Circus Rancy; wild feest van mongolen Ook in West zitting voor brief aan minister Schut REDUCTIEBON Jaarlijkse loterij van Joods Nationaal Fonds TIEN DAGEN IN ROTTERDAM k DE HAVENLOODS DONDERDAG 12 JUNI 1969 11 Wilde acrobatiek in het mongoolse festijn van Tarass Boulba. Deze bon geeft recht op 3.reductie per plaats voor de rangen stalles en parket-front (normale prijs ƒ9.en ƒ8.Geldig voor alle voorstellingen. Deze bon geldt voor ten hoogste vier personen. Uitsluitend inwisselbaar aan de kassa-wagen van Circus Rancy, Veemarkt, Rotterdam. Plaatsbespreken 25 cent per persoon. Het Joods Nationaal Fonds, doet heel belangrijk werk in Israël. In 1901 opgericht, hield het zich aanvankelijk bezig mei de aankoop van grond in h|t toenmalige Palestina. Deze grond werd het onvervreemdbaar eigendom van het gehele Joodse volk en is dit nog. Dit wil zeggen, dat hij nooit kan worden verkocht, maar alleen ver pacht. Dit bijbelse principe werd in nu... beduidend goedkoper Voor een spotprijsje gaan wij vanaf morgen prachtige nylon onderjurken verkopen, een aanbieding, waar wij ongetwij feld velen een plezier mee doen. Damesonderjurken in diverse modellen van een mooie kwa liteit nylon, aan boven- en on derkant rijk afgewerkt met kant. Deze elegante onderjurkjes nu voor nog géén twee gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij op onze lingerie afdeling deze nylon dameson derjurken met kant afgezet, maten 38 t/m 48 in diverse kleuren Elke vrijdagavond tot 9 uur open Het circus is in de stad! Een belevenis uit vroegere dagen. Voorop de band en dan de olifanten met hun kornaks, de schitterende juffrouiv van de trapeze, gewoon net als elke andere juffrouw, lopend op straat. In de stoet buitelende clowns en aapjes aan de ketting. Daar gaat bok nog een wagen waarin de roofdieren opgesloten zijn en de dompteur met geweldige snor laat zijn zweep knallen. Acrobaten op de fiets, dames die zo uit de harem gevlucht lijken. En dan de slangemens, de krachtpatser en de jongleur. Vroeger was dat iets. Dat was een sensatie, daar moest iedereen naar toe die benen had om te lopen. Nu is het circus weer in Rotterdam. Het Franse circus Ramcy. Nu zdjn er geen jongetjes om te helpen bij de op bouw van de tent, er is ook geen grote parade door de stad. Dat zou de ver keerspolitie niet goed vinden. We heb ben nu televisie en vele andere bron nen van vermaak. We hebben het cir cus niet meer nodig zeggen we. Waarom komen wij dan toch op het idee dat wij velen een plezier zouden doen met een flinke reductie op de toegangsprijzen. Daartoe is het nodiig eerst te weten hoe dit circus werkt. Het is in elk geval heel anders dan het circusbeeld van weleer. De attri buten zijn bijna gelijk, maar de Fran se regie die achter dit alles steekt, maakt het circus up-to-date! De Comédie Frangaise heeft bewe zen dat een uitvoering niet meer dan demime nodig heeft om een gegeven tot uitdrukking te brengen. Het cir cus. verwant aan de pantomime, heeft gebruik gemaakt van „stomme" acteurs, artiesten van allerlei slag, acrobaten, drésseurs, dansers, baliet kunst. kamp en het wordt een wild feest met acrobatiek te paard. Dan komen de mongolen, ook in werkelijkheid zonen van het Hemelse Rijk (See-Hee groep), er ontstaan sabelgeyechten en een duel. Daarna wordt in het 3e be drijf een groot overwinningsfeest ge vierd in het kasteel van de groother tog. In dit laatste deel nemen de Lip- pizaner-heng^ten een belangrijk deel voor hun rekening. Russische danskunst, clowns, oli fanten, Borra, roofdieren