St. Jacobsgasthuis: in zijn tijd een misplaatste vreemdeling DRIE PLANNEN GINGEN BOUW VOORAF Actiegroep „TOV" op de bres voor Braziliaanse kinderen Spaarbank Schiedam viert in januari 150-jarig bestaan II I II II* II KUNSTGEBITTEN Kwantitatieve woningnood neemt af Bejaardensozen kampen met ruimtegebrek voor een algemene kerkbode f, IRIS DE HAVENLOODS 19e jaargang no. 1 donderdag 6 november 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25. Rotterdam; Postbus 1980, Telefoon 132170 (8 lijnen), postgiro 18344. Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" Dat het Stedelijk Museum te Schiedam 70 jaar bestaat betekent aller minst, dat het gebouw aan de Hoogstraat waarin het museum huist van dezelfde leeftijd is. De geschiedenis gaat veel verder terug dan deze ze ventig jaar en er zijn hèel wat verwikkelingen in en rondom het gebouw geweest. De algehele vernieuwing van het nog uit de middeleeuwen daterende „Sint Jacobsgasthuis" waartoe de regenten in 1780 besloten, werd aan leiding tot allerlei gebeurtenissen en voerde zelfs tot een proces tussen aannemer Gerrit Bakker, meester timmerman te Schiedam en de van het gasthuis. Het is mede door dit proces, dat wat meer informatie kan worden ver kregen over de schepping van de vermaarde architect Jan Giudici, die in februari 1790 als getuige door de timmerman werd gedagvaard. Aan een en ander herinnerde ir. R, Meischke in zijn in 1969 geschreven artikel in het „Bulletin van de Ko ninklijke Nederlandsche Oudheidkun dige Bond". De notulen van de regen- tenvergaderinigen uit het veelbewogen jaar 1790 zijn nl. verloren gegaan. Tij dens het proces bleek architect Giudi ci de leeftijd van 40 jaar te hebben be reikt. Hij is dan architecten inspec- Pf,/\\ DR1F teur-generaal van 's Lands gebouwen van de Admiraliteit en woont op de hoek van de Weste Waagenstraat te Rotterdam. Tijdens het proces ver klaart Giudici o.a.:,sints den Ja ren 1783 is deeze zaak van tijd tot tijd mij eenen lastige arbeidt geweest, waartoe ik bij aanhoudendheyd door d' Heer Mr. Doom gedwongen ben ge weest dit op mij te neemen, zeggende zijn E bij herhalinige, dat zij met die stadsarchiteq in deezen gewigtige zaak niet kunnende werken, want hij monsters van gebouwen maakte, mij wijzende op 't Blaiuwhuys en laaste- lijk pp 't Weeshuys..." voering hiervan is zeer waarschijnlijk niet doorgegaan, omdat het mogelijk bleek door aankopen het terrein aan de Hoogstraat te vergroten van 40 meter frontbreedte, tot 50 meter. Ook aan de achterzijde, de zgn. Roosbeek dus, kon men grond voor de nieuw bouw bijtrekken. Het oude St. Jacobsgasthvis. afgebroken in 17X~>. tiaa van Lichtenbergh Fzn. (Gemeentemuseum Schiedam Waardoor onstomden de moeilijkhe den? Allereerst wordt medegedeeld, dat „De Eerste plans zijn gefor meerd geweest op Eene Plan door den Stadsarchitect Bol'Es gemaakt en door de Heeren Regenten aan den ge- requireerde getgeven, omde maat van de grond uit te neemen welke daarnae is bevonden abusief en gantsdh niet exact te zijn. Den tgerequireerde niet dikwijl te Schiedam zig bevindende heeft niet vee] occasie gehad met Heeren Regenten op het werk ta zijn". Dat was dus een verwijt aan archi tect Bol Es, die waarschijnlijk de da gelijkse leiding van het bouwwerk nad, en het o.a. d'e stucadoor moeilijk maakte. De regenten waren wel te vreden met het werk, doch losten veel op bulten Giudici. GROOT PROJECT Architect Bol Es was geen onbe kend man. Hij heeft zeer waarschijn lijk ook de plannen voor restauratie van het stadhuis in 1782 ontworpen Maar zijn grotp project wais het Sint •lorisgasthuis naar een ontwerp van Giudici, nadat zeer waarschijnlijk een eerder plan van Bol Es was afge keurd. Hierbij werd in grote lijnen de groepering gevolgd van de toen nog bestaande gebouwen, die zouden wor den afgebroken en die uit de middel eeuwen dateerden. De gebouwen wer den oorspronkelijk gebruikt als zie kenhuis en later als oudenliedenhuis. De kapetl werd ook benut voor het houden van diensten der Neder- duitsch-Gereformeerde gemeente en als Waalsche kerk. Het