HF HÏVFNT AftlK De zonen van de zeerover" 't beste en 't spannendste Tekenioedstrijd bij 35-jarig bestaan Sportfondsenbad KUNSTGEBITTEN Raadscommissies krijgen overzicht van subsidies m/mk mm mm Mi mm mm a— 18e jaargang no. 50 donderdag 16 oktober 1969 Rotterdamse jeugd jury bekroont boek van Dick Dreux Raadslid stelt tal van vragen over S-bocht SLAAPBANKEN CENTRALE Industriegebouw Uoudsesingel 66. Vrijdagavond 17 oktober zal ter gelegenheid van de opening van de kinderboekenweek in de Rotterdamse Doelen een prijs aan de Bussumse auteur Dick Dreux uitgereikt worden. Een jury, gevormd uit kinderen die regelmatig jeugdbibliotheken bezoeken, kiest zelf een boek uit dat naar zijn mening het beste en spannendste verhaal is van het afgelopen jaar. De kinderjury, uniek'in Nederland overigens, is een vondst geweest van het hoofd van de Rotterdamse jeugd bibliotheek, mej. S. van Reenen en functioneert al enige jaren met veel succes. Dit jaar werd ,,De zonen van de zeerover'' als beste boek gekozen. Het is het verhaal over Heir, en Pie- ter, twee „Enckhuyser" weesjongens uit de 17e eeuw die als verstekeling op eeij schip terechtkomen en vele ang- HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS e rke ei> o 11 ge 1 u kkeii in de maand juli Blijkens de verkeersstatistiek gre pen gedurende de maand juli in Schie dam 144 (137) ongevallen plaats, waarbij in 22 gevallen (21) zware en in 108 (104) gevallen lichte schade werd veroorzaakt. Er werden hierbij 0 (7) personen zwaar gewond en 40 (33) licht. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen waren het niet ver lenen van voorrang, 38 (33) te dicht volgen 4 (9), onoplettendheid 13 (14) onvoorzichtig achteruitrijden 9 (9). Bij de botsingen waren betrokken 145 (143) personenauto's, 37 (35) vracht auto's, 52 (41) bromfietsen, 18 (13) fietsers en 8 (11) voetgangers. De cij fers tussen haakjes zijn van dezelfde maand in hét vorig jaar. In augustus vonden 172 (177) verkeersongevallen stige avonturen meemaken met sla venhandelaars, zeeschuimers en Mo ren, maar die hun moeite ten slotte beloond zien in het terügvinden van hun vader, die als gezagvoerder van eèn oorlogsschip voor de Moren vaart. Dick Breux, prpduktief schrijver van verschillende romans* korte ver halen, hoorspelen en televisie-produk- ties (de t.v.-serie Ritmeester Buat, die afgelopen winter op het scherm te zien is geweest, was eveneens van zijn hand, vond in het gemeente-ar chief van Uitgeest een document dat de basis werd van zijn verhaal. Dreux: ,,Ik vond in dat archief een contract uit omstreeks 1630, waarin een stuurman van de grote vaart zich verplichtte ter kaapvaart te gaan. Vrije nering'' heette dat. Zijn gage zou gebruikt worden voor zijn dage lijkse nooddruft!' en de rest werd be steed voor het onderhoud van zijn bei de kinderen. Die werden dan onderge bracht in het weeshuis. Een van de ondertekenaars was een regent van het weeshuis en had als medetitel: Gecommitteerde van de Admiraliteit van West Friesland in Enckhuysen, Een duidelijk geval van 17e eeuwse corruptie. Het hele geval heeft me toen nogal beziggehouden en ik zag er wel matcrigal in voor een jeugdboek". VROEGER TIJDEN Voor Dick Dreux is de zee geen on bekend terrein. Hij heeft zelf gevaren en heeft een intense belangstelling voor alles wat met scheepvaart te maken heeft. De scheepvaart uit vroeger tijden in het bijzonder „De zonen van de zeerover" verscheen trouwens niet onmiddellijk in boek- „Door toeval kon ik het destijds (begin jaren vijftig) geplaatst krijgen als vervolgverhaal in een jeugdblad. Ik kreeg ontzettend veel reacties en dat was des te plezieriger omdat het mijn eerste kinderboek was. Ik liep de laatste jaren regelmatig met plan nen om het verhaal in boekvorm uit te laten geven en dat is vorig jaar bij Uitgeverij De Fontein dan gebeurd". Wie