Studeert a maar goed dan komt alles in jimik. Eén op de drie mannen sterft aan hartziekte CHINEZEN ZEIDEN TEGEN OTTO REVIER GROTE MAQUETTE VAN HAVENS OP WEENA KUNSTGEBITTEN VOLKSZIEKTE No. 1:EEN EPIDEMIE Hartbewaking Verolme laat personeel meebeslissen SE HAVENIOODS 18e jaargang no. 42, donderdag 21 aug. 1960 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25. Rotterdam; Postbus 1980, Telefoon 132170 (8 lijnen), postgiro 18344. Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" Plannen voor Communicatie '70 Zaterdag was de Charlotte de Bourbonlaan een feestelijke straat in Rotterdam. Aan de huizen wapperden de vlaggen en alle buurtbewoners keken uit naar de aankomst en thuiskomst van de 22-jarige Otto Revier. De jonge radio-telegrafist die een half jaar gevangen heeft gezeten in een Chinese gevangenis te Shanghai. Zijn moeder vertelde: „Een week geleden, we waren net thuis van vakantie, kregen we bericht van Radio Holland dat Otto vrijgelaten zou worden. Het was een enorme verrassing. We hadden het helemaal niet verwacht. Eigenlijk hadden we onszelf een termijn van een jaar gesteld. Misschien komt Otto na een jaar vrij, dachten we. Ja, wat moet je, je wilt ergens naar toe leven. We konden niets voor hem doen. Van buitenlanders, o.a. Engelsen, wisten we dat de gevangenen in China goed behandeld werden. We hoorden niets en we wisten niets." Otto: „Ik mocht niet schrijven en ik mocht geen post ontvangen. Tijdens een verhoor heb ik ze gevraagd of ik naar huis mocht schrijven. Desnoods alleen dat ik goed behandeld werd. Ik heb gezegd dat ze toch ook wel wisten welke verhalen er in het Westen werden verteld over martelingen e.d. Maar het mocht niet. „Gaat u nu maar goed studeren, dan komt alles in orde", zeiden ze. En ik hèb gestudeerd; de vier ge selecteerde werken van Mao en het rode boekje dat ik voor een groot gedeelte uit het hoofd ken." Een half jaar geleden, om precies te zijn 12 februari 1969, werd Otto Re vier in Shanghai door Chinese politie agenten van boord gehaald, meegeno men naar een huis van bewaring en daar opgesloten in een kleine cel. Otto Revier: „Het gebeurde op de dag van ons vertrek. Eigenlijk waren we al bezig te vertrekken toen zes Chinese politieagenten, ongewapend, aan boord kwamen. Op hun lijst stond mijn naam. Of ik maar wilde tekenen en meegaan. Het enige dat ik toen dacht was: Verrek, wat is er nou aan de hand? Op de kade stond een overvalwagen waar ik met mijn begeleiders instap te en wegreed naar het huis van be waring. Daar werd ik direct in een cel gestopt. Het was een cel van 3 bij IV? meter. Daarin heen en weer lopen was onmogelijk. Het enige dat ik kon doen was op mijn bed blijven liggen. Tweeëneenhalve maand heb ik daar alleen in die cel gezeten. De eerste weken dacht ik dat ik stapelgek zou worden als deze opsluiting nog langer zou duren. Het was allemaal zo uit zichtloos. Je weet niets. Ik wist niet eens de reden waarom ik gearres teerd was. En die weet ik nu nog niet. Er naar informeren bij de Chinese ambassade in Den Haag? Nee, dat ben ik niet van plan. Ik ben blij weer - - - thuis te zijn. Voor mij is het hiermee kend heet drinkwater en om half vijf afgelopen. In ieder geval hield ik mij w"***-" KJ voor in die cel rustig te blijven. Voor al rustig te blijven. En dat is me ge lukt. werd van mijn kant gevoerd in het Engels en vertaald door de tolk. Tweeëneenhalve maand later werd ik overgeplaatst naar een andere cel waar nog twee andere gevangenen, Chinezen, in zaten. Wat ze uitgespookt hebben, weet ik niet, maar het waren aardige kerels. Ze wasten graag mijn kleren met hun wasgoed mee, want ik had van die lekker ruikende zeep" (glimlacht). HEET DRINKWATER De dagindeling was zeer regelma tig. Om 5 uur of half zes 's morgens ratelden afschuwelijke bellen ons wskker. Om 7 uur kregen we