y^Êük ii|ii| UAifiiiyiiiiiii^k en speelt met de kaert.. firn Die gaet naert koffijhuis j-If i gM V Jr*II JJ1M 1MBfii irz™^. Raadsleden vragen over parkeerruimte centrum i ww vm m v v 18e mm36, dGlulertla? 10 iuii 1969 verhuur van de nieuwste simca's 1000 en 1301 OPHEFFINGS UITVERKOOP uw Aquaria, honden, hengelsport Beenen weet er alles van KUNSTGEBITTEN Meerboei voor poolstreken feMMr jMUBp pB A fiBk MMi H wftÊÊÊ MM l^BBIH Het verhaal wil, dat de herberg aan het Hoofd tot één van de oud ste „openbare gelegenheden" in Schiedam gerekend mag worden en dateert uit de tijd, toen de scheepvaart en de visserij voor deze stad nog van betekenis waren. Daar brachten ook vaak „welge stelde" lieden hun avonden door en men fluistert ook wel, dat het in die oude tijden niet zo'n bar beste reputatie had, maa. dat kun nen we gevoeglijk naar de verge telheid terugvoeren. In „anciënni teit" volgt beslist ook hel „Koffij- huis" op de Dam en „hotel Beyers- bergen", dat nog maar enkele ja ren geleden aan de stadssanering ten offer viel. De geschiedenis gaat daarvoor te rug tot 1554, toen in Turkije de eerste koffiehuizen ontstonden. Het was der tig jaar nadat er de koffie was inge voerd, dat de kooplieden Lehemp uit Damascus en Hekem uit Aleppo eon openbaar koffiehuis openden. Zij. openden daarmee tevens een soort van godsdienststrijd, want men had m die tijd nog niet vastgesteld, qf het drinken van koffie in strijd was met de Koran of niet. Ook de geneesheren mengden zich in deze strijd met de vraag of koffie wel of niet schadelijk was voor de gezondheid. Uiteindelijk werd het gebruik van koffie zelfs ver boden, doch Abd-el-kader Ben Mu.n- med, een gezaghebbend man dus, gaf later een geschrift uit, waarin hij kof fie niet in strijd met de Koran ver klaarde. Waarmee de zaak nog niet hele maal was afgehandeld, want de ge neesheren die het gebruik van koffie hadden ontraden omdat die schadelijk zou zijn voor de gezondheid, werden op bevel van de sultan ter ^iood v- bracbt. Men nam in die tijd geen hal ve maatregelen. Dus werd er vredig koffie geschonken in Turkije en hrt. aantal koffiehuizen nam snel toe. Het geen weer nieuwe problemen met zich bracht, want de gelovigen bleken het bezoek aan een koffiehuis te prefere ren boven de Moskee. Het werden echte verzamelplaatsen van ontevr - den lieden; er kwam twist en oproer uit voort. Evenals met voornoemde geneesheren, deed de sultan het weer radicaal: hij liet de koffiehuizen met de grond gelijk maken. En dat was dat. Hetgeen overigens evenmin het einde betekende. Koffie of wijn vakantietarief f 10.- p. d. 10 ct. p. km. tot 150 km.(min.) daarna 9 ct. p. km. GARAGE/VERHUURBEDRIJF JH.BUIJS MATHENESSERDIJK 279 (bij Aral-pomp) ROTTERDAM V/i| zijn telefonisch bereikbaar van 's morgens 8,00 uur tot 's evonds 11.00'uur, onder nu LAATSTE KANS „„KORTINGEN OP OE Bil KORTINGEN AC o/ "MVAN25T0TÖy /C exclusieve herenkleding Meet 39 (hoek Binnenrotte) stroom zich in beweging naar Italië en Frankrijk waar zij het met min der problemen en minder radical» maatregelen de koffiehuizen in snel tempo verrezenf Mohamed IV opende in 1671 in Parijs het eerste koffiehuis en de geschiedboeken weten te verha len, dat op de kermis van 1672 door de Armeniër Pascal te St. Germain de eerste koffie werd verkocht. Ook deze man stichtte in Parijs aan de Quai de l'Ecole een koffiehuis. Vermaard werd het koffiehuis ,,Le café Proco pe", dat een verzamelplaats werd van allen die aanspraak maakten op smaak, geleerdheid en beschaving. Met als mogelijk gevolg dat in dit kof fiehuis de vermaarde ruzie begon tus sen Rousseau en Saurin, omdat laatst genoemde enkele satyren had ge schreven, hetgeen zijn verbanning .tot gevolg kreeg. De Parijse koffiehuizen kregen in binnen- maar ook in het buitenland vermaardheid, zoals „Café Politi que", „Café d' une petite ville" en „Café Littéraire", waar veel letter kundigen bijeen kwamen. Vroeger nog dan Engeland bezat Frankrijk be kende koffiehuizen. Doch ook Londen volgde en in 1693 waren er talrijke koffiehuizen, waar men tot in het nachtelijk uur van het zwarte vocht zat te genieten. LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES Maar voor het zover was, had ook de Engelse koning nog in 1670 de ver koop van koffie verboden, omdat het koffiedrinken aanleiding was om de staatszaken te bespreken en te critise- ren en mogelijk ook tot samenzwerin gen zou kunnen leiden. Maar koningin Anna bleek de koffie wel te kunnen waarderen en gaf later de verkoop weer vrij. In Duitsland kwam men in het mid den van de 1,7e eeuw op de koffie; dn kroonprins werd in 1680 te Branden burg met. een kop koffie vergeven. En, terugkerend naar Nederland, ,n 1687 legde de regering belasting op de koffie... Van het één kwam het ander, want nadat in 1692 de wijnhandelaren zich er over hadden beklaagd, dat zij door de koffie zwaar werden becon curreerd schreef de dichteres „Juffer van Beveren" in 1697 in „Het koffij- drincken" bVer „Dronke Brechtje": „Dat theetje en dat koffijdrinken, Heeft menig wijf aan 't nat ge bracht". En zo komen we dan in Schiedam, waar het „Koffijhuis" op de Dam ook al overstag was gegaan. De dichter schreef er van: ..Die gaet naar 't koffijhuis en speelt met de kaert, Kn tricktrackt om swaer geit, hij loopt van eigen haert En teert er van zijn wijf haer swaer gewonnen schijven Die zijn fatsoen bemint, zal er wel buyten blijven". Doch kennelijk waren er heel wat „onfatsoenlijken", want ook in Schie dam volgden de café's elkaar op. Bij zonder in het Gorzenkwartier, waar de meeste branderijen zich hadden gevestigd. Echte „koffijhuizen" want al vroeg ontstond verschil tus sen koffiehuis en café zijn in Schie dam niet talrijk geweest, hetgeen ge zien de ontwikkeling van de stad met zo erg valt te verwonderen. Maar ten stukje geschiedenis zit er toch wei aan verbonden Leo 't Hart Een boerenherberg. Een boerenherberg uit vroeger Van het bedrijf A. de Jong N.V. aan de Westfrankelandsedijk, vindt maan dag het transport plaats van een ver- warmingskap met een diameter van 12,5 m en een gewicht van ca. 50 ton. bestemd voor verwarming van een eenpunts meerboei (S.B.M.'s) welke in augustus door S.B.M. Inc., de ver koopsorganisatie van I.H.C. Holland- eenpuntsmeerboeien, verscheept zal worden naar Canada (Bay of Fundy). Deze eenpunts meerboeien, waarvan er de laatste jaren velen (zonder ver- warmingskap) door I.H.C. Holland zijn gefabriceerd, zal dienen om su pertanks vanuit zee te laden of te los sen door middel van een pijpleiding over de zeebodem. Gezien de extreme weersomstandig heden op de toekomstige ankerplaats van deze eenpunts meerboei, zoals temperaturen tot 32 graden Celsius onder het vriespunt en windsnelheden tot ca. 100 km per uur, zou deze een der door ijsvorming topzwaar kunnen worden en omslaan of zinken. Door A. de Jong N.V. werd een verwarmings- kap ontwikkeld en vervaardigd welke de bovenzijde van de eenpuntsmeer- boei ijsvrij zal houden, zodat deze in alle jaargetijden in bedrijf kan blij ven. Deze verwarmingskap, welke voor zien is van een complete machineka mer met o.a. 2 dieselaggregaten voor stroomopwekking, 2 verwarmingske tels voor thermische olie, olie circula- tiepompen, luchtverversingsinstalla tie, brandblusinrichting enz. zal ge heel automatisch werken, waartoe te vens in 'de machinekamer een scha kelpaneel is ondergebracht met auto matische temperatuurregeling, voor keurschakelingen, storingsmelding en het complete start- en beveiligings programma. Hierdoor zal tijdens be drijf van de verwarmingskap geen be dienend personeel aanwezig behoeven te zijn. De verwarming van de kap welke een temperatuur nodig heeft van ca. 0 tot plm. 2 graden Celsius vindt plaats door verwarmingspijpen met een to tale lengte van ca. 2200 m welke on der de kap zijn aangebracht, en waar in thermische olie wordt rondgepompt onder een maximum temperatuur van 250 graden Celsius. De binnenzijde van de kap is geheel geïsoleerd om te hoge temperaturen onder de kap en in de machinekamer te voorkomen. Maar wel schakelde men van de koffie over op de wijn. Toen versche nen er evenwel „clandestiene koffie huizen", want zo gaat het nu eenmaal wanneer iets wordt verboden. De kof- fiestroom was niet meer te stuiten en op den duur keerden de koffiehuizen weer terug. In de beschrijving van Arabië ver telt