plan Bol Es was grootser van opzet, doch de kerk bleek op dezelfde plaats geprojec teerd. De breedte van dit complex zou 40 meter bedragen. Volgens ir. Meischke zou het een monster van een gebouw zijn ge worden met duidelijk gebrek aan ge voel voor verhoudingen. Het afge keurd ontwerp van het nieuwe St. Ja cobsgasthuis bleek een hybridisch sa menstel te vertonen van verscheide ne, soms ook wel moderne elementen. Het wordt niet betreurd, dat dit ont werp niet is uitgevoerd. Daarna volgde een nieuw, doch evenmin uitgevoerd ontwerp. Volgens dit ontwerp zou met de bouw worden begonnen in het laatst van 1785. Op 7 februari van dat jaar waren regenten doop de Vroedschap van Schiedam gemachtigd het oude Sint Jacobsgast huis te laten slopen. Waarschijnlijk warien die plannen afkomstig van ar chitect Giudici hoewel zij ook gedeel telijk aansloten bij het eerste ontwerp van' Bol Es. In elk geval, regenten gingen met dat plan akkoord. De ui- Dus ontwerp Giudici een nieuw plan, dat reeds vrij kort na het twee de de goedkeuring kon verwerven. Aannemer was timmerman Gerrit Bakker, die op 12 december 1785 zijn handtekening plaatste onder het con tract. Het loodgieters, smids- en graafwerk ging naar andere aanne mers. Het werk moest in 1788 ge reed zijn. Toch schijnt het ontwerpen van het gebouw geen onverdeelde vreugde voor Giudici te zijn geweest, hetgeen ook wel tijdens het gevoerde proces tot uitdrukking kwam. Hij vond het een lastig werk, waaruit ook het con flict met timmerman Bakker is voort gevloeid maar waaraan Giudici zich weinig gelegen heeft laten liggen. Tn het nieuwe ontwerp behield het voor gebouw zijn bestemming ails „vader- woning" en regentenkamer. Aan het rechtervoorgebouw werden de consis torie en bakkerij onttrokken. De kerk, die geheel onderkeldlerlt was, werd midden op de Roosibeek geplaatst, die daar via een riool onderdoor werd ge voerd. Onder de kerk bevonden zich aan de achterzijde „gijzelkamers" en chaoten. In de linkerkelder aan de achterzijde de keuken en daarvoor enige provisieruimten en een opslag plaats voor turf. Onder de rechter vleugel bevonden zich aan de achter zijde de waskeuken en het slachthuis. Op de begane grond vond men rechts twee zalen; de voorzaal h„d een deur naar de Hoogstraat. De linkervleugel was bestemd voor de mannen, de rechter voor l l,u Een groep .jongeren uit Kethel- Groenoord, onder de naam actiegroep „TOV" presenteert het projekt „Lar da Infancia". Het gaat hier om een tehuis voor jongens in de leeftijd van 4-12 jaar die daar onderwijs volgen, een vak leren en het terrein waarop zij wonen on derhouden. De ouders van deze jon gens zijn óf onbekend, óf aan verdo vende middelen verslaafd. Ook zijn er wezen onder deze jongens. De jongens kunnen tot hun 18e jaar in dit tehuis verblijven. Op het terrein waar het te huis staat, in het plaatsje Sao José do Rio Pardo bij Sao Paulo in Brazilië worden koffieplantjes verbouwd die zij weer door verkopen. Ook verbou wen zij voor eigen gebruik groente en Het is nu de bedoeling van de actie groep het tehuis geld te verschaffen voor het aankopen van een aangren zend vlak stukje grond in de grootte van 30 bij 30. Dit in tegenstelling tot het eigenlijke terrein dat erg schuin is. Op dit nieuwe terrein zouden zij dan een nieuwe waterpomp en een pompinstallatie kunnen bouwen die erg nodig zijn voor de bevloeiïng van het terrein. Tot nu toe haalt men het water uit een nabijgelegen riviertje, dat echter vaak droog staat zodat er van de opbrengst van hun koffieplan tjes niet veel terecht komt. De acties die ten bate van dit pro ject gehouden zullen worden zijn de volgende: zaterdag 8 november: oud papieractie. Huis-aan-huis worden kranten verzameld. Zaterdag 15 no vember: cabaretavond met de caba retier Jos Brink in gebouw „De Rank". Jos Brink brengt zijn Vit uur durend cabaret (eigen teksten bege leid door Loek Dikker op de piano). Kaarten voor deze avond zijn ver krijgbaar op onderstaande adressen. G. Rosinga, Iepenlaan 34, tel. 262657, N. v.d. Mark. Schiedamseweg 67, tel. 