Rapport toont ongunstig woonklimaat van Rijnmond iGBf Onderzoek bevestigt ervaring WAAR IS ZIJ GEBLEVEN DE KEPLERSTRAAT? PhHHI PAROCfflE ZOEKT NIEUWE VORMEN VOOR BESTUUR KUNSTGEBITTEN Berkel en Rodenrijs tegen bulrterhaan Dit jaar proef met plasticzak voor huisvuil BE HAVEN100PS Wat iedereen al lang wist. maar wat door autoriteiten en een deel van de pers steeds weer opnieuw wordt gebagatelliseerd, is thans in een rapport vastgelegd: bewo ners van Rijnmond ervaren hun woongebied als weinig leefbaar. Het is een gebied, waarin men wel kan werken, maar eigenlijk niet kan wonen. Dit rapport, op gesteld na veie gesprekken met aan de ene kant mensen, die in het gebied van Rijnmond zijn gaan wonen en aan de andere kant met mensen, die uit het ge bied zijn weggetrokken, is samen gesteld door de Stichting Onder zoek Arbeidssituatie in het Rijn mondgebied. Inmiddels zyn er al al twee versies gemaakt: een in dustriële bewerking, die bij inge wijden al de naam heeft gekregen van „gekuiste versie" en het wer kelijke rapport. Bovendien schijnt het zo te zijn, dat men zo is ge schrokken van de uitkomsten van het onderzoek, dat een hoogleraar van de Economische Hogeschool werd verzocht een verzachtende versie te maken. Deze heeft dit verzoek uiteraard afgewezen. De mensen, die van elders naar het Rijnmond gebied verhuizen, doen dat vrijwel uitsluitend, omdat in dit ge bied gemakkelijk werk is te krijgen. Dat wordt ook gestaafd door de cij fers over de spanningen op de ar beidsmarkt. Er is namelijk een vrij stabiel tekort van ongeveer 20.000 werknemers. Dat betekent, dat naar schatting ongeveer vier procent van het aantal beschikbare arbeidsplaat sen niet kan worden bezet. De situatie wordt moeilijker gemaakt door het feit. dat eb, vergeleken bij bijvoor beeld Amsterdam, weinig variatie is' in het beschikbare soort werk. Dit geeft weer spanningen van andere aard, waarbij de vraag kan worden gesteld of de werkgelegenheid voor hoofdarbeiders in het Rijnmondgebied wel op langere termijn is verzekerd. Hoewel dus de werkgelegenheid in het Rijnmondgebied, voor de werkne mer althans, gunstig ligt, vindt een arbeider, die elders een nieuwe werk kring heeft gevonden, meer voldoe ning in zijn werk, omdat de menselij ke verhoudingen meer voldoening schenken, omdat zij meer dankbaar heid ervaren, meer belangstelling van de werkgever voor de werknemer ont moeten enzovoort. Deze factoren staan tegenover de materiële en so ciale voordelen in het Rijnmondge bied. Spanningen De spanningen op de arbeidsmarkt in het Rijnmondgebied zullen in de toekomst waarschijnlijk nog groter worden. In 1952 bedroeg het aantal leerlingen, dat direct na de lagere school ging werken, 17 procent. In 1965 wat dit percentage al gedaald tot 4 procent. Dit betekent, dat zich op den duur steeds minder arbeidskrach ten voor ongeschoolde arbeid zullen melden. Ook is het onderwijs, aldus het rapport, weinig afgestemd op de arbeid. Meer dan 60 procent van het werk in het Rijnmondgebied besta'at uit handenarbeid. Daar staat tegen over, dat 60 procent van. het aantal leerlingen, dat na de lagere school nog enig onderwijs volgt, naar het voortgezet onderwijs gaat en later ge schikt is voor hoofdarbeid. Daarbij komt dan nog, zo wordt in het rapport geconstateerd, dat er te weinig voor lichting is over beroepskeuze en dat die bovendien te laat gebeurt. Bij dit alles komt nog, dat de pendel sinds 1961 terugloopt. Als oorzaak daarvan kan worden aangewezen, dat de moderne werknemer steeds meer waarde 'gaat hechten aan huiselijk verkeer en met name ook aan de vrije tijd. Daardoor gaat hij het steeds be zwaarlijker voelen om twee maal per dag een lange afstand te moeten af- LEKKERE BROODJES - ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES v*~" 18e jaargang no. 34, donderdag 26 juni 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25, Rotterdam, telefoon 13 21 70 (8 lijnen), postgiro 18344 Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" Od een kaart der gemeente Schiedam, „getekend in 1936 