Niebühr, dat men in steden als Bagdad, Kahira, Damascus en Basra enige zeer grote koffiehuizen kon vin den, die 's avonds met 'n menigte van lampen waren verlicht. Daar werd de koffie zwart gedronken, zonder melk en suiker dus. In Constantinopel telde men 420.000 koffiedrinkers en dat is heel wat. Vanuit Turkije zette de koffie- N0G TIEN GASTGEZINNEN NODIG VOOR ISRAëLI'S VLAARDINGEN Het bezoek aan Vlaardingen van een groep Israëli sche jongeren uit Cholon, gaat op het laatste moment niet door. Hiervoor in de plaats komen nu 27 jonge mannen en drie oudere heren uit de stad Na- tanija begin augustus in Vlaardingen aan. De moeilijkheid is echter, dat de organisatoren van deze uitwisseling tussen Vlaardingen en een Israëlische stad, tien gastgezinnen te kort komen. Er waren namelijk verscheidene fa milies die wel een meisje te logeren konden hebben maar geen jongeman. De Israëli's komén 10 augustus in Vlaardingen aan en zullen ongeveer een week blijven. Zij zullen overdag vrijwel niet thuis zijn omdat voor hen een uitgebreid programma is samen gesteld. Wie een Israëliër gedurende die tijd kan herbergen wordt verzocht contact op te nemen met mevrouw Hartink, telefoon 340903 te Vlaardin gen. Door de leden van de gemeente raad. de heren G I*. Verhulsdonk, (VVD), W. J. C. Willemse (K.Y.P.) en J. van Katwijk (Prot.) is de volgende vraag gesteld: „Kan het college ons mededelen of het mogelijk is de door de sanering in de binnenstad vrijgekomen plaatsen onverwijld geschikt te maken voor provisorische parkeerplaatsen ter ont lasting van de steeds toenemende par keerproblemen van Hoogstraat, Broersvest en omgeving?" Naar aanleiding van deze vraag delen B. en W. het volgende mee: 1. Naar onze mening is er voor de Broersvest en omgeving geen direct parkeerprobleem. Gelegenheid tot parkeren bestaat op verschillende plaatsen langs de Broersvest zeil, een gedeelte van de Rotterdamsedijk, parkeerterrein toekomstig stadhuis plein, langs de Kreupelstraat, de v.m. Koemarkt. Gezien de loopafstanden kunnen deze plaatsen ook dienst doen voor de Hoogstraat. 2. Tijdelijke parkeergelegenheid zou kunnen worden geschapen op open terreinen aan de Nieuwe Buurt achter het Oude Kerkhof, wanneer de amo- vering der nog aanwezige bebouwing zal zijn voltooid en voorts tussen Roosbeek en Lange Achterweg. In beide gevallen vormt de bereikbaar heid echter een niet te onderschatten probleem, dat niet eenvoudig is op te lossen. Ten slotte wordt opgemerkt, dat een te, provisorische aanleg tot parkeerplaats spoedig aanleiding zal geven tot gegronde klachten, zoals stofvorming, waterbezwaar, ongeor dend parkeren en ophoping van sloop auto's. Plannen woraen uitgewerkt voor parkeergelegenheid, voorzien van oud bestratingsmateriaal, met goede terreinafwatering en verlich ting, hetgeen wel als een minimum aan voorzieningen moet worden be schouwd. De verkeersmaatregelen, die nodig zullen, zijn, zijn in studie ge nomen. MELANIE BEZOCHT ROTTERDAM Het Amerikaanse sterretje Melanie, 22 jaar geleden geboren in New Jer sey, thans wonend in New York, heeft zaterdag een bezoek aan Rotterdam gebracht. Dit bezoek ging vooraf aan haar optreden als gast in „Singing Europe 1969" te Scheveningen. Dil was niet haar eerste bezoek aan Hol land, zij was al eerder in april in Am sterdam en Hilversum geweest voor televisie-opnamen. Onder leiding van het VVV heeft zij twee uur door Rot terdam gezworven. Zij bezocht onder andere Delfshaven, de Euromast en ook maakte zij een rondvaart door de havens. 's-Middags van 3-4 uur bracht Melanie een bezoek aan de platenzaak „Dankers", Coolsingel 47, Melanie deelde hier handtekeningen uit en sprak met haar bewonderaars. Dit be zoek aan Dankers was om al vast wat bekendheid aan haar tweede l.p. te geven die in september uitkomt. Haar eerste l.p. was „Born to be", de twee de gaat „Melanie" heten. SLAAPRANKEN - CENTRALE Commando-overdracht in Van Ghentkazerne Op vrijdag 11 juli zal luitenant-kolo nel der mariniers A. J. Knegtmans in de Van Ghentkazerne aan het Toepad het commando van de kazerne over dragen aan luitenant-kolonel der ma riniers A. C. Lamers. Aangezien de commandant van de kazerne tevens is belast met de functie van comman dant maritieme middelen Rijnmond zal ook deze functie tevens worden overgedragen. Overste Knegtmans zal worden ge plaatst op het Ministerie van defen sie-marine als stafofficier voor mari nierszaken. Overste Lamers was ge plaatst op het hoofdkwartier korps mariniers als personeelsofficier. De commando-overdracht zal een zeer in tiem karakter dragen zonder militair ceremonieel. „Ik heb twaalf vakdiploma's", ver telt de heer H. Beenen, die in Schie dam aan de Van 's-Gravensandestr. 