een bak waswater en een uur later 'werd het ontbijt binnengebracht: dropg bruin brood met jus waarin stukjes aardap pelen en stukjes groente. In het begin kreeg ik gestoomde broodjes, dat was niet te eten en heb ik dan ook gewei gerd. Daarvoor in de plaats kreeg ik dus bruin brood. Om half tien kregen we een bak water waarin we onze kle ren konden wassen en om tien uur een bak drinkwater. Dat drinkwater was altijd kokend heet, omdat in China al het water dat voor consumptie ge bruikt wordt eerst gekookt moet worden. Geluncht werd er niet. Om 4 uur kregen we weer een bak ko- In het begin van mijn gevangen schap kwam er een Chinese arts die me vroeg of ik me lichamelijk goed voelde. Hij zei me hem onmiddellijk te laten roepen als dat later eventueel niet het geval mocht zijn. Later kreeg ik een puistje op mijn voorhoofd, dat direct door een arts werd behandeld. MAO-LECTUUR Gelukkig kreeg ik vrij snel boeken. Het waren de vier Mao-lectuurwer- ken van Mao in het Engels, die de Chi nese geschiedenis behandelen in het tijdvak 1920-1947. Een tot dan volko men onbekende geschiedenis voor mij. Bijzonder interessant. Ik heb het geboeid zitten lezen. Later kreeg ik nog een pak kranten een stuk óf acht „Peking Reviews" en tijdens de Russische grensincidenten de „Re- construct". Ik ben tot een maand voor mijn vrijlating verhoord. Dat gebeurde on geveer 4 a 5 keer per maand. Er wa ren altijd drie Chinezen bij aanwezig: de ondervrager, een tolk en iemand die alles noteerde. Ook tijdens de ver horen verliep alles zeer correct. Abso luut geen intimidatie. Eigenlijk kon je het geen verhoor noemen. Het was meer een vragen naar hetgeen ik ge lezen had, een bespreken van de wer ken van Mao; een soort overhoren van de leesstof dus. De verhoren waren niet zwaar, duurden niet lang en het gesprek Scheuring in gerei kerk (vrijgemaakt) Als gevolg van de moeilijkheden welke zich sinds enige tijd voordoen binnen de kringen van de geref. kerk (vrijgemaakt) ook te Schiedam, is een nieuwe scheuring ontstaan en hebben plm. 25 lidmaten van deze kerk in gebouw Trefpunt een eigen dienst gehouden. Dit is mede een gevolg van de om standigheid, dat ds. C. Vonk behoort tot degenen, die de zgn. „Open Brief" ondertekenden, waardoor zij zich bul ten de synode van die kerk stelden. De geref. kerk (vrijgemaakt) van Schiedam, telt ongeveer 750 lidmaten. Ook in Overschie is enige tijd gele den om deze reden een kerkscheuring met de predikant, ds. J. Smelik ont staan. I I Een van de grote trekpleisters van de manifestatie „Communicatie "70", die volgend jaar in Rotterdam wordt gehouden, zal een 200 m lange ma quette worden van de havens. Deze maquette, waarop naast alle bedrij ven zelfs alle kranen beweegbaar zullen staan, komt op het Weena. De maquette wordt gebouwd door de Stichting C '70 en wordt betaald door het bedrijfsleven. Momenteel zoekt men nog naar een bestemming na de manifestatie. De plannen voor het grootscheepse Rotterdamse feest, waarvoor de ge meente Rotterdam vijf miljoen gul den en het bedrijfsleven nog eens tien miljoen gulden op tafel heeft gelegd, beginnen zich thans af te tekenen. Zo zal bijvoorbeeld in de Leuvehaven door organisator Fibbe een dode hoek genoemd een dolfinarium komen, waarvoor zich ook al gegadigden heb ben aangemeld. Ook dit dolfinarium zal een permanent karakter hebben, omdat de manifestatie naar de me ning van de organisatoren niet is ge slaagd, wanneer er na 1970 niets meer van over zou zijn. Bij de Doelen zullen grafische kun stenaars gelegenheid krijgen hun me thode van werken aan het publiek te tonen. Muziekgroepen en koren uit de wijken zullen musiceren en er be staan plannen daarvan een grammo foonplaat te maken. Bij de Laurens- kerk zal een klank- en lichtspel ko men, dat de geschiedenis van de kerk Scbeep&secties te water aaneen