door de dienst van de gemeentewerken staat een straat getekend die er nog steeds niet is. Het betreft hi-r de Keplerstraat, die tussen Oostsingel en Laurens Coslerstraat een verbinding zou gaan vormen tussen Singel en Van Swinden- singel De zogenaamde Hofjes van Ritman. die de gemeente nu dicht getimmerd heeft, hadden ervoor moeten verdwijnen. De plannen van bijna een halve eeuw geleden gingen zó ver, dat zelfs grond onteigend werd van tuinen in de Oostsingel. De rooilijn was gereed, de straat werd benaamd en zelfs gestippeld ingetekend, maar het is er nooit van gekomem In feite staan de hofjes, die in 1936 zouden worden gesloopt, er nu nog. Dit is tekenend voor iiiet beleid dat door de gemeente ten opzichte van de binnenstad is ^'wanneer de Keplerstraat in na-oorlogse jaren toen hele nieuwe stads wijken uit de grond verrezen was ontstaan, en te verplaatsen mensen in deze hoogbouw onderdak hadden gevonden, had men eerder kunnen overgaan tot de sloop van de panden in de buurt. Dan had althans dit deel van de stad een ander aanzicht gehad, en was niet leeggelopen in een Nieuwland. Groenoord en Woudhoek. Een levende citv is een levensvoor waarde oor het zelfstandig bestaan van de stad Schiedam. Een behoorlijk deel van Groenoord- en Nieuwlandhewoners zou zó naar de stad terugwillen, indien daar woonruimte beschikbaar zou zijn. Het stadscentrum, en niet het toekomstige Woudhoek, is het visitekaartje van Schiedam. Twaalf miljoen gulden is reeds aan zand in de Woudhoekse grond gespoten. Voor het bouwrijp maken zal waarschijnlijk nog vier a vijf miljoen nodig zijn. Dan volgt de bebouwing zelf nog En intussen is de grond aan de Kepler straat nog steeds beschikbaar. Zijn wij goed ingelicht dan wil men een houten schutting neerzetten op de plaats aan de Singel waar nu de Hofjes van Ritman nog steeds zichtbaar zijn. op een enkel ongedempt gat na. Het zou interessant zijn van de gemeente te vernemen wat zij met de Keplerstraat-in-ruste wil gaan doen, of er plannen voor zijn. Het zou een kleine moeite voor de gemeente zijn deze plannen »e onthullen. Menig Schiedammer zou ze graag horen, bestuderen, commentariëren. De Stichting Centrumbelangen i.o. rekent op de belangstelling van de burgerij inzake de sanering. Zij nodigt aldus uit: spreek u uit, vraag inspraak, dring aan op opening van zaken, stuur uw adhesiebetuigingen of opmerkingen naar: H. Bos, Emmastraat 14 of J. Noordegraaf, Singel 168. leggen, ondanks het feit. dat deze tijd als werktijd wordt beschouwd. Dit geldt overigens ook w>or de be woners van Rijnmond zelf. omdat ook zij dikwijls een grote afstana tussen woning en werk moeten, afleggen. Vooral werknemers, die in Rijnmond zijn gaan wonen, hadden hoge ver wachtingen van het openbaar ver voer, die niet zijn uitgekomen. Het rapport constateert verder, dat er meer mensen Rijnmond verlaten dan er zich vestigen en dat van de laatste groep weer velen het gebied verlaten. Opmerkelijk zijn op dit punt de cijfers. Van het aantal mensen, dat zich in Rijnmond vestigt, doet 73 pro cent dat vanwege een hoger loon. Tien procent gaat wat het loon betreft achteruit en zeventien procent blijft gelijk. Anders liggen de cijfers bij het vertrek uit Rijnmond. Van deze emi granten trekt 64 procent weg vanwege een hoger loon. Veertien procent neemt genoegen met een lager loon elders en 22 procent krijgt elders een gelijk loon. Troosteloos Een hoger loon speelt dus nog steeds een belangrijke rol bij de mi gratie, maar er blijken toch ook ande re argumenten te zijn, zeker bij het vertrek uit Rijnmond. De moderne werknemer calculeert ook de woon- en leefomstandigheden in bij zijn keu ze om naar elders te vertrekken. „Het tekort aan leefbaarheid in deze ha ven- en industriestreek brengt thans velen er toe deze streek vaarwel te zeggen en elders te gaan wonen en werken", aldus het rapport. Dat tekort aan leefbaarheid wordt voornamelijk door drie factoren be paald, namelijk de onprettige woon omgeving, de luchtverontreiniging en de ontbrekende mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Zonder ver der op details in te gaan, kan gecon stateerd worden, dat 54 procent van het aantal mensen, dat in Rijnmond is komen wonen, achteruit is gegaan wat betreft de woonomgevingverge leken met de vorige woonplaats. Daar staat tegenover, dat van diegenen, die Rijnmond verlaten, er 76 procent op vooruit gaat. De klachten over de woonomgeving in Rijnmond zijn: te ver van de na tuur af, te weinig groen, te vol (de hvjizen te dicht op elkaar), onvoldoen de speelruimte voor de kinderen, on gezellig, eentonig, saai en troosteloos. Deze aspecten krijgen bij de mensen, die Rijnmond verlaten een tegenover- gestéld, positief karakter, hoewel het merendêel van deze emigranten toch ook naar een verstedelijkt gebied ver huist. Slechte lucht Hetzelfde geldt voor de luchtveront reiniging. Zowel diegenen, die zich in Rijnmond vestigen als diegenen, die er uit wegtrekken, zijn van mening, dat de luchtverontreiniging een ver schijnsel is? typisch voor Rijnmond. Men ervaart deze luchtverontreini ging als psychisch irritant. Men kan de stank op den duur niet verdragen en zo is dit verschijnsel mede een re den voor vele bewoners om Rijnmond te verlaten. In het algemeen kan men stellen, dat het Rijnmondgebied door de bewoners bijna twee maal zo vaak onprettig wordt beoordeeld als woon gebied dan de Amsterdamse of Haag se agglomeratie door hun bewoners. Wat het wonen betreft bestaat er de geringste voorkeur voor de gemeen ten Rotterdam (vooral Hoogvliet en Pernis), Spijkenisse en Vlaardingen. „Bij Rotterdam ligt de nadruk op de slechte en bovendien moeilijk te ver krijgen behuizing in een onplezierige, ongezellige, overbevolkte, ver van de natuur gelegen omgeving", aldus het rapport. Hoogvliet en Pernis nemen helemaal een ongunstige positie in. Slechts 3, resp. 7 procent van de man nelijke bevolking vindt deze woon plaatsen prettig. Bij Vlaardingen voert vooral de luchtverontreiniging de boventoon. Over deze woonplaats heeft slechts zes procent van de man nelijke bevolking een gunstig oordeel. In het hele gebied zijn het vooral de vrouwen, die hun man er toe bewegen naar elders te verhuizen, omdat zij overdag het meest geconfronteerd worden met de nadelen van de woon omgeving. Bij de gezinnen, die zich in Rijnmond vestigen, was het juist de man, die daartoe de doorslag gaf we gens de betere werkgelegenheid. Rapport te laat Aan het slot van het zeer uitvoerige rapport, waarin dus, zelfs in de „ge kuiste" versie, zeer scherpe kritiek wordt geleverd op het wonen en wer ken in het Rijnmondgebied, wttrdt een aantal aanbevelingen gedaan. Onder andere wordt gepleit voor een betere recreatievoorziening, voor het schei den van woon- en industriekernen en voor een beter regionaal vervoer. Ook worden- andere suggesties gedaan om het te kort aan arbeidskrachten zo veel mogelijk tegen te gaan. Men kan achter de vraag stellen of dit rapport niet al te laat is gekomen. Zoals in de aanhef van dit artikel werd gesteld, waren de bevindingen van het rapport al heel lang bekend. Voor een ieder, die leeft en werkt in hel Rijnmondgebied was het al jaren lang een uitgemaakte zaak, dat dc luchtverontreiniging, het gebrek aan recreatie, het wonen op een steen worp afstand van de industrie en an dere, in het rapport genoemde ongun stige factoren, het leven en werken in dit gebied ongunstig beïnvloedden. Van belang is het rapport echter wel, al zou het alleen maar gehanteerd worden als discussiestuk bij de verde re expansieplannen van dit gebied. JAN DIJKSTRA Rijnmondalleen a AFSCHEID SCHOOLHOOFD In verband met zijn benoeming tot hoofd van een school in het buurt schap Linteloo, gemeente Aalten, heeft de heer M. J. van Dommele af scheid genomen als hoofd van de Dr. de Visserschool in Schiedam. De heer Van Dommele- (30) is gedurende acht jaar aan deze school verbonden ge weest. Namens het schoolbestuur werd hij toegesproken door de voorzitter va-n het schoolbestuur mr. H. Snoep, die herinnerde aan de diverse verbeterin gen in het onderwijs, die onder leiding van de heer Van Dommele tot stand zijn gekomen. De heer R. G. Lissen- berg (26), thans onderwijzer aan de Gobert Maanschool in Vlaardingen, werd als opvolger verwelkomd. Vele ouders toonden hun belangstel ling bij dit afscheid en maakten ge bruik van de gelegenheid met de heer Lissenberg kennis te maken. REPARATIES le klas werk vanaf 5.