van ver schillend ras in één nummer, een ca valerie van veertig paarden, steiger- paarden, gedresseerde honden, trapé ze-werk, acrobatiek op de grond en een echt circus-orkest. Wij dachten dat er weinig fantasie voor nodig is om te beseffen, dat een voorstelling als deze de beeldbuis te machtig is. Nog afgezien van de mogelijkheid eens heerlijk uit te zijn in een heel on gewone atmosfeer. Vandaar onze re- ductiebon. Laat u de kans niet voor bijgaan! Oud-inspecteur Drenth van K.Z.H.R.M. overleden Te Schiedam is op 80-jarige leeftijd overleden de heer A. J. Drenth, oud inspecteur van de Kon. Zuid-Holland se Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, die gedurende 28 jaar aan het reddingswezen was ver bonden. Aan de kuststations Hoek van Holland, 's-Gravenzande en Terheyde, maar ook op die van de Eilanden was de heer Drenth steeds aanwezig bij de oefentochten en ook bij het reddings werk. Hij was dan ook een bekend fi guur bij allen die met het zee- en red- dingsw^zen te maken hadden. Toen hij in 1959 werd gepensioneerd, ont ving de heer Drenth de gouden leg penning van de Z.H.R.M. Hij was reeds eerder benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Volgende week vierde Sch iedam se Avondvierda agse In juni gaat voor de vierde maal het grote wandelevenement van start n.l. de Gezamenlijke Schiedamse Avond vierdaagse, op de data 17 - 18 - 19 en 20 juni a.s. Waren het er in 1966 2600, in 1967 3200, in 1968 3600, dit jaar ver wachten de.organisatoren dat het ge tal 4000 ruim overschreden zal wor den. Om al deze wandelaars snel en goed te verwerken heeft de avond- vierdaagse-commissie de gehele sporthal afgehuurd, hiermede hoopt men te voorkomen dat, als het regent, de wandelaartjes nat op hun lei der (ster) moeten wachten. Politie, Sporthal-directie, E.H.B.O. Schied. Vrijw. Brig, tot het reddei van Drenkelingen en uitlraard diver se muziekkorpsen verlenen medewer king. Inlichtingen: J. F. Bakkéren Rembrandtlaan 15a, Schiedam, Tel. 263168. De inschrijfgelden bedragen voor de junioren van 8 tot 14 jaar f 1,25 deze wandelen alleen 10 km. Voor senioren van 15 jaar en ouder f 1,75. Zij kunnen zowel 10 als 15 km wandelen. De 19-jarige Duitse zeeman P. D.. die onder invloed van drank ver keerde, verschafte zich toegang tot het terrein van de Gulf aan de Adm. de Ruyter&traat en ging met een daar geparkeerde trekker rijden. Hij botste tegen een even eens geparkeerde personenauto, waarbij beide voertuigen zwaar werden gehavend. De politie arres teerde de zeeman en sloot hem in de cel. Jeugddienst in Laurenskerk Zondag 15 juni wordt er weer een interkerkelijke jeugddienst gehouden in de Laurenskerk, van 9-9.30 uur. In deze dienst zal drs. J. E. v. Veen, jeugdpredikant te Vlaardingein, spre ken. Muzikale medewerking verleent de muziekvereniging „Rotterdam". Het is de laatste dienst in dit sei zoen, in september worden weer dien sten georganiseerd door de jeugdcom missie van het Nederlandse Padvin- dersgilde, vereniging „De Nederland se Padvinders" en Koopvaardiij-oplei- dingsschip „Nederlanden". Tarass Boulba HONDERDEN HUURDERS TEKENDEN IN CROOSWIJK 1960 ook Van toepassing verklaard op alle staatégrond van Israël. De resultaten van het JNF-werk zijn adembenemend, want de gekoch te grond was njet zonder meer ge schikt voor cultuur en daarom moet er heel wat mee gebeuren. De grond moet worden ontsteend, geterrasseerd en, zoals in de woestijn, gemengd worden met goede grond (dus ont stond een kwaliteit als ongeveer de Nederlandse geestgrond). Moerassen