gesmeed Voor de eerste maal zijn bij Wilton- Fijenoord twee zeer grote scheepssec- ties liggend in 't water aaneen gekop peld. Dit experiment is bijzonder be vredigend verlopen. Reeds vlug na het uitdokken van de twee secties voor een opslagschip voor ruwe olie, dat samen met de RDM werd ge bouwd, vingen in de werfhaven de Werkzaamheden voor het in elkaar zetten «aan. De weersomstandigheden waren zeer gunstig. zal weergeven. In het water van het Haagse Veer wil men vlonders leggen met daarop winkeltjes, eethuisjes en kroegjes. Dit pret-centrum valt in twee delen uiteen. Beide delen zullen worden „overbrugd" door een vaar- en kijkspel. Tegen deze plannen zijn van bepaalde kanten bezwaren gere zen wegens de mogelijke geluidshin der. De organisatoren van C 70 zijn enhter nog van mening, dat zij deze plannen nog niet moeten laten vallen. Op het Schouwburgplein komt een tentoonstelling Kunststofkunst, be staande uit opdrachten van kunststof- fabrieken aan beeldende kunstenaars. In het Bouwcentrum komen ook di verse tentoonstellingen, zoals bijvoor beeld „De wereld nu", een geconcen treerde voorstelling op het gebied van bouwen en vrije tijd. In twee kleine filmtheatertjes in het Bouwcentrum, die plaats bieden aan 15 tot 20 perso nen, kan men een keuze maken uit een aantal korte films, die na de oor log in Rotterdam zijn opgenomen. LEKKERE BROODJES ONDERWEG BOLLEN EN PUNTJES REPARATIES le klas werk vanaf 5. per reparatie 20-karaats gouden kroon 17.50 U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA Hoogstr. 40, R'dam, tel. 010-12.60.10 Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a het avondeten: droog bruin brood met jus waarin stukjes aardappelen en groente, hetzelfde dus als bij het ont bijt. Om tien uur moesten we gaan slapen. En dan plotseling hoor je dat je vrijgelaten zult worden, terug kan gaan naar Nederland. Samen met Sy- men Algra, ook een Hollandse jongen die daar gevangen zat, en een tolk, zijn we in de trein tot de Chinees- Hongkong.se grens gereisd. En daar even over die grens kreeg ik mijn eer ste kopje koffie. Heerlijk! De consul- generaal in Hongkong vertelde ons dat er veel mensen voor ons bezig zijn geweest tijdens onze gevangenschap. Maar alles stuitte af op de Chinese muur, in dit geval het Chinese stil zwijgen." GEEN ONDERSCHEID Vraag: Heeft u nog iets gemerkt van de culturele revolutie? Otto: „Nee, het was rustig. Ik heb er alleen over gelezen in de „Recon struct". Vraag: Is dat rode boekje nou wer kelijk de leidraad voor alle Chinezen. Otto: (voorzichtig formulerend): „Ik heb maar een klein stukje van China gezien, dat was de gevangenis en de treinreis van Shanghai naar de grens. Maar waar ik kwam zag ik dat rode boekje. Er werd in gelezen, ook door mijn Chinese celgenoten, en sol daten die ik op de stations zag staan, groetten met het rode boekje en de portretten van Mao in de hand. Mao wordt daar werkelijk verafgood. Vooral door de arbeiders, soldaten en landarbeiders. Voor hen heeft hij dat rode boekje ook geschreven. Hij wilde zijn. gedachten en ideeën overbrengeh naar het volk, hen erbij betrekken. De intellectuelen bekijken hem wat nuch terder, zien, hem meer als een knap leider. Vraag: Hoe is het communisme daar in de praktijk? Otto: „Ik moet alweer zeggen dat ik maar een heel klein stukje van China heb gezien en beleefd. Wat me opge vallen is, dat is dat daar absoluut geen rangen en standen zijn. Iedereen krijgt dezelfde behandeling; iedereen is ook gelijk aan de ander, ongeacht talenten op welk gebied dan ook. Al len zijn van dezelfde rechten verze kerd en dat is: eten, drinken, huisves ting, onderwijs en medische verzor ging. Niets meer en niets minder. In het volksleger dragen officieren en manschappen hetzelfde uniform. Je kan een officier daar niet van een sol daat onderscheiden. Hij