdagen met ^xtrn vuilaan- voer de opslagcapaciteit met 50 pet. kan worden opgevperd. 'Deze extra hoeveelheid' kan' dan gelijknfatig over de andere dagen van de week worden afgevoerd. Met behulp van een loopkraan met pohepgrijper die boven de bunker loopt, wordt de wagon 'die. onder de storttrechter is opgesteld vanuit de bunker gevuld. Deze grijperloopkraan wordt op afstand vanuit een vaste ka bine bij de storttrechter in het gebouw bediend en is voor volledig automa tisch bedrijf voorbereid. Om de wa gons zo effectief mogelijk te beladen kan een persinstallatie worden inge schakeld, die langs de wand van de storttrechter rijdt. Deze kan óók van uit de kabine worden bediend, waar bij op bepaalde plaatsen op het' vuil in de wagon automatisch een drukibewe- ging wordt uitgevoerd. Stofzuiger In hèt oveplaadgetoouw-ls een stofaf- zuiginrichting aangebracht. Hiermee kan in hét gebouwee nonderdruk wor den verkregen, 'Waardóór* stofver- spreidiing wordt voorkomen. Het ver plaatsen van de wagons voor en na het laden gebeurt met een elektrisch aangedreven Verhaallier met druk knopbediening vanuit de kabine, ter wijl ook langs de spoorbaan twee be dieningspanelen aanwezig zijn. Het V*QR**| VADERDAG! TT „MALANDO SPEELT WERELD- 3. BEROEMDE TANGO'S" 3" TJf Twaalf bekende tango's: Hör'meïn Lied jQ" Violetta - Jealousie - Blue Tango -* Guapita o Donna Clara e.a. Philips Stereo tijdfelijk 7«90^ OPMARSMET DE MARINIERS- J jz. KAPEL jjf -- Twaalf internationale marsen: Einzug er Gladiatoren - Groot Rotterdam - Hands across the sea 7» \r lm treue Fest nanus awiuabirie sea— Tv King Cotton e.a. *7 Qfl -X- Philips Stereo tijdelijk >uU PETE COLLEY: GREATEST -X- HAMMOND HITS 3! j, A Banda - Melodia - La Felicidad - v Edelweiss-The Last Waltz e.d. H Polydor Stereo tijdelijk 6.901 RAYCONNIFF! -X- H|S Singers - His Orchestra His Sound. (Brazil Spanish eyes Greenfields 7JT Memories are made of this Melody Tvd'Amoure.a.) Tv C.B.S. Stereo tijdelijk POLYDOR SHOWCASE jz. ,Y Een fijne verzamelplaat met de orkes- jET TT ten Roberto Delgado - Kai Warner - JT Bert Kaempfer- - James Last - John TP Scott en Peter Thomas. g 0 Q .jf. 4f Polydor Stereo tijdelijk %/IPDAMD APUTCCTD A AT Orv nn mm m mm M mm -V. VIERAMBACHTSSTRAAT 29—37 3. TELEFOON 25.67.00 TT jjT ROTTERDAM jz Ook niet te versmaden3" 3. JAMES LAST OP KLOMPEN 3[ WORLD STAR FESTIVAL Tv met 16 wereldberoemde artisten JOHN WOODHOUSE IN WIEM „WITTE HUIZEN" WORDEN VERBETERD Op de laatste voorlichtingsavond die door het Schiedamse gemeentebe stuur is gehouden in wijk Nieuw- land, werd ernstige kritiek geleverd op het feit, dat tot nog toe weinig is gedaan ter verbetering van de zgn. Witte Huizen nabij het Openbaar Slachthuis. De huizen zijn vochtig en vertonen allerlei gebreken. De burgemeester heeft toen medege deeld, dat plannen voor herstel in bewerking waren. Thans is aan de bewoners van betreffende huizen vanwege het gemeentebestuur een circulaire gezonden, waarin wordt toegegeven, dat veel klachten ge rechtvaardigd zijn. De financiën verhinderden echter tot dusverre de gewenste verbeteringen aan te brengen. Medegedeeld wordt, dat binnenkort zal worden begonnen met herstellingswerk aan ramen, deuren en kozijnen, terwijl ook de dakgoten hersteld zullen worden. Vervolgens worden de muren onder handen genomen, getracht zal wor den door een andere verflaag ook het aanzien van de