moesten worden drooggelegd. Pa& hierna was de bodem geschikt voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Naar moeilijk bereikbare gebieden werden wegen aangelegd, die in het begin werden benut voor de aanvoer van bouwmaterialen voor de te stich ten nieuwe nederzettingen. Al deze arbeid bestaat voor .een groot deel uit ongeschoold werk en dit heeft het JNF in staat gesteld om on geschoolde krachten, die uit de Arabi sche landen moesten vluchten, in Is raël werk te geven, zodat zij al vlug na hun aankomst voor hun gezinnen konden zorgen en niet ten laste kwa men van de gemeenschap, hetgeen bijzonder belangrijk is voor Israëls economie. De herbebossing van het land. dat in bijbelse tijden veel wouden telde, heeft talrijke voordelen. De bomen houden de grond vast en ook het wa ter. De naalden en bladeren leveren vruchtbare humus, wouden verande ren het klimaat en verfraaien het landschap. Het hout is grondstof voor de exporterende triplex- en plaatve zel-industrie. Van belang is ook, dat in een warm land ali Israël, de bos sen schaduw geven en het JNF daar om op vele punten picknick-plaatsen heeft aangelegd. Ook op het terrein van de wegen bouw heeft het fonds zijn sporen ver diend. Benalve de vele grenswegen, heeft het JNF de weg Arad-Sedom aangelegd, die 26 km lang is en een hoogteverschil heeft van 1000 meter, een knap staaltje van ingenieurs kunst. Bij de watervoorziening en het droogleggen van moerassen speelt het I fonds eveneens een grote rol. In de vijftiger jaren werden de Huleh-moe- rassen in het noorden drooggelegd, waardoor de malaria verdween en een vruchtbare vlakte van 6.000 hec tare werd verkregen. Sommige pro- dukten worden daar twee of driemaal per jaar geoogst. U ziet het, allemaal prestaties om trots op te zijn. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Ter financiering van al deze arbeid houdt het Joods Nationaal Fonds in Nederland zijn jaarlijkse loterijen, thans voor de 15e maal. Als hoofdprij zen worden 25 reizen naar Israël be schikbaar gesteld. Bovendien zijn er nog honderden fraaie prijzen te win nen, waaronder artikelen uit Israël. Neem uw kans waar, want een reis paar Israël is een heel bijzondere be levenis. Loten kunnen a fl besteld worden op gironummer 369900, t.n.v. Lotenactie Joods Nationaal Fonds. Met gebruikmaking van leuke muzi kale thema's en een grote hoeveelheid fraaie costuums, heeft Circus Rancy de pantomime tot een waar circusfes tijn opgevoed. We zien in „Tarass Boulba" een historisch verhaal uit het Rusland van de 16e eeuw. Geteisterd door mongoolse invallen begon Rus land zich te verzetten en een machtig kozakkenleger moest de zelfstandig heid van het land waarborgen. Dat is het begin van een avontuur dat zich als een beeldverhaal voor de toe schouwers in de grote circustent on trolt. Het eerste bedrijf stelt de jacht voor. Eén van de hoofdpersonen wordt ontvoerd en in dit ene bedrijf wordt de toeschouwer al geconfron teerd met een flink stuk puur circus- bedrijf, zoals rijkunst en dans. Deze hoofdman keert terug in zijn zondag Vaderdag Als het om de veiligheid in de wagen gaat is elke aankoop een verantwoorde uitgaveen een hoofdsteun geeft niet al leen grotere veiligheid maar ook veel meer rijkomfort. Een vaderdagkado bij uitne mendheid deze hoofdsteun, uitgevoerd in fraai kunstleder, die U gemakkelijk in Uw ideale stand kunt zetten (hij is zowel naar voren, achteren als in de hoogte verstelbaar). Een solide afgewerkte hoofd steun die op elke autostoel ge klemd kan worden koopt U nu voor nog géén elf gulden. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij deze hoofdsteun in kunstlederen uitvoering. m Elke vrijdagavond tot 9 uur open Op 24 mei hield de Politieke Partij Radikalen voor het eerst spreek uur op straat inzake huurkwesties. Aanleiding hiertoe was de opmerking van minister Schut geweest, dat weifelende huurders hem maar een brief moesten schrijven. Daar het de PPR bij haar huuracties gebleken was, dat verbeteringen aan de woning zeer vaak door de huurder en niet door de eigenaar worden betaald hetgeen ook door de statistieken wordt bevestigd besloot het Rotterdamse Actiecentrum tot een petitie aan de minister over te gaan. Er werd een brief opgesteld, waarin de minister wordt gevraagd, of hij de huurwet niet nogmaals wil bekijken terwille van de vele huurders, die duizenden guldens aan hun woning hebben besteed, maar toch huurverhoging moeten betalen, terwijl de eigenaar voor jaren van kosten is gevrijwaard. Het aantal mensen, dat uit zichzelf de brief aan minister Schut heeft geschreven is onbekend, maar op de zaterdag, dat de PPR in Crooswijk in de open lucht een kantoortje installeerde, kwamen bijna vierhonderd ontevreden huurders de brief aan de minister van volkshuisvesting ondertekenen. Midnightshoiv soul meeting in ,JSpes" Vrijdag 13 juni zal in gebouw „Spes", Dordtsestraatweg 25, Rotter dam-zuid een midnightshow soul-mee- ting gehouden worden. Met medewer king van: The Free, Swinging soul machine, Soul Sound, L. B. Richard groep, Boogaloo's en de heren Chuck en Alberto. Als de minister meent, dat het ge makkelijk is met zijn huisbaas tot een overeenkomst te raken, dan wijst de praktijk helaas in een andere rich ting. Slechts in enkele gevallen bleek men in Crooswijk een goede verhou ding met de huiseigenaar te hebben. De meeste huurders waren echter bit ter gestemd, niet alleen ten opzichte van de huisbaas, maar ook ten opzich te van de overheid, die saneert in slakkengang en in 24 jaar na de oor log nog geen einde aan de woningnood heeft weten te maken. De PPR is van zins de minister binnenkort een peti tie hiervoor aan te bieden. Hier vol gen enkele van de gehoorde opmer kingen- In de loop van de jaren hebben wij 9000 aan onze woning uitgege ven, zodat je kunt stellen, dat eigen- -lijk alleen de wanden nog van de eige naar zijn. Toch moeten wij huurver hoging betalen. Mijn huisbaas komt bij mij wijd beens de trap op, want hij durft de trap niet in het midden te betreden, Ze zeggen, dat de mensen in deze wijk a-socialen zijn, maar degenen die maken, dat wij hier moeten wo nen, terwijl wij ons hele leven hard hebben gewerkt, die zijn a-sociaal! Onze w.c. lekt aan alle kanten', maar de huisbaas zei: Zelfs al zou je verzuipen, ik laat niets repareren. De bouwpolitie heeft gezegd, dat ei genlijk de hele achtergevel van het huis vernieuwd zou moeten worden. Wij hebben daarom een huurstop, maar de gemeentelijke huisbaas Ren- tegevende Eigendommen heeft ons toch weer huurverhoging aangezegd. De riolering op het plaatsje achter ons huis ligt al maanden open, maar het blijft bij beloften van de huisbaas, dat hij er iets aan zal laten doen. Als mijn vrouw de vloer boent, heeft ze het makkelijk. Ze gaat rechts in de kamer staan, die 7 cm hoger is dan de linkerkant, en gooit daar haar emmertje water leeg. In twee secon den is het water aan de andere kant. De opsomming zou eindeloos kun nen zijn, maar we zullen volstaan met hier nog een laatste zeer schrijnend geval aan toe te voegen, dat we van de dochter