heeft geen herkenningstekens. Tijdens mijn ver horen kon ik bijvoorbeeld niet onder scheiden wie van de aanwezige drie Chinezen nou de meerdere was. Hoe zo'n maatschappij in het dagelijkse leven werkt weet ik natuurlijk niet. NIET BANG Vraag: Vinden de Chinezen het nou niet triest dat twee grote communisti sche staten, twee broedervolken zoals ze elkaar tien jaar geleden noemden, nu tot op de tanden gewapend tegen over elkaar staan? Otto: In hun ogen is Rusland niet communistisch, maar revisionistisch. Volgens hen heult de Sowjet-Unie met Amerika om samen te spannen tegen China'. Natuurlijk willen ze geen oor log, zeggen ze, maar we zijn er ook niet bang voor. Als het komt, komt het, dan trappen we ze eruit. De Chi nezen zijn niet bang voor de dood. Ze zijn ervan overtuigd dat, zodra er een oorlog begint tussen Rusland en China het Russische volk in opstand zal ko men tegen hun leiders. Vraag: Bent u godsdienstig? Antwoord: Ja, ik ben katholiek. Dat heeft veel voor mij betekend tijdens mijn gevangenschap. Ik heb dat in de gevangenis ook ingevuld op een vra genformulier. Ze hebben het er nooit met me over gehad. En toch moeten ze het gelezen hebben. Nu zit Otto Revier met een kleine tent aan de Kaagse Plassen. „Ik weet daar een hele kleine, rustige camping te liggen. Daar zet ik mijn tentje op en dan ga ik zeilen. Een vriend heeft me zijn zeilboot geleend. Daar ga ik uitrusten en vakantie houden." En daarna? „Varen natuurlijk. Wat dacht u dan? Ik heb als kleine jongen al wil len varen. Alleen China blijft verbo den gebied voor mij." Eén op de drie mannen sterft aan hart- en vaatziekte. De sterfte ver plaatst zich naar de jongere leeftijden. De artsen spreken over de witte pest. Er is niets overdrevens aan de volksziekte no. 1 een epidemie te noemen. De sterfte is sinds 1950 toegenomen: in de leeftijdsgroep van 3539 jaar met 447 in ae leeftijdsgroep van 4044 jaar met 379 in de leeftijdsgroep van 4549 jaar met 202 in de leeftijdsgroep van 5054 jaar met 159 in de leeftijdsgroep van 5559 jaar met 179 in de leeftijdsgroep van 6064 jaar met 136 Verpleegtehuis voor somatisch zieken B. en W. stellen de raad voor een krediet te verlenen voor de bouw van een regionaal verpleegtehuis voor so matisch zieken uit Schiedam, Maas sluis en Vlaardingen. Voor ontwikkeling van de plannen zullen Vlaardingen en Schiedam ieder f 10.000 bijdragen en Maassluis f 5000. Benoeming directeur geneesheer In verband met het besluit van de gemeenteraad de functies van direc teur-geneesheer van het ziekenhuis en directeur van de G.G. en G.D. te scheiden en het aan dr. v.d. Berg op diens verzoek verleende ontslag, stel- ldn B. en W. van Schiedam de raad voor dr. J. H. Leusink te De Bilt als zodanig te benoemen. Reeds eerder werd Sr. J. Stevens benoemd tot di recteur van de G.G. en G.D. Bijzonder verontrustende cijfers, waarmee het werk van de Nederland se Hartstichting voldoende is ver klaard. Dat werk bestaat uit het fi nancieel mogelijk maken van onder zoek, het trachten te komen tot verla ging van het sterftecijfer en het reva lideren van patiënten, die een hartin farct hebben gehad. Het revalideren van invalide gewor den hartpatiënten is op het ogenblik één van de belangrijkste aspecten van de medische begeleiding van door een hartinfarct getroffen mensen. Wie een hartinfarct heeft gehad voelt zich in veel gevallen niet meer tot werken in staat of mist het zelfvertrouwen weer aan het werk te gaan. Dit ten onrech te. In gespecialiseerde centra is het mogelijk de meeste patiënten zodanig te rëvalideren, dat zij zonder bezwaar weer in het arbeidsproces worden op genomen. In Katwijk en Leiden wer ken al dergelijke centra. Uit het Pre ventiefonds is een bedrag van f 1,5 miljoen ontvangen om centra in te richten in Amsterdam, Utrecht, Gro ningen en Enschede. Als