— per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a In een open brief aan alle parochia nen van de parochie Sint Liduina O.L. Vrouw Rozenkrans te Schiedam, geeft de „commissie voor communicatie" een uitvoerige uiteenzetting omtrent de plannen om te komen tot nieuwe vormen in het parochiaal bestuur. In verband hiermee wordt herinnerd aan hetgeen de pastoor in „De Klok" schreef naar aanleiding van de af braak van de kerk aan de Nieuwe Ha- Hij merkte hierbij op o.a.: „Een stuk dierbare historie wordt tenminste zichtbaar afgesloten. Zal er een nieuwe periode beginnen, die even waardevol zal zijn? Wij willen trach ten in de nieuw gevormde parochie tot nieuw leven te komen. Op de eer ste plaats zullen wij daartoe een an dere bestuurswijze in het leven roe pen." Twee klemmende vragen komen ierbij naar voren, stelt de commis sie: „Heeft het begrip „parochie" ons nog iets te zeggen, zien wij er nog iets in, kunnen wij ons daar nog voor in zetten? Enis het nog mogelijk nieuw leven In de raadsvergadering van maan dagavond heeft de burgemeester van Berkel en Rodenrijs meegedeeld bij nader inzien toch adhesie te betuigen met de motie van het gemeentebe stuur van Schiedam, waarin de uit breiding van het vliegveld Zestienho ven onaanvaardbaar wordt geacht. In een advies van B. en W. aan de raad van Berkel stond namelijk dat men dat niet zou doen. Een dag voor de raadsvergadering hadden B. en W. en de leden van de gemeenteraad een brief ontvangen van de plaatselijke afdeling van D'66 die erg verontrust is over de plannen voor uitbreiding van het vliegveld. „De afdeling acht het vanuit een oog punt van algemeen belang een dwin gende noodzaak dat namens de bevol king officieel stelling wordt genomen tegen de dreigende verstoring van het woonklimaat in onze gemeente", al dus de brief. D '66 wil de bevolking door middel van een handtekeningen actie laten meespreken in deze zaak. Men wil hierdoor de mensen in de ge legenheid stellen uiting te geven aan de gevoelens van onbehagen Vrijdagavond zal een openbare bij eenkomst worden gehouden van het actie-comite Bergschenhoek dat kort geleden werd opgericht Ook deze ge meente zal als de nieuwe startbaan er is onleefbaar worden, aldus menen de verontrusten. De vergadering is in De Hoef en begint om 8 uur. in te blazen aan een gemeenschap die soms volkomen apathisch lijkt? Wij hopen dat het antwoord op bei de vragen bevestigend zal zijn. Want dan alleen kan de poging tot succes leiden. Daarbij blijven wij ons bewust van een uitspraak van ds. J. J. Bus- kes, die in dezelfde aflevering van De Klok stond te lezen: „Wij zijn maar kleine veranderaars, God is de grote veranderaar." De commissie zet dan verder de ta ken uiteen van de ingestelde beide verantwoordelijke instanties, een. priesterteam voor de geestelijke zorg en een parochiebestuur voor pastorale zorg, maatschappelijk welzijn, finan ciën en communicatie. Het ligt in de 'bedoeling om binnen een jaar de in spraak te vragen van alle parochia nen, voor het opnieuw „bemannen" van het parochiebstuur, met liefst een spreiding over de hele parochie. Het parochiebestuur dat voorlopig voor een jaar de taak op zich heeft genomen is als volgt samengesteld: M. Jongepier, B.K. Laan 100, voorzit ter; A. Stegmann, W. de Zwijgerlaan 20, vice-voorz.; mevr. A. Geerdes- Jonker Roelants, W. de Zwijgerlaan 31, seer.; past. J. Laurent, Singel 104, namens Priesterteam en Comm. Past. Zorg.; kapelaan W. Verhoef, Singel 104, namens Priesterteam; J. van Woensel, B.K. Laan 126, namens Comm. Maatschappelijk Werk; A. Vermeeren, Swammerdamsingel 59, namens Comm. Financiën en C. Hor sten ,L. de Colignystraat 39, namens Com. Communimatie. Schiedam