57 een zaak heeft voor alles op het ge bied van aquaria en terraria, honden, vogels en vele andere huisdieren en hengelsport. Die 12 vakdiploma's die nen alleen maar te worden vermeld om daarmee aan te tonen, dat men in deze tijd zonder een dergelijk diploma niets meer kan beginnen. De heer Beenen kan dus alle kanten uit en doet dat ook. De winkel zelf zit stampvol met alle benodigdheden voor degenen die op een van bovengenoemde terreinen liefhebberen en in de kelder is de „toiletafdeling" voor alle „merken" honden. „Van huis uit" is de heer i Beenen die altijd veel aan sport heeft gedaan Limburger, en dat verraadt zijn accent trouwens wel. Zo was hij lid van de Bundendse renclub in Lim burg, hij bokste en was ook nog stop- perspil in de voetbalploeg van werf Gusto waar hij beeft gewerkt. Van een aquariumhobby kwam het ten slotte tot een klein eigen bedrijfje. Dat begon achter zijn woning in de Veenlandstraat waar een schuurtje werd ingericht voor het kweken van vis en waterplanten. Het was in die tijd, omstreeks 1960, dat de heer Beenen aan zijn 12 vakdi ploma's en uiteraard het midden standsdiploma begon. Toen hij dan alle papieren had „verzameld", kwam het probleem om een geschikte winkel te vinden. Niet minder dan 63 maal is hij er daarvoor op uit geweest en uiteindelijk werd het de Van Ma- rumstraat - Van 's-Gravensande- straat. Het is een flinke ruimte, maar die is dan ook helemaal bezet met de rond duizend artikelen op het brede terrein dat de heer Beenen bestrijkt. Daar komt de liefhebber van vissen, de huismoeder voor de zangvogeltjes, de kwekers van allerlei plantjes en niet in het minst dë bezitters van de huisdieren, met name van de rashon den en -hondjes. Met enthousiasme weet de heer Beenen over zijn werk, vroeger zijn liefhebberij, te vertellen. Hij is Bondskeurmeester van de Ned. Bond „Aqua-Terra", zodat hij met kennis van zaken voorlichting kan geven. Hij ergert zich hartgrondig over hetgeen niet-vakkundigen aan honden prutsen en soms verprutsen, zodat hij zich dan vaak veel moeite moet getroosten om het dier weer een behoorlijk voor komen te geven. In de kelderruimte bevinden zich hiertoe bovendien een badgelegenheid en een „drooginrich- ting". Van zijn ervaring en kennis laat de heer Beenen- buiten zijn zaak ook anderen profiteren door de lezin gen die hij vooral in de winter regel matig voor leden van diverse vereni gingen houdt. De heer Beenen zegt: „In Schiedam en Rotterdam wonen erg praktische mensen. Zij laten een hond b.v. een poedel liever twee- dan vijf maal per jaar doen. Meestal krijg je dan als opdracht: zo kaal mogelijk, geen flauwekulletjes er aan. Je pro beert dan eens: Mevrouw maak er eens iets leukers van, laat mij uw poedel nu eens een model geven. Dan krijgt je het verweer; ik loop voor aap met zo'n aangeklede hond. Als ik echter vertel dat een jeugdmodel voor haar poedel echt niet te gek is, willen ze het wel eens proberen. Maar voor een leeuwenmodel of een jas en broek heb je in Schiedam maar weinig lief hebbers. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ik het wel met hen eens ben. Maar hoe het wel en niet moet, moet men als het even kan aan mij overlaten. Het is namelijk niet alleen een kwestie van wat leuk staat, maar is b.v. een hond slecht onderhouden, dan zo kaal mogelijk, zonder dat hij z'n model verliest, van een goed on derhouden hond kan ik een leuk mo del creëren. Ja, creëren, want ik heb vaak lak aan bepaalde modellen. Ik laat dikwijls mijn eigen fantasie wer ken en meestal met veel succes. REPARATIES le klas werk vanaf 5. per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1