deze centra zijn ingericht zullen jaarlijks 500 men sen kunnen worden gerevalideerd. Jaarlijks moeten 5000 mensen worden gerevalideerd... De zes revalidatiecentra zullen zeer nauw samenwerken. Elk zal zich op een ander belangrijk terrein speciali seren. De gegevens worden centraal verwerkt. Een unieke samenwerking, waarvoor de Wereldgezondheidsorga nisatie grote belangstelling heeft. Hoewel de cijfers van de statistiek duidelijke taal spreken (in 1950 was het aantal sterftegevallen aan hart en vaatziekte 5000; in 1967 15.000!) ontbreekt het juiste cijfer over het aantal ziektegevallen, omdat zij die thuis plotseling overlijden niet in de statistiek worden opgenomen. Om hierin een juist inzicht te krijgen wordt een groot onderzoek in Nijme gen op touw gezet. Evenzo zal worden getracht de om vang vast te stellen van het aantal „invalide" patiënten door alle dertien de weekse meldingen van zieken bij de bedrijfsverenigingen steekproefs gewijs te onderzoeken. volgend jaar al een Benelux-dag of een Europa-dag; er worden pogingen ondernomen te komen tot een mondia le „Dag van het Hart". Collectanten en propagandisten trekken er op uit om geld in te zamelen en voorlichting te geven. Omdat de Nederlandse Hartstichting zich inzet in de strijd te gen de epidemische ziekte, vaat- en hartziekte, waaraan jaarlijks meer en meer mensen sterven, verdient zij al ler aandacht en aller steun. Wie rechtstreeks geld wil storten kan dat doen op girorekening 300 van de Ned. Hartstichting te Den Haag. SLAAl'BANKEN- CENTIIALK Een ander belangwekkend initiatief van de Hartstichting is het inrichten van hartbewakingsafdelingen in zie kenhuizen, waardoor voorkomen kan worden dat, zoals nu, 70 pet. van de patiënten met een hartinfarct binnen vier dagen sterft. Hierbij behoort de zogenaamde hartrenwagen, waaraan de benodigde apparatuur is gekoppeld om de patiënt in leven te houden tot het moment waarop het ziekenhuis die taak kan overnemen. Staatssecretaris Kruisinga heeft be sloten richtlijnen op te stellen voor een erkenningsbeleid ten aanzien van de hartbewakingsafdelingen. Een bevolkingsonderzoek naar hart en vaatziekte zou zeker zijn gewenst, maar is in de praktijk zo goed als on mogelijk. Elk individueel onderzoek kost veel tijd, zodat een bevolkingson derzoek a. te veel tijd in beslag zou nemen; b. daardoor te duur zou zijn en c. niet te bemannen valt. Collecte Het zal duidelijk zijn dat het werk van de Nederlandse Hartstichting een geld verslindende zaak is. De stich ting is dan ook blij met de geboden kans deze week geld voor haar doel in te zamelen. Radio en televisie hebben al vele facetten van het werk onder de loep genomen. Zaterdag 23 augus tus wordt uitgeroepen tot „Dag van het Hart", nu nog een landelijke dag, Scheepsbouwer Verolme heeft be kendgemaakt, dat hij een commissie zal instellen, waarin door middel van de ondernemingsraden leden van elk onder zijn beheer staand bedrijf zit ting hebben. Deze commissie zal elke maand of om de veertien dagen met hem vergaderen om mede het beleid van het concern te bepalen. Verolme deelde dit mee tijdens de jaarlijkse excursie van de ondernemingsraden raden van het concern. Bij die gelegenheid zei de heer Ver olme, dat hij zijn aandelen in het be drijf heeft overgedragen aan een stichting, die tot eerste taak heeft voor de continuïteit van het bedrijf te zorgen. Na zijn dood zal het Verolme- concern worden overgedragen aan het personeel. Zijn kinderen zullen slechts een bescheiden jaarlijkse uitkering ontvangen. Sprekend over de in te stellen com missie zei de heer Verolme: „Als u straks op deze wijze het bedrijf mee helpt voeren, dan heeft u hiermee een primeur in Nederland en kunt u allen, ook voor uw gezinnen, daarvan ma ken wat er van te maken is".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1