zal nog dit jaar beginnen met gebruik te maken van plastic zakken voor huisvuil. Voorlopig zal dit nog op beperkte schaal gebeuren teneinde de vóór- en nadelen vast te stellen. Thans zijn reeds proeven gaande, doch omdat de VAM eist, dat de zakken stuk gemaakt worden voor verwerken van het vuil op de stort plaats, moet nog apparatuur worden aangeschaft. Overigens zal de nieuwe methode aan de burgerij ongeveer twaalf gul den per gezin gaan kosten en is het nodig om de tarieven voor ophalen van het huisvuil te herzien. Voorlopig zal het gebruik van de plastic zakken niet verplicht worden gesteld Dit deelde wethouder Van Kinderen mee in de raadsvergadering, waar hij de door vakantie afwezige wethouder Scheffers. verving. De heer Van Kat wijk (Prot.) had de vraag gesteld, waarom Schiedam nog geen gebruik maakt van de plastic zakken, waarbij hij de aandacht vestigde op het zware werk, dat thans moet worden verricht door het personeel van gemeentewer ken bij het ledigen van de asemmers. De wethouder verklaarde, dat er momenteel sleclhts één wagen be schikbaar is die de zakken stuk kan maken, zodat om die op groter schaal te gebruiken, een apparatuur moet worden aangeschaft. Het is echter dan ook nodig om de politieverorde ning te wijzigen in verband met de voorschriften inzake ophalen van huisvuil. Na de vakanties zal aan een en ander uitvoering worden gegeven. De heer Verhulsdonk verklaarde bij een „opper-vuilnisman" te hebben geïnformeerd en deze verklaarde, dat momenteel geen plastic zakken met huisvuil door de dienst worden mee genomen, hetgeen de wethouder be streed. Evenwel kunnen thans nog geen grote hoeveelheden worden ver werkt, zodat deze zaak op kofTe ter mijn moet worden geregeld. Omtrent het voorstel om f 20.200 toe te staan voor aanschaf van 2000 nieu we asemmers deelde de wethouder mee, dat zulks „mondjesmaat" zal gebeuren, teneinde de regeling met de plastic zakken te kunnen volgen. VOOR BONT NAAR WOUTERS... ZOMERPRIJZEN! Walenburgerweg 110 - Rotterdam Telefoon 010 - 24.60.66 „Rij hui on dihan cP nu open vereniging Na de onlangs gehouden ledenver gadering van het tamboer- en pijpers korps „Rijnmondband" te Schiedam, is het bestuur als volgt samengesteld: 0. J. van Aalten, voorz.; .1. van Hof wegen, 2e voorz.; Y. Ferwerda, secrt.W .Scholten, 2e secrt.; A. de Haan, penningmeester; A. Roede 2e penningm.; B. Krabbendam, commis saris juniorenwerk, B. den Breeijen, ris materiaal; J. Boon alg. Het korps heeft besloten het regle ment zodanig te wijzigen, dat nu een „open" vereniging is. gevormd, dus niet'meer verbonden aan de C.J.V. Echter wel werd besloten, dat niet op zondag zal worden opgetreden, omdat de grote meerderheid van het aantal leden daartegen bezwaren heeft. SIAA1»BA\KK\- CENTRALE Industriegebouw Goudsesingel 86, Rotterdam, tel. «10 - 13.80.18. Vraag foldi In de maand juli zal de gemeente raad van Schiedam niet vergaderen. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden maandag 21 augustus. Train naar Emmaplein Volgens het rapport van de ambte lijke werkgroep met betrekking tot de vraagstukken over openbaar vervoer in het Rijnmondgebied, heeft de RET in beginsel geen bezwaar de tramlijn in Schiedam door te trekken tot aan het Emmaplein via de Broersvest. Doch de kosten voor aanleg zijn dan voor de gemeente. Evenwel wordt erop gewezen, dat er bezwaren zijn omdat de lijnen dan tweemaal het drukke verkeer over de Broersvest moeten kruisen. Er moet ook over een vrije baan worden beschikt. Zoals be kend zal op het Emmaplein het nieu we stadhuis van Schiedam worden ge bouwd. De werkgroep voelt er niet veel voor om de tramlijn door te trekken naar Schiedam-west via de 's Grave- landseweg-Burg. van Haarenlaan, omdat dit uit oogpunt van exploitatie niet is te rechtvaardigen. Men meent dat een tram- of busstation op Koe markt of Emmaplein de vervoersmo gelijkheden met Rotterdam wel zou den verbeteren, omdat dan een betere overstapgelegenheid kan worden ver kregen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1