heeft het boek geïllustreerd? „Arne Zuidhoek, een jonge tekenaar uit Utrecht. Toen er sprake van was dat het boek uitgegeven zbu worden, wist ik eigenjijl; niewtar» die de sfeer die ik het verhaal h vl méegefeeiNwi, goea illustratief tot uifcrukking kon brengen. Voor zo n boek moét je wer- keiijk een vent hebben die iets van oude schepen en dergelijke afweet. Zuidhoek, zelf ex-zeeman, belde me toevallig in die tijd op voor informa ties over geeschuimster Bloody Mary- en het bleek al gauw dat onze interes ses overeenkwamen. Zuidhoek had als jongen van een jaar of twaalf mijn verhaal gelezen in het jeugdblad en hij was er onmiddellijk enthousiast voor om het boek te illustreren". Vindt u dat kinderen van pakweg acht tot dertièn jaar, corhpetent zijn om jeugdboeken naar hun waarde te beoordelen? EIGEiN NORMEIS „Ja. zeer beslist wel. Schrijven voor kinderen vind ik zo ongeveer het moeilijkste wat er is. Ze zijn verdomd kritisch en hebben hun eigen normen en maatstaven. Dit boek is voor de jeugd geschreven en de jeugd heeft Ido Evi het bekroond. Dat vind ik erg plezie- ker van rig. Die kinderen zeggen niet:1- „Man, wat heb je een culturele daad ver richt", nee ze hebben van binnenuit gezegd: „dat vinden we het beste boek". Persoonlijk vind ik dat belang rijker dan dat er een stelletje beroeps opvoeders om een tafel gaan zitten en je werk gaan beoordelen. Dat heeft uitsluitend een academische waarde. i op- „Als een boek goed geschreven is, identificeren de kinderen zich met de „helden" van het verhaal. De schrij ver heeft dan wel.een verantwoorde lijkheid ten aanzien van de schilde ring van b.v. de tegenpartij. Kijk, kin deren hebben geen „ingeboren vij and", geen vooroordelen. Als mijn boek handelde over de kloeke Hol landse zeevaarders en daar tegenover de barbaarse en wrede Moren, dan maak je het ze wel erg gemakkelijk. Een zeerovarsverhaal hoeft niet stijf te staan van de kruitdamp, er hoeft niet elke pagina een dode te val len. Ik zet me bewust af tegen de ge- weldverheerlijking in sommige boe ken. Dat geldt ook voor de beschrij ving over de Moorse zeden en ge woonten in het verhaal. De twee jon gens leren ook die maatschappij res pecteren, terwijl ze van huis niets an ders gehoord haddén dan die barba ren en die heidense zwarten. Als je een kinderboek goed schrijft, komt die opvoedende waarde vanzelf wel". REPARATIES 1e klas werk vanaf f 5,— 20-karaats GOUDEN3 KROON f 17,50. U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA HOOGSTRAAT 40, ROTTÉRÖAM'. TELEFOON 010-12,60.10. Te bpeiken met tram 1, 3, 6, 8 «n b„\lijn 32, 34. 38, 45, 49, 49a nt afscheid als medewer- krant. Jan Dükstra sprak met hem over zijn veelbewogen mu ziekleven. Het verhaal leest u elders in dit blad. Het lid van de Schiedamse Gemeen teraad, de heer P. J. Beekman, heeft het college van B. en W. de volgende vragen gesteld: In dank uw antwoord op mijn vra gen betreffende de S-bocht in de Schiedamseweg (v.m. Kethel) ontvan gen. Toch ben ik niet geheel tevreden gesteld. Ik meen, dat uw antwoord op vele punten aanVv-htbaar is en dat de werkelijke reden fc:nwaarom er geen éénrichtingverkeer wordt ingesteld verzwegen wordt. Ik 'ben zo vrij u nogmaals te verzoeken enkele vragen te beantwoorden. 1. Kunnen B. en W. mij mededelen op welke manier het verkeer in de S-bocht te Kethel (Schiedamseweg ter hoogte vanno. 19) ontlast wordt dooi a. een stopverbod voor de noord zijde van de Kerklaan vanaf pand 17 tptaan de Schiedamseweg: 1). een'stopverbod vior de westzij de van de Meeuwensingel tussen de Kerklaan en de Dr. Sauer- straat. 