woningen te ver beteren. Er waren ook klachten over de electriciteiitsleidingen. Deze zullen geleidelijk vernieuwd wor den. Via SjG. goedkope abonnement e n van Kunigitistficbtiinig Evenals in voorgaande jaren verleent de Schiedamse Gemeenschap voor alle Schiedammers weer bemidde ling inzake de goedkope abonne menten van de Rotterdamse Kunst stichting. Wie van deze bemiddeling gebruik maakt, spaart per abonne ment vele guldens. De Rotterdamse Kunststichting geeft vele mogelijk- heden om zich cultureel te ontspan nen; concèrten in de Doelen, voor stellingen in de Schouwburg, enz Alle mogelijkheden en prijzen staan vermeld in het boekje „Oog en Oor" van de Rotterdamse Kunststichting dat voor belangstellenden gratis verkrijgbaar is aan het SG-VVV Bu reau. De bemiddeling van de Schie damse Gemeenschap is gratis voor haar donateurs. De overige Schie dammers moeten per abonnement een kleine bijdrage leveren (f 1) om de kosten te bestrijden. In oktober officiële opening ziekenhuis Zoals bekend is het gemeentezieken huis van Schiedam sinds enkele we ken in gebruik; de officiële gebeur tenis zou op een later datum volgen, mede teneinde de drukte voor de verhuizing zoveel mogelijk te beper ken. Deze officiële opening zal r~~ oktober plaaU vuatieu. Het was uit veiligheidsoverwegin gen, dat de directie van het Sport fondsenbad Schiedam, ook op aan drang van het gemeentebestuur er toe is overgegaan om de chloorgasinstal latie zodanig te wijzigen, dat nu chloorbleekloog aan het water wordt toegevoegd. De grote „injectie" werd tijdens de pinksterdagen gegeven, en bestond uit 380 liter loog. Sindsdien is in overleg met drs. D. de Graaf en ir. Tamminga van de Keuringsdienst re gelmatig controle uitgeoefend op het chloor gehalte van het water. Dat blijkt thans uitstekend te zijn en ook de bezoekers van het bad zijn thans zeer tevreden; de klachten die enige tijd geleden werden gehoord, zijn verdwenen. Er wordt nu per dag ongeveer 50 li ter chloor toegevoegd in het bassin, dat totaal 600 kub. meter water bevat. Er is voor een en ander een nieuwe installatie van ruim drieduizend gul den aangebracht, zo deelde de direc trice, mej. Mastebroek ons mee. Dezer dagen is er voor het diploma gezwommen waarbij de 70-jarige me vrouw H. J. de Bruin uit Rotterdam- West,e en vaste bezoekster van het Sportfondsenbad, als oudste het diplo ma behaalde. Dinsdag is er diplomazwemmen voor leerlingen van de Schiedamse huishoudscholen en technische scho len; donderdag en vrijdag voor 700 leerlingen der vijfde en zesde klassen van de lagere scholen. In het Sportfondsenbad wordt ook damesgymnastiek beoefend en zwem les gegeven aan volwassenen. Op het kruispunt Mgr. Nolenplaan- Parkweg verleende de 25-jarige C. K. met zijn bestelauto geen voor rang aan een andere auto. Bij de botsing kantelde deze auto. Een passagier, de 24-jarige L. J. H. had rugklachten en werd voor onder zoek naar de Dr. IfcfeWicihtdng ver voerd, doch kon daarna naar huis gaan. Zoek nu voor vader een vlotte sweater uit, hij zal 'm goed kunnen gebruiken tijdens de vakantie en in de weekenden. Sportieve herensweaters van een prachtige kwaliteit volle tricot badstof, in vele kleuren en in alle courante maten. Nu als speciale vaderdagaanbie ding voor precies drie rijks daalders. Vanat vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze vlotte heren sweaters van mooie volle