260577, Mej. I. Lankester, Kerklaan 43, tel. 01898-338, Mej. A. Bijl, Schiedamseweg 66, tel. 263577, D. van Herwijnen, Bachplein 449, tel. 351693. Meer acties zijn in de maak: zoals een schoenpoetsactie, postzegels ver zamelen, die worden doorgestuurd naar Brazilië om verkocht te worden aan postzegelhandelaren aldaar, en nog een dansavond in het gebouw „De Rank" op 28 november. SLAAPBANKEN CENTRALE fabriekstoonzalen voor alle meubelen. Industriegebouw Goudse- singel 66, Rotterdam. Telefoon 010-13.80.18. gesigneerd J Poze- Ilet oordeel van ir. Meischke is, dat het resultaat van deinmenging van Giudici niet bijzonder gelukkig is ge weest. „Wellicht was het in de ogen van de regenten een geslaagd stuk moderne architectuur, doch het ge- houw maakt uit het oogpunt van be woning een onaangename indruk. Het zal er voor degenen die er in moesten verblijven, geen prettige plaats zijn geweest. Men krijgt de indruk, dat de 19e eeuw hier reeds is begonnen. Het heeft iets van het troosteloze, dat de gebouwen uit deze eeuw eigen is; het zachtaardige menselijke karakter van de meeste 18e eeuwse gebouwen ont breekt. Ook de architectuur met zui lenportiek doet zowel in materiaalbe handeling als in zijn opzet sterk 19e eeuws aan. Het was voor zijn tijd een bijzonder element, dat weilicht voor de eerste maal hier te lande verwe zenlijkt werd. Hierdoor kreeg het ge bouw een modern karakter, doch dit was slechts met moeite en veel kunst werk tot stand gekomen. Het gebouw is te groot van schaal voor zijn omge ving en te klein van afmeting voor zijn compositie. We zien hier een ty pisch voorbeeld van een plan, dat op ruimer terrein en met een royale aan leg heel geslaagd had kunnen zijn, Ir. Meischke veronderstelt dan ook, dat het initiatief tot deze aanleg niet zozeer is uitgegaan van architect Giu dici, dan wel van de regenten zelf. Het kwam 1. in die tijd meer voor, dat de richting van de architectuur meer werd gestimuleerd door de bur gerij, dan door de architecten. Aange zien er zo weinig opgaven in de Hol landse steden waren waarbij men idealen kon verwezenlijken, bleef dit gebouw aan de Schiiedamse j Hoog straat een vreemdeling in zijn plaats en tijd. Na anderhalve eeuw dienst te hebben gedaan als „Gasthuis" waren ingrijpende veranderingen nodig, om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe bestemming als museum. En als zodanig heeft het 70 jaar tot volle tevredenheid gefunctioneerd. LEO 'T HART HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS REPARATIES 1e klas werk vanaf f 5,— per reparatie 20-karaats GOUDEN KROON f 17,50. U kurit er op wachten INSTITUUT DENTIUA HOOGSTRAAT 40, ROTTERDAM. TELEFOON 010-12.60.10. Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a. Nu de kwantitatieve woningnood be gint af te nerhen, hetgeen zich o.a. manifesteert in het lang niet altijd meer accepteren van oude woningen door degenen die big het bureau huis vesting ziijn ingeschreven, worden toe wijzingsnormen voor deze woningen ook soepeler gehanteerd. B. en W. van Schiedam hebben in verband hiermee contact opgenomen met een aantal makelaars en beheerders van groot woningbezit om deze situatie te bespreken. Teneinde te bereiken, dat het zwaartepunt van de woininguitgif- te op verantwoorde Wijze wordt ver legd van het huisvestingsbureau naar de particuliere sector, zal dit contact thans warden voortgezet. De Schiedamse bejaardenorganisa ties hebben een open brief gezonden aan de gemeenteraad, waarin wordt gewezen op de ongunstige situatie waarin men is komen te verkeren door het gebrek aan behoorlijke loka liteiten. Hierbij wordt gepleit voor een centraal dienstencentrum, doch omdat zulks voorlopig niet mogelijk zal zijn wordt gevraagd, het stenen gebouwtje dat vroeger bij het oude ziekenhuis dienst deed als kraamcen- trum, voor de bejaarden beschikbaar te stellen. Er wordt op gewezen, dat door af braak van het pand Nieuwe Haven 121 de r.k. bejaarden hun ontspanningslo kaal zijn kwijt geraakt. De soos is voorlopig ondergebracht in het pand aan de Lange Haven naast de Haven- kerk, doch