2. Kunnen B. en W. mij mededelen, waarom het vooral in de zomer maanden vrij drukké verkeer uit dé richting Delft niet geleid kan worden door de Laan van Spaland - Lindeijerstraat; (6 m br^ed met aan weerszijden een trottoir resp. 2 m - 2,75 m en 1.75 m breed, met voor elke wo ning een „verzonken" trottoir met oprijlaan om de eigen auto te stal len) en blijkbaar wel door het met tweerichtingverkeer belaste Noord- einde en de Schiedamseweg. resp. 5,20 m en 5,30 m breed, geen trottoir of voetpad en bovendien een gevaarlijke S-bocht). 3. Willen B. en W. mij mededelen, waarom het wel verantwoord is om in het Noordeinde tweerich tingverkeer toe te laten (óók. nog „in de zomermaanden het vrij drukke verkeer uit de richting Delft") en het „ernstige bezwaren niet zich meebrengt om het Noord einde bij eenrichtingverkeer I juf H m H H| H ^m ^m Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" extra te belasten met hét ver keer bestemming Laan van Spa- land". (verkeer richting Lindeijerstraat - 4 huisnummers kan gebruik maken van de Vlaardingseweg). 4a. Is mijn indruk juist, dat B. en W. het treffen van verkeersmaatrege len een zeer moeilijke opgave vin den? („nog afgezien van de alsdan te treffen verkeersmaatregelen: par- keersverboden, voorrangskruisin gen". Verz. Raadsstukken nr. 249- 1969, blz. 2). b. Zijn B. en W. met mij van me ning, dat geen moeite en kosten teveel mogen zijn om de verkeers veiligheid te bevorderen? Zo ja, wat is dan de functie van de aangehaalde zin? 5. Het verkeer komende uit de Lin deijerstraat richting Schiedamse weg moet nu rekening houden met verkeer uit beide richtingen. Bij éénrichtingverkeer in de S- bocht behoeft men alléén te letten op rijdend verkeer van rechts. Het uitzicht naar reclits is zéér ruim, daar het winkelpand (rechts) en kele meters achteruit gebouwd is. trottoirbreedte resp. 5 m en 7 m Zijn B. en W. met mij van mening dat de haakse kruising Lindeijer straat - Schiedamseweg door het instellen van eenrichtingverkeer in de S-bocht veiliger wordt? 6. De bushalte nabij de kruising (zie vraag 5) zou inderdaad verplaatst moeten worden. Het beginpunt van de Kethelse bus is in de loop der jaren al dikwijls verplaatst. Wat denken B. en W. om het be ginpunt van de bus te verleggen naar de Vlaardingeweg tegenover de Chr. School? (braakliggend terrein. 7. Is: komend van Delft over de Harre- weg de rijrichting naar de Laan van Spaland niet méér vanzelf sprekend (rechts aanhouden) dan linksaanhoudend de gevaarlijke bocht naar het Noordeinde in te rijden? Wel moet de inrit naar rechts ver breed worden, hetgeen gemakke lijk kan. (Zie situatie aldaar) 8a. Zijn B. en W. zich bewust van het gevaar dat' winkelende moeders (dikwijls met kinderwagen), lo pende en fietsende kleuters en scholieren lopen in straten zonder trottoir of voetpad" belast mét tweerichtingverkeer? (ook de bus naar het eindpunt rijdt In beide richtingen door de S-bocht, breedte 5,30 m) (door het Noordeinde gaat in bei de richtingen ook het vrachtver keer, breedte 5,20 m) b. Zo ja, zijn B. en W. met mij van mening, dat eenrichtingverkeer zeker 50 pet meer verkeersveilig heid geeft in deze straten? c. Zo ja. waarom wordt dit dan niet ingesteld nu er een mogelijkheid 9. Hebben B. en W. kennis genomen van het ernstig verkeersongeluk in de S-bocht op 6 september j.L? Zo'ja, moeten we dan niet trach ten herhaling te voorkomen? 10. Hebben B. en W. kennis genomen van een foto, verschenen in „Het Vrije Volk" van 20 september j.l.? Zo ja, wat is dan de conclusie van B. en W. bij een dergelijke ver keerssituatie? 