tri cot badstof, in vele kleuren w.o. bleu, cognac, wit, marine, enz., in alle ijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open of schrift, best. Zeer groot was de belangstelling voor het afscheid dat pastoor R. Rob ben o.p. nam van zijn parochie Schie dam, in verband met zijn benoeming in uit het drie personen bestaande be stuur van de orde der Dominicanen. Tot de aanwezigen behoorden burge meester Roefsema, burgemeester Van Marijnen uit Den Haag, die in dertijd als voorzitter van Rijnmond enige tijd in Schiedam woonachtig is geweest, predikanten en vele andere geestelijken. Namens de Raad van Kerken in Schiedam werd het woord gevoerd door ds. J. L. Nammensma, door de heer L. Gommers namens de Paro chieraad en dóór burgemeester Roef sema. Zij allen prezen de scheidende pastoor om diens grote kwaliteiten en zijn streven naar oecumene. In zijn dankwoord verklaarde de pastoor, dat het inderdaad een mooie benoeming was doch hij merkte op; „Er zijn niet zoveel erebaantjes meer, juist omdat er wellicht teveel banen tot erebanen zijn gemaakt en er met banen roeke loos is omgesprongen. Een andere proeve van zijn humor gaf de pastoor met het volgende ten beste. Hij had een afscheidsbrief ont vangen van vijf personen, die aan de laatste Liduinaplechtigheden hadden deelgenomen. Zij deelden o.a. mee, dat zij bij die gelegenheid hun gebe den de intenties hadden gegeven, dat pastoor Robben spoedig uit Schiedam zou vertfekken. „Nu is de weg weer vrij voor herstel van de kerk in Schie dam", zo schreven zijn. „Is dat geen prachtige gebedsverhoring van St. Li- duina?" zo vroeg pastoor Robben iro nisch. Hij had nog een andere opmerking. „Wanneer je uit Schiedam vertrekt, dan zullen er wel mensen zijn die je een groot kruis nageven", zo hadden de ouders van pastoor Robben hem gezegd. Tijdens de receptie bestond Helpt Elkander met 50 kinderen naar Grote Bunte Zaterdagmiddag 14 juni om twee uur vertrekt de oudervereniging „Helpt Elkander" afd. Schiedam met een 50-tal gehandicapte kinderen voor een week haar het vakantiekamp „De Grote Bunte" te Nunspeet. Er zal van alles worden gedaan: sport, spel, wandeltochten, kampvuur. De Gulf Oil te Schiedam verzorgt een filma vond en op de afscheidsavond concer teert het harmonie-orkest met drum band „Juliana" uit Doornspijk. Men vertrekt vanaf de openbare b.l.o. school a.d. Burg. Honnerlage Grete- iMMti ïachiMdmm. gelegenheid kennis te maken met de nieuw benoemde pastoor drs. G. Goes, die thans verbonden is aan de Openbare Spreekkamer van de Rot terdamse parochie van Het Steiger en tevoren in Sittard aan de Sociale Aca demie doceerde. De benoeming van deze 36-jarige pastoor, moet nog door de bisschop worden bekrachtigd. zondag Vaderdag Een heel bijzondere aanbieding uit onze Film--en Foto-afde ling, die nü, met de vakanties in het vooruitzicht uitstekend te pas komt. Onze bekende Westduitse kleu rendiafilm "Ogachrome", voor 36 kleinbeeldopnamen (24 x 36) of 72 halfkleinbeeld (18 x 24) van een verrassend goede kwaliteit en scherpe weergave, nu als heel speciale vaderdag aanbieding voor nog géén acht gulden. kleurendia-film I 18 DIN |J Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze Ogachrome dia films, voor 36 kleinbeeld- of 72 halfkleinbeeldopnamen, inklusief ontwikkelen Elke vrijdagavond tot 9 uur open

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 6