omdat dit een bovenver dieping betreft, is deze zaal voor som mige bejaarden niet of moeilijk te be reiken. Ook is er onvoldoende ruimte. De leden van de Algemene Bond beschikken over het gebouw van de chr. mavo-school doch het is moge lijk, dat dit voor uitbreiding van de school ontruimd moet worden, zodat men dan weer in moeilijkheden zal komen. De hervormde bejaarden hebben een onderkomen in het Trefpunt aan de Aleidastraat in de barakken, doch die worden vrijwel niet meer onder houden en vertonen gebreken. Indien bovengenoemd gebouwtje niet be schikbaar kan worden gesteld wordt gevraagd voorlopig enkele lokalen van de mavoschool af te staan voor speciaal de r.k. bejaarden, die het meest in moeilijkheden zijn. Het Noorse schip „Höegh Bea- PI /JVJMPM ver" is vrijdagnacht van de werf L vWri/ll/Zri, van Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord in Schiedam (lid van de Rijn-Schelde Groep) in bal last naar Londen vertrokken. Op' 24 september werd een nieu we middensectie tussen het voor- en achterschip geplaatst, waardoor de „Höegh Beaver" ruim 21 meter langer werd en het draagvermogen met meer dan 2.000 ton toenam. Op de foto is ook duidelijk het nieuwe laadgerei te zien. dat door de Schiedamse werf op de nieuwe sectie werd aangebracht. Vanwege de Schiedamse Raad van Kerken is onlangs de suggestie ge daan, om te komen tot bundeling van de bestaande kerkbladen tot één blad, zodat het ook mogelijk wordt van el- kaars activiteiten kennis te nemen. Ook de exploitatie zou er door kunnen verbeteren. Omtrent een en ander wordt thans nog overleg gepleegd, doch er wordt aan getwijfeld of het plan gestalte kan krijgen. KRANSLEGCING BIJ OORLOGSMONUMENT Op zondag, 9 november 1969, 's middgs om twaalf uur zal bij het oorlogsmonument in de Plantage te Schiedam een korte en sobere plech tigheid plaatsvinden ter herdenking van de gevallenen uit de beide we reldoorlogen. Tijdens deze plechtigheid zal burge meester Roelfsema namens het ge meentebestuur en de ingezetenen van Wandsworth een klaprozenkrans bij het monument leggen. WIJ hebben Nederlands grootste sortering verlovingsringen LEO VAN IERLAND LIJNBAAN JO <yg$ 365 dagen van het jaar bloemenkiosk STATIONSPLEIN .(ingang STATION) GEOPEND Elke dag van 's morgens 8.00 tot 'savonds 9.00uor (OOK ZONDAGS), Op 4 januari viert de Spaarbank haar 150-jarig bestaan. Van de evenementen in verband daar mede kan worden genoemd een receptie op 10 januari 1970, een avond op 20 januari 1970, waarop Paul van Vliet voor circa 600 genodigden van de Spaarbank optreedt. Een kleurwedstrijd met prijzen voor de gehele lagere schooljeugd. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging voor een feestelijke voorstelling. Alle be zoekers aan de kantoren in de week van 5—-10 januari 1970 ontvangen een verrassing. Verder komt er 'n meer cenrtale vestiging in Kethel. Omdat deze wijk als het ware van de randen naar het. midden wordt volgebouwd is het moeilijk een goede vestigingsplaats te vinden. Voorlopig vangt men dit op met het rijdend bijkantoor dat stand plaatsen heeft aan de Eduard van Beinumlaan en aan het Strussplein. Belangrijk is ook een wijziging in de administratieve organisatie. Aan de loketten komen loketmachines, z.g. terminals, te staan die rechtstreeks verbonden zijn met een computer die alle gegevens heeft van alle rekenin gen. Nadat nummer en saldo van het boekje alsmede de inleg of terugbeta ling aan de computer zijn doorgege ven wordt automatisch het boekje bij gewerkt met eventuele nog te boeken giro- of renteposten, waarna de muta tie wordt verwerkt en het nieuwe sal do in het geheugen van de computer opgenomen. De bank hoopt dit reeds in 1970 te kunnen realiseren. De betekenis hiervan is dat de op het hoofdkantoor binnengekomen postgiro- en bankoverschrij vingen meteen in het geheugen van de com puter kunnen worden gebracht. Een fractie van een seconde daarna kan elk kantoor over dit gegeven beschik ken. De loketbediening wordt hierdoor aanzienlijk versneld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1