11. Is de Laan van Spaland niet meer een straat in boogvorm dan een „bochtige straat"? Onder „bochtige straat" zou men b.v, de Schiedamseweg kunnen re kenen. (kronkelend). Zijn B. en W. dat met mij eens? In verband met het feit, dat het Schiedamse Sportfondsenbad 35 jaar bestaat, wordt van 916 november een feestweek gehouden, waarin di verse evenementen plaats vindèn, met name ten behoeve van de jeugd. Het is begrijpelijk, dat zwemmen en „water" daarbij nauw betrokken zul len worden. Zo is er een tekenwed strijd met „water" als onderwerp. Een jury, bestaande uit mej. M. Jansen, hoofd van de teken-afdeling, lerares tekenen aan het Spieringshoek Lyceum en de heer A. Slot, leraar tekenen aan de Schedamse Rijks scholengemeenschap, zullen op 12 november de ingezonden tekeningen beoordelen. De werkstukken moeten nl. maan dag 10 en dinsdag 11 november zijn ingeleverd. Deelneming staat open voor kinderen van vier tot vijftien jaar in vier groepen verdeeld. Er zijn aantrekkelijke prijzen beschikbaar voor individuelen en groepen. Voorts zullen zaterdag 15 november voor het eerst in de geschiedenis van het bad, zestien kleuters in de leeftijd van vier en vijf jaar zwemexamen al- leggen. Het bad is ter gelegenheid van het feest opgeknapt. Vanwege de herfstvakantie, worden op 20, 21, 22, 23 en 24 oktober spelen in het bad eéorganiseerd, waarbij prijzen te win nen zijn. Kén van de illustraties uit het'boekZe zijn-gemaakt door.Arne Zuidhoek. B. en W. van Schiedam hebben bij- de behandeling van de gemeentebe groting 1969 aan de gemeenteraad toegezegd jaarlijks aan de raadscom missies een overzicht te verstrekken van subsidies enz. Deze beoordeling heeft dit jaar voor het eerst plaats ge vonden. Hel college zal nu binnenkort verzoeken voorleggen, die werden ont vangen om subsidie of verhoging daarvan. Een andere toezegging betrof het vervaardigen van een overzicht van de indirecte of verkapte subsidies. Hieraan is voldaan door het aantal bijlagen bij deze aanbiedingsnota met één uit te breiden. Het vermoeden, dat het samenstel len van een dergelijk overzicht geen eenvoudige zaak zou zijn, is volledig bewaarheid. Het blijkt in de praktijk heel moeilijk te zijn uit te maken in welke gevallen nog wel en wanneer niet meer kan worden gesproken van een verkapt subsidie. Daarom kan, zeker voor de eerste maal, niet de ga rantie worden gegeven, dat de raad een volledig overzicht aantreft. Het is heel goed denkbaar, dat de lijst nog aanvulling behoeft. Ook is het moge lijk. dat bepaalde posten zijn opgeno men, waarbij terecht de vraag kan worden gesteld of hieraan het karak ter van een indirect subsidié kan wor den toegekend. Zo spelen b.v. de omstandigheden, die golden ten tijde van het aangaan van een overeenkomst, een grote roi. Indien geruime tijd geleden een ge meentelijk eigendom is verhuurd voor en. naar het nu lijkt, laag be drag, maar de overeenkomst laat (voorlopig) geen verhoging toe, dan kan het daaruit voortkomende profijt moeilijk als subsidie worden aange merkt. Maar indien onder overigens identieke omstandigheden is overeen gekomen, dat de huursom jaarlijks kan worden opgetrokken, zonder dat van die bevoegdheid regelmatig ge bruik is gemaakt, moet in feite wel van indirecte gemeentelijke financiële steun gesproken worden. B. en VV. hopen hiermede het arbi traire karakter van een aantal posten te hebben aangetoond. Maar dit is niet de enige moeilijkheid. Ook het schatten van de hoogte van het indi recte subsidie kan tot geheel verschil lende uitkomsten leiden. In gevallen waarin zelfs een globale schatting niet mogelijk was is volstaan met het vermelden van p(ro) m(emorie). Is wel een bepaald bedrag vermeld, dan mag daaraan geen absolute, maar hoogstens een indicatieve waarde worden toegekend. Van de sportparken en de volkstui nen-complexen wordt niet alleen ge bruik gemaakt voor de actieve re creatie. Zij vervullen evenzeer een functie voor de passieve recreatie. Een maatstaf, om de kosten toe te re kenen aan beide vormen van ontspan ning ontbreekt. B. en W. hebben daar om het verschil tussen de kosten en de huuropbrengst aangemerkt als een indirect subsidie, zonder daarmede te willen stellen, dat dit verschil geheel ten goede komt aan de beoefenaars van de actieve recreatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1