van een inmiddels overle den bejaarde hoorden. Deze man kreeg per 1 mei 1968 de huurverho ging van 4 procent, die niet verplicht was aangezegd, hoewel zijn woning aan de Baezemkade in bedroevende staat verkeerde. Hoe bedroevend bleek toen nog geen twee maanden na het overlijden van de man de woning onbewoonbaar werd verklaard! Eige nares van de woning is de gemeente Rotterdam. zondag Vaderdag Voorzorg is de beste zorg en dat geldt speciaal voor auto pech onderweg. En daarom is zo'n autotas, waarin plaats is voor gevaren driehoek, pechlamp, sleepkabel en gereedschap, onmisbaar en een noodzaak in iedere wagen. Alles bij de hand in zo'n solide tas met handvat en knipslui ting, nu tijdens deze vaderdag aanbieding voor nog géén drie en een halve gulden. Spreekuur Dat in het korte tijdsbestek van 5'/j uur bijna vierhonderd mensen de brief aan minister Schut onderteken den, bewijst wel, dat een groot per centage bewoners van oude huizen aan hun woning veel geld voor verbe teringen hebben uitgegeven. Uit de huuracties is gebleken, dat ook veel soortgelijke gevallen in het oude Wes ten moeten zitten. Daarom houdt de PPR op zaterdag 14 juni weer spreek uur op straat en nu in dit stadsdeel. In de le Middellandstraat, hoek Korte Bajonetstraat wordt 's morgens om half elf de tafel neergezet, waarop men de brief aan minister Schut kan ondertekenen. De hele dag zijn daar enkele leden van de PPR aanwezig om alle kanten van de zaak te belich ten, huuradvies te geven, en tevens naar andere wensen en ideeën van mensen uit de wijk te luisteren. Zo spoedig mogelijk na 14 juni wordt de petitie aan de minister aangeboden, voorzien van een lijst van gehoorde opmerkingen. COLLECTANTEN VOOR GEHANDICAPTEN In Rotterdam leven vele gehandi capten. Zoals bekend is, zet het A.V.O.-Bureau, gevestigd Goudsesin- gel 172, telefoon 120203, zich in om li chamelijk gehandicapten van alle ge zindten in hun persoonlijke, financiële of sociale nood te helpen. Wie A.V.O. zegt, denkt aan: hulp bij arbeidsvoor ziening, vervoermiddelen (speciaal in- validenwagens en rolstoelen), ont spanning; buitendaigen, sociëteiten, va kanti emogeJi j kheden Dit alles vraagt veel geld en een van de middelen dit geld te verwer ven is de straatcollecte op zaterdag 21 juni. Geef één dag uw tijd voor uw ge handicapte stadgenoten! Iedere col lectant, die meer dan f 15 ophaalt, kan op een souvenir rekenen. Opge ven bij: A.V.O.-Bureau, Goudsesingel 172, telefoon 120203. Wie niet kan col lecteren, kan zijn bijdrage overmaken op gironummer 168200 van de A.V.O., Rotterdam. Vanaf vrijdagmorgen 9 uur ver kopen wij in de afdeling Auto benodigdheden, beneden, deze sterke autotassen, waarin U al Uw autohulpmateriaal veilig bergt. Kunstlederen autotas sen, afmeting 50x20x13 cm voor Elke vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open REACHOUT-AVOND MET AMERIKAANSE MUZIEK Zaterdag 14 juni houdt de interker kelijke jeugdbeweging „Youth for Christ" haar tweemaandelijkse Rea- chout in Una Sancta, Karei Doorman hof. Aan deze avond werken o.a. mee het Amerikaanse echtpaar Ken en Kathy Benjamin. Twee jonge mensen, die voor een periode van ongeveer twee jaar in Nederland zijn om jonge mensen te trainen door middel van muziek het evangelie door te geven aan anderen. Zij zullen op déze rea- chout-avond een muziekprogramma brengen met trompet en gitaar. Er zal gelegenheid zijn voor onderling contact en voor gesprekken. Jongelui zijn van harte welkom. Aanvang 7.30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 9